Szalay Róbert történelemtanár,

a Hungária Szabadságharcos Mozgalom Európai képviselete

Bp. 2012. Február..

                                                      

        Kommunizmus ellen 1944 - 45 ben, 1956-ban és 2006-ban és 2012-ben.

 

 

A Magyar történetírás, történelemoktatás a II. világháborút követő évtizedekben  nagyfokú torzuláson ment keresztül. A tárgyilagos, tényeken alapuló történetírás háttérbe szorult és helyette a „pártos történelemszemlélet” vált uralkodóvá. Ez elsősorban arra törekedett, hogy az internacionalizmus szellemében száműzze a nemzeti büszkeséget, a nemzeti öntudatot erősítő történelemszemléletet.

Különösen a XX. század történetének ismertetésénél mutatkozott meg az erőszakos igyekezet, hogy a történelmet meghamisítva a legembertelenebb, leggonoszabb rendszert a kommunizmust dicsőítse, égig magasztalja, bűneit elhallgassa. Ugyanakkor a kommunizmussal szembenálló rendszerek eredményeit elhallgassa, hibáit, bűneit felnagyítva, érzelmekre hatóan kiszínezve próbálja elhitetni az emberekkel.

 

Ez a sunyi manipuláció nyomon követhető minden 1945 és 1990 között írt történelmi könyvben, tankönyvben. Azonban nem mentesek a torzításoktól, az elhallgatásoktól az un. rendszerváltás után írt könyvek, tankönyvek sem, hiszen nagy részben ugyanazok a történészek írták azokat, akik az előző évtizedekben is történészként tevékenykedtek, legfeljebb kiegészültek soraik néhány, a „rendszerváltás” után felszínre vetődött reform- kommunista politikussal.

 

Igaz, 1990 után némi javulás állt be a történetírás egyes területein. A Szovjetunió és a kommunista rendszer elvtelen dicsőítése árnyaltabb, visszafogottabb lett. Megemlítették a Sztálinizmus borzalmait, ami eltorzította Lenin „magasztos eszméit” de gondosan elhallgatva azt, hogy a kommunizmus embertelen eszméjének alapjait Oroszországban Lenin rakta le, Sztálin legfeljebb tökéletesítette Lenin elképzeléseit. A kommunizmus bűnei szinte „bocsánatos bűnként” jelennek meg, melyek néha még igazolhatók is az ellenséggel vívott harc jegyében, a szocialista rendszer védelmében.

Ugyanakkor a bolsevizmussal szembenálló, a kommunizmus ellen harcoló rendszerek megítélésében semmi nem változott. A fasizmus, a nemzeti szocializmus, a hungarizmus eszmerendszerének és azok megvalósításának tényeit csak negatív megvilágításban tárgyalják. Bűneit sokkal nagyobb terjedelemben és részletesebben tárgyalják mint a kommunizmus bűneit. Pedig, ha összehasonlítjuk a Kommunizmus 132 millió áldozatának számát, a jobboldali rendszerek áldozatainak nagyságrenddel kisebb számával, pont fordítva kellene értékelni!

Ez annál is indokoltabb lenne, mert a fasiszta és rokon rendszerek 6o éve vereséget szenvedtek, vezetőit, bűnöseit felelőségre vonták, megbüntették és még napjainkban is keresik, üldözik őket. Ezzel szemben a kommunista bűnösök nagy része még ma is él, nem is rosszul, felelőségre vonásukról, megbüntetésükről alig esik szó és jóformán semmi nem történik. - Sőt, a liberális kozmopoliták kezében lévő médiák segítségével ismét hatalomra  áhítoznak.  

 

E torz, felemás értékelés különösen vonatkozik az 1944 október 15. én történt hungarista hatalomátvételre és az ezt követő ½ éves hősies honvédő harcra.

A kommunista és főleg zsidó történészek és politikusok ezt a ½ évet, mint a nyilas rémuralom tombolását, az ország kifosztását, a zsidóság vészkorszakát igyekeznek bemutatni az utókornak. Pedig ez a 6 hónap az ország hősies védelmét jelentette az ázsiai barbár bolsevizmussal szemben. Ez a ½ év a bátorságnak, önfeláldozásnak, hősiességnek, a haza- szeretetnek olyan példáit szolgáltatta, ami a magyar katonaerények legfényesebb lapjaira kívánkoznak!

 

 

A hungarista hatalomátvétel törvénytelenségéről, a zsidóság vészkorszakáról, az ország kifosztásáról kiagyalt hazugságok, csak elfogult, szélsőségesen egyoldalú agyakban születhettek meg! A minden háborúval együttjáró veszteségeket, nélkülözéseket, borzalmakat, szenvedéseket nem szabad egy politikai rendszer bűneként feltüntetni. Aki ezt teszi, az tudatosan hamisítja meg a történelmi tényeket!

 

Itt az ideje, hogy a hazugságoktól megtisztítva, a rideg és megcáfolhatatlan tények felsorolásával világítsunk rá arra, hogy a II. világháború befejező szakaszában a magyar nemzet döntő többsége milyen módon tett hitet hazaszeretetből, vitézségből, szövetségesi hűségből, végső soron az Európai civilizáció védelméből.

 

Mikor a Vörös Hadsereg elérte az ország területét, a legfelsőbb vezető körök kétségbeesett próbálkozásba kezdtek, hogy uralmukat a háború utáni időkre is átmentsék. Erre az időre a németeket legtöbb szövetségesük elhagyta, - olaszok, finnek, románok, - csupán a magyarok álltak még szemben a Vörös Hadsereggel. Horthy úgy gondolta, ha leteszi a fegyvert a szovjetek előtt és szembefordul a németekkel,  rendszerét és uralkodó osztályát átmentheti. - Hogy ez mennyire hiú ábránd volt, azt a következő évtized bizonyította, amikor a szovjet megszállás alatt álló „felszabadított” országokban, akár győztesek, akár vesztesek voltak, egyformán történt meg a kommunista diktatúra létrejötte és ez előző uralkodó osztályok felszámolása. –

 

Ilyen előzmények után hangzott el 1944 október 15.én Horthy emlékezetes rádiószózata, melyben bejelentette, hogy Magyarország kilép a háborúból, és különbékét kér. Itt kell megjegyezni, hogy ez a lépés ellenkezett az alkotmánnyal. Ugyanis, amikor 1920-ban Horthy kormányzóvá lett választva, megkapta az egyes királyi jogok gyakorlását, azonban a hadüze- nethez és a békekötéshez szükség volt az Országgyűlés hozzájárulásához is. Ez nem volt meg. Tehát  a fegyverszünet ill. a békekérés nem volt megfelelően előkészítve, az október 15-i rádiószózat Horthynak és szűkebb környezetének magánkezdeményezése volt, ami egyáltalán nem találkozott a nemzet többségének egyetértésével. Ez a következő órákban, napokban mutatkozott meg, amikor szinte mindenki, még a „Legfőbb Hadúrra” esküt tett hivatásos katonatisztek is a honvédő harc továbbfolytatása mellett döntöttek.

 

Ezután vizsgáljuk meg, hogy a hungarista hatalomátvétel törvényes volt – e, amit az elmúlt

60 év baloldali történészei egyöntetűen törvénytelennek bélyegeztek -?

 

Horthy, miután rádiószózata a közvéleményre alig volt hatással, látva a nyilasok készülődését a harc továbbfolytatására, a németek nyomására lemondott és Szálasi Ferencet nevezte ki miniszterelnöknek.

 

Néhány nap múlva összeült a Felsőház és a Parlament, ezek túlnyomó többséggel elfogadták Horthy lemondását és Szálasi ideiglenes államfővé való kinevezését. Ezt olyan köztiszteletben álló tekintélyes államférfiak neve hitelesíti, mint Serédy  Jusztinián hercegprímás, Bárdossy László és Imrédy Béla volt miniszterelnökök, József királyi herceg, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke, báró Perényi és Tasnádi-Nagy házelnökök, dr. Szemák Jenő a Magyar Királyi Kúria Elnöke, stb.

 

Az egész államapparátus, a köztisztviselői kar, minden közalkalmazott, a Honvédség, a Csendőrség, a Rendőrség szinte kivétel nélkül felesküdött Szálasira.

 

Az ország lakóssága – a meglapuló néhány kommunista, a bujkáló katonaszökevények és zsidók kivételével – magáévá tette az ország védelmét. Tízezrével jelentkeztek az önkéntesek, főleg fiatalok, a Szent László, a Hunyadi és Hungária hadosztályokba, a különböző önkéntes alakulatokba, hogy a németektől kapott fegyverekkel harcoljanak az előretörő bolsevizmus ellen.

 

Végezetül, Szálasi esküt tett a Szentkoronára, ami ezer éve a magyar államiság megtestesítője, a Szentkorona Tan letéteményese.

 

Az október 15-i hatalomátvétel után fokozódott a nemzeti ellenállás. A front mozgása lelassult, a Vörös Hadsereg egyre súlyosabb veszteségeket volt kénytelen elszenvedni. A hősi ellenállás kiemelkedő példája volt Budapest ill. a Budai vár védelme és az 1945 február 13-i kitörés, mely méreteiben a Sztálingrádi és Berlini csatákhoz mérhető, erkölcsi mércével mérve, Szigetvár védelméhez és Zrinyi Miklós kirohanásához hasonlítható.

 

A ½ éves hősi és heroikus ellenállásnak olyan kézzelfogható pozitív eredményei voltak, melyeket legelfogultabb baloldali történészek sem tudnak megcáfolni, legfeljebb elhallgatni:

 

1,  Az a tény, hogy a Vörös Hadsereget 6 hónapig feltartóztattuk, ez Európa nagy részét megmentette attól, hogy megismerje a szovjet „felszabadítást”

 

2,  Lehetővé vált, hogy közel egy millió ember meneküljön ki Nyugatra, olyan emberek, akik, ha itthon maradnak, biztosan áldozatául esnek a kommunista osztályharcnak. Így viszont a háború után létrehoztak egy olyan nemzeti emigrációt, amelyik 50 évig emelte magasba a nemzeti lobogót, miközben itthon a kommunista, internacionalista terror dühöngött.

 

3, Nyugatra menekítették a nemzeti vagyon jelentős részét, a Nemzeti Bank aranykészletét, a Szentkoronát. Ennek a Nyugatra menekített vagyonnak legnagyobb része visszakerült az országba, alapja lett az újjáépítésnek, a Forint megteremtésének. Gondolni sem merek arra, mi lett volna a sorsa ennek a vagyonnak, ha arra a Vörös Hadsereg teszi rá a kezét!? / lásd az elrabolt műkincsek, amit a mai napig sem adtak vissza és kérdés, hogy egyáltalán hazakerül-e valaha? /

 

4, Történelmi hazugság az is, hogy ez a ½ év volt a zsidóság vészkorszaka.  Ugyanis a vidéki zsidóságot, közel ½ millió embert, még Horthy uralkodása alatt hurcolták ki az országból. A hozzávetőleg 200.000 budapesti zsidó Szálasinak köszönheti az életét, aki nem engedte a gettó és a „védett házak” lakóinak elhurcolását, megsemmisítését.

A zsidóság vesztesége e ½ év alatt, arányaiban semmivel sem volt nagyobb mint a magyar lakósságé.

 

A minden háborúval együttjáró pusztítást, veszteségeket, szenvedéseket, nélkülözéseket nem lehet a hungaristák nyakába varrni, mert minden országban, minden fronton hasonló módon zajlottak az események.

A háború poklában mindenhol felbukkannak a zavarosban halászó jellemtelen, erkölcstelen elemek. Így Magyarországon is voltak olyanok, akik nyilas karszalaggal, fegyverrel a kézben randalíroztak, raboltak, gyilkoltak. Azonban e kétes elemek ellen maga a Hungarista Számonkérő Szék, és a nyilas pártszolgálat lépett fel, nem egyszer a fronttörvények statáriális szigorával.

Aki egyenlőségjelet akar tenni a hungarista eszme, a hungarista állam ½ éves heroikus küzdelme és néhány tucat, esetleg néhány száz, háborús helyzetet kihasználó gonosztevő közé, az a legszemérmetlenebb módon hamisítja meg a történelmet.

 

Hiszem, hogy eljön még az idő, amikor a kivégzett és a  298-as parcellában névtelenül elkapart összes un. „háborús bűnös” legalább egy névvel megjelölt táblát kap, hogy az emberek leróhassák kegyeletüket azok előtt a hősök és mártírok előtt, akik 1944 október 15 és 1945 április 12- között a bolsevizmus elleni harc élvonalában küzdöttek és példát mutattak azoknak a fiataloknak, aki 1956-ban ámulatba ejtették a világot.  Mert semmi különbség nincs a között az Antibolsevista Ifjúsági Tábor /ABIT/ fiatal harcosa között, aki 1944-45-ben páncélököllel lőtte ki a T-34 est és a között a Pesti Srác között, aki 1956-ban benzines palackkal füstölte ki a T-52-est.

 

Ugyanazok a történészek, akik  a II. világháború befejező szakaszának kommunistaellenes erőfeszítéseit a fasizmus tombolásaként mutatják be, hasonló módon hamisítják meg 1956 történetét is, amikor az egész nemzet kommunista és szovjetellenes küzdelmét, a forradalmárok hősies harcát  – ami kiváltotta az egész világ csodálatát, - úgy próbálják elhitetni az utókorral, hogy az egyes kommunisták, „reformerek”  érdeme. 

 

Nagy Imrét, Maléter Pált és  / reform / kommunista társaikat úgy mutatják be, mint a forradalom hőseit és ebben kitűnő partnert találnak napjaink „szocialistáiban” / Horn Gyula, Kovács László, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és társai /  akik büszkén vallják magukat a kommunista Nagy Imre  és Maléter Pál örökösének.

Pedig az utóbbi években feltárt dokumentumok és a cáfolhatatlan tények egyértelműen azt bizonyítják, hogy a magukat reformernek mondott kommunisták a forradalom egész ideje alatt a kibontakozás, a forradalmi lendület legfőbb kerékkötői, a tömegek félrevezetői, végső soron a forradalom árulói voltak.

Csak napjaink történelemhamisító bértollnokai próbálják úgy bemutatni úgy ezeket az árulókat, mint a „forradalom hőseit” és ehhez az igyekezetükhöz minden segítséget megkapnak a Médiától, mely 95%-ban a posztkommunisták és liberális kozmopoliták kezében van.

 

Befejező gondolatként jól jegyezzük meg! A kommunizmus elleni küzdelem nem 1956-ban a reformkommunisták rendszert megjavító szándékával kezdődött, hanem 1944-ben, amikor az első szovjet katona Magyarország földjére lépett és  1956-ban folytatódott, amikor a kommunista és szovjetellenes tömegek szimpátiájától támogatott és lelkesített, főleg fiatalok, a Pesti Srácok benzinespalackokkal és az ellenségtől elvett fegyverekkel, napok alatt győzelemre vitték a forradalmat, amit csak az ellenség mérhetetlen túlereje és a reformkommunisták árulása tudott leverni. Ez a kommunizmus elleni küzdelem ma sem fejeződött még be, mert a volt kommunisták ma is köztünk élnek, csak nevet változtattak, köpönyeget fordítottak és az állami, a közös vagyont a maguk zsebére „privatizálták”. De  mint  Máray  Sándor mondta: „A kommunista akkor lesz igazán veszélyes, amikor már nem az eszmét, hanem összeharácsolt vagyonát védi”

 

http://www.szittya.com/szittya56big.jpg

 

Ennek legkézzelfoghatóbb példáját 2006 október 23.-án tapasztalhattuk meg.

Az eseményeket megelőzte Gyurcsány Ferenc beismerő vallomása, amit eléggé trágár módon ismertetett elvtársaival Öszödön,  hogy négy évig nem csináltak semmit, csak hazudtak éjjel nappal és semmi pozitív tevékenységük nem volt.

Amikor ez nyilvánosságra került, országos tiltakozás indult meg, nem csak Gyurcsány ízléstelen, gusztustalan kifejezéseivel fűszerezett vallomása ellen, hanem a vallomásban feltárt tények ellen, nevezetesen, hogy az ország siralmas gazdasági helyzetéért a Szocialista,  /volt kommunista / Párt a felelős, mert semmi pozitív eredményt nem tud felmutatni azon kívül, hogy a lakósság félrevezetésével megnyerték a választásokat.

 

Az igazi demokráciának, az 1956 szellemének elkötelezett ellenzékiek a Palament előtt tüntetést szerveztek Gyurcsány lemondását követelve.  Rövidesen valóságos Hyde-park alakult ki a Kossuth téren, ahol éjjel –nappal folyt a tüntetés a hazug és csaló Gyurcsány ellen. A tüntetés- sorozat kiemelkedő eseménye volt a Magyar Televízió elfoglalása, ami egy valódi forradalom előszele volt. Ettől rémültek meg igazán a volt kommunisták, aki ekkor már régen nem az eszmét, hanem a maguk milliárdos összeharácsolt vagyonukat védték. Reszketve gondoltak a közeledő október 23.-ára, az 1956-os forradalom  évfordulójára. Tudták, hogy a világ minden tájáról sok igazi 56-os tér haza megünnepelni a világtörténelmi esemény 50. évfordulóját és, ha ezek összetalálkoznak az itthoni elkeseredett, elégedetlen tömegekkel, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Ezért mozgósítottak minden olyan posztkommunista és reformkommunista erőt, akiknek érdekük volt, hogy a fennálló, csalással megszerzett  hatalmukat  minden áron megőrizzék.

Így érkezett el október 23.-a

Az előzetes megállapodások ellenére, melyek engedélyezték  a Kossuth téri békés demonstráció folytatását, 23.-án hajnalban több száz álig felfegyverzett kommandós rontott rá a néhány tucat demonstrálóra  és a legdurvább, - valódi kommandós módszerekkel - ürítették ki a teret.

Az emberek legtöbben alig tudtak a hajnali kommandós akcióról és készültek az 50. évforduló  méltó megünneplésére. A nemzethez és 56 szelleméhez hű magyarok méltóságteljes, meghitt megemlékezéseket tartottak a temetőkben a volt harcostársak és kivégzett mártírok sírjainál, a Tabánban álló emlékműnél, a Corvin-közben. Amikor a Kossuth térhez közeledtek, hogy megkoszorúzzák az 1956 október 25.-i ÁVH-s sortűz áldozatainak emlékművét, kommandósok sorfalával találták magukat szemben, akik megakadályozták a továbbhaladást.  Rövidesen szóváltásra, majd tettlegességre került sor, mely után „elszabadult a pokol.”

Most mutatkozott meg a maga valóságában, hogy a kommunisták semmit nem változtak és tudatosan készültek a néppel való leszámolásra.

Több ezer rendőrt vezényeltek fel a fővárosba, élén mindenre elszánt, fanatizált kommandósokkal, és hogy előre mentesítsék őket a felelősség alól, mindegyikről eltüntették az azonosító jelzéseket. Ez önmagában is ellenkezik minden demokratikus és európai békés tüntetőkre. normával. Így a rendőrök, - a felelősség alól  felszabadítva, - vadállati módon rontottak rá a Európában évtizedek óta nem volt példa arra, amit a megfélemlített, állásukat féltő rendőrök, kommunista vezetőik parancsára, a Gyurcsány féle posztkommunista hatalom védelmében bevetettek. Gumibot és könnygázgránát, vízágyúk és lovasrendőr  roham, fejmagasságban leadott gumilövedék sorozat, földre vert és megbilincselt emberek rugdosása, nemzeti zászló megtaposása, jellemezte a „rend fenntartását.”

Hajnalig tartott, míg az utolsó tüntető is feladta a túlerőben lévő rendőrökkel szemben a küzdelmet. Sok-sok ártatlan ember került ezután a rendőrségi fogdákba és elrettentő példaként néhányat gyorsított bírósági ítélettel el is ítéltek. Még a kórházakat is sorra járták, hogy a tüntetések alatt megsérült embereket összeírják, hogy közöttük is bűnbakokat keressenek.

A fentiekből egyértelműen kitűnt, hogy a volt kommunisták görcsösen ragaszkodnak a hatalmukhoz, mert érzik, hogy ha a népharag elsöpri őket, nem csak a hatalmukról, de az összerabolt vagyonukról is le kell mondaniuk.

 

Ezért vannak nehéz helyzetben a nemzeti erők, mert a kommunisták elleni küzdelem még nem ért véget. Mint láttuk, nem csak 1944-ben, 1956-ban kellett a kommunisták ellen küzdeni, de még 2006-ban sem ért véget a küzdelem.

Sőt. 2006-ban csalással ismét kezükbe kaparintották a hatalmat és újabb négy évig rabolták az országot. Újabb kölcsönöket felvéve valóságos adócsapdába kényszerítették nem csak az államot, de egyénileg sok millió állampolgárt is.

Nem véletlen, hogy a 2010-es választásokon az elkeseredett emberek a szavazófülkékben elkergették az országot nyomorba döntő kommunista és liberális kozmopolita társaságot.

 

A Fidesz kormány nagy hibája, hogy elmulasztotta minden rendszerváltás alapvető feladatát, az előző rendszer vezető apparátusának radikális leváltását. Néhány száz kormányszintű politikus lecserélése után, szinte minden volt vezető a helyén maradt és elkezdték sunyi aknamunkájukat. Most nyolc éves nemzetpusztító uralmuk minden szennyesét az új kormány nyakába akarnak varrni és ehhez az aljas munkához, szégyen nélkül igénybe veszik  a külföldi, liberális, nemzetellenes erők segítségét.

Ennek lehettünk tanúi az elmúlt hetekben és a támadássorozatnak még nincs vége. Napjainkban  Brüsszelből indítottak támadást Hazánk ellen. Az Európai Parlameni liberális, szocialista és kommunista frakciójának tagjainak javaslatára elítélték Magyarországot az „Európai Normák” /?/ megsértéséért és szégyenszemre két magyarországi kommunista, Tabajdi Csaba és Göncz Kinga  saját országa ellen szavazott, amire még nem volt példa a Parlament fennállása óta. Tehát a harc a kommunisták és a nemzeti erők között folytatódik.

 

Most tűzszünet van. A nemzeti erők ideiglenesen visszavonultak vandál túlerő elől. Azonban  a hamu alatt izzik a parázs. Az emberek szeme egyre jobban kinyílik, az elkeseredés fokozódik és csak egy szikra kell, hogy kitörjön a vihar, mely arra kényszerítheti a kormányt, hogy nyíltan felvegye a kesztyűt  e nemzetidegen, kommunista, liberális, kozmopolita, csak a maga zsebére gazdagodó, gátlástalan  klikk és csatlósai ellen. Egy ilyen küzdelemben, ha nem hátrál meg,  nem csak 400.000 békéért menetelőt, hanem 4 millió szabadságért menetelőt érezhetne maga mögött a kormány, de csak akkor, ha nem határolódik el a legkövetkezetesebb nemzeti erőktől, akiket a posztkommunisták, és liberális kozmopoliták szélsőségesnek. Nem egyszer fasisztának és nácinak neveznek. Kétségbeesésükben  még a FIDESz egyes vezető politikusait is Hitlerhez és Göbelszhez hasonlítják, pedig ez igazán távol áll a valóságtól.

Adja Isten, hogy e szikra minél előbb kipattanjon, és ez a hazaáruló, nemzetvesztő, posztkommunista, liberális, kozmopolita  klikk minél előbb eltűnjön a magyar történelem színpadáról!