V É L E M É N Y T E L E N Í T É S

LH119

A Lélektani Hadviselés

(I. rész)

„A Bölcsesség a látható és a láthatatlan dolgokból levont helyes következtetés.”

(53-10)

„A vélemény cselekvésünk mozgatórugója!

Amennyiben a véleményünk kialakulni nem tud, vagy ebben korlátoznak minket, akkor a cselekvésünk a hit és a meggyőződésünk hiányában elmarad!

A cselekvőképtelen ember tehetetlen és kiszolgáltatott, mint a láncon tartott oroszlán!”

 

„Irtóztató!

Én rettegek, uram,

Sok átok száll majd mindazok fejére,

Kik ezt kieszelték!”

(Shakespeare, VIII. Henrik)

 

„Senki sem hal meg egy olyan ügyért, amelyben nem hisz!”

(Adolf Hitler: „Harcom” Mein Kampf)

 

Nincs két egyforma háború és nincs két egyforma hadihelyzet sem.

Mivel a háborúkat úgynevezett „hadihelyzet” előzi meg, ami lehet politikai, katonai vagy gazdasági, ezekből már rögtön következtetni lehet a hadiállapot beálltára.

Minden háborúban - ami eddig bekövetkezett - teljesen egyértelműen látható és megtapasztalható volt az ellenség jelenléte, illetve annak megszemélyesítője vagy vezére, katonáinak egyenruhája, illetve követeléseiknek tartalma volt, amiért tulajdonképpen magát a háborút meg kellett vívnunk.

Ez mindegyik fél számára ismert és felismert volt, ellentétük politikailag feloldatlan maradt, ezért szükségszerűen bekövetkezett a hadiállapot, korrekt ellenfelek esetében ilyenkor bejelentették a hadüzenetet is, amely kifejezője volt az ellenségeskedések megindulásának.

Valamikor így harcoltak.

 

Az emberek háborúját az idők folyamán befolyásolták olyan események, amelyekből következtetni lehetett arra a folyamatosan növekvő embertelenségre - pontosabban elembertelenedésre -, ami arra engedett következtetni, hogy a háttérben nem is olyan parancsnokok, vezérek, vagy politikusok állnak, akik személyükben (fajukban) egyáltalán még embernek nevezhetők, vagy annak számítanának...

„A halál minden problémát megold - nincs ember, nincs probléma.”

(J.V. Sztálin, 1918.)

Vannak utasítások, követelések és helyzetek, melyekre bizonyos parancsokat egyszerűen nem adhatunk ki, annak ember- és társadalomellenes tartalma miatt!

Vannak íratlan szabályok is, amelyek belőlünk, emberségünkből adódnak, azokat még akkor sem hághatjuk át, ha az életünkről van szó, mivelhogy egy ember számára nem a halál a legrettenetesebb dolog...

 

Nos, a Második Világháború megmutatta, hogy a zsidókezekben lévő hadigépezet - Sztálin, Churchill, Roosevelt viszonylatában -, és az embertelenül ledobott atombombák, Hiroshima, Nagasaki és  Berlin, Tokyo,  Drezda,  Hamburg terrorbombázása, valamint Budapest hősies mártíromsága csak esemény a szidók Világuralmi célkitűzéseinek elérésében, melynek árát a becsapott és alaposan félrevezetett emberiség fizette meg, ugyanis önmaga ellen folytatott irtóhadjáratot!

Az ok: a szidók emberszerűsége és gátlástalan hazugsága, mellyel kijátszották egymás ellen a népek szabadságvágyát, melynek kerékkötői és kitervelői pontosan ők voltak!

Ezt még egyszer nem engedhetjük meg magunknak!

 

„A zsidó nem bajtárs, sem a csata előtt, sem a csatában, sem azután!

A vele folytatott harc maga a tökéletes pusztítás, mert az eszközök, amelyeket felhasznál, megmutatják valódi kegyetlen arcát, amelytől egy igazi katona csak undorodni tud!”

(Adolf Hitler: „Harc a Sátánnal”)

 

Vannak vezérek és parancsnokok, akik úgy is tudtak győzni, hogy az ellenség elismerte az emberi nagyságukat, parancsnoki-férfiúi erényeiket és ennek alapján beszüntették ellene  fegyveres cselekedeteiket is.

Ennek ismert és leírt története Ervin Rommel esete a karintiai Dolomitokban, az Első Világháborúban, a Monarchia (Osztrák-Magyar-Német hadsereg) közös hadviselése az olaszokkal szemben.

Ekkor Ervin Rommel (a későbbi Sivatagi Róka, ki az észak-afrikai DAK - Deutsche Afrika Korps - legendás parancsnoka lett), most még csak szakaszparancsnokként ezt kivívta magának, katonáinak és nemzetének.

Rohamcsapatával, hegyivadászaival olyan halált megvető lendületről, bátorságról és nagylelkű méltósággal folytatott harcról tett tanúbizonyságot, hogy ellenfelei, az olasz hegyivadászok és gyalogosok ezrével(!) adták meg magukat Rommel harminc-negyven, feltűzött szuronnyal rohamozó katonájának, „Eviva Germania!” kiáltással!

Csodálatos, megható pillanat volt, amikor a halál torkában küzdő férfiak felismerték az emberi nagyszerűséget és hősiességet, melyet az ellenségben is tisztelni lehetett!

Rommel igazi katonaként, férfiként és parancsnokként olyan példát mutatott ellenfeleinek, kik ezt a harc kegyetlen poklában felismerték és rajta keresztül - emberi nagysága előtti tiszteletként - elfogadták és fegyvereiket letették, igazolva ezt a bennük is meglévő erényt!

Rommel ekkor már nem csak egy ellenséges katona volt, hanem egy jelkép, a bátorság és a katonabecsület megtestesítője is, kinek önmagunkat megadni rang volt és nem szégyen!

Ez az alattomos „nememberekkel” soha sem fordulhatna elő!

 

Az igazi szégyen viszont az, ha magunkat egy aljas, alattomos és gyáva ellenségnek adjuk meg, aki még az arcát sem mutatja meg, hanem arctalanul a háttérből pusztít minket!

Mi most pontosan egy ilyen ellenséggel állunk szemben, erényeik, jellemük nem lévén!

A szégyenünk és az undorunk ezért tehát teljesen jogos!

Ellenségünk személytelen, vezére és katonáinak egyenruhája nem látható, követelésük és politikai indíttatásuk eredője számunkra nem ismert, de így alattomban, beépülve az államigazgatásunkba hatékonyan és kegyetlenül pusztíthatják emberi nemzetünket!

 

Ellenségképet nem mutatnak, ellenséges szándékaikat nem ismerik be, ugyanakkor az viszont a cselekedeteiken keresztül tisztán látszik és megélhetésünkben ennek hátrányos, kegyetlen következményeit súlyosan érezzük!

Ők nem emberként, nem férfiként, legkevésbé katonaként harcolnak, hanem gyáván és rosszindulatúan, sunyin folytatnak ellenünk halálos tevékenységet, mely lényüknek a része!

Eszközük a hazugság, a félrevezetés és a csalás!

„Csalással viselj háborút!” - ez a jelszavuk.

Egy ilyen hitvány ellenséget csak megvetni és utálni lehet, de meg kell ismernünk azokat a módszereiket, amelyekkel minket eredményesen pusztít és ezek pontosan azok, amelyeket ellenünk visszafordítva használ fel, és ez nem más, mint a töretlen és következetes igazi emberségünk!

Ezzel visszaélni ember nem képes!

Szemben állva velünk tettüket és gyilkos szándékukat nem vállalják fel, nagy humanistáknak és vallásos népnek mutatják magukat, de csak az alkalomra várnak, hogy gőgös, kegyetlen erőszakosságukat felfedhessék, amint teljesen védtelenek leszünk, akkor már ölni is akarnak!

 

A GONDOLAT HATALMA

 

A gondolatainkba és a döntéshozó véleményünkbe furakszanak be elsőként és azt rombolják, másítják meg, mivel tudják, hogy meggyőződés nélkül nincs cselekvés sem!

A cselekvés kiváltó oka gondolati sorrendben a felismerés, tapasztalat és elemzés, majd pedig a meggyőződés, amely közvetlenül megelőzi a cselekedeteinket!

Tehát:

-felismerés, amely tulajdonképpen a nem befolyásolt(!) véleményünk(!)

-tapasztalat és elemzés, a tárgyilagos következtetés az eseményről ismereteink     tudatában(!)

-meggyőződés és hit, amely kiváltja az érzelmünket (felháborodásunkat) és késztetésünket a cselekvésre, melynek következményeit emiatt vállalni is fogjuk!

 

„Senki sem hal meg egy olyan ügyért, amelyben nem hisz!”

(Adolf Hitler: „Harcom” Mein Kampf)

 

AZ ELÁRULT MAGYAR NEMZET

 

A Magyar Hadsereget, Honvédséget kiherélték és férfiatlanították, mint az ország önvédelmi fegyveres erejét, szabadságának egyetlen lehetőségét!

Mondhatnám a „férfierejét” elkurvásították, és már nem honvédeink vannak (kiknek feladata a „hon” védelme lenne), hanem „csak szerződéses katonáink”, kik pénzért járnak be dolgozni, vagyis nem meggyőződésből és hazaszeretetből végzik tevékenységüket, hanem bérért, „zsoldért” a munkaadójuk(!) igénye, parancsa és elvárása, szájíze szerint!

Ezek a katonák már csak „pénzkeresők” és nem honvédők, nem a nemzet Háborús Kutyái, kik láncukat szaggatva, semmit sem mérlegelve támadnak a betolakodó idegenekre!

És a munkaadó, parancskiadó itt is, mint már a legtöbb helyen ebben az országban, a faj- és nemzetidegen embersanyargató szidó!

 

Már ezt véghezvinni is szégyen volt nemzetünkre, de ebben szolgálni és szolgaian közreműködni, közömbösen szemlélni embertársaink kifosztását, ez már nem csak jelzés értékű...

Persze, katonáink félve az elbocsátástól hűen csókolgatják, nyalogatják a szidókenyért adó kezet, nem véve arról tudomást, hogy ahhoz nemzetünk kifacsart ártatlan vére tapad, melyet röhejesen velünk kerestetnek meg, de tőlünk kicsalva-kikövetelve és újraosztva, a hatalmukat - és a mi elnyomatásunkat - ebből tartják fenn!

A katona már csak „véleménynélküli szakember” lett és minél szűklátókörűbb, annál jobb, úgy könnyebben tartható kordában, ez a következménye a „megosztott tudásnak”, szakosodásnak, specializálódásnak, amely nem ad átfogó (világ)képet, csak „kulcslyuk” perspektívát, csőlátást eredményezhet!

 

(„Az igazi nemzeti hadsereget, mint például a Hitlerjugend fiatal és meggyőződéses katonáit széleslátókörű és önálló(!) cselekvésre oktatták, ha megszűnne a parancsnoki láncolat, vagy önmagukra maradnának harci helyzetben, akkor is tudják a helyüket és feladataikat, a végsőkig kitartva!

Minél több hit(!) és ismeret(!) van egy harcosban, annál több lehetőséget(!) talál ahhoz a „kulcshoz”, amellyel a feladatát megoldani tudja, vagyis győzzön!

Bizonyíték erre az igazi és elhallgatott háborús történelem valósága, amely szerint a Második Világháborús franciaországi partraszállás normandiai területén, a Hitlerjugend Hadosztályok fiatal, meggyőződéses(!) és jól képzett harcosai majdnem a tengerbe szorították vissza az inváziós szövetséges erőket!

Tették ezt számbeli és felszerelésbeli hátrányuk tudatában, de kiemelkedő és meggyőződéses, elszánt katonai mivoltukban, mert tudták, hogy miért harcolnak!

Korukat tekintve fiatalok voltak ugyan, de helytállásuk és harci erényeik tekintetében viszont veteránok!

(Megjegyzés:

Erre „szerződéses” és munkába járó, a nemzet sorsára még csak gondolni sem merő - vagy arról beszélni nem akaró(!) - „egyenruhás munkavállalók” sohasem lesznek képesek!)

 

Az alpesi Bad Tölzben lévő SS tisztképző iskolában elmagyarázták az alapjait a leendő parancsnokoknak, hogy miért, ki ellen és mi okból kell harcolniuk, hogy saját nemzetüket(!) és a föld emberiségét(!) megóvják attól az alattomosan terjedő emberi pestistől, amivel nekünk itt és most újból szembe kell néznünk, de már A Vezér nélkül!

A katona meggyőződés, sziklaszilárd nemzeti hovatartozás és saját vélemény nélkül csak „buta” fegyver mások játszmáiban, melynek igazi(!) kiváltó okairól mit sem tud!”)

 

Ezért, hogy ne legyen soha saját véleménye, azt bízza az okosabbakra és a nagyon nagyszerű országlopó politikusainkra - zsigányainkra, „kik emberi jellemtelenségből sokkal alkalmasabbak a hazaárulásra, mint a magyarfajúak”-, mivel ebben a szakmában árt a gondolkodás, mert itt helyettük a Minisztériumból (HM) parancsok jöhetnek olyanoktól is, akikre még a kinti civil életünkben a kutyánk sétáltatását sem bíznánk, hacsak nem vagyunk szadista állatkínzók!

 

A Gondolkodás - így nagybetűvel - veszélyes fegyver, főleg egy olyan ember számára, akinek katona létére fegyver is van kezében, ezért irányítása (értsd: félrevezetése...) nagyon fontos dolog, mert szabadságharcossá semmiképpen sem válhat...

A budapesti Zách utcában - érdekes módon a RETEK ezred (Rendőri Terror Elhárító Központ és Extrémizmus(!) Elleni Alosztály) tőszomszédságában található a Lélektani Hadviselés Központja, vagyis az „MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ”.

Első hiba ebben az, hogy a parancsnokok arcképeit nem kellene hivalkodóan közszemlére tenni a neten, mert rögtön látszik rajtuk, hogy mind zsidók, pontosabba szidófajú egyedek!

Egyébként is ők csak az arcukat adják a háttérben rejtőzködő szidó érdekekhez, de ez nem csökkenti a felelősségüket a műsor folytatásának célját illetően...

 

A Lélektani Műveleti Központ (sztálini elnevezéssel a „Lélek Mérnökei”) feladata

 

A leglényegesebben és a legegyértelműbben megfogalmazva: a tudatmódosítás!

A tudatmódosítás és tudatbefolyásolás célja az, hogy akaratunkat a másikra kényszerítsük, de úgy, hogy ő azt tulajdonképpen a sajátjának gondolja és ebben a hitben is(!) cselekedjen! Eszköze és terjesztője a hírközlés mindenkori fajtája és módja, a félrevezetés, becsapás, bizonytalanságban tartás, valamint a megalapozatlan hiú remény életben tartása, hogy cselekvés nélkül is(!) megoldódnak a problémáink!

Tulajdonképpen ezzel kiadjuk a lehetőségét annak a kezünkből, hogy valaha is az életben a dolgaink olyan irányban alakulhatnak, amely a mi (magyarságunk) érdekeit szolgálhatják!

Ennek meggátlására intézményesen(!)és tervszerűen(!), következetesen(!) hazudnak nekünk!

 

Albert Einsteinről is immár tudjuk (aki még nem tudja, annak többet kellene az igazságról olvasnia...), hogy kedvesen füllentő szidócskánknak nincs is fizikai fokozatú Nobel-díja, hanem azt a Pszichológiai Hadviselésről írt cikke alapján „érdemelte ki”!

Amennyiben ez az újságokban, rádióban és tévében nem kapna teret, vagy mást állítanának következetesen és mindig, az azért van, mert a hírközlés mostanra(!) gyakorlatilag teljesen hézagmentesen a Hazugság Népének a kezébe került!

Nos, a „kis hátrányos helyzetű és világüldöztetésben szenvedő nép, nagyon jóságos és mindig ártatlan gyermeke” a hazudós einsteinke ezt nem híresztelte és mások sem, mert ez gondolkozásra ösztökélne egyeseket.

Miért is kellett ezzel foglalkoznia, mi több erről tanulmányt is írnia, miközben a fizikába próbálta magát esetlenül belerágni?

A fizika az nem ment neki, mert a szerb-horvát származású felesége dolgozatainak  felolvasásáért a Francia Akadémia Nobel-díjat nem adhatott!

(A nőket akkoriban nem engedték be a „nagyon felvilágosult” Francia Akadémiára...)

Valamit tehát tennie kellett, ezért kiírta magából a gyűlöletet és rosszindulatot, amelyet az embertársai, de főleg a tőle megszabadulni akaró németek iránt érzett!

Minősíti ez egyébként a svédeket is, akik ezért a gonosz fércműért Nobel-díjat adtak a részére, ahogyan tették ezt egy szidó kertésszel is, aki megírta sótalansága unalomgerjesztő történetét, amelyet az általános iskolában is csak egy alkoholista tanár vett volna figyelembe...

 

A grúz tolvaj és szidó-utcai árus, a később postarabló „generalisszimusz sztálin” 1943-ban a Cseka és KGB tisztjeivel létre hozatta a „Lélek Mérnökei” elnevezésű ember- és tudatellenes Gondolatrendőrséget, melynek feladata a „véleménytelenítés” társadalmi szintű(!) kidolgozása volt.

Ehhez mint kiváltó okhoz kapcsolódott a szidó einstein munkássága, majd mindezt gyorsan titkosították is, mert minek felzaklatni a mit sem sejtő emberiséget?!

Tulajdonképpen ennek folytatása az elszidósodott és erkölcsét vesztett „magyar” hadseregben felbukkanó Lélektani Műveleti Központ megjelenése, pontosabban a Maléter Pál laktanyában, illetve az ott lévő - mit ad Isten?! - RETEK és Extrémizmus Elleni Alosztály bizalomgerjesztő tőszomszédságában lévő intézménye.

Most már tudjuk tehát, hogy ténylegesen is van Gondolatrendőrségünk, ami nem más, mint országos „véleménytelenítési” központ, magyar katonai egyenruhás zsidókkal feltöltve!

(Ajánlott olvasmány: „A láthatatlan Front” CIA-KGB; Szergej A. Kondrasov)

 

Térjünk vissza az előző oldalakhoz, mi kell tehát ahhoz, hogy egy cselekvési sor beinduljon?

-felismerés, amely tulajdonképpen a nem befolyásolt(!) véleményünk(!)

-tapasztalat és elemzés, a tárgyilagos következtetés az eseményről, ismereteink tudatában(!)

-meggyőződés, amely kiváltja az érzelmünket (felháborodásunkat) és késztetésünket a cselekvésre, melynek következményeit emiatt vállalni is fogjuk!

 

Ez tehát mindenképpen agymunka, amelyről leszoktattak minket, pontosan azért, hogy még kialakulni se tudjon, mert már vannak, akik helyettünk - „jóindulatból” - gondolkoznak!

 

A VÉLEMÉNY CSELEKVÉSÜNK MOZGATÓRÚGÓJA!”

 

Ez a Lélektani Hadviselés, a Gondolatrendőrség, a Lélektani Műveleti Központ, a Lélek Mérnökei, vagy nevezzük akárhogyan is fő támadási célpontja, agyterülete!

Mindenképpen meg kell minket akadályozniuk- méghozzá első lépésben -, hogy a véleményünk kialakuljon és ezt felismerték, agyrémként ezzel hivatalból foglalkoznak is!

Ennek módszerei és kezdő állomásai:

-a hírek elhallgatása,

-a hírek tartalmának megváltoztatása,

-a mi részünkre történő káros elferdítése,

-sugalmazása annak a nemlétező véleménynek, hogy a nagyvilág ezt „elítéli”...

(Vagyis a „nemlétező Istenünk helyén trónoló” és annak felsőbbrendű véleményét magasztaló és kötelező érvényét még kétségbe vonni sem szándékozó hazug szidómédia, amely tettestársa az EU, Brüsszel és a Cionista Világuralomra törő álemberi embergyűlölő pestisének!)

 

Nagyon könnyű úgy véleményt kialakítani, hogy látjuk az ellenségünket, látjuk annak általunk is minősíthető cselekedeteit és látjuk azt, hogy ez mind ellenünk történik!

Amennyiben nincs ellenségkép, úgy nincs ellene cselekvés sem, mert a nem látható ellenség megfoghatatlan és elpusztíthatatlan!

Ez az ellenség alattomos, sunyi, megátalkodott és ördögi!

A láthatatlan ellenségképnek csak gyanúja van, amely az ellene történő hatékony cselekedet elindításához elégtelen, azt felülbírálja jószándékunk és a meggyőződésünk hiánya, amely a született felelősségérzetünkben gyökeredzik, és amelyre arctalan ellenségünk rögtön rá is játszik, ártatlanságára, „emberségére” hivatkozva!

Itt a kör bezárul, mert meggyőződés nélkül nincs cselekvés sem!

Az arctalan - de ha figyelünk, akkor már felismerhető - ellenségünk ismer minket és itt él velünk évszázadok óta, megtapasztalt ismereteit és viselkedési formáinkat ellenünk használja fel, miközben emberi kapcsolatainkat feltérképezve és megismerve, alattomosan az életünkre tör!

 

MEGFIGYELNI, BESZÉLTETNI, CSELEKEDTETNI!

 

Jószomszédként, iparosként, orvosként, újságíróként, vagy csak egyszerű sétálóként beszédbe elegyedik velünk és jellemtelenségét, emberi, morális gátlástalanságát felhasználva a bizalmunkba férkőzik, miközben figyeli minden szavunkat, hogy azt ellenünk használhassa fel!

Elképesztően nyomorult és idióta kinézetű, olykor nyugdíjasnak, vagy hülyegyereknek látszó spicliket is alkalmaznak, hiszen egy szidó már önmagában áruló, és ha ezért még pénzt is kap, messze túlteljesíti leskelődési és settenkedési megbízatását.

Ismerek tolószékes(!) szidóspiclit is, ki ezt édesség iránti szenvedélyéből teszi alkalmankénti mellékkeresetként, de ugyanígy „unokás nagypapát is,” vagy biciklis „sportembert”, rég nem látott „jóbarátot ” és olyan „szívélyes mellékszereplőit” életemnek, hogy azon csodálkozom, hogyan voltak képesek eddig élni, nélkülem!

A kutyasétáltató és bármilyen időpontban(!) velem mindig találkozó hívatlan járókelők, „zsebből madarakat fényképező” és a rezzenéstelenül az arcomba bámuló soha nem látott kóborló jelmezes díjbeszedőkről már nem is beszélve...

A szidók mindig az információkra alapoznak, ugyanakkor azt tőlünk megtagadják!

 

A FELISMERÉS  (I.)

„A felismerés, amely tulajdonképpen a nem befolyásolt(!) véleményünk!”

Mindig a véleménybefolyásolással kezdődik az ellehetetlenítésünk!

Nem engedhetjük meg azt az élettani luxust, hogy mások gondolkozzanak helyettünk és mások is döntsenek emiatt helyettünk!

Ez az ő döntésük és nem a miénk, ebből következik, hogy az érdeküket - a mi kárunkra - már ekkor kezdik érvényesíteni!

A felismerés tudáshoz és tapasztalathoz is kötött, de kell hozzá érdeklődés és személyes érettség is!

„Megfigyelni, beszéltetni, cselekedtetni!”

Egy fecske is csinálhat nyarat, ettől félnek a legjobban!

Mindegy, hogy egy(!) ember nem tesz semmit, vagy egymillió(!), a hatásaiban nincs különbség!

Az egyes emberek(!) formálói a világunknak: Nimród, Atilla, Mátyás, Hunyadi, Rákóczi, Petőfi, Prohászka, Szálasi, Nagy Sándor, Napoleon, vagy Adolf Hitler!

A véleményünk befolyásolása, megingatása a leghatékonyabb eszköze személyiségünk közömbösítésének, melynek eszköze lehet a hírek letagadása, elhallgatása, tartalmának elferdítése és számunkra történő káros megváltoztatása, elferdítése!

Ezzel óráról órára, napról napra él is a központi vezérlésű(!) patkányhírközlés!

 

A látszólagos jómodor, a szimpatikus bemondó (többnyire kedves nő...), a csevegő stílus, mind csak része a becsapásunknak és „hírfüggőségben” való tartásunknak!

„Tartsd sötétben, etesd trágyával, így bánj a magyaroddal!”

 

A PATKÁNY-HÍRKÖZLÉS FELADATA

(„A csatornaminőségű igazságtartalom és rózsaillatú öblítő a lenyeletéshez!”)

 

A hírközlés eszköze(!) a megfélemlítésünknek és terrorizálásunknak, ugyanis ezen keresztül fenyegetnek meg minket, ha nem az „európai normák” szerint viselkedünk, vezetünk autót, fizetjük be igazságtalan anyagi sarcunkat, vagy jogtalanul(?!) merjük magunkat megvédeni, az ellenünk elkövetett jogtalan(!) támadásokkal szemben!

Ugyanakkor elültetik bennünk a bűntudat(!) érzését is, hogy törvénytelenül(!) nem hagyjuk magunkat zokszó nélkül kifosztani, eltaposni és elnyomni, és ezt az emberi védelmi viszontválaszunkat emberhez nem méltónak(!) bélyegzik meg, ők, a nememberek, akik velünk ezt ténylegesen művelik, mire válaszul ezt kellene tennünk!

A baj mindig ott kezdődik, hogy visszaütünk!

Módszerük a sulykolás(!) és az ismétlés(!), mint a reklámok esetében, emelt hangerővel(!) és szakaszosan, figyelemfelkeltően, ha nem is látjuk már, de halljuk mindenképpen!

(Mert másutt is így csinálják!)

 

A véleményformálás aljas és tudatalatti eszköze tehát a média, a rádió, az újság, de főleg a tévé, amely láthatóvá és jobban bevéshetővé teszi(!) az olyan eseményeket, amelyek belőlünk félelmet, rettegést, nyugtalanságot, kiszolgáltatottságot válthatnak ki.

Televíziót a személyiségünk megtartása érdekében egyáltalán nem is szabadna néznünk!

Az emberalatti morál és erkölcstelenség, faji és szexuális perverzió, szadista gátlástalan gyilkosság és anyagi szemléletű visszataszító fajzsidóktól hemzsegő elmebeteg viselkedési és népszerűsítési filmjei egyszerű és látható(!) párhuzamot mutatnak annak „alkotóival”...

Gyakorlatilag mára az összes film szereplői zsidók, többnyire fajzsidók, kik csak eljátsszák az emberi viselkedést(!) és az olyan emberi karaktereket, melyeknek emberi tartalmával nem is rendelkeznek, mi több a közelében sem vannak!

Káros hatásuk az, hogy ezeket a zsidó archetípusokat az életünkben hasonlókkal(!) behelyettesítjük és rájuk kivetítve - mint „etalonra” - szimpatikus emberként tekintünk, holott ez egyáltalán nem igaz!

Ez mind csak a becsapásunk és félrevezetésünk alattomos és nagyon káros része, mert ilyen mértékű és tervszerű rosszindulatra, gúnyos lekezelésre valójában az életünkben nem is számítunk!

Megfigyelhetjük ezt az álnemzeti médiaoldalon is, ahol is fajzsidók játsszák el nekünk a felháborodott magyar hazafit, magyarázzák el a zsidók bűneit (persze azért néven sohasem nevezik azokat...) és ők zsidó létükre(!) akarnak minket a zsidóktól megvédeni és érdekeinket képviselni, „pincebogár” szinten!

Tudnunk kellene, hogy egy zsidó ugyan mindenre képes, de erre nem!

Látni és felismerni kellene már végre, és nagyon jól megjegyezni azt, hogy a zsidók a történelmi túlélésük érdekében mindkét oldalra állítanak fajügynököket(!) - a biológiai fajuk mindenképpeni megtartása érdekében -, mert az evolúció ugyan kolosszális hazugság, de tény, hogy egy zsidó mindenné képes átalakulni fennmaradása érdekében, még sajtkukaccá is...

 

A fajzsidó végtelenül könnyen fanatizálható, mert pökhendi és gőgös, öntelt egoista felfogásában teljesen kézenfekvő számára, hogy „nagyszerű egyéniségén keresztül” a Mindenható egyenesen és kiemelten őhozzá szól, mint „fontos emberhez”!

Ennek tudatában mindenre feljogosítva érzi magát és ennek morális és erkölcsi következményeit áthárítja(!) az Istenre, mondván, hogy az ő nevében cselekedett így!

„Isten Nevében” számtalan borzalmas bűnt követtek el már a zsidók, de ha jobban megfigyeljük, ennek a hátterében árulkodó módon mindig(!) a legyilkoltak anyagi javai húzódnak meg!

A bioparazita alapfelszereltsége a gátlástalan behízelgés, szerepjátszás és helyzetfüggő viselkedés, ezért tud önfeledten zokogni, örömében ugrálni, vagy tátott szájjal - mint a hülyegyerekek - elcsodálkozni, ugyanis ez nála mind csak szerep(!) a cél érdekében!

Innen már csak egy lépés a megszállottság és nagyon vallásosság áhítatos mutatványa.

Megfigyelhető, hogy a „keresztény papok” már mind zsidók(!) és ebben a szerepkörükben nevelnek minket alázatos rabszolgákká, miközben ezt „Isten Parancsának” állítják be.

Mivel csak az erkölcs és morál tesz emberé, ezek az emberi fajmutánsok szerepjátszó képességeiken keresztül bizony alaposan félrevezetnek és becsapnak minket!

A mindennapi politikában és hírközlésben hatványozottan ez a helyzet, mert fajzsidók ülnek a főszerkesztői és műsorvezetői székekben, kiket kitanítani már nem is kell, mert a vérükben hordozzák a hazudozás és cinikus gátlástalanság lélekmérgező mételyét!

Egyetlen érdeket követnek magukból kiindulva; a zsidóságét, vagyis a sajátjukét!

Az teljesen közömbös, hogy ezt magyarul teszik, magyar zászlóval, vagy címerrel a háttérben, mert ez mind csak dekoráció és körítés a műsor hihetőbbé tételéhez!

A zsidóság mindig és mindenkor csak hazudni tudott, de ezt viszont alaposan megtanulta!

Made in Jew’s!

 

A TAPASZTALAT  (II.)

A tapasztalat és elemzés, a tárgyilagos következtetés az eseményről, ismereteink tudatában(!)

A tapasztalat része: a „megfigyelni, beszéltetni és cselekedtetni!” elnevezésű aranyszabály, amelynek kialakulása az élethelyzetünkből adódik, és ezért azt mindenképpen figyelembe kell vennünk!

Az előítélet nem más, mint „kis bölcsesség”, a rasszizmus pedig emberismeret!

A rasszizmus emberi fajismeretet jelent, melynek hiányában leparkolt autóm kulcsát a járdán ücsörgő, nyílt utcán falkányi gyermekét szoptató és kedvesen káromkodó cigány asszonynak adom le, mert a rendőrakadémián egy fess kancigány azt mondta, hogy ez nagyon jó dolog!

Legalábbis nekik...

 

Elemzésem tárgya: az autómat ennek ellenére ellopták, tehát a cigányasszony nem járt a rendőrakadémiára!

Ebben a súlyos esetben felfogásomat a Gondolatrendőrség már uralja is...

 

A tapasztalatom viszont az, hogy sem szidóban, sem cigányban, soha és semmiben megbíznom nem lehetséges, mivel annak kárát mindig én(!) szenvedem el, mivelhogy emberhez méltatlanul viselkednek és ezt én meg is tapasztaltam, és nem előidézője, hanem következményeiben ennek szenvedő alanya vagyok jóindulatú hiszékenységemen keresztül!

Amennyiben ezt a megerősített tapasztalatot figyelembe nem venném, akkor kimeríteném a visszaeső hülyeség orvosilag diagnosztizált esetét!

Ennyire viszont hülye nem akarok lenni, ezért eléggé el nem ítélhető módon az érdekeimet megvédeni szándékozom, mivel nem élek egy sehonnai cigány-szidó országban, hanem a saját magyar értékrendemet, kultúrámat és hagyományomat jelentő éltető közegemben, ahol az ilyen emberalatti viselkedéseket elfogadni nem áll módomban!

A  felismerést itt követi a tapasztalat, amely ismételt bekövetkezése esetén(!) meggyőződéssé alakulhat, és ez már egy komoly lépés a cselekvés felé!

 

A MEGGYŐZŐDÉS   (III.)

A meggyőződés, amely kiváltja az érzelmünket (felháborodásunkat) és késztetésünket a cselekvésre, melynek következményeit emiatt vállalni is fogjuk!

Maradva a fenti eseménynél, még egyszer a kocsimat nem parkolom le tolvaj cigányok közelében, kulcsaimat nem adom oda a még rendőrakadémiára sem járt szoptatós és kedvesen káromkodó cigányasszonynak, valamint középső ujjukat merő szeretetből felém mutogató purdéiknak, hanem színtiszta orvosi meggyőződésből és konfliktuskerülésből(!) máshová megyek, remélve, hogy még nincs annyi cigány, hogy mindenhová jusson belőlük!

 

(Sajnos én megyek máshová, mivel a rendőragy cigánymérgezésben szenved és nem képes felfogni azt, hogy a törvényeknek mindenkire egyformán(!) kellene hatniuk, aki meg ennek ellenáll, azt a rendelkezésükre bocsátott „tömény marxizmussal” felvilágosítani állna a kötelességükben...)

 

Miután kellően fel is háborodtam, mely érzés a felismerésből, tapasztalatból és a meggyőződésből eredt, késztetést érzek arra is, hogy a cigánynőt és a már szarcsíraként bűnöző fattyait a törvény kezére adjam.

A baj ebben az, hogy a törvény nem a mi védelmünket, nem a mi igazságunkat és a kivezényelt rendőr nem a mi biztonságunkat fogja szolgálni, hanem a bűnöző emberállatokét! Vajon miért?!

 

Ez a tébolyító tehetetlenség, amely a legalsóbb szinttől a hatalmi és vezetési pontokig, a katonaság irányításának legfelsőbb csúcsáig megtapasztalható, a Gondolatrendőrség, agy- és érzelemsorvasztó emberellenes tevékenységének, a hírközlésen keresztüli megvalósításának és beépülésének a következménye!

Ez viszont a háttérben megbúvó emberarcú, embergyűlölő szidófajú hataloméhes entitáshoz köthető, kik ezt a rendszert kitalálták, üzemeltetik!

 

Ők ezen az egyszerű, de roppant hatékony módon gátolják cselekvésünket, hogy az agyunkba folyamatosan belepetézve a gondolatsorvasztó és kétségeket ébresztő hazug értékrendüket, abnormális és aberrált viselkedési formáikat, mérgeiket terjesztve tudati szinten rombolják le jogos önvédelmünket, azt rasszizmusnak, nácizmusnak, fasizmusnak, hungarizmusnak, bűnnek, stb. beállítva!

 

MERT MEGGYŐZŐDÉS ÉS FELHÁBORODÁS NÉLKÜL NINCS CSELEKEDET SEM! A BÖLCSESSÉG A LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN DOLGOKBÓL LEVONT HELYES   KÖVETKEZTETÉS!

 

Végezzünk egy roppant bonyolult logikai tornagyakorlatot a fentiek figyelembevételével!

Van egy népség a földön, amelyik deklaráltan másnak vallja magát.

Egyezzünk ebbe bele, ők mások, de annyira mások, hogy azt már nem is hinnénk...

Amióta csak van írott történelem, ezzel a népséggel mindig baj volt, mert sem beilleszkedni, sem együttélni a föld egyetlen népével(!) sem tudott, hanem mindig csak gyilkolta és pusztította őket.

Százegynehány esetben követett el kollektív népirtást mások kárára, persze mindig azért, mert ezek a népek nem vették barátságos gesztusnak a pofátlan gazdasági mohóságukat, önzésüket, hataloméhségüket, szokásaikat fiatal lányok kivéreztetésére és vérük megivására, valamint arra, hogy földjeiket a csutkaja szintjére lezabálják, miközben a seggüket nyalatták a templomainkban, magukat Isten Kiválasztott Gyermekeinek kinyilatkoztatva...

 

Kirobbantottak két nagy pusztulást hozó világháborút és mellékesen kiirtották a fehérember nevében az indiánokat és rabszolgákat hozattak be (emberkereskedelem, mint most is!) egy új földrészre, amelynek mellékesen a történelmét is letagadták, merő jóindulatból..

Valljuk be, ez azért kissé sok a rosszból, mert rosszból is megárt a sok...

 

Hazánkat szétdarabolták, lakosságát megnyomorították, lezüllesztették a saját maguk degenerált és korcs fajával, gyermekeinket ellenünk nevelték, kik fajukban az ő „népszerű” hitványságukat, de (sajnos) a mi szép magyar neveinket örökölték.

Ezek a fattyak nagyívben mindenre tesznek, ami nem a jóléttel, zabálással és könnyű élettel függ össze, még a szemetüket is nekünk kell összeszedni utánuk.

 

Most jönnek ide még többen, mert itt annyira rossz nekik, annyira félnek és annyira gonoszak vagyunk, hogy nahát-nahát, ezért hozzák még a dédit is unokástól magukkal.

Hadsereggel nem jönnek, mert akkor esetleg a mafla nép még felébredne és harcolna is ellenük sikerrel, hanem civilben szivárognak be ide, mint a terrorista szabotőrök!

Ez nagyon zavaró, mert a pólyásbabákra, sántikáló öregekre és vajúdó szerencsétlen zsidó lányokra csak nem lövethetünk magyar katonaként...

(Erre egyébként számítanak is...)

 

„Akiknek ezek az események, felismerések, megtapasztalások nem válnak meggyőződéssé és cselekvést sürgető kényszerré, azoknak még a Gondolatrendőrség is felesleges, mert akiknek nincsenek gondolatai, azokat rendészetileg irányítani sem lehetséges!”

 

A Véleménytelenítés a legjobb út ahhoz, hogy olyan rabszolgákká váljunk, mint amilyen a történelem folyamán még sohasem volt; agynélküli végbélnyílásokká...

(Ismertebb nevén: „eukonformokká”.)

A dolog végtelenül egyszerű; burkolt népirtást végeznek magyar hazánkban a magukat magyarnak hazudó idegenszívű embergyilkosok.

A többség egyszerűen hülye ahhoz, hogy ezt felfogja, a gyilkos meg nem szándékozik a tettére „sportszerűségből” a figyelmet felhívni, mivel szándékában áll minket teljesen és maradéktalanul kiirtani...

„Az ördög fő tünete a gőg és az erőszak, a hazudás és az érzés nélküli eszesség, illetve az egyetemes szeretetnélküli rideg ész.

S a zsidó, ha jól megnézzük őket és irodalmukat is, azt látjuk, ha uralmon van, ha fölényre jut, minden népnél gőgösebb, kivált a gójjal, a nemzsidóval szemben.

Üzleti ügyeiben hazug, céljai keresztülvitelében erőszakos, orvgyilkolásra hajlamos, amit a szabadkőművesség története igazol és az egyetemes szeretetnek a nyoma sincs meg benne, csak a minden alsóbbrendűt teljesen kitöltő faj(ön!)szeretetnek.”

(........)

Megjegyezni kívánjuk, hogy fajszidó csak a fajtársait tartja valamennyire tiszteletben, azokat a keverteket, akik nemzsidókkal - úgymond gójokkal - keveredtek viszont nem!

Tehát a félzsidó vagy féligszid-ócskák ne tápláljanak hiú reményeket a Zsidó Földi Királyságggal kapcsolatban, számukra a halál már elő is van jegyezve, a habzsolás és jólét viszont nem!

(Álcázott megsemmisítő és koncentrációs tábor a főváros határában!

„Halálos veszélyben!” doc. A gondolkozás hiánya nem mentesít annak következményeitől!)

Számukra csak egyetlen remény marad, ha mi győzünk, mert mi ember módjára bánnánk velük, minden részvétlenségük és önkritikátlan visszataszító közömbösségükkel szemben!

 

Az embernek is van ellensége!

Ez az ellenség nem a természet, nem az időjárás és nem az állatvilág, de még csak nem is a betegség, a kór, hanem az emberarcú-emberszerű kegyetlen bioparazita, amelyik hidegen mérlegelve öl a zsákmányért!

Ez a lételeme és célja, a pusztítás és felélés, amely csak az élősködőkre jellemző!

Ennek megértéséhez és felismeréséhez magasabb tudásra és bölcsességre van szükség, amelyen keresztül meggyőződhetünk állításunk igazáról!

Az emberi pestisnek csak az igazság elterjedése szabhat gátat, melynek birtokában eredményesen és egységesen(!) küzdhetünk ellene!

 

„Igazsággal viselj háborút!”

 

„ A zsidó megszállás egészen más természetű, mint a többi népé.

A zsidóság hatalmi törekvése, szétszórt népi helyzete következtében kétféleképpen akar érvényesülni: vagy a gazdanépen belül fajkorcsosítással (mint parazita...), vagy pedig a nemzeteken felül.

(Lásd: Eu és Brüsszel...)

Ez a kettős törekvés adja meg a zsidópestis lényegét!

A zsidó megszállás egészen más fegyverekkel harcol, mint a többi népek hatalmi akarata.

A zsidóság elsősorban gazdasági hatalomra és befolyásra törekszik.

Ha ezt elérte, a pénz, a tőke fegyvereivel indul rohamra a gazdanépek, a gyanútlan kultúremberiség leigázására.

A hatalmi vágy, a zsidó világuralom rögeszméje(!) egyformán benne ég minden zsidóban(!), kicsinyben és nagyban, gazdagban és szegényben, ghettó- és kultúrzsidóban egyformán!

Nincs egyetlen nép sem, amely úgy el volna telve a saját nagyságával, elhivatottságával, mint a zsidó! (A kollektív HMD-kor kezeletlen pszichopatikus tünetei...)

Céljainak elérésében a zsidó a világuralom megszerzéséhez eszközeiben nem válogat, háborúkat rendez, provokál, forradalmakra bujtogat, kiirt egész társadalmi osztályokat, ha érdekei ezt kívánják!

Ezzel a zsidó világuralmi törekvéssel helyezkedik szembe az egészséges népek jogos életösztöne(!): a zsidóellenesség!

„A zsidóellenesség mindig emberszeretet, ezért minden emberszeretet zsidóellenes!”

A zsidóellenesség történetének vázlatos ismeretéből kitűnik, hogy a zsidóság hatalmi törekvései ellen a gazdanépek háromféleképpen védekeztek:

-elkülönítéssel,

-kiűzéssel,

-kiirtással.

Egyik megoldás sem volt tökéletes és hiánytalan, mert minden nép csak a maga problémájának(!) tekintette a zsidókérdést, egységes és átfogó megoldásra nem került sor.

A zsidóellenességért sohasem a befogadó népek, hanem mindig maga az embergyűlölő zsidóság volt a felelős!”

(Bosnyák Zoltán: „Harc a zsidó veszély ellen”!

Érdekes módon ez is Tiltó Listára került könyv volt, amely azért került oda, mert a mi(!) érdekeinket szolgálta, és nem az igazság ellen folyamatosan prüszkölő és vicsorgó, azt gyűlöletnek minősítő zsidókét!)

 

NYITOTT SZEMMEL

 

A mostani rész végén tekintsük át azt a három fő korszakot, amelyet mindig meg lehet különböztetni egy ország vagy nemzet zsidóparazitizmussal történő megfertőződése esetében:

- A Dörgölődzés Korszaka

Ilyenkor a zsidó alázatos és esendő, még az árnyékától is megijed, emberi jogokért siránkozik és „esélyegyenlőséget”, „emberi bánásmódot” vizionál magának...

- A Felülkerekedés Korszaka

Ekkor már anyagi hatalmának és befolyásának tudatában gőgös „kiválasztott,” aki sem szánalmat, sem megértést nem mutat kizsákmányolt és szegénységbe taszított valamikori befogadóival szemben. Elnyomó törvényeket hoz a saját védelmére, mert mindig több kell neki, és telhetetlen mohósága felébreszti az emberiség önvédelmét!

- A Bosszú Korszaka

Nyíltan gyűlöli és pocskondiázza az embereket, valamint bűnösnek kiáltja ki őket, mert azok felélik(!) a földjét!

A világ urának képzeli magát és terveket sző a már „haszontalan” emberiség kiirtására!

(.........)

Mi, itt és most ebben a végső korszakban élünk...

 

„Irtóztató!

Én rettegek, uram,

Sok átok száll majd mindazok fejére,

Kik ezt kieszelték!”

(Shakespeare, VIII. Henrik)

Kapcsolódó olvasmányok: Arany Hajnal, Dicsőségre Ítélve, Arany Hajnal II., Aranypor, Összeomlás, Figyelmeztető Jelek és az írásban feltüntetett egyéb könyvek.

(Amennyiben még ezek sem sarkallnak minket gondolkozásra, már azt ne is erőltessük...)

(Folytatjuk: VÉLEMÉNYTELENÍTÉS II. „A Védekezés”)

MNH-LH119

 

 

 

 

V É L E M É N Y T E L E N Í T É S  II.
LH119
A Lélektani Hadviselés
II.rész
(53-10)
A VÉDEKEZÉS
(Iránymutató fogalmak)

„A zsidóság nem az emberiség része!
Sohasem volt az, most sem, és nem is lesz az sohasem!”

A zsidó véleménye nem az ember véleménye, a zsidó felfogása és értékrendje, törvénye nem az emberé, életvitele, gondolatvilága és jövőről alkotott elképzelése sem az!
A zsidóság csak egyetlen módon kapcsolódik az emberiséghez, hogy belőle tudja csak fenntartani magát, ezért örökkön örökké gyűlölni fog minket engesztelhetetlenül, mert bioparazitaként fogcsikorgatva el kell fogadnia azt a tényt, hogy nélkülünk ők senkik!

A zsidóság amióta csak előbukkant az emberiség történetében, mindig ellenségként, méghozzá alattomos, sunyi és képmutató ellenségként viselkedett, ezt a szándékát tagadva, mert gyáva és jellemtelen a nyílt harchoz, módszerei emberalattiak, hitványak és undorkeltőek!

CSAK AZ ERKÖLCS ÉS MORÁL TESZ EMBERRÉ!

Minden zsidókkal folytatott kapcsolat, találkozás, együttlét, de még csak a puszta látványa is, ahogyan megy, fut, vagy öltözködik, gesztikulál, ahogyan beszél és amit beszél, az mind káros!
Olyan tökéletesen ellentétes mindennel, ami emberi, hogy ezt nem észlelnünk, nem észrevennünk szinte lehetetlen, de tömeges jelenléte okán ez követendő példa lehet, amelybe szó szerint bele is betegszünk, ha átvesszük a zsidóság életformáját vagy értékrendjét...

Bizonyítottan ezek az emberarcú bioparaziták, a kiüresedettek (HMD) és fajukban elkorcsosult hitvány emberi salakanyagok az „Idők Végezetére” bukkannak elő egy végső tobzódásra, mielőtt visszaalakulnak újra anyaggá és léleknélküli sárrá...
A Teremtő Jóistenünk Igazságos Kegye az, hogy kapnak még ők is egy lehetőséget az emberré válásra, mielőtt a Végítélet eljövetelekor „megmérettetnek eleveneket és holtakat”.

A lélek és érzelem nélküli bioparazita pusztán csak számalapú rideg agyával nem képes felfogni és megérteni környező élővilága mozgató erejét, ezért magát ennek a csúcsára helyezve próbál valamit kiokoskodni, igazolást találni, létének okát megfejteni.

Az élet megértéséhez csak a Szellemi Erő, az implózió alkalmas, melynek sugalmazását, összekapcsolódását, megértés-megérzés-felismerés szeretetben gyökeredző(!) Törvényét embersége elkorcsosulása következtében elfogadni nem képes!
A zsidókkal fajilag keveredettek elvesztik emberségük és morális erkölcsiségük Isteni Adományát, és életük értelmét az anyagi jólétben keresik, miáltal valójában teljesen feleslegessé és károssá válnak egy olyan természetben és virágzó életközösségben, ahol a haszonelvűség a legnagyobb bűn, amit csak az élő szervezetekkel elkövethetünk!

„A zsidóság és az általa alkalmazott Anyagi Erő (az explózió) a Halál Képviselője!
Ennek jeleit és bizonyítékait a zsidóság magában is hordozza, ez mutatkozik meg útmutató törvényeiben, jelképrendszerében, életvitelében, ruházatában, viselkedésében és biológiai fajilag káros mutációjában, amely lecsökkenti és elsilányítja azokat az emberi lényeket, kik velük figyelmetlenségükben fajilag elkeveredtek!”

Leszögezhetjük, hogy az emberiség részére a ZSIDÓSÁG VÉLEMÉNYE nem iránymutató, hanem ellenkezőleg, roppant káros és visszataszító, azt ezért NEM FOGADHATJA EL!
Ennek az erőszakkal történő ránk kényszerítése érdekében csaláshoz és félrevezetéshez, alattomos TUDATMÓDOSÍTÁSHOZ folyamodnak, hogy azt valahogy elfogadjuk és ezen keresztül őket is!

Ennek megtapasztalható és bizonyítható eszköze az ellenünk folytatott Lélektani Hadviselés, más néven a Gondolatrendőrség jelenléte, amelynek feladata a zsidóság abnormális, emberellenes és káros céljainak elfogadtatása nem látható TUDATI ERŐSZAKKAL, gondolati kényszerrel!

EZ ELLEN MINDENKÉPPEN HARCOLNUNK KELL!
A MI VALLÁSUNK AZ IGAZSÁG KIMONDÁSA!

Igazsággal viselj háborút!

A VÉDEKEZÉS EMBERI, MORÁLIS KÖTELESSÉGÜNK!

Tudomásul kell vennünk, hogy a zsidóság káros jelenléte és mértéktelenül elterjedt tömege - melyet titokban tartanak(!) - bizonyos parancsoló szükségletekkel is együtt jár.
A legfontosabb mindig az igazságra való törekvés és ezzel szinte egyenértékű magának a zsidófajú egyénnek a felismerése és kiszűrése a hétköznapi életünkből.
Természetesen ilyen nagyságú keveredés mellett, hogy Budapest már nem is a mi fővárosunk, hanem inkább JewPest és a vezetői, munkaadói posztokon gyakorlatilag mindenhol már zsidók terpeszkednek, valójában nagyon nehéz.

Az előző fejezetben leírt hírközlési és tudatbefolyásolási helyzetben, mindig mérlegeljük a hírek tartalmát, valódiságát, ne higgyünk el mindent, amit a tévé „mond”, mert pontosan az nem igaz, amit mond!

GYAKORLATI TANÁCSOK

„Tudatosítsuk magunkban azt az elhallgatott és letagadott emberi igazságot, hogy fajunknak, emberségünknek legnagyobb és legmegátalkodottabb ellensége a fajzsidó és annak csahosai!
Először lássunk mindenkiben zsidót és képmutató ellenséget, de ne így bánjunk velük, hanem figyelmesen nézzük meg, elemezzük személyiségüket!”

„Megfigyelni, beszéltetni, cselekedtetni!”

A zsidó lekezel és alapból tudatlannak tart minket, egyből vezető szerepre törekszik, melynek következménye lehet egy „tudatbefolyásolási” szóözön, tanultságának csillogtatása, sznob tekintélyelvűségének fitogtatása (idegen szavak, a „projekt” mindenképpen, valamint mellékes beszövése egyetemi végzettségének), de mindenképpen figyelmeztető jel akaratának ránk kényszerítése, személyünk „megdumálása”, ahogyan azt a cigányok is teszik...
A normális ember mellérendelő, sem uralkodni, sem megalázkodni, „hízelegni” nem akar, embertársát partnernek fogadja el, a zsidó és a cigány nem ilyen...
E rokonfaj egyedei vagy alárendelik magukat másnak, vagy fölé, középső út nincs!

Ezért is nem szabad cigánnyal és zsidóval „haverkodni”, mert nyomban vissza is él vele, máris próbálkozik az elnyomatásunkkal és befolyásolásunkkal, melyen keresztül már hasznot is remél!
Ne alkossunk azonban véleményt azonnal sohasem!

Az azonnali véleményalkotással már be is dobozoltunk valakit oda, ahová biztosan nem való!
Vagy jó, vagy rossz értelemben, de mindkettőnek meg lesz a maga következménye.
Esetleg eltávolítunk magunktól egy leendő jóbarátot, bajtársat, embertársat, rosszabb esetben bizalmunkba fogadunk egy magát embernek álcázó alattomos bioparazitát, kinek megélhetése pontosan a rólunk szállított híreken és információnkon alapszik, ki ezért hozzánk nagyon is ragaszkodni fog...

Persze nem a két gyönyörű magyar szemünkért és a csodálatosan tiszta lelkiségünkért!
Az emberismeret szakma, méghozzá nagyon komoly és felelősségteljes szakma, melynek írott anyagát és figyelmeztetéseit előlünk alaposan eltüntették.
A zsidóság mindig az embergyűlöletével és gátlástalanságával, emberalatti erkölcsiségével és moráltalanságával hozta magát nyerő helyzetbe, mivel gátlástalan pofátlansága és eszközökben cseppet sem megmutatkozó „finnyássága” többnyire mindig is meglepett minket.
Ezt ne hagyjuk bekövetkezni, ha zsidót sejtünk valakiben, legyünk vele nagyon óvatosak, tartózkodók, mert mindig(!) a bizalmunkba férkőzve kerítenek a hatalmukba!
Lehetne bővebben is erről írni, azonban az már ismeretfüggő lenne és száz oldalakban mérhető terjedelmű olvasmánnyal járna.
A lényege azonban ennek is az óvatosságra történő intés az emberi kapcsolatokban.

Megemlíthetjük még, hogy a beszélt nyelv, a név, a származás, a csodálatos önéletrajz vagy a szépen hegedülés és éneklése a magyar- és székely Himnusznak egyáltalán szóra sem érdemes.
Csak a faj számít, ami e mögött meghúzódik!
Az a faj, amely a teste legmélyén csak arra vár, hogy ártson nekünk, és előbb vagy utóbb, de ezt meg is fogja tenni!
Figyelmeztető jel lehet még az érdekeink öntudatlan(!) semmibevétele.
Kérésünk nem teljesítése, személyünk megvárakoztatása, köszönésünk nem viszonozása, a piszok és rendetlenség árulkodó jelenléte, valamint az állatokkal történő bánásmód is!
Az állatok nem fogyatékos gyerekek, kikkel sivalkodni és hangunkat lekezelően megváltoztatni kell, mintegy éreztetve, „elmebeteg vagy hozzám képest, kis korcs”, hanem a szeretetünket kifejezni vele szemben, amire egy zsidó sohasem képes!

Evés és ivás, öltözködés is árulkodó lehet, mert a zsidó az élvezeteknek és önmagának él.
Ami hivalkodó és hangos, ami a másik személyének a mellőzésével, zavarásával jár, hangos és bunkó csámcsogás, háttérzene, tolakodó közbeszólás és véleményformálás, mind zsidókra, de legalábbis a zsidó életstílust majmolókra utal, kikben megbíznunk semmiképpen sem lehetséges!
Ők viselkedésükben, önkontrolljukban és megbízhatóságukban, jellemességükben áldozatai a csábítónak beállított romlás követésében, és már a ravatalon is fekszenek, csak nem veszik észre fejletlen és végtelenül primitív személyiségükből eredően!
Állítsuk át az agyunkat villogó sárgára és mindig figyeljünk...

A jelmezek soha ne tévesszenek meg minket, mert a zsidó már mindenbe belebújik és gátlása azonnal megszűnik, ha a nyála csorog a földi javakért, hatalomért vagy pozícióért!
Lehet úriszabó, fogorvos, eladó, benzinkutas, rendőr, katona, tábornok, miniszter, vagy csak „egyszerű bérből és fizetésből tengődő alultáplált” prostituált is, hiszen egy zsidó számára a pénz a legfontosabb, csak tényleges fizikai munka ne legyen, mert attól már irtózik!

Mivel említettük, hogy a zsidókkal történő együttélés és mocskuknak modernnek történő beállítása és a hírközlésben végbemenő sulykolása miatt ne embertársainkat próbáljuk megnevelni, mert nekünk a legnagyobb jószándékunk ellenére sem fognak hinni!
Ehhez ők már romlottak, az erkölcsi és morális hullaszag már körbelengte őket.
A mi legfőbb feladatunk azoknak a megkeresése és egységbe szólítása, akik maguktól álltak ellen ennek a csábításnak, mert bizonyíthatóan rendelkeznek ennek ellenszerével!
Az ellenszer neve: A TÖRETLEN HIT!

KÜZDJÜNK MÉLTÓSÁGGAL A ZSIDÓ MEGFELELÉSI KÉNYSZER ELLEN!

„A zsidóellenesség mindig emberszeretet, ezért minden emberszeretet zsidóellenes!”
(„Mert a zsidó nem vallás vagy kultúra, hanem egy embergyűlölő faj!”)

AZ EMBERSÉG HANGJA

„Elrejtve, titkon, lelkünk mélyéből egy hang szól hozzánk.
A Szentléleknek tiszta szava ez, sugallva gondolatodat, fűtve érzéseidet, a szavaidat és cselekedeteidet egészen úgy, mintha azt Istentől magától nyernéd, mintha szent színe előtt állnál.
És ez a boldog öröm, amely ilyenkor eltölt, majd felemel a földről a mennyekbe, az örök boldogságba.
Óh, hallgass erre a hangra mindig, és mondd azt, amit sugall neked, és cselekedd, amire téged vezérel, akkor az érzésed és a gondolkodásod való igazság lesz.
És soha ne feledd, hogy Igazságtól dobogó szívben az Isten maga szól hozzád!
Igen, én Istenem!
Te vagy ennek a hangnak feltörő fohásza, Te vagy az értelme és Te vagy külső illata... Te teremtetted e gyönyörű világot, Te alkottad rá a sok virágot.
Abban különbözik a jó a gonosztól, hogy a jó mindig hallgat a Lélek szavára, lelkedből jövő Isten Hangjára.
Az értelemnek, a szellemnek nagy válaszútja ez, ahol nem számít sem a szegénység, sem a lenézés, a gúny, és már nem használ a pénz és a hatalom sem.
Támogasd a jót, az igazat, és megsemmisíted a gonoszt minden rosszaságával!”
(„Avesta”: „Emlékkönyv” Badiny Jós Ferenc)
„A Lélektani Hadviselés, a Véleménytelenítés elleni leghatékonyabb és bevált Isteni Fegyver a  TÖRETLEN HIT!”
Cselekedd ezt, „és a Holtak Országát feltámasztod véle”!
Ajánlott olvasmányok:
Arany Hajnal, Dicsőségre Ítélve, Arany Hajnal II., Aranypor, Összeomlás, Figyelmeztető Jelek, Véleménytelenítés, Véleménytelenítés II .... Olvass, tanulj!
A MI VALLÁSUNK AZ IGAZSÁG KIMONDÁSA!
MNH-LH119