Vajdasági Magyar Demokrata Párt

http://www.vmdp.freewebspace.com/

http://de.geocities.com/vmdp2002/

HÍRLEVÉL
33. szám

2003. augusztus 25. 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt programpárt. Követelései között kiemelkedő fontosságú a jogszabályalkotási és végrehajtási jogosítványokkal is rendelkező magyar (perszonális) autonómia, valamint a magyarok számára, akik ezt igénylik, a kettős állampolgárság. A VMDP síkraszáll a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációjáért.

A Hírlevélben tájékoztatunk mind a VMDP, mind pedig a hozzá közel álló civilszervezetek, s a Kárpát-medence autonómiakövetelő politikai erőinek tevékenységéről. A Hírlevélben rendszeresen közöljük azokat a dokumentumokat, amelyeket, a VMSZ nyomása alatt álló vajdasági magyar média, elsősorban a Magyar Szó és a Hét Nap bojkottál. Hírlevelünkről, elmondhatjuk, hogy ez az első magát demokratikusnak nevező államban megjelenő szamizdat.

Köszönjük az észrevételeket. Ezúton is jelezzük, hogy Hírlevél a VMDP által szorgalmazott új konszenzus megteremtésének jegyében foglalkozik a Kárpát-medencei magyar politikai történésekkel.

Ágoston András, a VMDP elnöke

Figyelem!

A VMDP dokumentumaival találkozhatunk a következő honlapokon is:

www.hufo.info

www.dnp.hu

www.dominium.hu

 Tonk Sándor végrendeletéből:

Nem törekedtem hatalomra. De tettem mindig azt, amit hitem szerint tennem kellett.”

 Ágoston András:

Holtponton

 A kettős állampolgárságra vonatkozó, s az egész Kárpát-medencére kiterjedő intenzív vita holtpontra jutott.

A kérelmezők azt hangsúlyozzák, hogy nem jogi, hanem politikai kérdésről van szó. Nem kívánják a kettős állampolgárság megvalósításával kapcsolatban meggondo­latlanul ve­szélyeztetni az EU-csatlako­zással kapcsolatos döntéshozatali eljárást, ugyanakkor hozzáte­szik: a puding próbája az evés. El kell indulni a kettős állampolgárság megvalósításá­val, s az esetlegesen felbukkanó akadályokat egyenként kell leküzdeni.

Ha a kettős állampolgárság ügyét a magyar kormány, majd az országgyűlés is befo­gadja, an­nak konkrét tartalmáról, tekintettel a különbségekre, amelyek a magyarországi ma­gyarok or­szági és a határon túliak között ténylegesen fennállnak, csakis a magyar állam teher­bírásának megfelelően lehet dönteni.

Az EU-csatlakozás még hátralevő szakaszát illetően a magyar kormányoldal érvelése azt valószínűsíti, hogy a kettős állampolgárság ügyében, ha netán az elvi egyetértés megszü­letne is, lépni csak a következő év májusától lehet, akkor is nagyon óvatosan. S akkor még a kemény ellenállásról tanúskodó, a tartalomra vonatkozó, s a demagógia határát súroló érvek­ről nem is szóltunk. Ne is szóljunk, hátha feledésbe merülnek.

A kormányoldal kezdettől fogva párbeszédet ígér, de erre a mai napig nem került sor.

 \Amiről még nincs szó

 Nincs érdemi válasz a kérelmezők állítására vonatkozóan, hogy a kettős állampolgár­ság érdeke a magyar államnak is.

A VMDP álláspontja szerint a magyar állam a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében fontos eszközként alkalmazhatja a kettős állampolgárságot egy olyan nem­zeti foglalkoztatáspolitikai modell megalkotásában, amely – mindannyiunk közös hasznára – feltárja a határon túli magyar közösségek belső tartalékait. Újra kell értékelni a helyben mara­dás dogmáját. A magyar (perszonális) autonómia létrehozatala útján pedig olyan kettős kap­csolatrendszert kell kialakítani, amely hozzájárulhat a trianoni trauma meghaladásához, de a helyi többségi nemzettel való békés egymásmelletéléshez is.

 Vízumot is, kettős állampolgárságot is

 A magyarországi politikai elitnek, elsősorban a magyar kormánynak azt kell eldönte­nie, hogy a trianoni trauma terhével a vállán, vagy nemzetként kívánja bevinni Magyarorszá­got az EU-ba.

A vajdasági magyar pártok által megszólított magyarországi közjogi méltóságok közül ketten már nyilatkoztak. Mádl Ferenc fontos kérdésnek tartja, de Szili Katalin sem veti el a kettős állampolgárság gondolatát.

A magyar kormány részéről Kovács László tett hivatalosnak tekinthető kijelentést. Szerinte, kettős állampolgárság már van, s a korábbi kormány által aláírt európai dokumentum pedig nem teszi lehetővé a határon túli magyarok iránti kivételezett bánásmódot. Eszerint a vitát le is lehetne zárni.

Ezt az álláspontot időben ugyan nem, de lényegében felülírta Medgyessy Péter, aki a minap leszögezte, hogy a kettős állampolgárság kérdése nem jogtechnikai, hanem politikai kérdés. S azt is, hogy beszélni kell róla.

Feltehetőleg nem arról kell beszélni, ami már van, hanem a letelepedés megkövetelé­sét mellőző, a határmódosítás nélküli nemzeti integráció elősegítésére alkalmas kettős állam­polgárság ügyében kellene szót váltani, konszenzusra jutni.

A kétségek között gyötrődő vajdasági magyarok szempontjából az lenne a legjobb, ha a magyar kormány a letelepedés nélküli kettős állampolgárság ügyét mielőbb hivatalosan is felvenné a megoldásra váró kérdések sorába.

Novembertől a kedvező vízumkiadási megoldásokkal (mint amilyen az ingyenes, leg­alább két évre és korlátlan beutazásra feljogosító vízum) lehetne átmeneti időszakot beiktatni. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan már szeptemberben meg kellene kezdeni a letelepedés nél­küli kettős állampolgárság politikai előkészítését mind a kormányoldalon, majd a parlamenti pártok bevonásával a MÁÉRT ülésén is. A kettős állampolgárságra vonatkozó nemzeti kon­szenzus létrejötte után a közös megoldás elfogadtatása a nemzetközi politikai színtéren első­sorban a magyar kormányra vár. Ez joga, de egyben felelőssége is.

Várjuk Magyarország kormányának megnyilatkozását a letelepedés nélküli kettős ál­lampolgárság ügyében.

 Szerbia:

Mi legyen Kosovoval?

 Most, miután a fellángolt szerb-albán ellentétek Kosovoban újabb emberéleteket köve­teltek, s az adminisztratív határon egymást követő fegyveres összecsapások mind a két olda­lon segélykiáltásokra ösztönzik a politikai vezetőket, az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szerbia számára tett kedvezőbb nyilatkozatot. A kosovoi történésekkel kapcsolatban terrorizmust emleget, s ez felér egy osztálytanácsi megrovással. A bírálat annál rosszabbul esik az albán félnek, mivel eddig a nevelésnek ez az eszköze csak a szerbek számára volt fenntartva.

Ettől függetlenül, az idegőrlő iszapbirkózás tovább tart.

Mindkét érdekelt fején jócskán van vaj. A maffiát sem Kosovoban, sem Szerbiában nem sikerült jelentősen visszaszorítani. Sőt, nyílt titok, hogy a szerb és az albán maffiózók szoros kapcsolatban állnak egymással. Elsősor­ban az ember- a drog- és a cigarettacsempészet ügyei kötik össze őket.

Vannak külön elszámolnivalóik is a nyugati közvetítőkkel. Szer­bia-Crna Gora még mindig nem tudott lecsapni Mladicra. Az ottani belügy tagadja ugyan, de tartja magát a hí­resztelés, hogy Karadzic, akinek a letartóztatása a boszniai szerbekre vár, az idén Monteneg­róban nyaralt. A körözött volt boszniai szerb vezetők kiadatására irányuló politikai akarat őszintének tűnik. De akkor csak az marad hátra, hogy a két háborús bűnös maffiaszerű rejtőz­ködési straté­giája erősebb, de legalábbis ügyesebb, mint magának az államnak a repressziós gépezete.

Kosovoban a nemzetközi fegyveres erőknek alárendelt helyi, főleg volt ellenállókból összeállt rendőri kötelék okoz gondokat. Kosovoban még min­dig nem jött létre az a lakos­ságra támaszkodó, demokratikus beállítottságú közjogilag is meg­alapozott hatalmi struktúra, amely alkalmas lenne arra, hogy a fel-felizzó nemzeti ellentéteket toleranciává nemesítse.

Nekünk magyaroknak látnunk kell: nincs megoldás s a kosovoi kérdés még jó ideig borzolja a kedélyeket. A nemzetközi tényezők hiába várják, hogy majd Szerbia lemond Kosovoról. Csakhogy ők várhatnak: nekik van idejük.

Azt talán Magyarországon sem gondolja senki komolyan, még a kettős állampolgárság­ról szóló vita hevében sem, hogy mi vajdasági magyarok befolyásolhatjuk a dolgok menetét. Már pedig Kosovo kérdésének legalább részleges rendezés nélkül Szerbia nem kerülhet le a vízumkötelezettek listájáról.

Csak egy dolog van, ami biztos: az hogy a schengeni vasfüggöny – ha eljön az ideje – bizony legördül.

 Te is fiam Brútusz?

 A muzulmán kisebbség által lakott Szandzsák nagyobb része Szerbiához, a kisebb pe­dig Montenegróhoz tartozik. A Szandzsák Szerbiai részében élő muzulmánok bosnyákoknak mondják magukat, míg a Montenegrói részen vállalják a korábbi muzulmán elnevezést.

Emlékezetes, hogy a rosszhírű jugoszláv kisebbségi törvényt, amelyről a VMDP-n kí­vül most már a Helsinki Bizottság belgrádi tagozata is azt állítja, hogy nem alkalmas a ki­sebbségek nyitott és megoldatlan helyzetének rendezésére, 2002-ben a Szandzsák szerbiai részéről származó bosnyák kisebbségügyi miniszter védnöksége alatt dolgozta ki a szerb ha­talom s a hozzá közel álló VMSZ-es szakértők egy csoportja.

Most, hogy nagy késéssel létre akarják hozni a szandzsákiak nemzeti tanácsát is, csak­úgy, mint a Vajdaságban ott is botrányba fulladtak az előkészületek.

A montenegrói muzulmánok nem ismerik el a kisebbségi törvényt, jóllehet egy néhai közös jugoszláv jogszabályról lenne szó. De ez a kisebb baj. A nagyobb az, hogy a kisebb­ségügyi miniszter pártja sem akar részt venni létrehozatalában. Kifogásait a miniszter nem hangoztatja, hallgatólagosan azonban aligha egyet nem ért egy másik pártelnök földije kije­lentésével, aki azért mellőzi a részvételt, mert „az állam a nemzetközi politikai színtéren akar demokratikus hatalomként bemutatkozni, de mi tudjuk, milyen hatásköre van ennek a testü­letnek. Elkéstek vele!”.

 Illetékes, vagy sem?

 Apropó nemzeti tanács. Nem titok, hogy a VMDP annak idején azért nem vett részt a VMSZ által kezdeményezett nemzeti tanács létrehozatalában, mert szerinte ez a testületet le­gális ugyan, de megválasztásának módja, és szerb hatalom törvénnyel biztosított politikai befolyása miatt nem legitim.

Emlékezetes, hogy Józsa László az akció kezdetén azért hárította el a kettős állampol­gárságra vonatkozó állásfoglalás kiadását, mivel erre ez a testület „nem illetékes”. Most miu­tán az egész nemzetre kiterjedő politikai folyamatoknak lehetünk szemtanúi ő sem akar lema­radni, s jelezte: napirendre tűzi a kettős állampolgárság ügyét. Akkor most a VMSZ-es testület illetékes vagy sem?

 Melléklet:

Ágoston András levele Medgyessy Péternek

 Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az elmúlt hetekben a kettős állampolgárságról szóló vita bizonyos vonatkozásait és hangnemét tekintve kezd méltatlanná válni mindazokhoz, akiknek valami közük van hozzá. Az elhangzott érvek, ellenérvek s a riogatások ellenére a vitában két tény vitathatatlanná vált. Az egyik az, mi a minimum, a másik, hogy mi a maximum.

A minimumot a Kárpát-medencében élő magyarság, s annak szervezetei fogalmazták meg: a magyar állampolgársággal járó útlevél az, amivel a magyar politikai elit hozzájárul­hat a kapcsolattartás jelenlegi szintjének a megőrzéséhez.

A maximumot azok akarják a határon túli magyarok nyakába varrni, akik ezzel kí­vánják elriasztani a magyarországi magyarokat az általunk kért minimumtól is.

A magyar politikai elit tudja, hogy Magyarországnak a rossz demográfiai mu­tatók el­lenére meg kell teremtenie a fenntartható fejlődés feltételeit, s hogy ebből kifolyólag érdeke fűződik a kettős állampolgárság intézményének rugalmasabb kezeléséhez. Döntést azonban a magyar politikai elit nem hozhat.

Ebben a helyzetben csak a magyar kormány dönthet. Azt kell eldöntenie, hogy sok más európai országhoz hasonlóan akar-e magyar állampolgársággal járó útlevelet adni azok­nak, akik a határon túli magyarok közül ezt igénylik, vagy nem. Ha a döntése pozitív lenne, amit mi a közvetlenül érdekeltek szívből kívánunk, csak akkor kerülhet sor az Országházban – egy új nemzeti kon­szenzus eredményeként – a kettős állampolgárság tartalmának pontos megállapítására.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt szerint az új nemzeti konszenzus alapelmei a kö­vetkezők: a határmódosítás nél­küli nemzeti integráció immár visszafor­díthatatlan folyamatá­nak továbbvitele, a nem­zet­ként tör­ténő elhelyezkedés az EU-ban, a kisebbségi autonó­miatö­rekvések határozott tá­moga­tása, a Kárpát-medencében élő magyarság nemzeti érdekei­nek meghatáro­zása a demog­ráfiai mutatók által diktált körülmé­nyek között, s a szülőföldön való boldogulás dogmájának felül­vizsgálata.

Ha a magyar kormány az alkot­mánynak megfelelően politikáját a további gyors gaz­dasági fel­emelkedés jegyében, s a trianoni traumát meghaladva akarja alakítani, a kettős ál­lampolgárság segítségére lehet a munkaerő-gazdálkodás, s a nemzet egészének demog­ráfiai muta­tóival összefüggő szociális gondoskodás új eurokonform modelljének megalkotá­sában.

Abban a reményben, hogy lehetséges az új nemzeti konszenzus, s a magyar kormány számunkra kedvező döntése megszületik, tisztelettel:

Temerin, 2003. augusztus 19.                                                       Ágoston András