Kedves Magyar Testvérek !

A Hungária Szabadságharcos Mozgalom, a Magyarok Világszövetsége-USA  Országos Tanácsa, a Clevelandi Csendőr Családok Közössége és a Friends of Jobbik Társaság, az 1956-os Magyar Szabadságharc 54. évfordulója alkalmából szeretettel üdvözöljük Vona Gábort, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Elnőkét és kedves feleségét Vona Szabó Krisztinát, akik megtiszteltek bennünket és elfogadták meghívásunkat és eljöttek erre a megemlékezésre..

Vessünk egy pillantást 56 elözményeire, amit a hazai  56-os Intézet történelemhamisító tevékenysége ott kezdődik, hogy a forradalom okait  a válság  keletkezésének tárgyalását 1953-al  Sztálin halálával kezdi, holott a szovjet és kommunista rendszer elleni küzdelem sokkal elöbb már 1919-ben   elkezdődött és folytatodott amikor Szoviet hadsereg megkezdte az ország u.n.„felszabadítását”. Az ország élet halál harcot vivott a bolsevizmus ellen és hat hónapig feltartóztatták a Szovjet Hadsereget  igy az ország nemzeti értékeinek jelentős részét sikerült nyugatra menteni a muzeumok kincseitől a Nemzeti Bank aranykészletéig. Ezt a kommunisták 50 éven át, mint az ország kifosztását hirdették, pedig a nyugatra kimentett értékek döntő többsége hazakerült és bazisát jelentette az ország ujjáépitésének, szemben azokkal az értékekkel, műkincsekkel amiket a szovjetek elhurcoltak és a mai napig sem kerültek vissza.

1945-től  1956-ig folytak azok a perek, amelyek a kommunizmus minden rendű és rangú ellenfelei ellen irányultak. A kivégzések, internáló táborok, AVOs kinzókamrák és a 298-as parcella jeltelen sírjai igazolják a válsághoz vezető utat. Több milliós  ellenzéke lett a kommunista rendszernek, akik  csak a pillanatot várták,  hogy mikor kapcsolódhatnak be a gyűlölt bolsevik diktatura megdöntéséért folyó küzdelembe.

Sztálin halála után-1953 mácius 5 után megidult a terror rendszer bomlása, ami elöször a vezető hatalomért folyó személyi marakodással kezdődött. Azt azonban minden vezető látta, hogy a féktelen terror,a rettegés birodalma az elöző formában nem tartható fenn sem a SZU-ban sem a csatlós országokban, igy Magyarországon sem. Azért  rendelték  Moszkvába a magyar vezetőket, hogy a kompromitálodott Rákosi Mátyást, akinek a neve összefonodott a tömegessé vált terrorral, egy kevésbé kompromittált, de megbízható kommunistával Nagy Imrével váltsák fel. Nagy Imre a Moszkvában kapott utasításoknak megfelelően a közelgő csődöt, a fenyegető katasztrofát és az elégedetlenség szülte forradalmi veszélyt igyekezett elháritani pozitiv intézkedésekkel, mint pl a kötelező beszolgáltatás megszüntetése,az életszinvonal emelése, kitelepitések megszüntetése az internálótáborok  feloszlatása stb. Azonban meg kell említeni, hogy e kegyelemgyakorlás során elsősorban a koncepciós perekben elítélt kommunisták szabadultak, akik azonnal hatalmas kártéritést, – a kitelepitések során elkobzott – lakást és vezető beosztást kaptak. A Nagy Imre által hozott  reformok  bár jelentősek voltak, arra  viszont nem voltak elegendőek, hogy a fenyegető válságot megoldják.  Nagy Imrét 1955-ben leváltották a miniszterelnökségről, decemberben pedig a pártból is kizárták. Ekkor  kezdődtek a Petőfi Kör vitái. Itt a reformkommunisták lázasan keresték a válságból kivezető utat, az elvtársak vitatkoztak a kommunista rendszer megmentésének  lehetőségeiről.

Végső megállapitás. A reformkommunisták és a Petőfi Kör vezetői nem forradalmat készitettek elő, hanem ők voltak a kommunista rendszer megmentésének , elszánt harcosai, akik ekkor még fegyver nélkűl probálták a rendszert megmenteni. A forradalomtól ugy féltek,mint az ördög a szentelt víztől. Ezért méltatlan.hogy most e reformkommunisták a forradalom előkészitőinek kiáltják ki magukat, és most ők irják a forradalom történetét a maguk szája ize szerint.

Október 23-án  délután a Belügyminisztérium engedélyezte az előzőleg betiltott felvonulást, azt, hogy az egyetemisták a Bem térre vonulva megkoszoruzzák Bem József szobrát. Ezt a tüntetést reformkommunisták által  irányitott Petőfi Kör a DISZ az Irószővetség szervezett abban reményben, hogy egy ilyen demonstráció rádöbbenti a keményvonalas  még részben sztalinista vezetést, hogy magáévá kell tenni a változások, a reformok megvalositását, különben az események következményei kiszámithatatlanok.

 A Műegyetemtől  induló fiatalok zárt sorokban indultak a Bem szobor felé. A lelkes fiatalokat látva az irodákból, üzemekből, iskolákból hazaindulók egyre többen csatlakoztak a menethez és mire a Bem szoborhoz értek az egyetemisták zárt sorai teljesen feloldodtak az akkor már több tizezer fős tömegben. Ekkor tüntek fel először a lyukas zászlók, melynek közepéből kivágátk az un. Rákosi címert és a következő napokban ez lett a forradalom jelképe. Ekkor csuszott ki a vezetés a reformkommunisták kezéből. A tömeg egyre radikálisabb jelszavakat kezdett skandálni, ami már tulment a reformerek eredeti elképzelésén .Elhangzott a jelszó” Gyerünk a Parlamenthez” és a tömeg elindult a Margit hidon át.

Ekkor a reformkommunisták egy utolsó elkeseredett lépésre szánták el magukat, hogy a kitörni készülő forradalmat megállitsák. Szinte erőszakkal cipelték Nagy Imrét a Parlamentbe, hogy onnan nyugtassa meg az embereket  és probálja meg hazatérésre bírni őket azzal, hogy követeléseik teljesítve lesznek. Nagy Imre nem tagadta meg kommunista mívoltát és elvtársak megszólitással kezdte beszédét. „Nem vagyunk elvtársak kiáltozta a tömeg aztán nem sokat törödve Nagy Imre igéreteivel két irányba indult el. Az egyik fele a Dózsa György út felé indult, hogy a Felvonulási téren álló Sztálin szobrot ledöntse, ami fél tíz körül meg is történt.

A tömeg másik fele a Rádió épülete felé vonult, ahol már többen megprobáltak bejutni ,hogy beolvassák a Magyar Egyetemi Ifjuság 16 pontban meghirdetett követeléseit s egyben általános sztrájkra hívja fel a munkásságot.  Benke Valéria a Rádió vezetője ezt nem engedte meg, ellenben közvetitették Gerő Ernő beszédét ami sértő és méltatlan a tüntetöket  becsmérlő jelzői miatt, csak olaj volt a tűzre.Ez a tömeget elkeseredett lépésre a Rádió megostromolására ösztönözte. A fegyvertelen tüntetöket a Rádió AVH-s örsége elöbb csak a levegőbe leadott riasztólövésekkel probálta visszatartani, de amikor ez hatástalannak bizonyult és a kapu recsegni ropogni kezdett, sor került a  tüntetök közé történő célzott lövésekre.

Ez a pont volt, amikor a tüntetés forradalomba csapott át!

Az események rohamosan haladtak. Óráról –órára  újabb csoportok alakultak  majd a Kossuth rádió adásai igy hangzottak . Jó reggelt kivánunk kedves hallgatóink. Közleményt olvasunk fel.

Október 24 reggel 4.30

„Fasiszta,reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középűleteink ellen és megtámadták karhatalmi alakulatainkat. A rend helyreállitása érdekében további intézkedésig tilos minden gyűlekezés,csoportosulás és felvonulás . A karhatalmi szervek utasitást kaptak arra, hogy a rendelet megszegőivel szemben a törvény teljes szigorával lépjenek fel. – A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa.”

Ebben a hangnemben szóltak a Rádió adások, napról –napra.

A szovjet vezetőség pedig a Székesfehérváron állomásozó páncélosokat vezényelte Budapestre, akik 24-én hajnali orákban érkeztek meg. A forradalmárok eddig az AVH ellen harcoltak, de miután az idegen nép katonái is felvették a harcot a magyar felkelök szabadságharcosok lettek. A szovjet vezetök rosszul mérték fel a helyzetet. Ugy gondolták, hogy a magyarokat, mint a németeket 1953-ban meg lehet hátráltatni. Sőt a lengyel felkelést is el tudták folytani. Nem számoltak a magyarság általános elkeseredettségével, halált megvető bátorságával és nem utolsó sorban leleményességével.

1956 október 24-én talán nincs Magyarországnak egyetlen nagyobb város, ahol ne tüntetnének, ahol ne nyilvánitanák ki szabadság vágyukat.

De nemcsak Magyarországon tüntettek, hanem a nyugati világ legtöbb nagy városában is ahol az 1945-ös Nemzeti Emigráció jelen volt, és a helyi lakossággal karöltve tüntettek a kommunisták ellen. Párizsban és Santiago Chilében  összetörték a kommunista párt székházát,és Párizsban azzal a magyar vándorzászlóval tüntettek a magyarok amit 2008-ben vittünk haza és a Magyarok Világszövetsége gondozásába helyeztünk.

Tízezrek vonultak fel Romában, Londonban  és  New Yorkban az ENSZ székháza elött. És itt Clevelandban a Felszabadító Bizottság zászlókkal és segitséget kérő táblákkal vonult fel a Kossuth szoborhoz . A tüntetők lelkesen éltették a magyar szabadságharcot  és tiltakoztak a szovjet csapatok beavatkozása ellen.A naggyűlés  szónokai voltak Kovács Gyula altábornagy és Ft Takács Gábor és Csutoros István.

Október 23 és 28 között a legnagyobb forradalmi hadcsoportok közűl a CORVIN- KÖZ-it kell megemlíteni mivel ez alakult meg elöször  már október 23-án éjjel. Itt folytak a leghevessebb harcok. Ez volt a legszervezettebb és a legnagyobb létszámu csoport, amelynek főparancsnoka Pongrátz Gergely lett.

Ezzel egyidőben a Killián laktanya is a felkelők kezére került és 24-én éjjel innen adták le az első lövéseket a Nagyvárad tér felöl benyomuló szovjetpáncélos egységekre. A ruszkik itt szenvedték el a legnagyobb veszteségeket. Jelentős nagy  csoport volt a Széna téren ahol a harcosok közül Szabó bácsit az egység parancsnokát kell megemliteni, aki köré valoságos legendát szőttek harcostársai és Ekrám Kemált, aki bátorságával egyik legsikeresebb harcos volt. -  Mindketten Kádár bitófáján fejezték be életüket.

Október 28-ra a forradalom az egész országban győzelmet aratott, annak ellenére, hogy a Párt a Kormány, az AVH, a Hadsereg, a Szovjet Hadsereg, a Kommunisták és a Reformkommunisták mindent megtettek a rendszer megmentéséért. Azonban az elmult napok bebizonyitották, hogy az alapjaiban rothadt, mindenki  által utált rendszert néhány tizezer bátor elszánt forradalmár meg tudja dönteni. Ez csak azért volt lehetséges,mert az ország lakosságának elsöprő többsége egyetértett a felkelök követeléseivel.

November 3-án az egész ország öröm mámorban égett  a kivivott győzelem érzésével. Önkéntelenül felvetödik a kérdés miért a hadsereg legfőbb vezetői mentek „tárgyalni” az ellenség főhadiszállására? Elkövették azt a hazaárulást, amire nehéz elmarasztaló jelzőt találni. A szovjet katonai térképeken berajzolták azokat a pontokat, ahol jelentősebb katonai ellenállásra lehetett számítani. Ez a forradalom nyilt és durva elárulása volt. Végül megeggyeztek,hogy a szovjet fedezet mellett bemennek a  Honvédelmi Minisztériumba ahonnan  letetetik a fegyvert a hadsereggel. A küldöttség tagjai tisztában voltak azzal,hogy a Szovjett Hadsereg  hajnalban meginditotta a támadást és azt is látták, hogy a tököli laktanya udvarán százával nyüzsögtek a felfegyverzett és pufajkába  öltözött magas rangú AVH-s tisztek, párt és állami funkcionáriusok, akik a forradalom leverésére várnak.

 Nézzük meg november 4-én miként alakult  a katonai helyzet ?

Oktober 31-e után amikor Moszkvában eldöntötték a magyar forradalom fegyveres leverését a Szovjetunioból újabb friss és nagy létszámu katonaság kezdte elözönleni az országot.Több páncélos hadosztály, hozzávetőleg 3000 harckocsival, valamint a kisérő gyalogos és tűzér csapatokkal, továbbá légierővel  készült támadásra.

November 4 reggel 5.20  így szólt a Kossuth rádió

FIGYELEM ,FIGYELEM

Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnőke szól a magyar néphez.

 „Itt  Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság  Minisztertanácsának elnőke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást inditottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar  demokratikus kormányt.  Csapataink Harcban állnak a kormány a helyén van! Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.”

November 4-én hajnalban meglepetésszerüen törtek rá az alvó városokra, laktanyákra,objektumokra .A magyar honvédség, néhány elszigetelt eset kivételével nem tanusitott ellenállást !  Ez elsősorban az áruló vezetőinek volt bűne. A 100,000 fős hadsereg még ha gyengébb is volt fegyverzete – felkészülten, tüzelőállásban,hazafias lelkesedéstől fűtött  milliókkal a háta mögött – megnehezitette volna a támadok helyzetét.

Tudjuk, hogy a szovjet hadsereget nem győzhettűk volna le, de az első csapás után, partizán harcmodorra áttérve hetekig tartott volna az ország megszállása. Azt sem tudjuk, hogy a Világ közvéleménye és az ENSZ miként reagált volna egy ilyen hosszantartó háborúra. És a harci kedv netán átterjedt volna más keleteurópai államokra és antikommunista önkéntesek jöttek volna segiteni a küzdelemben.-  Sajnos nem igy történt.

1956 november- 9  péntek

Névnélküli állomás jelenti 15.45 h

Budapesten a forradalmárok ujra erős támadásokat intéztek a szovjet fegyveres erők és segédcsapataik ellen, amelyekre tűzelnek a háztetőkről, kiégett házakból és utána a pincébe menekülnek.  AZTÁN LASSAN, LASSAN, VÉGLEG ELNÉMULTAK A FEGYVEREK.......

          A magyar forradalomnak  és szabadságharcnak van egy nem éppen dicsőséges amerikai  vonatkozása is.

 A nyugati rádiók magyarországi hallgatók részére egy évtizeden keresztül azt sugározták , hogy tartsunk ki s, ha megmozdulunk a zsarnokok ellen, akkor számithatunk rájunk. Ebben az Amerika Hangja és a Szabad Európa járt az élen. A Szabad Európa még a harcok ideje alatt is biztositott bennünket : „Jön a segitség”! „Már a határon vannak a felszabaditó csapatok” A valóság az volt, hogy az eggyetlen államférfi, aki ezt komolyan gondolta, az Spanyolország vezetője  Franco tábornok volt. Őt viszont az USA gyorsan leintette, mert megtiltotta a németeknek, hogy a spanyol gépek üzemanyagért  leszálhassanak Németországban.

 Az Egyesült Államok elnökének, Dwight  D. Eisenhowernak a második választási kampánya, a vége felé közeledett a magyar forradalom  kitörése és folyamata idején. John Foster Dulles külügyminiszter október 27-én Dallas TX-ban  mondott választási beszédet. Eisenhower” inditványára „ illesztette be a Szovjetunionak szánt üzenetet:”Az emerikai vezetőség nem tartja a kelet- európai államokat lehetséges Szövetségesnek. Ez egy nappal a szabadságharcosok  oktober 26-án aratott legnagyobb győzelme után hangzott el az amerikai kormány részéről.

 Henry Cabot Lodge, az  Egyesült Nemzetek amerikai  nagykövete az október 28-án tartott gyűlésen szintén idézte Dulles beszédéből az elöbbi álláspontot.  Dr. Balogh Sándor a Nagy Imre és a Pesti Srácok című dolgozatában idézi az amerikai ujságírót Gordon Gaskill-t aTimetable of failuer (Egy kudarc menetrendje) című munkájából a következőt, annak igazolására,hogy az USA többet tett a puszta álláspont hangoztatásánál. Ime : „Henry Cabot Lodge az USA ENSZ delegátusa mindent megtett, hogy a magyar kérdés tárgyalását akadályozza és a kubai  delegátus igyekezetét zsákutcába terelje.” A kubai küldöttek ugyanis, mindent elkövettek, hogy a magyar ügyet napirenre tüzzék.

 Charles Bohlen könyvében pedig a következőket olvashatjuk: „ Jó néhány fekete,nagy limuzint láttak a Kremlbe menni október 29-én,mely jelezte, hogy a teljes szovjet vezetőség gyűlésezik,vagy gyűlésezett mikor a hivatalnokokat utasitották a terv kivitelezésére. Ekkor kaptam táviratot Dullestól, aki utasitott,hogy sürgösen adjam át a szovjet vezetőknek, mely értelmében az Egyesült Államok nem tekinti Magyarországot és bármelyik csatlóst  lehetséges katonai szövetségesnek. A távirat idézet Dulles  beszédéből , melyet Dallas TX-ban mondott és hangsulyozta, hogy beható elemzés után a „legmagasabb szinten”( nyilvánvaló utalás Eisenhower elnökre) – hagyták jóvá. Bohlen a távirat átadásáról a következöket irja: „Az üzenetet Hruscsovnak, Bulganyinnak és Zsukovnak még aznap délután az afgán  követtségen rendezett fogadáson adtam át, amelyet a török nemzeti ünnepalkalmából rendeztek. Az amerikai álláspont nem volt különösebb hatással a szovjet vezetökre. Ők már elhatározták a forradalom leverését. Mindebből kitünik az Egyesült Államok mindent elkövetett, hogy a Kreml urainak tudomására hozza.Szabad az út. Úraim! Vagy Elvtársak! Ahogy gondolják !

 Ezután kővetkezett a 33 éves Kádár diktatura

Még ma is cseng a fülünkben a régi csatakiáltás AKI MAGYAR VELÜNK TART. És ez a kiáltás ma is velünk van, mert a harcnak még nincsen vége, 56 nincsen befejezve, mert 1989-ben nem volt rendszerváltás csak a kommunisták és utódaik akik 1956 október 24-én tűzparancsot adtak a felkelőkre ezek kaptak lehetőséget és garanciát a hatalom megtartásához egy sokat emlegetett paktumban amiről nem szabad beszélni.  Aztán elmentek a Leninfiuk és jöttek helyettük a Soros fiuk. SZÁMONKÉRÉS  nem volt és „az igazságszolgáltatás  a volt kommunisták kezébe maradt. Ezután jött AZ ÁLLAMVAGYON  ÁTMENTÉSE  A VOLT KOMMUNISTÁK  KEZÉBE. A Magyar Néptől államositással elvett vagyon ,az állami tulajdonokkal együtt  privatizációval a kommunista OLIGARHÁK tulajdona lett. Hogy lehet az, hogy eladták az egész államositott vagyont a Világbank és a valutaalap szerint 22 ezer jogügyletben, 20 ezer milliárd feltüntetett értékben egyetlen hiba és büncselekmény nélkül. Ki hiszi ezt el ?

A rendszer nyugati segitséggel  vette fel  kölcsönöket , a mai napig 68 miliárd dollár erejéig. Igy ma a Nemzet, gazdasági, politikai és erkölcsi csődben van. A reformkommunisták szemében pedig  minden ellenség ami nemzeti, keresztény és magyar. Ebből a sötét vészkorszakból, az egyetlen kiut a radikalizmus és a cselekvő képesség .Tudjuk, hogy mit akarunk, abban egyetértsünk és azt gátlások nélkül tudjuk keresztül vinni. Ehhez egy olyan új program kell ami egybekovácsolja a nemzeti erőket a Székelyfőldtől Cleveland Ohio-ig, Kárpátaljától Szabadkáig, Ausztriáliától Kassáig.

Példát kell vennünk a Japánoktól. El kell törülnünk a háborüs bünösség fogalmát és minden népbírosági itéletet, illegális nemzetellenes cselekedetnek kell nyilvánítani. Ujra kell írni ennek a korszaknak a történelmét. Minket senki sem szabaditott fel, mert mi szabadok voltunk és a Szoviet megszálással lettünk rabok.

 A Kádár diktatura kinevelt egy olyan generáciot, amelynek a történelem Április 4-vel kezdődött és május elsejével végződött, akinek az erdélyi magyar roman, a felvidéki magyar szlovák, a nyugati emigráció pedig ellenség.

IDE JUTOTTUNK  ÉS EZÉRT EGY UJ GENERÁCIÓT KELL  KINEVELNÜNK.

És tul fogjuk élni a mai nagyhatalmakat, mert Magyarország a nagy hatalmak temetője ,lásd  Tatár,Török, SZU. Minket nem ma találtak ki, mint több kelteurópai államot. Talán a Világ  legősibb  nemzete vagyunk és  350 millió Turáni testvérünk van és hisszük hogy  MAGYARORSZÁGNAK  KÜLDETÉSE VAN, a SZKITA- HUN- AVAR- MAGYAR  Birodalmi folytonosság nyomában. ÉS IGY ARCCAL KELET  FELÉ  KELL FORDULNUNK

Reméljük, a gondviselés jele, hogy van egy  Jobbik Magyarországért Mozgalom és annak egy hazafias vezére akire nagy történelmi feladatok várnak. A magyarok Istene áldását kérjük rájuk és együtt velük

                                                                     Magyarországért    TOVÁBB  HARCOLUNK.