image001.jpg@01CBE73E.B10710D0

 

ONLINE HÍRSZOLGÁLAT www.szittya.com/hirek.htm

 

ÉRVÉNYES E AZ ALAPTÖRVÉNY?

Dr. Balogh Sándor

 

A sors iróniája, hogy a lóhalálában elkészített és a nemzetre ráerőszakolt, Alaptörvénynek nevezett valami saját maga alól húzza ki a talajt, illetve a legitimizáló alapot.

 

Itt persze nem az egyes intézkedésekról van szó, amelyek az átlag polgárt érintik, hanem a szakmai megitélésről. Egy illegitim dokument is tartalmazhat jó előírásokat, és viszont. De itt nem erről van szó. A részletek elemzése külön tanulmányt kiván. Varga István a A tét Magyarország - Konferencia az Alkotmányról c. előadássorozatban, a  részletekkel foglalkozik, (http://www.youtube.com/watch?v=lifr0pz9h9I&NR=1&honnan=Nemzeti_Hirhalo) és legalább 42 problémát fedezett fel az Alaptörvényben. Így a tartalom sem lehet kifogásmentes.

 

Mesterházy Attila olyanokat nyilatkozott, hogy "az új alaptörvény közjogilag legitim, de politikailag és társadalmilag illegitim." A szocialista politikus Mesterházynak persze hivatalból kell ilyeneket mondania. Azonban sajnos, ebben az esetben igaza van. Legfeljebb annyit tennék hozzá, hogy közjogilag is legfeljebb de facto legitim, de nem de jure legitim.

 

Nézzük meg a tényeket. Ahogy Varga István megjegyzi, a szavaknak meghatározott értelmük van, és ezt az elvet kell alkalmazni ebben a tanulmányban is.

 

Az Alaptörvény hosszú, sok hazafias, hatáskeltő, Alkotmányba nem való frázissal teli Bevezetővel kezdődik. Semmi kifogásom a bevezetőben foglaltak ellen, de ez itt nem őszinte, hanem a nép szemébe való, propaganda hangú porhintésnek tünik. Maga az Alaptörvény számos esetben ellentmond ezeknek a magasztos kifejezéseknek. Sajnos, legtöbben megállnak a bevezetőnél, és annak alapján ítélik meg az egész 26 oldalas Alaptörvényt.

 

A Bevezetőben ezt olvassuk: "történeti alkotmányunk (.) megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét." Ki tagadhatná ezt ? Majd azt is megállapítja, hogy "Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét." Józan magyar ezt sem tagadhatja. Lássuk, mégis mi történik.

 

A Bevezető fontosabb részei:

 

Magyarország Alaptörvénye
Isten, áldd meg a magyart!
Nemzeti hitvallás
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden
magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat :


Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.

(.)

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését. Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét.

Tehát egyiket "tiszteletben tartják," míg a másikat "érvénytelennek nyilvánítják." Eddig semmi probléma!

 

Így, Varga István elve alapján, hogy t. i. a "szavaknak meghatározott értelmük van," elvárhatná az ember, hogy az új Alkotmányt illetve Alaptörvényt a "tiszteletben tartott" Szentistváni "hagyományos" alkotmányra alapozzák. De sajnos, nem ez történt. Inkább az érvénytelennek nyilvánított, 1949-es "kommunista alkotmányra" alapozták az új Alaptörvényt:

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949 . évi XX . törvény 19 . § (3) bekezdés a)
pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.

Nézzük meg, mit mond a hivatkozott két pont?

 

1949. évi XX. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

 

 

19. §

(3) E jogkörében az Országgyűlés

a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;

 

és

 

24. §

(3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.

 

Tehát a Sztálinista-Rákosista Alkotmány, amely önmaga is illegitim volt, mert a szovjet hadsereg szuronyaira épült, de facto elveszi a néptől az alkotmányozás jogát, és a Kommunista Párt kezében lévő Országgyűlés kezébe teszi. Ezzel "alkotmányosan" megalapoztak egy "zsarnoki uralmat." Tehát joggal nyilvánították azt érvénytelennek az Alaptörvény preambulumában.

 

Az, hogy ezt nem alkotmánynak, hanem alaptörvénynek nevezik, senkit ne tévesszen meg, ugyanis a 49-es Alkotmány kifejezetten alkotmányt említ, tehát amit a 49-es Alkotmányra hivatkozva, Alaptörvény néven hoztak nyilvánosságra, lényegében a nemzet új alkotmányának szánták.

 

Tehát, az 1949-es Alkotmány érvénytelenítése után, az 1920-as, jogfolytonosságot visszaállító törvény az egyedül érvényes rendelkezés az alkotmányozással kapcsolatban. Ez a törvény persze nem új alkotmány, hanem mai szóval, inkább sarkalatos törvénynek lehetne nevezni. Magyarország történelmében a mai nepig nem létezett érvényes írott alkotmány. Nézzük meg tehát az 1920-as törvényt.

 

Az 1920. évi I. törvénycikk így kezdődik: < A nemzetgyűlés(.) a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselete.> Ezért

1920. évi I. törvénycikk

az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

A nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselete, megállapítja, hogy a királyi hatalom gyakorlása 1918. évi november hó 13. napján megszünt. Megállapítja továbbá, hogy Magyarországnak és társországainak a volt osztrák birodalmi tanácsban képviselt királyságokkal és országokkal fennállott feloszthatatlan és elválaszthatatlan együttbirtoklása a bekövetkezett események folytán megszünt. A nemzetgyűlés mindezekből a tényekből folyó következmények megállapítását a békekötés utáni időre tartja fenn magának.

Megállapítja továbbá, hogy az 1910. évi június hó 21. napjára törvényszerűen összehívott országgyűlésnek képviselőháza az 1918. évi november hó 16. napján hozott határozatával önmagát feloszlottnak nyilvánította, főrendiháza pedig ugyanazon a napon tartott ülésében e határozatot tudomásul vette és tanácskozásait berekesztette, miáltal az országgyűlés működése is megszünt. Mindezeknél fogva az állami főhatalom gyakorlása az alkotmány rendes formái között lehetetlenné vált.

Alkotmányunk alapelveinek megfelelően az 1919. évi augusztus hó 7. napja óta alakult ideiglenes kormányok a nemzethez fordultak, hogy a nőkre is kiterjedő általános, titkos, egyenlő, közvetlen és kötelező választójog alapján válassza meg az akaratának képviseletére hivatott nemzetgyűlést.

A nemzetgyűlési képviselőválasztások ennek folytán az ország mindazon részeiben megtartatván, amelyekben a választást ellenséges megszállás lehetetlenné nem tette, a megválasztott nemzetgyűlési képviselők az 1920. évi február hó 16. napján Budapesten az országgyűlés képviselőházának helyiségeiben egybegyülekeztek és nemzetgyűléssé alakultak.

Az így megalakult nemzetgyűlés mindenekelőtt a következő törvényt alkotja:

ELSŐ FEJEZET

Az alkotmányosság helyreállítására irányuló rendelkezések

1. § A nemzetgyűlés jóváhagyja a kormánynak ama rendeleteit, amelyek alapján a nemzetgyűlés összegyűlt.

2. § A nemzetgyűlés a magyar állami szuverénitás törvényes képviseletének nyilvánítja magát, amely alkotmányunk értelmében az államhatalom gyakorlásának további módját is jogosult rendezni.

3. § A nemzetgyűlés tagjainak ugyanazt a mentelmi jogot biztosítja, amely az eddigi jogszabályok szerint az országgyűlés tagjait megilleti.(..)

Lásd http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7416

Tehát a még ma is érvényes jogszabály szerint most is alkotmányozó nemzetgyűlést kellett volna összehívni, vagy legalább is a javasolt Alaptörvényt népszavazásra bocsátani, ami legitimizálhatta volna az Alaptörvényt. Még ha nem is lát valaki lényeges különbséget nemzetgyűlés és országgyűlés közt, akkor is, a jogfolytonosság miatt, az 192ö-as törvényre kellett volna hivatkozni, nem az érvénytelenített kommunista alkotmányra.

 

De persze a kettő nem ugyan az. A fenti 3. §  szerint van Nemzetgyűlés és Országgyűlés. Dr Csontos alább idézett felszólalásában világosan megkülönbözteti az Országgyűlést, és az alkotmányozó nemzetgyűlést.

 

Ezt a FIDESZ nem hívott össze alkotmányozó nemzetgyűlést,. tehát a jelen alkotmányozó folyamat, és a nagy dirrel-durral megszerkesztett és áterőszakolt Alaptörvény homokra, azaz az eleve érvénytelen, és az utólag érvénytelenített alapra épült. Ezért az Alaptörvény, legalább is, de jure érvénytelen.

 

A fenti eszmefuttatás Dr. Csontos, országgyűlési képviselő, szakszerűen kifejtett felszólalásával is harmóniában áll.

 

DR. K. CSONTOS MIKLÓS (FKGP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A jogállamisághoz vezető úton csupán egy aprócska lépés az alkotmányozó nemzetgyűlés létrehozása. Általános érvényű jogelv, hogy az az Országgyűlés, amely törvényeket alkot, az nem hozhat létre alkotmányt.

Az alkotmány létrehozása, módosítása az alkotmányozó nemzetgyűlés feladata, amely egykamarás parlament esetén kibővül önkormányzati, nemzetiségi, polgári, társadalmi szervezetek tagjaiból, akik nem országgyűlési képviselők. A kétkamarás parlament esetében ez a képviselőház és a felsőház tagjaiból áll. Így az alkotmányozó nemzetgyűlés más funkciókat lát el, és más feladatokat tölt be, létrehozza, illetve módosítja szükség szerint a mindenkori alkotmányt. Az Országgyűlés képviseli, illetve gyakorolja a törvényhozói hatalmat. Ezzel a javaslattal kívánom elérni azt a célt, hogy a törvényhozói hatalom és az alkotmányozó hatalom kettéválasztásával demokratikus jogállami alkotmány jöhessen létre.

 

Álláspontom szerint nem akadálya a kimondott moratórium, mert ilyen esetben az feloldható. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal segítsék a tárgysorozatba való vételt, majd a törvény megalkotását. Köszönöm szépen. (Taps az FKGP soraiból.)

(http://www.parlament.hu/naplo35/213/2130048.htm)

 

Ennek alapján törvényjavaslatot is nyújtott be, amit alább csatolok. Lásd http://www.parlament.hu/iromany/fulltext/03302txt.htm. A javaslatot az MSZP-SZDSZ többségű Bizottság nem tűzte napirendre (http://www.parlament.hu/iromany/03302ir.htm). A FIDESZ többség ezt a szakszerű javaslatot is figyelmen kívül hagyta.

 

Dr. Csontos egy másik hozzászólásában (http://www.mkogy.hu/naplo35/088/0880369.htm) kifejti, hogy egy alkotmányt nem lehet egy ciklusban elkészíteni, mert az akkor "ciklus alkotmány" lesz. "Én azt látom, hogy egy demokratikus alkotmánynál elsődlegesen az szükségeltetik, hogy hosszabb idő álljon rendelkezésre, (.) pont azért, hogy ne legyen egyik vagy másik ciklusban uralmon lévő párt annak a szülője."

 

Az Országgyűlési ciklus négy év, és Csontos szerint egy ciklus nem elég, a FIDESZ pedig alig pár hónap alatt készítette és fogadta el a jelenlegi Alaptörvényt. És mi baj van ezzel? Ha egy egy-párt által alkotott "ciklikus alkotmány" készül, az, Dr Csontos szerint, "nyilvánvalóan nem fog a következő ciklusnak esetleg megfelelni."

 

Jelen esetben pont ez történt!

 

Ezért javaslom, hogy a fenti alapvető okok miatt, a nemzet ne fogadja el ezt a gyorsított ütemű fércmunkát, és minden erejével tiltakozzon ennek a tákolmánynak életbe lépése vagy léptetése ellen.

 

Dr. Balogh Sándor,

Prof. Emeritusz,

Politologus

USA

 

U. i. Szabadon terjeszthető

 

* * *

T/3302 - törvényjavaslat

Benyújtó (1996.10.17.): Dr. K. Csontos Miklós (FKGP)

 

Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

1949. évi XX. Törvény módosításáról

.szám

1.§

Az 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló törvény

az Alkotmánybíróságról szóló IV. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. Fejezet

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés

32./A/aa/§. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmánya

megalkotásának és módosítására hivatott törvényes szerv. A törvényhozó által

előrelátott esetekre alkotmányszerűen felállított, a törvényhozástól

elválasztódó, az egész nemzetet érintő, nagyjelentőségű közügyek, közösségi

gondok eldöntésére.

/2/ bekezdés

/A/ Változat

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés az Országgyűlés két házából, a képviselőház

és a felsőház tagjainak együttes üléséből áll. Határozatait kétharmad

többséggel hozza.

/B/ Változat

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés az Országgyűlés és a mellé alakítandó

önkormányzati, nemzetiségi és polgári társadalmi szervezetek által választott

tagokból álló testület. Határozatához a tagok kétharmad többsége szükséges.

/3/ bekezdés

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányt alapító vagy az Alkotmányt

módosító határozat elfogadásáról az országos népszavazás dönt.

/4/ bekezdés

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés részletes szervezetéről és működéséről szóló

törvény elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata

szükséges."

/5/

Az Alkotmány következő fejezetei eggyel magasabb sorszámot kapnak.

2.§

E törvény a kihirdetést követő 15. nap lép hatályba.

Indokolás

Az állam törvényhozó szerve szuverenitásánál fogva jogilag mindent

megtehet, akarata az adott időpontban minden körülmények között a legfőbb

állami rendelkezés. Az államot nem lehet korlátozni az Alkotmány módosítása

(megalkotás) tekintetében sem. Az ilyen korlátozás ugyanis a szuverenitás

korlátlanságának elvébe ütköznék, viszont figyelembe kell venni azt is, hogy

az életkörülmények fejlődése az alkotmányokkal szemben is érvényesülhetnek.

Helyzetének, állapotának önmagától megváltoztathatósága, különböző érték és

érdekrendeket kényszerítő, azaz a törvényhozó hatalomtól eredő alkotmányozás,

tehát nem tekinthető az alkotmány stabilitását kellő mértékben biztosító

eljárásnak. (A jogi irodalom megállapítása.)

Ezért az alkotmányozó hatalmat - az alkotmány megalkotását és módosítását

- el kell különíteni a törvényhozástól, a bírói hatalomtól, a kormányzattól és

a végrehajtó hatalomtól. Ebből következik, hogy a törvényhozói hatalom az

alkotmányozással nem foglalkozhat, az az alkotmányozó hatalom működési

területére tartozik.

Az alkotmány tudomány szakirodalmának axiómája értelmében az alkotmányozó

hatalomnak a törvényhozás fölé emelése alapvető demokratikus követelmény. A

törvényjavaslat kétféle megoldást kínál; az első megoldás az országgyűlés két

házának, a kétkamarás parlament együttműködése az alkotmányozó hatalom; a

másik forma - egykamarás országgyűlés esetén - a testületi szervekkel

kibővített képviselőház valósítja meg az alkotmányozó hatalmat.

Mindkét alakzat az állami szuverenitás megvalósítása.

Az Alkotmány 2.§ /1/ bekezdése szerint a Magyar Köztársaság demokratikus

jogállam, a /2/ bekezdés értelmében a köztársaságban minden hatalom a népé, a

nép a szuverenitás gyakorlója. Ez alkotmányjogi tételből okszerűen következik,

hogy az alkotmányozó hatalom által alkotott vagy módosított alkotmány

elfogadásáról népszavazásnak kell dönteni.

Az Alkotmány 32./A/aa.§ beiktatásával értelemszerűen a következő

fejezetek eggyel magasabb sorszámot kapnak.

Megjegyzés: A törvényjavaslat az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megalkotásával

a jogállamiság teljes kibontakozását célozza.

Budapest, 1996. október 17.

Tisztelettel

Dr.K.Csontos Miklós

országgyűlési képviselő

FKGP

(http://www.parlament.hu/iromany/fulltext/03302txt.htm)