Révffy László - AZ IGAZI HÁBORÚS BŰNÖSÖK EGYIKE
THE DAILY TELEGRAF CIKKE

Révffy László - AZ IGAZI HÁBORÚS BŰNÖSÖK EGYIKE

             Nagy riadalmat keltett, hogy az osztrák kormányban egy olyan párt is szerepet kapott, melynek a vezetôje megemlítette Winston Churchill nevét is, mint bűnöst a második világháború folyamán elkövetett tévedéseiért.

            Úgy látszik, még több, mint 50 év eltelte sem elég ahhoz, hogy az igazságok megismerése ne múljon el nyom nélkül.

            A kis Ausztriát rögtön kiközösítéssel fenyegették meg, ha nem rúgja ki sorai közül a „Hitler-imádó” pártvezért, és ennek egyik fô szószólója az a Robin Cook nevet viselô angol külügyminiszter volt, aki pár nap múlva mosolyogva ült le a Kreml dísztermében Putin volt KGB elnökkel, poharát tartva kezükben koccintottak egymás egészségére, elfeledve azt, hogy Csecsenföldön ezrével gyilkolták le az ártatlan embereket.

            Éppen ezért, mert a nagy felhördülés azért tört ki, mert Haider meg merte említeni Winston Churchill nevét is az állítólagos háborús bűnöket elkövetôk kö-zött, legyen szabad belelapozni egy könyvbe, melyet John Costello nevű újság-író adott ki pár évvel ezelôtt, miután hosszú kutatómunka után hozta a leírtakat nyil-vánosságra. Az ilyen könyvek megjelenését a kritika vagy elmarasztalja, vagy elhallgatja. Egyik sem történt meg, csak a szokásos pár szó a könyvrôl és az ára.

            Ugyanis, ha egy könyvet nyilvánosan elmarasztalnak, könnyen olyan viták ke-letkezhetnek, és olyan eddig elhallgatott titkok kerülhetnek felszínre, ami így utólag 50 év eltelte után is az angol akkori külpolitikát nem kedvezô színben tüntetné fel. Hiszen végeredményben nem lehet közömbös, hogy a második világháború véget érhetett volna csupán 60 ezer áldozattal és nem 60 millióval, ahogy az valójában megtörtént.

            Mint ismeretes az államtitkok Angliá-ban 50 évig zároltak és csak ezen idô elteltével hozhatók nyilvánosságra. Volt azonban Margaret Thatcher akkori minisz-terelnöknek egy döntése, miszerint Rudolf Hess aktáit továbbra is titkosnak minôsitették még 30 évig. Vagyis hogy ezek az akták mit tartalmaznak, nem kerülhetnek nyilvánosságra csak 2020-ban. Miért történt meg ez?

            Már fiatal koromban, amikor Rudolf Hess Angliába repülésének a történetét hallottam, izgatta a fantáziámat ez a rejtélyes dolog. Ugyanis akkor Hitler szerint Hess egy ôrült volt, aki önszántából jött volna Angliába, hogy különbékét kössön. A másik verzió szerint rossz helyen szállt le Skóciában, mert eltévesztette a repülôgéppel az utat. Mindenesetre a londoni híres Towerben kötött ki, onnan vitték Nürn-bergbe, ahol háborús bűnösként ítélték el valóban életfogytiglanra. A Németországi Spandau börtönben halt meg titokzatos körülmények között.

            Nekem évtizedek óta van egy meggyôzôdésem, hogy a második világháború kiterjedését becsületes és ôszinte politikával meg lehetett volna állítani, sôt azt azonnal beszüntetni. De a meggyôzôdés még nem tény, és ha az ember leírja azok nélkül meggyôzôdését, könnyen megvádolható lesz különbözô jelzôkkel, melyek még ma is nagyon divatban vannak....

            Nem vágok a dolgok elébe, hanem ahogy John Costello megírta kutatásait a könyvben, a kinyomtatott mondókáját fogom ismertetni. Nyugodtan írhatnám, hogy az általam leírt tényeket, mert nincs kétségem az iránt, amit és ahogy a könyv szerzôje elmond Rudolf Hess Angliába való repülésérôl, és annak igazi okáról azt mind igaznak fogadom el.

            Ezt alátámasztja a további 30 évi tiltás, hogy az igazságot ne ismerje meg a világ, hiszen még sokan élnek olyanok, akiknek nem illene megtudni azt az alattomos, kegyetlen politikai játékot, amit az akkori angol külpolitika, fôszerepben Winston Churchill követett el, és ez által lelkét neki is közel 60 millió ember halála terheli. Majd ha 2020-ig kihal az az emberöltô, melynek utódjai csak a történelem-könyvbô1, ha megírja az igazat fogják megtudni, mi történt 1941-ben, akkor már csupán csak egy véres háborús emlék, egy alattomos ármány jegyében lefolyt epizód marad meg az akkori generációban. Semmi több, hiszen az idô múlása a legjobb gyógyír mindenre....

            Más oldalról nézve, talán nem is lesz meglepetés, hiszen az angol történelem bôvelkedik az ilyen hasonló dolgokban az elmúlt idôk folyamán.

            Rudolf Hess 1941. május 10-én repült Augsburgból Skóciába, amikor Hitler már lerohanta Európát, de még nem támadta meg a Szovjetuniót. Amerika szigorú semleges álláspontot foglalt el, amit Roosevelt elnök többször megismételt beszédeiben és megígért népének.

            Rudolf Hess minden kétséget kizárólag azért repült Skóciába, hogy Hitler békeajánlatát hozva szüntessék meg az ellenségeskedést a két ország között. Az is tudott tény, hogy Angliában Churchill elszántan és magabiztosan Hitler ellen volt, de nagyon sokan nem értettek vele egyet. Hiszen ha valaki elolvassa a Mein Kampf című könyvet, abból kiderűl, hogy Hitler hata-lomra jutása elôtt tíz évvel megmondta Németország részére csak két szövetséges létezhet és ezek: Anglia és Olaszország. Egy szoros német–brit szövetség megte-remtésén dolgozott.

            Annak idején Lord Halifax külügymi-niszter, és annak helyettese, R. A. Butler is kétségbe vonta, hogy Churchill szerint az angolok képesek lesznek ellenállni a németeknek ha bekövetkezne az invázió. A heves kormányviták annyira kiterjedtek, hogy Churchill még a harmincas években lemondott angol királyt, a Windsori herceget is eltávolíttatta Angliából, mert közismerten német és Hitler barát volt, és kineveztette Bahamas kormányzójának. Errôl természetesen maradtak fenn inkriminált dokumentumok és Churchill a háború után még a munkáspárti miniszterelnököt, Clement Attlet is rávette arra, hogy semmisítsék meg a Windsori herceggel kapcsolatos aktákat.

            A német hadvezetésnek tökéletes ismeretei voltak Anglia helyzetérôl, és amikor Franciaország 1940. júniusában kapitulált, még az akkori amerikai nagykövet Angliában, Joseph Kennedy (John F. Kennedy édesapja) is azt állította, ha a németek partraszállnak Angliában, az angolok ellenálló képessége nem tarthat tovább két–három hétnél.

            Hitler akkor már készült a Szovjetuniót megtámadni és mivel azt is tudta, hogy Churchill esküdt ellensége a kommunizmusnak, de ôt is gyűlöli, mégis hitt abban, hogy sikerülni fog békét kötni Angliával. Viszont az esetleges béketárgyalásokon ettôl függetlenül olyanokkal is kívánt volna tárgyalni Hess Rudolfon keresztül, akik ellenezték Churchill vad Hitler ellenes politikáját. Lord Hamilton 1936-ban a berlini olimpiai játékokon ismerkedett meg Rudolf Hess helyettes pártvezetôvel, és Hitler úgy vélte, vele kell majd tárgyalni. Az angol felsôházban Lord Hamilton erélyesen kiállt egy ,,megértésen megépülendô béke” mellett Németországgal. A németek elgondolása az volt, hogy a nemes lord majd meggyôzi Anglia vezetô politikusait, és személyeit a felajánlott béke elfogadásáról, és ha Churchill ennek ellenére fenntartja makacs-kodását, erôszakkal fogják eltávolítani. Ha a béke aztán létrejött volna, Németország azonnal megtámadja a Szovjetuniót. Churchill makacsságát Roosvelt elnök ígéretére is alapozta, aki megígérte, hogy támogatjaaz angolokat, hogy megdöntsék Hitler hatalmát. Az amerikai nép felé vi-szont Roosvelt ünnepélyes ígéretet tett többször is, hogy nem küld katonát háború esetén Európába. A titokzatos erôk már akkor közrejátszottak, hogy ígéretét megszegje.

            Hitler elgondolásához társakat is talált. Többek között a Nemzetközi Vöröskereszt, a Vatikán, sôt a svéd kormányon belül többen, és az angol belügyminisztériumban egyaránt.

            Az angol kormány, Churchillel az élén, a titkosszolgálaton keresztül, tudomást szerzett arról, hogy Hamilton herceg és a németek között valami fontos megbeszélés van készülôben. Churchill ,,vette a lapot,” és levelezésbe kezdett ,,ôfensége” nevében a német vezetéssel, és sikerült neki azt el-érni, hogy a németek elhalasztották egyenlôre, bizonytalan idôre az angliai partraszállást.

            Rudolf Hess berepülésekor, mivel akkor már Roosvelt ígérete is Churchill kezében volt és a partraszállás veszélye szintén megszűnt egyenlôre, az ördögi játszmát így Churchill nyerte meg. Ahogy késôbb mondta: (miután a mindig gyűlölt Szovjetuniót elfogadta szövetségesnek a németek elleni harcokban) – ,,Még az ördöggel is szövetségbe lépek, hogy Hitlert legyôzhessem....”

            Az ördöggel sikerült is legyôzni Hitlert, aki azonban a háború befejezése után benyújtotta számláját a köze1 20 millió szovjet katona feláldozásáért, ez már Churchillt nem érdekelte, mert a számlát nem a sajátjából, hanem más népek szabadságának, 40 éves kommunista uralom oda-dobásának aljas árulásával egyenlítette ki.

            Rudolf Hess tehát nem ôrültként, önszántából jött Angliában, hanem békés szándékkal, Hitler megbízásából, hogy békét kössenek és szabadkezet kapjon a Szovjetunió elleni harchoz. Ha mindez akkor sikerül, és Churchill nem makacs-kodik – minden kétséget kizárólag a máso-dik világháború akkor véget érhetett volna. A Szovjetunió elleni harc nem tartott volna közel 4 évig, hanem nyugati segítség nélkül hónapok alatt végetér, mert a német bevonuló hadsereget a legtöbb helyen fel-szabadítóként ünnepelte az orosz nép.

            Japán háborúba való berángatására sem lett volna szükség, és nem történt volna Pearl Harbour 18 hónappal késôbb.

            Nem dobták volna le az atombombát, és közel 60 millió ember nem pusztult volna el 1940. júniusától 1945. augusztusáig.

            A megkötött béke az angolok teljes befolyásával elkerülhetôvé tette volna a zsidóság nagyarányú pusztulását, és nem utolsó sorban a világ valódi békéjét veszélyeztetô kommunizmus már 1941-ig megsemmisült volna Sztálin generalisszi-musszal együtt.

            Lehet, és biztos vagyok benne hogy John Costello annak idején megjelent könyvét a leírtakkal együtt egy ôrült látomásának kiáltották ki, de sajnos a szerzô megállapításait nem az újjából szopta, hanem nyolc év gondos kutatásainak az eredményei a megszerzett iratok, értesü-lések alapján.

            Ezért nem volt szabad soha Rudolf Hess részére kegyelmet adni és kiengedni, ezért kell még 20 évet várni, hogy a Hess-Hitler közös béketerv nyilvánosságra kerülhessen. Rudolf Hess felesége azonban ismerte férje elhangzott szavait, amit Angliába repülése elôtt mondott Hitlernek: – ,,Führerem, ha ez a kockázatos terv nem sikerülne, nem lehet káros következménye Önre és Németor-szágra nézve. Ezért kérem hárítson rám minden felelôsséget, és ha szükséges – mondja azt, hogy ôrült vagyok....”–

            Hitler azt is mondta, amikor nyilvánosságra került, hogy Rudolf Hesst az angolok letartóztatták és a londoni Towerben ôrzik fogolyként.

            Ezért kellett Közép-Európának, és ben-ne Magyarországnak Churchill kétszínű és alattomos politikai viselkedése nyomán elszenvedni 40 éves kommunista kegyet-len rendszert, elvérezni, majd újra magára hagyatva az 1956-os forradalom után.

            Talán, ha a titkos iratok 2020-ban nyilvánosságra kerülnek, és a most leírtak megfelelnek a valóságnak, nem jogos az a kifakadás egyes politikusok szájából, akik Winston Churchill, angol volt miniszterelnököt, háborús kormány vezetôjét is háborús bűnök elkövetésével vádolják, és ezt ki merik mondani?

            Egy biztos: – Margaret Thatcher nem véletlenül titkosította további 30 évre a Rudolf Hess iratokat....

 Révffy László


THE DAILY TELEGRAF CIKKE

             Volgográdban komoly vitát kavart, hogy a helyi kormányzó javasolta: állítsák vissza a város régi nevét, és hívják a települést ismét Sztálingrádnak – írja a brit konzervatív lap moszkvai tudósítója.

            A szovjet múlt iránt még mindig sokakban élô nosztalgiát meglovagólva a kormányzó népszavazást szeretne kiíratni a névváltozásról, amelynek eredményeképpen 2003-ban már ismét a diktátor, Joszif Visszarionovics Sztálin nevét viselhetné a Volga-parti város.