Durban: Egy korszak végnapjai
Hellák Frigyes - Levitézlett Kádár-huszárok lefejezték a Magyar Rádió egyetlen jobboldali adását
Medgyessy a hazafi
A BECSÜLETSZÓ HÔSEITÔL BÚCSÚZVA!
 

 
Durban: Egy korszak végnapjai
 
            A II. Világháború után a Világ népei egy új korszak megszületésének lehettek tanui, hallgatásra ítélt szemlélôi vagy elszen-vedôi. Ez a korszak a zsidók térhódításának hihetetlen felgyorsulását hozta magával; ami jelentôs mértékben a bolsevizmus, a kommunizmus elôretörésében mutatkozott meg.
            Közismert tény, hogy már az elképzelt „világkommunizmus” születésekor Orosz-országban a forradalom elindítói és gyôzelemre vivôi, Kerenszkível és Troc-kijjal az élükön 90%-ban zsidók voltak. A második kommunista államot a Magyar-országi Tanácsköztársaságot is a zsidók teremtették meg maguknak, hiszen a 24 népbiztos közül 18 zsidó volt.
            A II. Világháború végén, a nemzetiszocialista Németország és a hungarista Magyarország veresége után, – amikor a Nyugati hatalmak egész Középkelet Európát odadobták a Szovjetuniónak, a bolsevizmusnak, – kezdôdött az igazi zsidó hódítás. A holokausztra hivatkozva elképzelhetetlen bosszúhadjáratot kezdek mindenki ellen, aki a XX. szd. elsô felében megpróbálta a zsidók hatalmának térhó-dítását korlátozni.
            A világtörténelemben elôször háborús bűnösként gyilkolták és gyilkoltatták halomra mindazokat, akik – az adott ország akkori törvényeinek és alkotmányának megfelelôen – korlátozni próbálták a zsidók hatalmát politikai, gazdasági és egyéb területeken.
            Minket magyarokat különösen súlytott a kommunista égisz alatt folytatott zsidó bosszúhadjárat, hiszen a 10 milliós Magyarországon több un. háborús bűnöst vontak felelôségre és gyilkoltak meg, mint Németországban, Olaszországban és Japánban együttvéve.
            Ezután indult meg a vezetô pozíciók megszerzése és a gazdasági harácsolás. A holokausztra hivatkozva hihetetlen mértékű és sorozatosan ismétlôdô jóvátételt és kárpótlást követeltek a legyôzött államoktól, amit sorra meg is kaptak. Aki pedig szót emelt vagy tollat fogott ennek a szemérmetlen térhódításnak a láttán, az megkapta a ,,fajgyűlölô, antiszemita, fasiszta” jelzôt, annak minden hátrányos követ-kezményével, amit az elmúlt 50 évben gondosan felépítettek. Idôvel a követelést kiterjesztették a semleges Ausztriára és Svájcra is, és azoknak is fizetni kellett. Legújabban pedig az Egyesült Államoktól követelnek jóvátételt, mert a háború alatt nem bombázták az Auswitzba vezetô vasútvonalakat, így segítve elô a holokausztot.
            Mindezt a követelést alátámasztotta a zsidó államnak, Izraelnek a léte. Ezt az államot a palesztinok által lakott területen hozták létre. A palesztin nép az elsô pillanattól kezdve tiltakozott ennek a mesterséges, arab tengerbe beékelôdô idegen államnak létrehozása ellen. Az elmúlt évtizedekben négy arab-izraeli háború zajlott le. Mind a négy a Ny-i hatalmak által támogatott és felfegyverzett izraeliek gyôzelmével végzôdött, melyek során jelentôs arab területeket foglaltak el, több millió palesztin lakossal.
            Az ENSZ több határozatban ítélte el Izrael hódító politikáját és kötelezte a megszállt területek visszaadására. Izrael az ENSZ határozatait figyelmen kívül hagyva, a megszállt területeken telepeket létesített és a tiltakozó palesztinokat a legdurvább bolsevista módszerekkel üldözte és üldözi; kimerítve a fajüldözés, az apardheit, a népirtás tényét.
            Mivel a Világ legerôsebb hatalma, az USA vezetôsége nagy mértékben függ az amerikai zsidó tôkétôl, kényszerítve van a zsidó állam politikai, anyagi és katonai támogatására. Így alakult ki napjainkra az a helyzet, hogy a Világ zsidósága Izraelre támaszkodva, – melyet a háttérbôl az USA biztosít, – a folytonos holokausztra való hivatkozással, magának elôjogokat vindikálva, szinte minden országban, a lakossághoz viszonyítva, számarányukat többszörösen meghaladó arányban került vezetô pozícióba a politikai, a társadalmi, a gazdasági élet minden területén. Ezt nagy mértékben elô-segítette az a tény, hogy a tömeg-tájékoztatási ezközök, (Sajtó, TV, Rádió) a könyvkiadás és filmgyártás, döntô mér-tékben zsidó kezekben van az egész világon. Így módjuk volt és még van napjainkban is a tömegek tetszés szerinti manipulálására.
            Ennek a zsidók hatalmát elôkészítô korszaknak vetett gátat a 2001. szeptember elején Durbanban összehívott ENSZ konferencia, mely a fajgyűlölet, a rasszizmus, a népírtás, a rabszolgaság elítélését, a kisebbségek jogainak védelmét volt hívatva a Világ népei elé tárni, és a felvetôdô problémákra megoldást találni.
            Az értekezleten több mint 150 ország állami szintű vezetôvel képviseltette magát, és mintegy 3500 civil szervezet képviselôje volt jelen. A napirendre kerülô kérdések között, rövidesen a Közel-Kelet problémája, nevezetesen Izrael politikája került a bírálatuk középpontjába.
            A nem kormányzati színtű 3500 szervezet 44 bizottságban űlésezett és néhány nap után egyhangú határozattal ,,Fajüldözô, apartheid államnak” bélye-gezte Izraelt, mely ,,rendszeres jelleggel hajt végre rasszista bűncselekményeket, közöttük háborús bűnöket, népírtást és etnikai tisztogatást.”
            A jelenlévô zsidó képviselôket megdöbbentette, hogy az emberiség ellen elkövethetô legsúlyosabb bűnöket varrták Izrael nyakába. Az izraeli küldöttség zavarba jött, mert Izrael magát a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem élharcosának tekintette. Hogyan alakulhatott ki egy olyan ,,elképzelhetetlen” helyzet, hogy a konferencia éppen Izraelt ítélte el? Az elítélô határozattól a 153 állami szintű képviselet sem tudott egyöntetűen elhatárolódni, ezért az izraeli küldöttek kivonultak az értekezletrôl és megdöb-benésre ugyanezt tette a demokrácia szülôhazájának, az USA-nak a küldöttsége is.
            A világsajtó, – közte a magyar liberális sajtó is -– megkezdte az értekezlet bírálatát. a zsidó állam mentegetését, nyakatekert védekezéssel, zavartkeltô összemosások kiagyalásával. Szerették volna elérni, hogy az értekezlet eredménytelenül, dolgavé-gezetlenül szétoszoljon és minden ott folytatódhasson, mint annak elôtte. Ez az igyekezet kudarcot vallott, mert megszü-letett a zárónyilatkozat, mely kompromisz-szumok árán, de eredményesen zárta be az értekezletet. Azonban a lényeg, amit a fajgyűlölet és rasszizmus ellen alakult, a rabszolgaságot elítélô és a kisebbségek jogaiért küzdô 3500 civil szervezet egyhangúan fogadott el Izraelt elítélve, kinyitotta az emberek szemét és felszabadította a gúzsbakötött lelkeket.
            Kiderült, hogy az Izrael által vezérelt zsidóság a rasszista, a fajgyűlölô, a háborús bűnös; a népírtó! Aki pedig ezekre rámutat, az nem antiszemita, holokauszttagadó, zsidógyűlölô fasiszta. Ez eddig csak a zsidó irányítású médiának volt a fegyvere a II. Világháború óta, de ez a fegyver most végérvényesen kicsorbult, használhatatlanná vált.
            Durban egy új korszak kezdetét jelenti!
            Ezután leleplezôdhetnek az igazi háborús bűnösök is, nem csak azok, akiket a zsidók kiáltottak ki annak. Leleplezôd-hetnek az igazi rasszisták, a területrabló agresszorok, a kisebbségek, – sokszor a többségek – elnyomói, azok a „tolvajok” akik „tolvaj, fogják meg!” kiáltozással próbálják a gyanút magukról másra terelni.
            Durban után hitelét veszti a kozmopolita, liberális, zsidó média kétségbeesett handabandázása. amikor antiszemita, fajgyűlölô, fasiszta volt mindenki, aki rá mert mutatni arra a félrevezetô, történelemha-misító, törvénytelenségtôl sem visszariadó hazugságáradatra, amivel fél évszázad óta lelki terror alatt tartják az emberek többségét.
            Durban megmutatta az arányt, hogy kik és hányan vannak fajgyűlölet ellen és kik vannak a fajgyűlölôk oldalán: 3500-al szemben mindössze kettô.
            Az erkölcsi vereség olyan megsemmisítô, amin semmiféle szépségtapasz, kompromisszumos zárónyilatkozat sem tud segíteni. Legfeljebb arra kell még odafigyelni, hogy a vesztét érzô, sarokbaszorított fenevad is megpróbál még támadni, harapni, de a küzdelem végsô kimenetele nem lehet kétséges.
            Durbanban eljött az „igazság pillanata” ami után bátran, félelem nélkül, a vélemények döntô többségének, (3500:2 arányú) támogatásával mondhatja ki a véleményét mindenki, még akkor is, ha ez nem tetszik a Föld lakossága egy ezre-lékének!
 
G.M.

 
Hellák Frigyes - Levitézlett Kádár-huszárok lefejezték
a Magyar Rádió egyetlen jobboldali adását
 
            Kedvelt folyóiratunk Európán kívül élô olvasóival bevezetés képpen tudatom, hogy a Magyar Rádió RT egyetlen jobboldali műsora, a Vasárnapi Újság volt! Ünnepnapokon 06.00–08.25 óráig sugározta adását, amely Hazánk területén kívül fogható volt még, a Duna Televízió 7.38 megahertzes hangcsatornája segítségével Európa szerte is! (A korai idôpont ellenére, leghallgatottabb műsor volt!)
            A ,,Népszava” 2001. július 24-i számának 2. oldalán Lakatos Nóra csapnivaló írásában azt olvashattuk, hogy Kondor Katalin, aki június 5. óta volt a Rádió új elnöke, csak hivatalbalépése után, augusztus 1-én hozza nyilvánosságra Lakatos Pállal kapcsolatos döntését. (A Népszaváról ,,jut eszembe, hogy Szabó Dezsô már 80 évvel ezelôtt, a ,,Nép” 1921. május 26-iszámában ezt írta: ,,A szocialista arcú Népszava, zsidó nemzetiségű lap.”)
            Lakatos Nóra cikkét olvasva rosszat sejtettem, és másnap tiltakozó levelet írtam K.K-nak. Néhány nap múlva Budapestrôl (Óbudáról és Rákoskeresztúrról) Emôke és Klára barátaim balsejtelmeimet megerôsítették azzal, hogy közölték: ,,Lakatos Pál felelôs szerkesztôt leváltották! Lakatos Pál július 29-én 7.30-kor a Rádióban elbúcsúzott a ,,Vasárnapi Újságtól” (ez a 715. adás volt!)
            Ekkor elôzô levelemhez képest sokkal keményebb hangú tiltakozásomat postázta ma rádió elnökének, tudomására hozva azt, hogy végleg kikapcsoltam a Magyar?? Rádiót, ahogyan ezt tettem a Bertelsmann és a Bronfmann, zsidó tulajdonú, gagyi TV-k esetében is, amiért a hittestvéreinek, a levitézlett Kádár-huszároknak, és a III/III-as gazembereknek hűen engedelmeskedve, megkeserítette Lakatos Pál életét!
            Itt jegyzem meg, hogy a Magyar ATV adásának ,,nagyasszonya,” Mélykúti Ilona műsorvezetô (nagyapja, 1919-es zsidó-bolsi bünözô volt!), nem biztosított megszólalási lehetôséget Lakatos Pálnak, amikor megtudta, hogy nyilvánosságra akarja hozni rokoni szálait. Ellenben a Kereszttűz című rovatában, egy jobboldali párt elnöke állandóan szerepel!? Legelszomorítóbb az a sunyi magatartás, amellyel a jobboldali pártok illetve azok sajtója viszonyul Lakatos Pál iránt! Kertelés nélkül szólva, egyszerre elpártoltak tôle, amikor Kondor nem hosszabbította meg Lakatos munkaszerzôdésétl Ez a gátlástalanság csimborasszója, ha tetszik egyesekne, ha nem!
            A történtekhez az Olvasónak tudnia kell, hogy Kondor Katalin, a Kádár-rezsimnek is kegyeltje volt, ugyanis az akkori Hét című, vasárnap esti tv-műsor egyik szerkesztô-műsorvezetôje volt!
            Befejezésül közlöm a Tisztelt Olvasókkal a Magyar??? Rádió telefonüzenet-rögzítôjének számát, amelyre közölhetik az erélyes hangú tiltakozásaikat, Lakatos Pál ellehetetlenítése ellen :36-1-328-7915.
            Hálás köszönettel:
 
Hellák Frigyes,
 Szombathely
 

Medgyessy a hazafi
 
            Nagyon érdekes retorikával próbálja megfogni Medgyessy Péter az MSZP számára a ma még ingadozó, vagy bizonytalan szavazókat. Hazáról, nemzetről, összefogásról és mindenekelőtt középosztályról beszél. A fogalmak egyikét sem használták azelőtt a szocialisták. Sôt, rendszeresen lemélymagyarozták, leszélsôségesezték a polgári pártokat, ha a hazát, vagy a nemzetet emlegették. Kovács László pártelnök sohasem felejtette el megfenyegetni a konzervatív politikusokat, hogy ha sokat „trianonoznak”, akkor bizony megharagszanak ránk azok szomszédos országok – elsôsorban Szlovákia és Románia – akikkel olyan „elônyös” államközi szerzôdést kötött a Horn-kormány. Kovács retorikája ellenzéki pozícióban tovább ércesedett, ekkor már a haza és a nemzet nem volt más, csak börtön, az EU viszont maga a szárnyaló szabadság.
            Nem véletlen, hogy a szocialista párt mértékadó körei – értsd: a nagytôkések – a nagy tavaszi százalékesések óráján megérezték a veszélyt, különösen akkor, amikor Kovács László az adókedvezmények kapcsán már a romáknak kezdett udvarolgatni, s gyorsan ,,kitalálták” Medgyessy Pétert. Medgyessy pedig lekoppintotta a polgári pártok szólamait, s az sem véletlen, hogy az MSZP választási programtervezete oly kísértetiesen hasonlít a Fideszére. Persze nagy a mozgalomra jellemzô vehemenciával erôsen túl is licitálja azt. A Fidesz például 200 ezer új munkahelyet ígér a következô négy évre, az MSZP viszont 400 ezret. A Fidesz erôsíteni akarja a magyar középosztályt. Az MSZP szeretné megkétszerezni.
            Medgyessy kiválasztása mindezzel együtt mellôzött minden elôvigyázatosságot. Egy olyan ember beszél most ugyanis hazáról és nemzetrôl, aki céget alapított arra, hogy külföldi vállalatokat, multinacionális vállalkozásokat hozzon az országba, nekik csináljon itt különféle adókedvezményekkel kibélelt fészket. Jellemzô, hogy a bankelnökségrôl lemondott Medgyessy Péter, de a komprádorkodásról és a szálláscsinálásról nem.
S. F.
 

A BECSÜLETSZÓ HÔSEITÔL BÚCSÚZVA!
 
            A Francia Idegenlégió a második világháború után, nem a kalandvágy, hanem a vasfüggöny mögötti népek fiainak nemzetközi hadserege lett a bolsevizmus ellen.
            Az Indokinában harcoló légiósok közül minden 5. német, és minden 14. harcos magyar volt, akik közül sokan életüket és vérüket adták – Becsületszóra! Idegenként, becsület szavukkal fogadták, hogy a zászlóhoz hűek maradnak a kommunizmus elleni harcukban.
            A hazaszeretet érzése vezette a Francia Idegenlégió zászlója alá a közelmúltban Kanadában elhunyt Málnási László, Kelemen József és Somogyi Siklósi Ferenc nemzettestvéreinket, hogy felvegyék újra a kezükből kicsavart fegyvert és közvetve Indokina ősrengetegeibe harcoljanak a hazájukat is leigázó bolsevizmus ellen. Adott szavukat betartották! Többször sebesült és kitüntetett hôsei voltak ennek az antibolsevista légiósküzdelemnek.
            Nyugodjanak Békében!
            Emléküket légiós bajtársaikkal együtt ôrzi a Szittyakürt.