1849. OKTÓBER 6.
Alföldi Géza:  Még él a faj
 

 
Major Tibor - 1849. OKTÓBER 6.
            A magyar vértanúk végtelen sorából ma az aradi tizenháromra emlékezünk. A Habs-burg császár barbár rémtettére, mely még ma is éget és ökölbe szorítja a kezünket. Százötvenkét esztendô köde ül az aradi vértanuk sírján, de elevenen él bennünk az akasztófák sora a ködös hajnalon, és a sok tízezer névtelen vértanu emléke, akiket az orosz cár segítségével ránkkönyökölt császári bosszúja halálba küldött.
            Minden szabadságszeretô nép története véres, de a miénk-ben túl sok a vértanu, a véres áldozat, a titokban elsírt könny, a visszafojtott sóhaj. Csonka-ságunkban most is ezer sebbôl vérzünk. Mégsem a gyász, keserűség számunkra a vérta-nuinkra való emlékezés. Életáldozatuk örök figyelmeztetés és örök bíztatás. Földi életük véget ért, de szellemük itt él velünk, mert nincsen kezdet és vég. Csak örök folytatás. A magyarok életállomásai lehetnek véresek, szomorúak és keserűségbe borulók, de hivatása, küldetése van. Vállaljuk a küldetést! A vértanuk végtelen sora csak megedzi elhatározásunkat. Lelkünkben a Halhatatlan Harcos szelleme lángol! Mert van bennünk lelki erô, törhetetlen hit és kitartás!
M. T.


 
Alföldi Géza - Még él a faj
 
Október 6. A gyásznak ünnepe.
Bitófák árnya, kínja lengi át.
Az én lelkemre mégis sohasem
Borulnak, hullnak gyászdrapériák.
Gondolatban fehérbe öltözöm,
A gyásznak ôsi, büszke szép jelébe,
Fölgyújtom hitem ezüst csillárját,
S felemelt fôvel felnézek az égre:
 
Uram, magyarok Öregistene!
Köszönô szóm ma Hozzád emelem.
Kései fiad esett imáját,
Hitet és hálát, fogadd kedvesen!
Köszönöm Neked, csordultig szívvel,
Hogy Árpád vezért csak mi nékünk adtál,
S kacagányos hôsök tízezerjét;
Kik hont szereztek a Duna folyamnál.
 
Köszönöm Néked, hogy Vajk István lett,
Szent László bárdja rendeket vágott,
S hogy Kapisztrán Jánosról csak én, a
Magyar szôhetek színes szép álmot.–
Baljában kereszt, jobbjában kard,
Szent lett, mert pap volt, és hôs lett, mert harcos.
S hogy Hunyadi János emlékét csak
Én, a magyar, szoríthatom magamhoz....
 
...Nyúlós hajnali aradi ködben,
Mintha csak Isten szavát értené,
Legényes gôggel mentek bátran
Istenhez hajló elmúlás felé.
Mintha csak ünnepre mentek volna,
A szemük fénye nyugodtan hogy ragyog, Mentek, bemutatni egy kis népért
A legszentebb áldozatot.
 
S ez a tiszta arc, ez mindig örök,
Évezredek óta mindig ilyen,
A hôsök arca, mártírok arca,
Akikben nékünk az Isten izen,
Üzeni, hogy különb vagy, mint mások,
Éhezett, űzött, kit sokszor rongy fedez,
De benned teszen a hôs csodákat,
Kit e világ gúnnyal magyarnak nevez.
 
Láttad a holtak arcát a Donnál?
És láttad Buda romjai alatt?
Láttad hóban rögesre fagyva,
Míg rajta át még tank talpa szalad?
Széttépve aknán, véresen, roncsan,
Hogy vér glóriázza kihűlô fejét.....?
Vagy láttad, kötél fonódik torkán,
De arcán az Úr keze szentelt jelét?
 
Az Úr fiai ôk, valamennyi.
Leborulok szent emlékük elôtt.
Uram, áldj meg, hogy ne legyünk gyávább,
Mint ezrek, ôk, az elôttünk-menôk!
Mutasd, Uram, hogy merre visz az út,
Méltónak lenni hozzájuk boldogan!
Vezess, Uram, hôsi szent csatákra,
És oltsd belénk vérünk, hogy tudjuk, hogyan!
 
Fájó mosollyal le ne nézzenek,
Mert gyávák lettünk, bitangok talán,
S nem merjük az ôsi utat járni
A ,,szent szabadság áldott hajnalán”
Ne félj, Uram, jöhet még száz Arad,
Nem rettent kín, se könny, se a vér, a baj!
Még lesznek vidám arcú harcosok,
Mert még él, még él a Hit, és él a: F A J !


,,fehérlófia”
Könyvesbolt
Nemzeti kiadványok
1085 Bp. József krt. 36.
Telefon: 303-1072
 
Olvasóinkhoz!
 
Felhívjuk kedves olvasóink figyel-mét, hogy 2001-ben csak azoknak tudjuk díjmentesen és folyamatosan küldeni a lapot, akik vállalják, hogy az évi postaköltségek felét  (1.380,– Ft-ot)  befizetik a lap Postafiókjának:
 
szittyakürt sz. R.
1243 Budapest 5. Posta Pf. 637
 
Kérjük a feladó nevét és címét pontosan, olvashatóan feltüntetni!
 

Szerkesztöi üzenetek:
 
Kovács Árpád 56-os bajtásunk írása nagyon felkavart. Látszik, hogy ott volt a Ferenc-körúti és a Corvin-közi eseményeknél. Kevés ilyen hiteles leírást olvastunk. Terjedelme miatt lapunkban sajnos nem tudjuk közölni, az itteni kiadás és hazaszállítás költségei pedig meghaladják anyagi lehetôségeinket. Javasoljuk, küldje el írását  Pongrátz Gergely 56-os múzeumába. (Kiskunmajsa 6120. Maris-puszta 244.) Gergely talán az otthoni kiadásban is tud segíteni.Szabó István olvasónknak üzenjük Miskolcra. A kért könyvek az alábbi címeken kaphatók: „Milotay István: Egy élet Magyarországért.” Gede testvérek BT. 1385. Bp. 62. Pf. 849.
„Henry Ford: A nemzetközi zsidó” Mustáng Kft. 1038. Bp. Hegesztô u. 6/B
Dr. Halász József szegedi barátunk „PAJZS” mozgalmát elsô olvasásra nagyon figyelemreméltónak találjuk. Különösen a politikai programjának az a része, amelyik „Az emberek kozmopolita csordává aljasításának okait, eszközeit és következményeit” taglalja.
Következô számunkban , - ha anyagot kapunk - részletesen foglalkozunk a mozgalom céljával és a tagsági kapcsolatfelvétel lehetôségeivel.Több magyarországi olvasónk érdeklôdött, hogy hol szerezhetô be az „1956. Igaz Története” c. tanulmány. Sajnálattal közöljük, hogy tudomásunk szerint, mind az elsô, mind a második kiadás az utolsó darabig elfogyott. Úgy értesültünk, hogy fénymásolt példányai az egyetemeken forognak közkézen. Ott próbáljanak meg érdeklôdni. Tájákoztatásul közöljük, hogy a harmadik bôvített kiadás most van elôkészületben. Reményeink szerint rövidesen megjelenik, nem csak magyar, de angol és német nyelven is.Ezúton közöljük tisztelt levelezôinkkel, hogy névtelen, aláírás nélküli cikkeket nem közlünk a lapban! Jeligével vagy monogrammal jelzett írásokat is csak akkor közlünk, ha a cikk írója pontos nevét és címét leadja a szerkesztôségbe, amit bizalmasan kezelünk és csak bírói megkeresésre adunk ki, mivel a cikkekért nem a lap, hanem azok írója felel.v. Endre Zsigmondbajtársunknak üzenjük, hogy a „Lajtabánság” történetével foglalkozó írásunk valószínüleg november-decemberi számunkban jelenik meg, ha addig munkatársaink befejezik az anyaggyűjtést.Fejes Tibor barátunknak üzenjük Budapestre.Írásával 100%-ig egyetértünk. Azonban annak nyelvezete, tartalma és fôleg a nevek használata, - ismerve az otthoni bírósági gyakorlatot - egészen biztosan több „rágalmazási, becsületsértési és személyiségi jogsértési” pert vonna maga után. Reméljük, hogy „Durban után” de fôleg, ha a 2002-es választások után 2/3-os többséggel gyôz a nemzeti oldal, mód lesz az írásának - kissé megszelídített formában - otthoni közlésére is.