ÖTÖDIK HADOSZLOP

SZALAY RÓBERT


kitores.gif (191904 bytes)Ez a fogalom az 1936-39 között zajló spanyol polgárháború utolsó sza-kaszában vált közismertté, amikor Franco tábornok nemzeti csapatai négy hadoszlopban támadták a még kommunista uralom alatt álló Madridot. Azért, hogy a fôvárost minél elôbb felszabadítsák, és hogy a civil lakosság szenvedését megrövidítsék, különleges osztagokat juttattak be az ellenséges vonalak mögé. Ezek feladata volt, a hírközlô vonalak rombolása, vezetési pontok megsemmisítése, vagy kikapcsolódása, az ellenállás gyenge pont-jainak felderítése, zavarkeltés, a lakosság felhívása az ellenállásra, stb. Tehát azóta, az ellenség, az ellenfél soraiba beépített, vagy beépülô zavartkeltô, bomlasztó romboló, ellentéteket szitó egységeket, vagy egyedeket "ötödik hadoszlopnak" nevezik. Ez érvényes nemcsak az akkori katonai, hanem napjainkban a politikai életre is.

Az egyes pártok, pártcsoportok igyekeznek a velük szembenállók soraiba olyan egyéneket beépíteni, vagy a pártokon belül olyanokat keresni, akik az adott szervezetet belülrôl gyöngítik, bomlasztják, hogy ezzel saját poziciójukat erôsítsék.

Vegyük ezután sorra, a hazai politikai palettán szereplô pártokat, hogy melyiket milyen mértékben veszélyezteti az "ötödik hadoszlop".

MSZP. Az 1994-es választások gyôztes pártja, a kormánykoalícíó erôsebb tagja (52%). Ez a párt 50 évig kommunista emlôkön nevelkedett. Jól elsajátitották Lenin és Sztalin elvtárs tanítását, hogy "úgy vigyázzunk a párt tisztaságára, mint a szemünk fényére!" És valóban az MSZP szilárd egységet mutat. Az egynéhány valóban szocialista elveket valló idealista elvész a "pártfegyelem" elveit valló kommunistákból kapitalistává váló többségben. Ide nem tud befurakodni a nemzeti oldal ötödik hadószlopa.

A kormánykoalíció másik pártja az SZDSZ. Ez a párt talán még az MSZP-nél is masszívabb, egységesebb tömböt képez. Nem véletlen, hogy akaratát szinte minden alkalommal rátudja kényszeríteni az abszolut többségben lévô koalíciós partnerére. Ezt a pártot nem csak a hatalomban való megmaradás érdeke tartja össze, hanem eltéphetetlen ideológiai, gazdasági, sôt vallási elvek és érdekek fogják szoros egységbe, ami ráadásul számtalan szállal kapcsolódik a kozmopolita világpolgárság és nemzetközi pénzvilág vezetô köreihez. Ez a szoros érdekazonosság szinte lehetetlenné teszi bármilyen nemzeti eszme behatolását a pártba. Ha bárkinél a legkisebb megingást tapasztalják, bármilyen értékes tagja is a pártnak, azonnal kilökik soraikból, (lásd Tölgyesi).

A koalíción kívüli pártok közül a FIDESZ-szel kell legelôször foglalkoz-ni. Ugyanis ez a párt egyértelmüen az ötödik hadoszlop szerepét tölti be a nemzeti oldalon.

Már születése is gyanús körülmények között történt. Amikor a pártállam recsegniropogni kezdett, az elsôk között tünt fel a FIDESZ, amelyik nagy hangon követelte a demokráciát, communista-ellenes jelszavakat hangoz-tatott, látványos megmozdulásokkal hívta fel magára a figyelmet. A rendszer- ' váltásban reménykedô tömegek örömmel látták, hogy van egy fiatal "forra-dalmi" csoport. Akkor senki nem figyelt fel arra, hogy a FIDESZ szervezôi, vezetôi, hangadói zömmel kádercsemeték voltak. A háttérben ott voltak a szülôk, nagyszülôk, akik évtizedekig vezetô szerepet töltöttek be a kommunista rendszer politikai és társadalmi életében. Ezek érezték, sôt tudták, hogy inog a talaj a lábuk alatt és ügyesen szervezték, hogy a staféta botot saját utódaik kezébe játsszák át.   Legsikeresebb húzásuk Orbán Viktor beszéde volt a Nagy Imre temetésén. A kommunizmus elleni vad kirohanás sok hívet szerzett a pártnak, amí az 1990-es választáson gyümölcsözött. A FIDESZ erôs parlamenti párt lett. Ekkor mutatta ki a "foga fehérjét". A kommunista-ellenes nemzeti kijelentések sorra elmaradtak, és szolgalelk?, sokszor szánalmas kiszolgálója lett az SZDSZ-nek. Ekkor úgy emlegették az SZDSZ mellett a FIDESZ-t, mint annakidején a kommunista párt mellett a KISZ-t. A FIDESZ a parlamentben a nemzeti erôk, a nemzeti gondolat elleni fiatal, elszánt rohamcsapat lett. Emlékezzünk a parlamentbôl való ki-vonulásukra, amikor Trianonról kellett megemlékezni. De hasonló gyászos szerepet játszottak a pápa látogatásakor, a kárpótlási törvény vitájában, Horthy Miklós újratemetése kapcsán, és folytathatnám a sort. Tehát az elmúlt parlamenti ciklusban a FIDESZ a nemzeti vonal legelszántabb ellenfelei közé tartozott.  A közelgô 1994-es választások elôtt az SZDSZ és a FIDESZ a legszorosabban együttmükôdött.   Amennyiben a választásokon az SZDSZ-MSZP koalíció nem érte volna el a kétharmados többséget, biztosan bevették volna a FIDESZ-t is a koalícióba. A FIDESZ határolódott el legélesebben a Független Kisgazdapárttól és igyekezett létrehozní a "Polgárí Szövetség"-et, az MDF-be és a KDNP-ba meghúzódó liberális erôkkel együttm?ködve. A parlamenten kívüli legöntudatosabb nemzeti erôkrôl pedig csak elmarasztaló véleményük van. Ezért lett az SZDSZ-irányítású liberális média elsôszámú kedvence Orbán Viktor, Deutsch Tamás és a többi karizmatikusnak kikiáltott ifijú titán, a korrupciót leleplezô, nemzeti színben tetszelgô, az idôs politikusokat felváltó, "élcsapat".

A koalíció vezetôi elôre gondolnak! Egy esetleges 1998-as választási vereség esetén szívesen látnák a hatalomban, a lélekben velük egyhúron pendülô FI-DESZ-t.   Azonban nemcsak a FIDESZ képezi az ötödik hadoszlopot a nemzeti erôk soraiban.

Az MDF-ben a Szabó Iván és Jeszenszky Géza körül tömörülô liberálisok voltak a bomlasztók. Mikor látták, hogy a Lezsák vezette nemzeti vonalon nem tudnak úrrá lenní, ínkább "felrobbantották" a pártot. Kiléptek az MDF-bôl, és a kormánykoalíció támogatásával tôrvényellenesen létrehozták a tagság nélküli, senki által meg nem választott Magyar Demokrata Néppártot (MDNP). Rá-adásul voltak az MDF-ben olyan gyáva, határozatlan, számító, pecsovics alakok, akik nem mertek a belsô vitában állást foglalni, és inkább átültek a "függetlenek" közé. Most is ott ülnek,vagy bekönyökölték magukat a FIDESZ-be, az elképzelés szerinti, jövô pártjába".

Tehát az MDF az ötödik hadoszlop sikeres bomlasztó tevékenysége ered-ményeként három részre szakadt és kérdés, hogy a következô választáson eléri-e a Parlamentbe kerüléshez szükséges 5%-ot. A KDNP soraiban az MDF-hez hasonló folyamatjátszódik le napjainkban. Giczy György vezetésével, egyre határozottabban a nemzeti erôk felé vette az irányt. Elvetette a liberálisok által erôltetett "Polgári Szövetséget" és lassan közeledik a Kisgazdák és a MIÉP felé. Ezt nem nézte jószemmel a hatalom és aktivitásra késztette a KDMP-ben lapuló ötödik hadoszlopot. A Latorczay-Izsépy vezette liberális szárny támadásba indult. Ezt a támadást a Giczy mögött álló többség kivédte és látványos csapást mért a bomlasztókra. Ezek nem nyugodtak bele vereségükbe és saját pártjukat feljelentették a bíróságon. A bíróság pedig soron kívül ítélkezett. A demokrácia alapvetô törvényeit lábbal tiporva, jogi paragrafusok csurés-csavará-sával elmarasztalták a párt választmánya döntô többségének határozatát, és a bomlasztók mellett foglalt állást. Tehát a KDNP-be beépült ötödik hadoszlop, elkeseredett utóvédharcot folytat és ebben a hatalom is támogatja. Itt lóg ki a lóláb! Remélem a KDNP is megszabadul az ötödik hadoszlopától és határozott irányt vesz a valódi nemzeti egység
megteremtése felé.

Az ellenzék legnagyobb pártja a Független Kisgazdapárt. A nagyság magában rejti azt a veszélyt, hogy a sokaságban észrevétlenül megbújhatnak a zavartkeltô, bomlasztó elemek is, és félô hogy karrieristák is igyekeznek a legerôsebb ellenzéki pártba befurakodni, egy esetleges választmányi gyôzelem esetén pozicióra számítva. Azonban a tagság, olyan szorosan zárkózik fel a jelenlegi pártvezetés mögött, hogy a párton belül nem sok esélye van az ötödik hadoszlopnak.  Így inkább kívülrôl próbálnak bomlasztani. Különbözô helyi kisgazdacsoportokat hoznak létre, és próbálják szembeállitani ezeket a Független Kisgazda-párttal. Azt remélik, hogy így megtévesztik a Kisgazdákra szavazó választókat. E "kisgazdáknak" semmi esélyük az 5% elérésére, de arra jók, hogy gyengítsék a kisgazdákat.

A parlamenten kívüli nemzeti erôk szétszórtak, soraikba sok volt kommunista és liberális igyekszik befurakodni, sok az önjelölt vezetô, a megvásárolható jellem, és a hatalom mindent megtesz, hogy az egység közöttük létre ne jöjjön. Kivételt képez a MIÉP, amit az MDF-bôl kivált nemzeti erôk hoztak létre, és rövidesen jelentôs tömegeket tudhatott maga mögött. Ma Magyarországon a Kisgazdapárton és a MIÉP-en kívül senki nem tud százezres tömeget az utcára vinni.  A MIÉP öntudatos tagságának soraiba nehezen tud beépülni az ötödik hadoszlop. E pártot fôleg kívülrôl fenyegeti támadás, elsôsorban a kozmopolita, liberális médiák részérôl, továbbá a MIÉP sikereire féltékeny, magukat jobboldalinak mondó erôk és egyének részérôl.  Tehát figyeljünk az ötödik hadoszlopra! A nemzeti erôk sorai között ezek jelentik a legnagyobb veszélyt. Leplezzük le ôket, vessük ki sorainkból. Egyetlen rohadt alma, egy egész láda egészséges gyümölcsöt tud tönkretenni.  A kommunisták és liberális kozmopoliták érdekeit szolgáló ötödik hadoszlop, bármelyik pártban van, bármilyen szint ölt magára, bármilyen tetszetôs jelszavakkal operál, mind egy irányba húz!   Visszafelé húzza a nemzeti erôk egysége felé haladó szekerét. Ezt a nemzeti egységet kell megteremteni! Erre kell törekedni minden pártnak és pártvezérnek, minden nemzetben gondolkodó választó polgárnak. Mindenekelôtt pedig le kell leplezni, a soraink között megbúvó "ötödik hadoszlopot".