PÉNZISTEN RABSZOLGÁI

BAKOS GYULA

Ha majd egy napon késôi utódaink végigböngészik a XX. századvégi amerikai újságokat és
elolvassák a "fontosabb" híreket, akkor meg lesznek gyôzôdve arról, hogy századunk embere
vallásosságát pénzisten imádata és szolgálata jellemezte.
Vegyük csak sorra az elmúlt hónapok legérdekesebb híreit.

ˇ Clinton elnök nagyobb adományokért árulta a Lincoln hálószobában való alvás jogát a Fehér
Házban. (Külföldiek elônyben!)
ˇ Gore alelnök hivatalából irányította az elnöki újraválasztásra gyujtôtt adományokat. (Törvénytelen!)
ˇ Az elnök felesége részese volt a törvénytelenül kiadott kölcsönöknek, amelyek felvételéért többen
börtönben ülnek. (Törvénytelen!)
ˇ A C.I.A. magasrangú hivatalnokai pénzért amerikai katonai titkokat árulnak el idegen hatalmaknak.
(Tör-vénytelen!)
ˇ Magasrangú F.B.I. embereket tartóztattak le kémkedésért, akik hatalmas pénzösszegeket fogadtak
el ellenséges országoktól. (Törvénytelen!)
ˇ Szenátorok és kongresszusi képviselôk pénzt, adományokat, nyaralásokat és egyéb ajándékokat
fogadtak el a kijáróktól és azoknak az érdekei szerint szavaztak a kongresszusban.ˇ 1990 és 1995
között több bíró ellen folyt vizsgálat megvesztegethetô-ség miatt, mint az évszázad elozo 90 éve
alatt.
ˇ Városi hivatalnokok ezerei sikkasztottak el hatalmas pénzeket a közösség pénzeibôl.
Az Egyesült Államok minden államában bevezették a lottót, ahol milliókat lehet nyerni, de száz
milliókat lehet
veszteni.Egyre több állam ismeri el "törvényesnek" az azelôtt csak Nevadában megengedett
kaszinókat, ahol éjjel - nappal folyik a pénz és keresik a szerencsét a szerencsétlenek
százezrei.Sportolók százai írnak alá millió dolláros évi szerzôdéseket A televízió szerencsejáték
program-jain dollárezreket nyerhetnek a legprimitívebb játékosok is.
Sétahajók százain folyik a pénz és tömegek állják körül a gépeket és szerencse-asztalokat.
A mi szerencsétlen emberi világunk-ban lassan minden a "szerencsére" lesz felépítve.
És mintha mindezt szentesítené a szerencsések igazsága, az amerikai pénzre rá van nyomtatva:
"Istenben bízunk!"Természetesen a pénzistenben! A hollywoodi filmcsinálók pénzistene hatalmába
kerítette a televíziót, az újságokat, a rádiókat, az államot, a társadalmat és az egyént.
Amikor pedig a pénzisten átveszi a hatalmat és kiuzi az agyakból, a lelkekbôl és a szívekbôl az
erkölcsöt, a becsületet, az igazságot, a munkakész-séget, akkor megjelenik az erkölcstelenség, a
becstelenség, a hazugság és a munka nélkül élés mindent tönkretevô gondolata. Mindezt ma
világosan láthatjuk az amerikai életben.
Gyilkosokat szabadon engednek, hogy újra gyilkolhassanak. Szexôrülteket szabadon engednek,
hogy újra tönkretehessék a gyermeke-ket, nôket, vagy öregeket.
Mindenki számára elérhetôvé teszik a kábítószereket, mert a kábítószer rabszolgái egy életen
keresztül a pénz rabszolgái lesznek.
Szorgalmas munkásokat adóztatnak agyon, hogy a munkakerülôk jól élhessenek.
Egymás ellen ugratják a fajokat, hogy eltereljék a figyelmet az igazi bajokról és azoknak okozóiról.
Az ígazság nevében hazudnak!
A szabadság nevében építik fel a rabszolga államot.
Elhitetik az emberekkel, hogy népuralom van, pedig néhány látható és néhány láthatatlan személy
diktatúrája ' folyik az egész világon.
Széjjelzüllesztik az összetartó erôket: Vallás, hit, család, közösségi érzés, hazaszeretet,
önfeláldozás.
Egyre több adót vetnek ki, hogy minél kevesebb jövedelem maradjon meg az állampolgárok
számára.
Pénzisten katonái az ügyvédek, akik perekkel tömik az igazságszolgáltatás folyamatát és
mindenkinek
pénzt ígérnek, persze a legtöbbször elsôsorban saját maguknak.
Aki pedig ki meri mondani az igazságot, az ellen megindul az egész állami gépezet, hogy elpusztítsa
az igazság harcosait.
A napokban jelent meg egy könyv,' amelyet Gary Aldrich írt, aki öt éven keresztül a Fehér Ház
személyzetének háttér vizsgálatát intézte. A könyv címe "Végtelen bejárás'; alcíme "Egy. F.B.I.
ügynök
Clinton Fehér Házában".

Aldrich megírja az igazságot. Beszámol arról, hogy a Fehér Házban alkalmazott szakembereket
Clinton elnök sorban elbocsátotta, hogy saját barátait rakja helyükre, akiknek fogalmuk sem volt
arról a dologról, amelynek a szakemberei lettek. Aldrich szerint a Fehér Házban "természetesnek"
számít a kábítószer használata. Figyelembe sem veszik az addig betartott biztonsági szabályokat.
Mindenki azt csinál, amit akar. Homoszekszuálisok nyiltan teszik az ajánlatokat egymásnak. Titkos
iratokba akárki belenézhet. Aldrich még azt is leírja, hogy a Fehér Házban még a karácsonyból is
gúnyt uztek, mert szextárgyakkal és erkölcstelen írásokkal "díszítették" a karácsonyfát.
Aldrich 1995-ben kérte nyugalmazását, hogy ideje legyen az igazságot könyv formájában megírni.
Amikor felettesei megtudták, hogy milyen könnyvön dolgozik, elkezdô-dött a volt F.B.I. ügynök
kálváriája.
Az Igazságügy Minisztérium, Janet Reno vezetése alatt mindent elkövetett, I hogy a könyv
megjelenését megakadályozza. A kormányzat minden pénzét, minden erre a célra kiképzett
ügyvédjét és minden törvényes paragrafust bevetett, hogy a könyv nejelenhessen meg. Több mint
100.000 dollárba került Aldrichnak a perek végigfolytatása és minden pénztartalékát felôrölték, hogy
félreálljon és ezzel a könyv megjelenése ne sikerüljön. Aldrich szerencséjére becsületes amerikaiak
melléálltak és pénzzel, ügyvédekkel segítették és a könyv végül mégis megjelent. Most azzal
fenyegetik, hogy újabb perek elôtt áll és a könyvbôl bejövô esetleges hasznot akarják elvenni tôle.
Pénzisten katonái, tábornokaik parancsára rohamra indultak egy amerikai állampolgár ellen.
Valójában azonban nem ôt, hanem az igazságot támad-ják. Félnek az igazságtól. Félnek attól, hogy
évtizedek óta gondosan felépített állásaikat aláaknázza és felrobbantja az igazság ereje és hatalma.
Félnek attól, hogy leleplezik azokat, akik felesküdtek a hazugságra és annak szolgálnak.
A harc egyre nagyobb erôvel folyik minden fronton. Szemünk elôtt lesz egy vallásos országból egy
ateista ország. Az Amerikai Polgári Jogok Egyesülete minden vallásos szimbólumot el akar tüntetni
az amerikai állampolgárok életébôl. Büszkén jelentik ki, hogy "Istennek és a vallásnak nincsen helye
az állam életében, a társadalomban és az iskolákban. Minden kijelentésüket az alkotmányra
alapozzák; azt értelmezik félre és szövetségeseik, az agymosott bírók, ügyvédek, fôbírók kórusban
adnak igazat nekik.
Az Istenben hívô és mélyen vallásos emberek által megalkotott alkotmányt használják az
istentelenség és hitetlenség terjesztésére. Nagyot változott a világ az elmúlt évtizedekben.
Hamarosan eltunik majd a Szentírás a bírósági épületekbôl és a feleknek nem Istenre, hanem az
Ördögre kell majd esküdni.
Milyen érdekes, hogy miközben mindenhonnan ki akarják radirozni az Istent, a pénzünkön mégis
rajta hagyják: "Istenben bízunk!" Pénzistenben és az ô hatalmában, az ô dicsôségében és az ô
országában!
Emberek! Vigyázzatok! Pénzisten pokolra juttatja az ô híveit; az élô Isten pedig örök életet ad a
Benne hívôknek!