Szent Korona

Nem szabad elfelejteni, II. József az úgynevezett "nagy francia forradalom" idején uralkodott, szabadkőműves király volt . Nem koronáztatta meg magát, ezzel is tudtunkra adva, nem fogadja el törvényeinket. Máig is nyögjük pl. a magyar Pálos-rendet feloszlató rendeletét. Kezemben egy öreg-öreg könyv, címe: "Magyar ország Históriája mellyben a' Felséges ausztriai Ház örökös uralkodása foglaltatik Buda Vára visszavételétől a mostani időkig." (azaz 1833-ig, mert ekkor adták ki.), ó-magyarul írva, leszek olyan "önkínzó", hogy ebből ideírjak néhány sort, olvassátok el, érdemes:

§. 154. II. Jó'sef, mint Uralkodó, minden Fejedelmeknek példája vólt sok rendbéli tselekedeteiben. A' hozzá folyamodóknak Kérőleveleit, mindenütt, még útban létiben is elfogadta, maga megolvasta, és azokra felelt. Egész uralgását arra fordította, hogy az Igazság mindenütt, minden Alattvalónak kiszolgáltatódjék. Innen azokat, kik igazságtalanságban találtattak, s Hívataloknak meg nem feleltek, minden személy választás nélkül megbüntette...Vóltak mindazonáltal ollyan tselekedetei és rendellései is, melyek által a' Magyarországi Rendekben kedvetlenséget okozott maga eránt, minéműek ezek: hogy soha Ország Gyüllést nem tarta; magát meg nem koronáztatta; sőt a magyar Koronát a' Po'soni Várból 1784. Aprilis 13. Bétsbe vitette, és ott tartatta.
Továbbá, hogy mind az Oskolákban mind a Kórmányszékeken a' német nyelvnek gyakorlását sürgette; a Vármegyék közönséges Gyülléseit megszüntette; a Fő-Ispányok helyett 10 Commissáriusokat rendelvén, mindegyik alá több Vármegyét is vetvén, az Országot 10 Kerűletekre osztotta, falukat lajstromba vétette...

§. 159. ...a Prussziai Király II. Wilhelm (II. Frigyes porosz király) nagy nyúghatatlanságok között nézte...azért mindjárt a' következő 1799 (szerintem ez elírás, 1789-et kellett volna írni, Jób) Esztendő elejin Januárius 16. a' Törökkel szövetségre lépett, óltalmat igérvén annak....azomban a Catolicus Belgák mind inkább zenebonáskodtak.(zendültek, Jób) Ezen környűlállások (körülmények) között a halálos ágyában fekvő II. Jó'sef Januárius hó 28. napján 1790. tsupán három Rendeléesit hagyván meg, a' többit mind visszavette...
...Aztán Februárius 18. a' Magyar Koronát is a' Királlyi Pálcával, keresztes arany Almával, Szent István palástjával és Kardjával együtt, az Országba visszaküldötte, melly nagy öröm és pompa között vitetett Budára. Két nappal azután, úgymint Februárius 20. 1790. reggeli hat órakor tsendesen elnyúgodott...."

(Czékus Jób)

***********************************************

Vajh élnek e még köztünk?
Pálos rend, az első és egyetlen magyar alapítású szerzetesrend

1367. február 28-án V. Orbán pápa megerősítette a később boldoggá avatott Özséb által létrehozott pálos rendet. Az esztergomi kanonoki rangjáról lemondó Özséb 1250 körül a Pilis-hegy nyugati részén élő 6 remetével közösen szervezte meg az első és egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendet.

A középkorban Magyarországon több szerzetesrend is megvetette lábát, azonban közülük csak egyetlen egy volt magyar alapítású. A pálosok, akik kezdetben Szent Ágoston remete barátainak is nevezték magukat, a Bertalan pécsi püspöktől kapott szabályzat szerint éltek. Az első pálos szerzetesrendet, ahol végre a pálosok közösen élhettek, Szent (Boldog - nhh) Özséb alapította.

Az 1246-ban esztergomi kanonoki rangjáról és vagyonáról lemondó Özséb 1250 körül a Pilis-hegy nyugati részén élő hat remetével közösen, a Keresztúr monostorban szervezte meg az első és egyetlen magyar alapítású férfi ordot.

Pál veszprémi püspök 1263-ban a keresztúri központon kívül még hat további remeteséget jelölt ki a szerzetesek számára. Ezután Badacsonyban, Elek-szigeten, Köveskúton, Szakácsiban, Szentjakabon, valamint Idegséden is éltek pálosok. A pálosok gyors térhódítását mutatja, hogy 1327-ben már 30, 1387-ben pedig 62 monostorral büszkélkedhettek. Az 1308 óta Szent Ágoston regulái szerint élő pálos rendet 1367. február 28-án V. Orbán pápa erősítette meg.

A pálos rendet II. József habsburg uralkodó 1786-ban oszlatta fel. Az 1934-ben újrafelállított ordo nem sokáig működött háborítatlanul, mert a kommunisták 1950-ben a szerzeteseket börtönbe vetették vagy kivégezték. A pálosokat csak a rendszerváltást követő időszakban rehabilitálták, kárpótolták.

Kun Enikő - geographic.hu

Olvasó:
"A pálosokat csak a rendszerváltást követő időszakban rehabilitálták, kárpótolták..."
Sajnos ez nem felel meg a valóságnak, az ősi magyar Pálos rendet nem helyezték vissza jogaiba, nem élesztették újjá, - és főleg nem kárpótolták, ellenkezőleg... sőt az egyetlen Pálosatya, Árva Vince, korábbi lehetőségeit is megszüntették...
Szeretném felhívni a figyelmet a lengyel pálosrend filiáira, amelyek teret kapnak tevékenységükre, ám különös hogy a II. József által betiltott Magyar Pálos rendet amely európai kiterjedésü volt, és a lengyel pálosok is innen eredeztethetők - tehát a magyar alapitásu ősi rendet, sem a kat. egyház sem az állam nem kivánja revitalizálni.
Nézzünk szembe a tényekkel, a magyar hagyományokkal kapcsolatban csak magunkra támaszkodhatunk...

***********************************************

Emlékezés Badiny Jós Ferencre, ma az emlékezés napján...emlékezés a múltra, jelenre és a jövőre...

Hallgassátok meg Badiny Jós Ferenc A Fény című előadását.

Itt tölthető le:
http://www.szentkoronaradio.com/letoltes=eloadasok

***********************************************

Szent Korona szertartás

A márc. 14-én este, budaszentlőrinci páloskolostor romjainál megtartott Szent Korona szertartás néhány fotója. A szertartás ideje alatt a képeken fehér kör alakban látható fénylények (lelkek?) jelentek meg óriási számban. Szabad szemmel nem voltak láthatóak, a képek azonban megörökítették őket. Ezt a jelenséget szent helyeinken, ill. szertartásokon egyre többen tapasztaljuk meg.

További képek: http://www.fw.hu/nemzetihirhalo/ko

lsokon egyre többen tapasztaljuk meg.