Hun-Szkíta Világszövetség.
 
Felhívás! Várjuk azok jelentkezését, akik a Nyilatkozatban
foglaltakat magáénak vallja! Kérjük az Internettel rendelkező
magyarok-hunok-szkíták jelentkezését a Nyilatkozatban található címre, és a nyilatkozatunk terjesztését Interneten!
 
 
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
 
Alulírottak: Kollár József
Kőműves Géza
Nyikos Tivadar
 
kifejtettük azon szándékunkat, hogy megalapítjuk a Hun-Szkíta Világszövetséget.
Elhatározásunk oka és célja röviden az, hogy érdemtelenül sokat szenvedett, világban szétszórt, megcsonkított hazáju, Sumír-Hun-Magyar-Szkíta-Nép-Tudás Népe, igaz történelmétől, sok ezeréves kultúrájától, időszámításunk előtti időkre visszavezethető őskeresztény vallásától, sanda, irigy, más hatalmi érdekeket szolgáló szándékkal a mai napig módszeresen elhazudott, elfeledtetett, kirabolt, kizsigerelt, melegszívű, jóhiszemű, toleráns Népünk magához térését, újbóli felemelkedését elősegítsük úgy, hogy a nálunk hazára, otthonra talált, más nemzettségből származottak, negatív és pozitív diszkriminációtól mentes megbecsülését, a hazájukban, területszerző, élősdi népek által terrorizált emberek, nemzetek iránti szolidaritását, a nagyvilág felé pozitív példát szolgáljon.
A Fény – Szentháromsága – Atya – Anya - Fia minket úgy vezéreljen!
 
Sopron, 2000. november 17.
 
Népünket szolgálni kívánó akarataink, melyeket majd a tagság részvételével, Nemzetújraépítő és Nemzetvédelmező Akarat formájában minden területre kibővítünk, és részletesen kidolgozunk a következők:
 
 1.  
  Magyarország államformájának békés eszközökkel történő megváltoztatása
 2. Új alkotmány készítése.
  Alkotmányos királyság bevezetése. Királyt a Nép ősi Magyar vérből maga választaná.
  Az alkotmány a jelenlegi köztársasági elnöki hatalomnál nagyobb hatalmat deklarálna a királynak.
  Az alkotmány kimondaná, hogy Népünknek idegen nemzetségű, idegen érzelmű királya soha, semmilyen körülmények között nem lehet. (Ne kerülhessen Országunk élére olyan ember, aki idegen érdekek szálláskészítője, vagy mint azt a közel-múlt történelme is példázza, hogy szájából soha nem hangzott el a „Hazám, Népem”, megtisztelő, felemelő és azonosuló kifejezés.)
  A parlamenti, önkormányzati képviselők, az igazságszolgáltatás tagjai, a rendfenntartó és honvédelmi egységek minden tagja, a vezető beosztású köztisztviselők és vezető beosztású közalkalmazottak, közjegyző jelenlétében kötelesek felesküdni a Szentkoronára.
  Az új alkotmány kimondaná, hogy a Magyarság vállalás kérdése, de a Nemzet ellen ténykedőket, a Magyarságot támadó, szidalmazó, a választott parlamentet nyilvánosság előtt rágalmakkal illető, vagy az ország jelképeit gyalázó személyeket, szigorú büntetés illeti. Visszaesőként állampolgársága megvonandó, az országból kiutasítandó.
   
 3.  
  A Szentkoronánkat az eredeti kivitelezés szerint rekonstruálni kell.
 4. A fény Szüze – Adiabene Kharax Mária hercegnő – Jézus Urunk édesanyja családjának, a Sumír – Pártus – Hun – magyar királyi család rendeletére, Hunor megbízásából, Szabir – Pártus – Hun – Magyar ötvösök által készített. A Fény – Szentháromságát (Fény – Atya, Fény – Anya, Fény – Fia) megörökítő, kozmológikus vonatkozású, a világon egyetlen szakrális jelentőségű korona, melyet II. József uralkodása alatt az országból törvénytelenül kivittek és megcsonkítva, a Zsidó – Keresztény egyház érdekeinek megfelelően, Szűz Mária zománcképe nélkül hoztak vissza.
  Szentkoronánk sorsát, kijavítását és hatalomba helyezését szívünkön kell viselni akkor is, ha a Saul rabbiból, különböző érdekek alapján, „szentpállá” vedlett, előtte még az őskereszténységet módszeresen irtó ember által kb. 60%-ában manipulált bibliára támaszkodó Egyház dörgedelmeit és mások üvöltését váltjuk is ki.
   
 5.  
  Az elsikkasztott rendszerváltás befejezése
 6. A parlament, önkormányzat, ügyészség, a bírói kar tagjai, a vezető beosztású köztisztviselők és vezető beosztású közalkalmazottak, a honvédelem, a rendvédelmi egységek tagjai, rádiók, televíziók alkalmazottai, újságírók, a művészeti élet vezetői, valamint a bankok, pénzintézetek, állami, vagy vegyes vállalatok vezető tisztségviselői ne lehessenek olyan személyek, akik háborús bűnösként, besúgóként, vezető beosztású párttagként, hivatásos ügynökként, valamelyik karhatalom tagjaként szolgálták a politikai, vagy faji alapon milliókat kiirtó, az Emberiséget fájdalmasan meggyalázó és maradandóan megsebesítő, személyeiben, felfogásaikkal, hátsó, vagy nyílt szándékaikkal a fent sorolt pozíciókban még tovább élnek, Nemzetünk felemelkedését hátráltatják, valamikor a szocializmust-kommunizmust-fasizmust szolgálták.
   
 7.  
  A választási törvény megváltoztatása
 8. Az elrabolt területeken diaszpórában élő, valamint az emigrációba kényszerült Népünk választójogának és parlamentben való képviseleti lehetőségének megteremtése.
  Meg kívánjuk akadályozni a készülődő hazaáruló, idegen érdekeket előkészítő és kiszolgáló liberálbolsevik törvénymódosítást, amely a kissebségek 5 %-s küszöb alatti parlamentbe jutását szorgalmazza. Ezzel a Nemzet érdekeit szolgáló parlamenti képviselet helyzetét tenné lehetetlenné.
   
 9.  
  Halálos büntetés visszaállítása
Az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés esetén a halálos ítélet a társadalom és az emberiség számára háromszorosan is megelőző megoldás.
 1.  
  Elrettentés
 2.  
  Újbóli gyilkosságok megelőzése
 3.  
  Tudósok által bizonyított genetikai továbbörökölhetőség lehetőségének csökkentése.
 
6. Csendőrség és professzionális idegenrendészet létrehozása
Közbiztonság tekintetében is megtépázott hazánkban áldás lenne egy kimondottan a közbiztonság javítására fenntartására szervezett, válogatott emberekből álló, elit kiképzésben részesített, nemzeti öntudattal rendelkező intelligens az állampolgári és emberi jogokat messzemenően tiszteletben tartó, de hatékony fiatalokból álló csendőrség.
Az országba történő beutazást meg kell szigorítani!
A szükséges irányokba vízumkényszert kell bevezetni! Az egyoldalú vízumkényszereket teljesen azonos formában kétoldalúvá kell tenni! Csak azonos feltételek kikövetelésével teremthető meg, hogy Nemzetünk ne lehessen egy nemzetnél sem alárendeltebb.
Az illegálisan hazánkban tartózkodó személyeket módszeresen fel kell deríteni, és ki kell utasítani hazánk területéről! Tarthatatlan, hogy keservesen megteremtett adóforintjainkból, dologtalan, megélhetési menekültetek részére tartunk fent táborokat.
 
7. Alkotmányos jogként törvényileg meg kell könnyíteni az önvédelmi, sport, hobby céllal igé- nyelt fegyvertartási engedélyek beszerzését
Minden 25. életévét betöltött, büntetlen előéletű, hatósági fegyvervizsgával rendelkező állampolgár jogosult legyen nem automata golyós, sörétes kézi és maroklőfegyverek vásárlására, viselésére. Tarthatatlan, hogy csak bűnözés céljára korlátlan a fegyverbeszerzési lehetőség, és tarthatatlan, hogy a kommunista pufajkás hadsereg fegyverei még mindig olyanok kezében vannak, akik azokat bármikor a magyarság ellen felhasználhatják. Ezek felderítése és elkobozása viszont létkérdésünk. Egy gyenge, vagy idős ember lőfegyver nélkül teljesen ki van szolgáltatva még a lőfegyver nélküli általában jó fizikumú bűnözőknek is. Ha a nyugati országok fegyvertartási gyakorlatára gondolunk, azt kell hinnünk, hogy nálunk, a bolsevizmusban megkövesedett, politizáló, vagy a politikát háttérből irányító elit fél a minden rossznak kiszolgáltatott nép önvédelmétől. A fegyvertartás lehetőségeit még mindig privilégiumnak, az állampolgárt pedig kiskorúnak tekintik.
 
8. Népfelkelő Nemzetőrség megteremtése
Az csupán csak elmélet, hogy támadásesetén a NATO megvédené az országot. Kisebb kiterjedésű konfliktus esetén valószínűen csak technikailag csatlakozna, de a Magyar Gyalog vére folyna. Kiterjedtebb háború esetén a NATO valószínűen elemeire hullana szét, és a tagállamok java része saját bőrét mentené, vagy éppen ellenség válnék belőle. Egy belső Kun Béláék által kirobbantott véres felkeléshez hasonló esemény esetén szintén nem számíthatunk a NATO-ra. Tehát az önvédelmi felkészülésünkről a NATO tagság ellenére nem mondhatunk le.
 
9. Az átlag feletti vagyonnal rendelkezők vagyoni eredetének és a privatizációnak átvilágítása
Ha magánszemély, társaság, stb. 20 millió forintértéket meghaladó vagyongyarapodásáról nem tud elszámolni, úgy a 20 millió forint feletti érték legyen a büntetési tétel, mely a nemzeti otthonteremtést, valamint a kisvállalkozások és kisparaszti beruházások támogatását elősegítő alapban kerülne felhasználásra.
A fillérekért privatizált, bizonyítottan ki- és átjátszott vagyonokat vissza kell perelni!
Az ország számára stratégiailag fontos ágazatokat vissza kell vásárolni, meg kell szüntetni az ország ez által való sakkbantartását!
A fenti eljárásokban bűnösként felderített személyek felelősségre vonásuk, megbüntetésük után a 3-as akaratban felsorolt tisztségeket ne tölthessék be!
 
10. A közhatalom visszaélése és a közvagyon hűtlen kezelése megelőzésére kiemelkedően szi- gorú törvényt kell hozni
Talán nem fontos példákkal illusztrálni, hogy rendőrségi parlamenti, önkormányzati, minisztériumi stb. területen milyen sok visszaélés történt, történik.
 
11. A külföldi tőke megadóztatása
Tarthatatlan, hogy a külföldi beruházók pozitív diszkriminációban részesüljenek a hazai befektetők rovására, a szerzett javadalmakat akadálytalanul külföldre vihessék, hogy a magyar munkaerőt éhbérért dolgoztassák.
 
12. A hazai ipar, kereskedelem és mezőgazdaság életét megnehezítő, silány minőségű áru be hozatalának, az itthon termelt rossz minőségű áru forgalmának betiltása
Az egészségügyi és minőségi értékhatárokat minimum a nyugati szintre kell emelni.
Meg kell akadályozni külföldről kitiltott, vagy rövidesen lejáró szavatosságú, bizonytalan eredetű vagy egyszerűen csak eladhatatlan, hamarosan csak a hulladékmennyiséget szaporító áru behozatalát.
Az élelmiszeripari termékeken közérthetően, szabatosan fel legyen tüntetve - a gyártási titok szempontjából lényeges fűszeranyagok kivételével – az összes egészségügyi szempontból is fontos adalékanyag, mint például zsír, cukor, tartósító anyagok, egyéb dúsító és töltőanyagok pontos mennyisége, egészségre káros mivolta.
A feltételezhetően direkt nem hatékony KERMI teljes átszervezése, megtisztítása, az országot jobban lefedő állandó ellenőrzést végző intézményhálózat kiépítése elengedhetetlen.
 
13. A nemzeti vagyon elherdálásának megakadályozása
Az állami és önkormányzati kézben lévő, bármilyen meghatározás alá eső földterületek, építmények külföldiek részére történő értékesítésének teljes betiltása.
Beruházási terület, vagy építmény igény esetén 10 éves időtartamra szóló bérleti szerződésre legyen lehetőség, mely szerződés meghosszabbítható, ha adót, járulékokat tisztességesen fizet.
Magántulajdonban lévő külterületi ingatlanok esetén szintén a maximálisan 10 évre kötött szerződés legyen lehetséges.
A magántulajdonban lévő belterületi vegyes, vagy üdülőövezeti ingatlanok esetén, külföldi állampolgár összességében ne vásárolhasson 1200 m2-t meghaladó területet.
Építmények esetén összességében ne vásárolhasson 120 m2-nél több alapterületet.
A bérleti szerződések ez esetben is 10 évet tartalmazhatnak.
Ezen rendeletek megnehezítenék az idegen érdekeket szolgáló, újabb trükkökkel előrukkoló SZDSZ, MSZP és más lobbik lehetőségeit arra, hogy hazánkból egy gyanús és veszélyes, arctalan, identitás nélküli bűzös olvasztótégelyt formáljanak.
 
14. A rendszerváltás előtti bolsevik diktatúra által felvett és eltékozolt kölcsönök szigorú felül vizsgálata
A magyar érdeket szem előtt tartó, minden lehetséges megoldás mérlegelésével meg kell akadályozni a további törlesztéseket, a tartozásokat viszont be kell hajtani!
 
15. A munkavállalók kizsigerelésének megakadályozása
2001-ben a minimálbér 60000 Ft-ra, majd az inflációt és a gazdaság erősödését követő emelése.
Tarthatatlan a munkavállalók nyugdíjas éveit előre tönkretevő félig illegális béren dolgoztatás.
A minimálbéren, vagy azt éppen csak meghaladó béren foglalkoztató munkáltatók gyarapodásának rendszeres és szigorú ellenőrzése, szükség szerinti felelősségre vonása.
 
16. A munkáltatókat érintő bérterhek drasztikus csökkentése
 
17. Valódi Nemzeti Bank létrehozása
Magyar érdekeknek elkötelezett vezetésű nemzetfinanszírozó, a nemzet pénzét hűségesen kezelő, és gyarapító bank létrehozása a nemzet létszükséglete.
 
18. Aktív és rendkívül szigorú környezetvédelmet
Környezetvédelmi előírások területének bővítése.
Az előírások betartásának szigorú és rendszeres ellenőrzése.
A büntetési tételek első lépcsőben történő, minimálisan ötszörösére emelése, egészen a szabálysértésig bezárólag.
Alternatív energiákat előállító és felhasználó kutatások finanszírozása, a termékek népszerűsítése az egyik legfontosabb feladat.
 
19. Élelmiszer, gyógyszer, energiahordozó vésztartalék kialakítása
A globalizmus-liberálmaterializmus-bolsevik materializmus nem csak az erkölcsöt, a jó ízlést tette tönkre. Nem csak az emberi fejekben okozott káoszt, hogy a szabadság illúzióját meghagyván, modern, hatékony módon kizsigerelhető rabszolgát formáljon belőlük, hanem gátlástalan önzésével a természetet is megbetegítette, kizsigerelte.
VIGYÁZZ, A TERMÉSZET MÁR LÁZAD!
Ezt lemérhetjük az utóbbi időben döbbenetesen szaporodó természeti katasztrófák sokasodásából.
Más fejlett országokhoz hasonlóan több évi biztonságosan tárolt, szavatosság alapján folyamatosan cserélt vésztartalékot elengedhetetlenül szükséges létrehoznunk.
 
20. Állatok tartására és bánásmódjára vonatkozó szigorú törvénykezés és ellenőrzés
A törvénykezés értelmetlenségét, a vonatkozó rendeletek kibővítésével, gyakori publikálásával és az önkormányzatok részére kötelezővé tett szigorú ellenőrzésével kell elkerülni.
 
21. Rendteremtés az oktatás, kultúra és művészet területén
Meg kell akadályozni a felsőoktatás devalválódását.
Hadat kell üzenni, támogatását be kell szüntetni a társadalmat szétzüllesztő, emberiséget elkorcsosító, szabados kultúrának, művészetnek. Az ilyeneket terjesztő intézmények, magánszemélyek támogatását be kell szüntetni
A Magyar szellemiség gerincét igazi ősi keresztény erkölcsiség képezze.
 
22. A legálisan, de gyanúsan működő egyházak, szekták belső felderítése és megszüntetése
Teljesen ártalmatlanítani kell a személyiségekre súlyosan rátelepedő, bújtatott gazdasági ténykedéseket is folytató aberrált egyházakat, szektákat.
 
23. Egy valódi Európai Unióba érdemes belépni
Más európai országokkal karöltve törekednünk kell arra, hogy a jelenlegi Európától idegen országok és a liberálbolsevik globalizáció érdekeit nagyban szolgáló, a belépni szándékozó országokra jórészt új gyarmatként tekintő Unió autonóm, teljesen egyenlő jogú, egymás és az elmaradottabb európai térségek megsegítésére, egymás gazdasági és kulturális védelmére szerveződött nemzetállamokból álljon.
 
24. Trianon előtti határaink, békés úton történő rehabilitásának lehetőségét soha nem szalaszt hatjuk el
A jelenlegi határainkon kívül élő Magyarság autonóm törekvéseit kötelességünk támogatni.
Fizikai megsemmisítésükre, erőszakos kitelepítésükre törekvés esetén kötelességünk az aktív segítségnyújtás.
TILTAKOZUNK! Mindenféle származású és fajú náció betelepítése ellen, akiket a világon kialakuló új népvándorlás hordalékaként politikai, gazdasági, túlnépesedési okokból szándékosan importálnak hazánkba. Ez alól csak a diaszpórában élő, szülőhelyükön ellehetetlenülő magyarok lehetnek kivételek.
 
25. Az emberi élet védelme
A Hun-Szkíta-Világszövetség kiáll minden ember fizikai megsemmisítése (kivéve önvédelem és köztörvényes bűnözés megtorlása esetén), kínzása, egyéb sanyargatása, tisztességes haszon feletti kizsákmányolása, a megfogant életképes magzat brutális, emberhez méltatlan meggyilkolása ellen.
 
 1.  
  A Szövetség szemben áll minden, nyílt, vagy titkos világhatalmi törekvéssel!
 
27. Erkölcs, etika kérdése
A Hun-Szkíta-Világszövetség hosszútávon az erkölcsös, embertársaival és más teremtményekkel, a természet kebelén békésen táplálkozó igaz Istent tisztelő világ megteremtésén fáradozik.
 
 
 
Sopron, 2000. december 10.
Az első alapítók akarata szerint a Hun-Szkíta-Világszövetségnek nem lehet tagja:
Ha félrevezetve, azóta felfogásában őszintén megváltozva, egykoron „közkatonaként” szolgálta valamely fent említett csoportosulást, úgy belépési szándéknyilatkozaton kívül, egy külön elbírálás alá eső kérelmet mellékeljen.
 
Belépési szándéknyilatkozat
 
Becsületemre fogadom, hogy a Hun-Szkíta-Világszövetség szándéknyilatkozatával, akaratainak eszmeiségével egyetértek. A Szövetség építő szándékú tagja kívánok lenni.
 
Nevem:
Születésem ideje: Helye:
Állampolgárságom:
Édesanyám neve:
Állampolgársága:
Vallásom: Végzettségem:
Szakértelmem: Végzettség nélküli szakértelmem:
Nyelvismertem:
Párt, szervezeti tagságom jelenleg:
Párt, szervezeti, tagságom a múltban: -tól -ig
Pontos lakcímem-állandó: Telefonom otthon:
Pontos lakcímem-állandó: Telefonom munkah:
 
Tudomásul veszem, hogy a tagfelvételekről a 2000. december 21-én Sopronban megtartott gyűlésen résztvevő Alapító Tagok, a későbbiekben pedig a Nagy Alapító Gyűlésen megválasztott Hun-Szkíta Világtanács dönt.
 
……………………………200…. . …………………………….. .
………………………………………………….
aláírás
Az előreláthatóan 2001. február végén, Sopronban megrendezésre kerülő Hun-Szkíta-Világszövetség alakuló ülésén részt kívánok venni.
A meghívók igényelhetők 2001. január 30-ig.
Kérjük, ha módja van rá, sokszorosítsa, és mielőbb adja tovább!
Levelet ajánlva kérjük! Kőműves Géza 9400 Sopron, Postán maradó! Telefon: 36 99/334 295
Sopron, 2000. december 10.