Töprengések a hazáról .

Sáfár István

Előljáróban közölni kívánom ,hogy a magyarság tudománnyal több évtizede foglalkozom.Az a körülmény terelt a kutatás útjára ,hogy a magyar történelem tudomány és nyelvtudomány akadémiai szintű művelői elvonatkoztatják magukat a tudományos igazságtól és ezzel már nem azt tették ,mint ami a titulusokból következne Szomorúságot ébresztett bennem Széchenyi István tömör napló bejegyzése :" a történelm kiesett a tulajdonunkból ". Tisztázni kívánom / esetleges bíráloimnak ! /,hogy tudatomban és írásaimban nem antropologia ,nem anyanyelví és nem családi név kérdése ,hanem lelkiség és morális magatartás kérdése . Figyelmeztetés legyen ebben az Aradi Tizenhárom Vértanú példamutatása és Petőfitől egy idézet . " Ha nem születtem volna is magyarnak ,E néphez állanék ezennel én "


Idézem Teilhard de Chardin egy mondatát : " A megismerésnek az a célja ,hogy az igazság növekedjen ,mert csak az igazság viszi előre a világot " nos időszerű lenne a történelem tudományt ,nem közönnyel tudomásúl venni ,hogy az amúgyis a "győzők propagandája ". Fel kell vetni legfőbb tanítóhivatalunknak a Magyar Tudományos Akadémiának a felelősség kérdését . 

Történelmi kérdőjelek
A kérdőjelek soksága ébred az emberben ,melyek megválaszolása történelmi ismereteink hiányát is jelenti . Vegyük sorra .
Hallay István : Anonimus 900 év távlatából Írja : " Azt ma már minden komoly történetíró tudja ,hogy az európai történelem nem rendelkezik ókorral " Ugyanezt a gondolatot  - a Kárpát -medence ürességét - sugallja Bartha  Antal : A IX-X századi Magyar társadalom c. könyve 122 oldalán amikor ezt írja :" A magyar etnikum megtelepedése ezen az akkor igen ritka ... népességű területen ..." . / 1973 / . Nézzük meg mit is írtak . A Kárpát-medencében állítólag a római hódítás korában is szteppei állapotok uralkodtak . Lakossága nem volt ,s korábbi telepesek nyomai sem voltak . Majd mintegy ezer évvel korábban is csak néhány szláv szorvány telep volt és kis létszámuk miatt nem tanúsítottak a honfoglaló magyarokkal szemben .
Szűcs Jenő a Kárpát-medence lakosságának méretéről " Theotmár salcburgi érsek kevéssel a magyar honfoglalás után a 900.évben Pannónia viszonyait ecsetelve a pápának írt levelében a főld népéről írt levelében kizárólag szlovákokat emlegetett,megjegyezve ,hogy a vidék több napi járóföldre
elhagyott . A kutatás oly sok fáradozása elelnére ma semtudunk mást mondani ,"  Így Szűcs Jenő  Saját földünkről saját hazánk területéről van szó ezért nemcsak tanácsos,de kötelességünk is megvizsgálni  Hallay István és társai ,valamint a tudományos közvélemény állítását miszerint Európának ,s azon belül a Kárpát-medencének nem volt őskora és nincs történelme sem .
A kultúrák hatása, kölcsönhatása és folytonossága a népeknél nyomon követhető feltéve ha él az ősök tisztelete és az utódok fenntartják
apáilk hagyományait . Van ellentétes példa is amikor a betelepülő ellenséges népek felszámolják az őslakók kultúráját .
Egyiptom történelmében volt olyan fáraó, aki az elődjét dicsőítő szövegből kivésette elődje nevét és a sajátját vésette a helyére minth Ő lett volna az alkotó .
Vonatkozik ez népekre is ,amikor átvették az elődök kultúráját de elhellgatták a műveltség alapjait szolgáló nép nevét azt mutatva
 ezzel ,mintha az általuk felmutatott műveltség eredetileg az ő találmányuk lett volna . lehet ,hogy igy sikkadtak el Európa őskorának emlékei is ?
A Kárpát -medence szolgáltatott már meglepetéseket .A Rudabányán feltárt 2,5 millió éves emberi csontok-pedi 94 személy teljes csontállományáról van szó ! A vértesszöllősi koponya lelet a jégkorszak idejéről Kr. előtt 450000 év tájáról maradt fen n napjainkig .
Az őskőko, a paleolitikum itt hagyta számos emlékét, mint az újkőkor, a neolitikum . Az ősember legfontosabb szerszámának alapanyaga az obszidián volt ,melynek eddig feltárt lelőhelyei Tarcal ,Tokaj környékén és a Hont megyei Csitár község határában voltak . A feltárások azt bizonyítják ,
hogy ezeken a helyeken  " kőipar telepek voltak ,ami a kő tömeges felhasználását bizonyítja . Ez nagy tömegű lakosságot feltételez .
Az őskor híres útjai Fényes Elek :Geográfiai szótára szerint az obszidián út és a só út a Kárpát -medencéből indult ki ,mig a borostyán út ,
a kagyló út és a selyem út idevezetett ,vagy itt ment keresztűl .
A tudományos vilűág lépésről -lépésre tisztázza ,hogy a fémekről elnevezett korszakok is a Kárpát-medencéből indultak ki ,különös tekintettel arra ,hogy azelső ércfeltárások itt voltak ,majd később a Cseh-medencében .   
A rézkorszak kezdetén a Kárpát-medencében az alábbi helyeken folytattak bányaművelést John Dayton meghatározása szerínt :
Körmöcbánya ( Nyitra m .) arany ,ezüst ,antimon
Selmeczbánya ( Nyitra m.) ezüst
Nagybánya (Szatmár m.) arany ,ezüst
Felsőbánya (Szatmár m.) arany ,ezüst ,cink ,ólom
Kapnikbánya (Szatmár m.)ezüst,antimon,arzén
Offenbánya (Torda-Aranyos m.9ezüst ,tellur
Veresbánya (Alsó-Fehér m.) arny
Rudnikbánya (Nyitra m.) réz ,ólom,ezüst
Rudabánya (Borsod m.) arny,ezüst ,vas
Nagyág (Hunyad m.) arny ,tellur ,ezüst ,mangán
Dognácska ( Krassó-Szörény m.) réz ,ólom
Szaszkabánya (Krassó-Szörény m.) réz
Majdánpatak (Krassó-Szörény m.) réz
Gölniczbánya (Szepes m.) réz ,antimon ,nikkel ,arzén
Ókori fémfeldolgozók nyomait tárták fel eddig Bodrogkeresztúr ,Lengyel ,Erősd ,Vincsa ,gulmenitz ,Tószeg ,Jordánhalom ,Tordos ,Polgár ,Perjámos ,Velemszentvid ,Hallstatt ,Karanovo ,Remete ,Nyitra ,Lerna ,és a távolabb eső Szeszklo nevű telepeken .
Az itt felsorolt lelőhelyek és olvasztótelepek kiszolgálását is nagy létszámú személyzetnek kellett fenntartani ,--s mind a termelvényeikkel ugyancsak nagy tömegeket szolgáltak . 
A gazdaságos termelés feltétele napjainkban is ,hogy iparszerű feldolgozást az alapanyag feltárás közvetlen szomszédságában kell elvégezni s nem inkább vonatkozott ez az őskorra ,amikor még szállító eszközök -málházott állatokon kívül -.nem léteztek ?
A Kárpát-medence korai kultúráját bizonyítja a világhírű lelet Tatárlakán feltárt három írásos agyagtábla ,melyeken a későbbi magyar rovás írás négy kezdeti jele is felismerhető . Miért hallgatjuk el Torma Zsófia sok ezer hasonló leletét.
Többen tagadták a táblák eredetiségét.Volt olyan vélemény ,hogy valaki Babilonban járt és onnét hozta ,vagy ott lemásolta . Boris Perlov szovjet tudós a helyszíni vizsgálatok és a radiokarbon mérések után tisztázta : - Az agyagtáblák tatárlaki származású agyagból készültek  -a babilóni hasonló jeleket tartalmazó táblák kora 6000 év, mig a tatárlakiak 7000 évesek . Ebböl következik, hogy nem lehet azt ma babilonban lemásolni ,ami majd csak ot 1000 év múlva fog megjelenni .
H.Würm bizonyította ,hogy a Kárpát-medencében a gabona félék kinemesítése az őscirokból Kr.e.6-5000 években befejeződött . Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat előállító kőipartelepek feltárása és kormeghatározása a már említett Tarcal ,Tokaj ,és Csitár határában . A gabona tehát már akkor is tömeg élelmezési cikk volt .
A X.századi magyarság kiemelkedő civilizációs FEJLETTSÉGÉNEK tárgyilagos külföldi elismerésére idekívánkozik az alábbi példa : A X. században  a CLuny bencések bizonyos reformot határoztak el az egyház tekintélyének helyreállítása céljából.Ezért úgy döntöttek ,hogy vállalják Nyugat-  Európa újtelepes népeinek megszelídítése mellett ,hogy eme európai népeket megtanítják a gabona termesztésére .Ezt a történelemtudomány a Cluny szellem néven tarja számon .Ahhoz azonban ,hogy tanítani tudjanak nekik is megkellett tanulni a földművelést .Ernst SACKUR jezsuita páter:
 " Die Clunyeesenser c. könyvében ,( Halle 1894)az írja hogy a clunyi derék szerzetesek a gabona termesztését a Kárpát-medencében élő magyaroktól tanulták meg és így tették általánossá a gabona termesztését Európában ."   

A civilizációt forradalmasította a kerék feltalálása . A kerék felhasználásával készült kocsi is a Kárpát-medencéből származik . A szekér modellek lelőhelyei Budakalász ,Szamosujvár ,Novaj ,Gyulavarsánd és Herpály Megjelenési idejük Kr.e. 2000-1600 között .
A tudomány mindmáig adós a Csörsz árka nevű Kb. 1600 km.hosszú árokrendszer keletkezési idejének és rendeltetésének meghatározásával .
A karbantartó munkák elvégzéséhez szabályos távközökben és azonos méretű vermekben elhelyezett bronz anyagú szerszámok a bronzkorból ,
nagy létszámú és jelentős társadalmi szervezettségű népről tanúskodik .
A tankönyvek szerint a Római légió által birtokba vett Pannónia sztyeppei állapotok uralkodtak . Ezzel szemben Rómának Pannónia gabonája és  főként bora kellett.A birtokba vétel időpontja is erre enged következtetni ,mert Ammianus Marcellinus ,valamint Edvard Gibbon egybehangzóan közölték ,hogy a világ akkori legnagyobb hadserege a Római Légió ( Kr.e.35-től Kr.u. 9.-íg ) összesen 44 évi harc árán tudta csak birtokba venni Pannóniát .
Kérdés :milyen származású ,milyen szervezettségű és milyen létszámú nép tudott ellenállni olyan óriási haderőnek 44 évig ?
Fontos kérdés az is ,hogyha a halban ,vadban gazdag kitűnő katonai védelmet nyújtó Kárpát-medence annyira üres volt ,akkor az Európában
helyet kereső indogermán népek ,miért elégedtek meg a szerényebb életlehetőséget és kevesebb védelmet nyújtó északibb területekkel ?
A paleolitikumtól kezdve világviszonyllatban legősíbb a Kőrös-kultúra ,majd a fejlettebb és fiatalabb Vincsa-kultúra s még délebbre a Karanovoi
kultúra mely ember milliókat reprezentál .
A Kárpát-medencéből származik Pl. 
-az epigrafikai és paleografikai írás rendszer
-a korong előtti és korongolt kerámia
-a gabona kinemesítése az őscirokból
-a fémbányászat
-a fémmúvesség
-az ötvös művészet és a technikai civilizáció alpja
a kerék is !
A fentiekből nyilvánvaló ,hogy a Kárpát-medencében az őskorban embermilliók éltek és apáról -fiúra adták át tudásukat az utódoknak .  
Gordon Childe és Fritz Schachermeyr egybehangzóan írják : Az európai népek tanító mesterei a kárpát-medencei műveltségek voltak .
Európának mégis volt őskora és őstörténete ?
Kimondva és kimondatlanul ma is az a tanítás ,hogy a Kárpát-medence történelme a római hódítással kezdődött .
Ennek az ősi műveltségnek a megteremtői nem valami jöttment népek voltak ,hanem egy azonos un. rövid koponya alkatú ,azonos fajú és azonos nyelven beszélő ősnép .
Ezeket a tényeket nem lehet örökre elrejteni a történelmi igazságot keresők elől ,viszont aki rejtegeti ,felmérhetetlen kárt tesz az egyetemes emberi kultúrának. Jelentéktelen más népek múltjából lopkodják össze múlttalanságukat ,vagy hamisítják történelmüket maguk javára
Keressük meg az ősbirtokost !
Marad a kérdés,hogy melyik volt az ősnép ,amely Európa kultúráját megteremtette ?
Hasznos adatokat gyűjthetünk össze az ókori íróktól ,akiknél már Kr.e. 700-tól találunk adatokat a Kárpát-medence földrajzára és történelmére vonatkozóan . Herodotosz ( Kr.e. 484-406 ),akit a történetírás atyjának is nevezünk IV.könyve 48.bekezdésében írja,hogy Szkíta orzság legnagyobb folyója az Ister (Duna ).49. bekezdésében közli ,hogy az Isterbe folyik a Partisum  (Tisza ) és az Agathyrosoktól (Erdélyből )a Maris(Maros) folyó.
A 49. bekezdésben találjuk ,hogy az Istert öregbítik az Alpis (Alpok ) és a Karpis (Kárpátok ) vizei is ,ezért nagyobb a vize a Nil (Nilus ) folyónál .
Herodotos felsorolja Szkítország további folyóit a Kárpátokon túl .A porata (Prut)a Tyras(Dnyeszter ,a hipanis (Búg),a Borystenes (Dnyepper),
továbbá a Tanais(Don)az Araxes(Volga ,mely vízét a Meotis (Káspi) vizével  "közli ".
Herodotostól még megtudjuk ,hogy a Kárpát-medencei szkíták első királya Hercules (Herakles ) leszármazottja Targitaos volt . Ha az első király nevét megfeleő nyelvészeti vizsghálatnak vetjük alá és a nyelvfejlődés szabályai szerint a kemény "T"helyére annak lágy váltóhangját a " H"-t tesszük és
elhagyjuk a görögös  "os" képzőt ,tisztán áll előttünk ,hogy az első király nevét őrzi még ma is a Hargita nevű hegy . A Szkíta és a Hun nép és név azonosságát Agathias(szül:Kr.e.301-ben)igazolja V. könyve 154.oldalán :" Mindazok a barbarus népek ,kik az Imauson belűl laknak Szkítáknak vagy Hunusoknak neveztetnek."
A Kárpát-medence ókori népei között említik történet íróink a Gepidákat ,Roxolánokat ,Szarmatákat stb .Ha utána kutatunk meglepetéssel világosodik meg az említett népek faji azonossága .
Keressük meg az ősbirtokost !

PTOLEMAEUS CLAUDIUS : Kr.e. 138 , 180.III.könyv 5.fej.19.írja : A szkíta alánok fölött laknak az ophlonok ,roxolánok és a hunok mintegy testvérek .
GEORG CONDIUS CUROPALATA : A chronichon T.könyv 317.oldal " Az Gélta ,vagy Gepida népet is hun ,illetve szkíta népnek mondja és a 405. oldalon Attilát a Gepida Hunnusok közül származottnak mondja lenni . "
HIPPOCRATES : ( Kr.e.456-366 ) A szelek és a vizek helyeiről:Európában van egy Szkíta nép ,mely a Meotisz tava körül lakik ,különbözvén a többi
néptől és szarmatáknak neveztetnek .Nőik szoktak lovagolni ,nyilazni ,dárdákat dobni az ellenekre ,míg nem szűnnek meg szüznek lenni .Főtt hust esznek és kanca tejet isznak és ippakit falatoznak . Ez pedig túró lótejből .
Tovább bővül ez a kör ,ha tudjuk ,hogy a magyar antropologiai indexel megegyező és azonos nyelven beszélő nép volt többek között még a szaka ,pártus ,méd ,kald nép is .
tehát Herodotos ,Ptolemaeus és Hippokrates írásaiból tisztázódik ,hogy a számunkra titokzatosnak tartott nevek mögött az azonos hun -szkíta népet kell tekinteni . Ezekkel az adatokkal tovább tisztul a kép miszerint (Gordon Childe-t és Fritz Schachenmayert idézve):"  Az európai népek
 tanítómestere a Kárpát-medencei műveltség volt ", azaz a magyarok ősei a szkíta nép !
Idézzünk néhány rájuk vonatkozó véleményt ókori íróktól.
 HERODOTOS (Kr.e. 484-406.) 215. bek... Ami pedig a fejhez és övekhez tartozik azt arannyal díszítik ,míg a lovak mellszerszámait rézverettel rakják
 körül .
II.könyv 22. A darvak kerülik a telet szkíta országba és elrepülnek Egyiptomba ,Etiopiába és Lybiába ......17. A boristhéniák kikötöjétől kezdeve elől laknak a Kallipidák ,kik görög szkíták .
Ezen túliak Alazónoknak neveztetnek .Ezek gabonával ,veres -és fokhagymával ,lencsével ,kölessel táplálkoznak . Ezen túl laknak a szántó-vető szkíták .
IV.könyv 18.Átkelve a Boristhenesenlátjuk először a tengermelléken Hyalát(erdőséget)ezen túl laknak a főldművelő szkíták ,kiket a Hypanis mellett alkó görögök boristheitáknak neveznek,  önmagukat pedig Olbia polgárainak . A túl oldalon pusztaság s ezután laknak az emberfalók ,de semmiképp nem szkíta nép.
31.bek A szkíták mondják ,hogy országulon túl a levegő tele van pelyhekkel s ezek miatt
nem lehet sem tovább látni ,sem tovább menni ,mert minden jég .
71.bek Csészéik aranyból vannak ,mert ezüstöt s rezet semmire sem használnak .
72.bek.pénzen vásárolt szolgáik nincsenek .
75.bek. A szkíták nemezsátorba bújnak s magukkal viszik a kender magvát .Azt tűz által ízzó köre dobják ,s attól ízzasztó fürdő felül nem múlja . A nők pedig megőrölnek cíprus ,cédrus és tömény fát s a port vizzel keverik s testüket ezzel bekenik .másnapra ez megszárad s amikor ezt leveszik a bőrük illatos és fényes.113bek. a szkíták egyszer amazonok mellett táboroztak és féltek egymástól .De az egyik szkíta közeledett egy amazon nőhöz ,s az nem űzte el ,hanem bánni hagyott magával . Így a két tábor lassan összeköltözött .
........
VII.könyv 64.bek A szkíta Sákok fejükön föveget viselnek és bőnadrágba vannak őltözve .Íjjakat ,tőröket és sagaris nevű baltákat viselnek .Ezeket noha Amyrgi Szkíták ,Sákoknak nevezik .....
ACHEUS (szül.Kr.e. 484-ben)9.töredék:Jó tehát szkíta módra enni és inni !
EURIPIDES (Szül.Kr.e.480-ban ) Rhesus drámából : Egy közel határos főld ,szkíta nép ,midőn Trójához indultam ,háborút inditott ellenem .
CHÖRIL (Kr.e.472-399.) A Sákok ,származásra szkíták lakják a búzatermő földeket és a nomádoknak igazságos gyarmatosaik .
ANDOCIDES (Kr.e.468-394 .) III: beszéd a Lacedaemonokkali békéről :5.ez időben körűl falaztuk Piraeust és háromszáz szkíta ijjászt bérbe fogtunk .
THUCIDIDES (szül.Kr.e. 456 körűl) II.könyv 97. Minden nép alantabb áll a szkítáknál .Lehetetlen ,hogy Európa népei megmérközzenek ,hanem még Ázsiában sincs nép ,mely képes
lenne ellenállni nekik .Egyébiránt az élet körűlményeihez tartozó többi megfontolásban és okosságban sem hasonlítanak másokhoz ,hanem felűlmúlják őket ,mint TÍUCÍDÍDES Scholastája mondja . CTESIAS (szül.Kr.e. 446) 17. Schytarbes a szkíták királya haragudott a gyalázoan írt
Dariusra és hasonlóan vissza írt neki . Darius hadat gyűjtött s nyolcszázezer emberrel indult a Bosporon és Isteren vert hidakon keresztűl a szíták ellen ,s tizenöt napig mentek .Nyilakat lőttek egymásra .Darius megfutamodott s maga után felszedte a hidakat . Emberei elvesztek .
ARISTHOPHANES (Kr.e.444-380.) A Madarak c. játékából . 944.vers . Aszkíták között kóborol Strato ,idegen ,akinek nincs szövésileg készített ruhája ,hanem dísztelen bundában jött ,álruha nélkül .
XENOPHON (szül Kr.e. 444-ben Socrates nevezetességeiből : Európában a Szkíták uralkodnak .4. A szkíták igen számosak ,de uralmukat nem terjesztik ki más népekre ,ha saját népének ura maradhat.
ISOKRATES (Kr.e. 436-338 ) Panatheanicus :Aztán a szkíták törtek be az amazonokkal ,kiket Mars nemzett-
PLATO (szül.Kr.e.429) A Törvényekből : VII. a szkíták szokása ,hogy bal kézben tartva az íjat jobbal meghúzzák a nyilat és fordított kézzel is biztosak .
ANTIPHANES (Kr.e.407-328 )Bacchae c. játékból : XCV. Bölcsek a szkíták ,mert a született gyermeknek kanca és tehén tejet adnak inni.
Dino (Kr.e.400-350)Perzsa ügyek :8. A mágusok és szkíták mirha fával máskor vesszőkkel jósolnak .
EPHOR(Kr.e.388) 38. A e keleti szél felé az indok laknak ,a déli szél felé az etiópok,nyugati szél felé a kelták ,az északi szél felé a szkíták .Nem mindegyik rész egyforma . A szkíták és etiópoké nagyobb .
ARISTOTELES (KR.e. 384-322)Állami intézetek :8. A szkíták népe volt az első ,aki egyedül élt közös törvényeik alapján . 
CLEARCH Solibol (Kr.e.350-250 ) Az életek 3.könyv,8.töredék: A szkíták népe volt az első ,mely egyedül élt közös törvényekkel .
THEOPRAST (éltKr.e312 körül) A növények történetéből :9.könyv.13.fej.2.: Édes a szkíta gyökér .Terem pedig az Ister és a Meotisz körül .
Hasznos a mellszorongás (nehézlégzés )és a száraz köhögés ellen .Azonkívül sebek ellen mézben .Azután a szomjat is képes oltani .
Azért mondják ,hogy a szkíták az édesgyökérrel és a kanca túróval képesek 12 napig is kitartani .
AGATHO (sz. :Kr.e.301 ) 4.töredék . A szkíta írás első betűje házhoz hasonlatos ,de legérdekesebb a p betű ,mert olyan mint egy fésű .
Azt mondják ,hogy a szkíta méreg  ,melybe nyilaikat mártják ,viperákból készül .
MEGASTHENES (Kr.e.300-247 ) Indiai dolgok : Indiát az Emod hegye választja el a szkítáktól ,kiket szakáknak is neveznek . 2. könyv. 21. Indantrys-
-szkíta kiindulván szkítiából Ázsiának sok népét leigázta s Egyiptomnak földjére is mint győztes érkezett . ( Hikszoszok .) .
NYMPHODOR ( Kr.e.301-241 ) 14. töredék . A tibarénok szkítiának népe . Ezeket mondják a legigazságosabbaknak ,mert soha nem kezdenek csatát senkivel ,mig meg nem jelentik a csata helyét , napját és óráját .
THEOKRIT (Kr.e.281-250 ) Scholionok Theokriteshez .Pásztor dal .56. Neotilag .azaz szittyaílag . Hercules használt szkíta íjakat,tanítatván erre bizonyos Teutar szkítától
RHODOSI APPOLONIUS ( sz.: Kr.e.230) 4.könyv 282.vers Van egy folyó az óceán legvégsőbb szarva ,mely hajóval átjárható .Iszternek nevezik ,mely keresztül szeli a szkíták országát . A forrása a Boreás szélén túl a Ripai hegyekben van .
PHYLARCH (élt Kr.e.210 körül ) Phylarch mondja ,hogy a szkíták midőn aludni készülnek ,puzdrát vesznek elő és ha jó napjuk volt fehér ,ha rossz  ,
fekete követ dobnak bele. Évenként így veszik számba a jót és rosszat.
POLIBIUS (élt Kr.e.240 körül ) V.könyv.70.4 Philoteria ama tó mellett fekszik ,mely a Jordán nevű folyóba ömlik .Kiömölvén a szkíták városán Skítapolison folyik át .
APOOLLODOR (Kr.e.140 körül ) 13.töredék .33. Az Abiok szkíta nép .Így nevezik ,mert az Abián folyó mellett laknak . 38. Hágion Szkítiának helye , hol Aesculapot tisztelik .
SCYMUNUS Chiosból ( élt Kr.e.80) 847. Ephorus mondja ,hogy az Ister mellett az elsők a Kapidák azután az aroleák (szántók)
NICOLAUS DAMASCHENUS (sz.: Kr.e.64) Csodálatos szokások .  120. A taurok szkíta nép s ha a királyuk meghal ,vele temetik legjobb barátait is .
123. A galachtopákok (tejevők) Szkíta nép .Ők a legigazságosabbak . Együtt bírják a jószágokat is és a nőket is .Az öregeket atyáiknak ,a fiatalokat fiaiknak ,az egykorúakat testvéreiknek nevezik .Senki nem tudja ,hogy kinek a gyermeke s ezért mindenki nagyon szeret mindenkit . Ezek közül való
Anacharsis ,ki hellasba jött .(Illias 13.)  74.töredék : A kanca túrót evő ,jó törvényű szkíták .....
APPIAN (sz.:Kr.u.147) Mithridates dolgairól. Mithridatest gyógyítják az agarok . Ez szkíta nép ,akik kígyómérget is alkalmaznak gyógyszerül .
 Ezek mindig a király kíséretében vannak .
DIO CHCYSOSTOMUS (sz.:Kr.u. 51) 69. A Szkítákat semmi sem akadályozza meg ,hogy igazságosan és törvények szerint polgárkodjanak .
PAUSANIAS (Kr.u. II.sz. ) Abasa és Sacaát szigeteket az indusokkal vegyes szkíták lakják .
Laerty Diogenes (sz.:Kr.u.80 ) A szkíta Anacharsis 800 verset csinált az életről ,a törvényekről és a hadi dolgokról .hellasban így emlegetik :ez szkíta beszéd ,azaz egyenes beszéd . "Sok baj után eljött Anacharsis Szkítia honából
                                                      Még el sem hangzott szájában egészen a  szózat   
                                                      Szárnyas nyíl sebesen menybe ragadá ezért !
STRABO (Kr.e. 66-24 )  . Könyv II fej. 27. A régi görögök véleménye szerint mondom vagy mint Homér . Az északi szél felé a szkíták ,a nyugati szél felé a keltaszkíták, a déli szél felé az etiópok laknak .A Borysthénen túl a szkíták közűl a roxolánok laknak ,azon túl a nagy hideg miatt senki sem lakik .
Plato is így mondja a királyi szkíták . VII.könyv .479. A szkíta-szarmata népek a lovakat kiherélik az engedelmesség végett .
SICILIAI DIODOR (élt Kr.e.40) II.könyv 43. Szkítiában olykor kitűnő nők is királykodnak ,mert úgy gyakorolják magukat a harci dolgokban ,mint a férfiak . 
Cyrust a perzsák királyát is királynő koncoltatta fel .
PLACIUS JOSEPHUS (KR.u. 37) A gomorokat Gomar alapítá ,mog míg Magog pedig a tőle elnevezett magogokat alapítá .
PLUTARCH (Kr.e.50-12 ) A Tanais / Don / folyót korábban a szkíták Amazoniusnak nevezték ,mivel az amazonok fürödtek benne .
ARRIAN ( élt Kr.u. I sz.) Nagy Sándor hadjárata ,v. Anabasisa :IV:1.1. kevés nap múlva megérkeztek a Nagy Sándor követei az abiok nevű öntörvényű ázsiai szkítáktól .Később az európai szkítáktól is megjöttek a követ ,kiket Homér is a legigazságosabbaknak dicsér költeményében .
LUCIAN (szül.Kr.u.120 ) Prometeusból :Te pedig védelmezd őt ,hogy igazságosan szavazott ,midőn engem keresztre feszíteni parancsolt ,legsajnálandóbb látványul az összes szkítáknak . Toaxarisból :Mnesip: Ti szkíták áldoztok Orestesnek és Pladesnek és hiszitek azok istenek ? 
Toxaris : áldozunk Mnesip ,de nem azért ,mert isteneknek tarjuk ,hanem mert jó férfiak voltak .A barátunkat az életünk árán is megvédjük ,s ha kell készek vagyunk egymásért meghalni .És ha esküszünk a szélre és a kardra ,az azért van ,mert a szél (levegő) az élet és a kard a halál .
Mnesip : Hány nyájad és mennyi szekered van ?
Toxaris : Nincs egy sem ,de van sok jó barátom . Kérlek szűnjél meg engem másnak tartani mint amilyen magad vagy . 
ALEXANDRIAI KELEMEN (Kr.u.220) Tromata cimű munkából 132. Delas egy szkíta ember találta fel az érc keverését .
   239. Atöas a szkíták királya ezt üzente a byzantinoknak : Ne bántsátok jövedelmeimet ,nehogy az én lovaim a ti vizetek igyák .


Origenes (Kr.u.185-254 ) V.könyv Celsus ellen :39. Celsus állítja Herodot után ,hogy a szkíták Apollót Gongosirnak ,Npetunt Thagimasádnak ,
Venust Argimpasának ,Vestát Tabitinak nevezik .
PISANDER Larandából (Kr.u.222-235) A hősök isteni származásúak .C.14.A madarak (harpyak ) szkitiába repülnek ,ahonnan jöttek .
DIONYSOS PERIEGETS (Kr.u.300 körül) 726. Megmondom mind a népeket ,melyek az Ister és a caspiumi tenger körül laknak .Elsők a szkíták ,
azután a hunok .Utánuk a meatok ,nemükre nézve mindannyian szkíták .
MAXIMUS TYRIUS (Kr.u II.sz. 6. A szkíták ,ha részegségi gyönyörre vágynak máglyát raknak és jó illatú növényeket égetnek .Azt körülülik
és lakmároznak az illatból .S mint mások az italtól ,ők is ugrándoznak ,énekelnek és táncolnak. 78. A szkíta nép vitéz ,az egyiptomigyáva ,A szkíta nép szabad az egyiptomi szolga .
Meg kell még említenem az Arvisurákat is és gondolom tudjátok hány ezer éves?Kr. e. 6-7000
évesek és 24 szkíta -hun törzsről ír akik tulajdonképp a mai Bajoroszágtól az Urálig uralkodtak. majd később ezekről is írok ,továbbá említeni szándékozom a magyar/hun/-normann /viking /ha úgy tetszik kapcsolatokat is . Hatalmas irodalma van. Talán sohasem hallottatok róla ,de ugyanez a helyzet a Kelta -Magyar /hun /kapcsolatokkal is. Természetesen dokumentálni tudom .
Ezek az adatok mind hozzátartoznak önismeretükhöz ,amely nélkül nemzeti öntudatról nem lehet szó . Kár ,hogy épen az avar ,a hún a szkíta láncszemeket akarják elvitatni .
Nagyon sok adat található rólunk a perzsa az arab és a rabbinikus irodalomban is folytonosan . Majd abból is idézek . A legtöbb szkítákra vonatkozó és a legpontosabb adatokat a szovjet illetőleg az orosz tudósoktól kapjuk .
A szkíta ,hun avar magyar származás sok adata megtalálható a bizánci irodalomban a II.
századtól .Az idézetekből pontosan megállapítható,hogy a Kárpát-medencében laktak a királyi
vagy királyos szkíták ,de a Duna forrásvidékétől az Uralig elterjedő hatalmas területen más-más név alatt ,de mindenütt szkíta nép lakott ,s volt közöttük pásztori szkíta ,szántó-vető szkíta ,érckeverő szkíta ,de mindannyian öntörvényü szkíták voltak s ők termtették meg az őskultúrát ,amit ma Körös ,péceli ,bádenivincsai ,karanovoi és Szeszklo kulturának nevezünk .Mint oldott kéve
Ezzel az idézettel gyakran találkozunk .Ennek a költői képnek a helyét senkinek sem kell magyarázni de arról senki sem beszél vagy legalább is keveset ,hogy ezt a kévét ki ,vagy kik oldották meg történelmünk során.Ha valaki a kévét újra gyűjteni majd összekötni akarja ismernünk kell a személyeket és eseményeket melyek nemzeti értékeinket vétkesen elherdálták .
Az ellenségnek első és legfontosabb cselekedete ,hogy megbénítsa áldozata történelmi tudatát .Származását tagadja ,vagy ha nem áll módjában amennyire teheti eltorzítja azt . Ez a tevékenység már Árpádék bejövetele után elkezdődött .
Hiányos ,vagy visszás történelmi ismereteinket kíméletlen nyerseséggel bizonyítja a magyar szentkorona tisztázatlan múltja még nagya
páink idejében tisztázta a tudomány ,hogy e korona már Attila hun vezér fejét is övezte
Napjainkban ez már egyértelművé vált / Csomor Lajos : A Szentkorona titka ,         ......
A magyar történelmi ismeretek alpvető kérdéseiben évszázadok óta megtévesztések áldozatai vagyunk .
A vizsgálódások sorában először Anonymus nevét kell említenünk . Anonymus kilétének felderítésével már számos tudós vesztegette idejét feleslegesen ,Anonymus tudatában volt annak ,amit a magyar nemzet ellen elkövetett ezért úgy elrejtőzött,hogy kilétére soha ,senki ne jöjjön rá .
Anonymus ismerte a magyar ősgesztát ,amit munkájához részben fel is használt ,de olyan torzítással amilyennel a későbbi kor kutatóinak rossz iránytűt adott a kezébe .Anonymus egy soha be nem gyógyuló sebet ejtett a történelmi igazság torzításával a Magyar Nemzet testén és önérzetén .
Anonymusnak az volt a célja ,hogy az uralkodóház királyság alapítását és a magyarság keresztény hitre térítését történelmi szükségszerűségnek tüntesse fel . Az úgynevezett honfoglalást / 896-900 / úgy irja le ,hogy annak tükrében a kortárs nagybirtokos főurak hatalmi igényét és hatalmuk eredetét a fegyveres hódítással igazolja . A Gesta Hungarorum alapvető torzítása a vérszerződés leírásában lett elrejtve .amint azt majd később kiderül .
Nyilvánosságra került a Tarih-i Üngürüsz ( a magyarok törökre fordított őstörténete .) megőrizte azt a jelentős és alapvető történelmi igazságot ,hogy a megyarok évezredek óta Pannóniában laknak és az innen ősi nyelvükkel és műveltségükkel kirajzott emberek újra és újra visszatértek ősi földjükre ,a Kárpát-medencébe . (László Gyula ). Ilyen volt ,mikor Attila érkezett hunjaival ,Baján az avar nép élén és Álmos ,majd Árpád vezetésével érkező katona magyar nép . A Tarih-i Üngürüsz határozottan őrzi azt a tényt ,hogy hazatérve velük azonos nyelvet beszélő népet találtak . Ugyan ezeket az adatokat őrzik a bizánci történelmi leírások (szabír magyarok  ,Baráth Tibor ) sőt a rabbinikus iratok is .
Nos a vérszerződés az itt őshonos (ugoros) magyarul beszélő nép vezérei és a (helytelenül honszerzőnek feltüntetett ) hazatérő magyar nép között jött létre . Ezzel a " honszerző " és " honalapító " jelzővel kendőzték el ,hogy őseinknek itt a Kárpát-medencében már voltak királyai és őseink " őntörvényeikszerint ,tehát alkotmányosan éltek .
Anonymus a Gesta elején be is vallja ,hogy " nem hallgattam a regösök és a hegedűsök csacska énekeire " (melyeket már István király betíltott s a keresztény papság tűzzel- vassal irtott ).  A közelmúltban derült ki napjainkban Tibetben : egy idős irástudatlan férfi három buddhista szerzetesnek diktálja tollba Tibet őstörténetét ,melyet egymillió versszakra becsülnek . ( ugyanilyen emlékezet őrzött meg egy 400.000 éve történt eseményt amit az amerikai tudósok igazoltak , később megadom a forrást mert pillanatnyilag nem emlékezem melyik könyvemben található ). Ezt a nép ajkán tovább élő hagyományt nem vette figyelembe Anonymus és ezt irtották tűzzel- vassal .
Anonymus elhallgatta azt a történelmi tényt, hogy a "honfoglalás " idején itt kétféle magyar nép élt . Az idők kezdetétől ,de legalábbis az utolsó
 jégkorszak idejétől megszakítás nélkül az őshonos magyarok (Magyar Adorján : Őstörténet )   és a fegyveresen (hívásra ) hazatért Árpád vezette magyar nép .
Arra a tényre ,hogy a magyar nép a Kárpát-medencében őshonos ,kellő bizonyságot szolgáltat a több százezer sírleletből származó úgynevezett  rövidfejű (magyar fajú ) koponya indexe ,valamint az ugyancsak több százezerre  tehető forrás folyó ,dűlő és helység nevünk, melyek eredete sok ezer évre -még az írott történelem előtti időkre -mutat vissza ,további számtalan érvet nem is említve .
I. István a mai szóhasználattal élve katonai államcsínyt követett el a hazatért fegyveresek élén a külföldről beszármazott fegyveresek segítségével .  
Anonymus a föld népének nevezi azokat az őshonos magyarokat ,akiket István szolgasorba kényszerített .
Tehát István azt a népet nyomta el fegyveresen ,amelyik nép mintegy 100 évvel korábban behívta Álmos,majd Árpád vezetésével bejött testvérnépet, akikkel vérszerződést is kötöttek . Ezt a szerződést kendőzte el Anonymus a Gesta Hungarorummal .

Mint oldott kéve.....       A Nemzet emlékezete és mitológiai ereje .
 
Az 1948-as szabadságharcunk leverésével furcsa folyamat indult meg a tudományos életben is . A Nemzet alapította Magyar Tudományos
Akadémiát megszállták a magyarul is alig tudó "tudósok "akik aztán nemcsak azt magyarázták meg nekünk (de a világnak is ),hogy kik vagyunk ,hanem azt is ,hogy kik voltunk .
Aki ez ellen "megmozdult ",azt vagy elnémították ,vagy nevetségessé tették :komoly műveket " eltüntettek" vagy letiltottak   ( Pl.: Tarih-i Üngürüsz -  Budenz úr a magyar főnyelvész aki élete végén sem tudott rendesen magyarul letiltotta több mint 100 évre . Titokban fordították le a Magyar  Tudományos Akadémia tiltakozása ellenére . )  Ekként történelmünk írását erőszakkal kivették a kezünkből s azt idegenekre -vagy nézeteiket szolgai módon kiszolgáló "magyarul beszélő "szellemi labancokra bízták .Ennek következtében volt módunk Tacitustól megtanulni ,hogy "  jaj annak a népnek ,amelynek történelmét az ellenség írja ! " Ugyanezt írja Dr. v. Endrei Antal : A honfoglalástól a XVIII. szd. végéig terjedő hosszú időszakon át a
 magyarság apraja-nagyja  végig tudta Nemzete  eredetét ,.ezt vallotta a legmagasabb főúrtól a legelesettebb zsellérig minden magyar .
 Ugyanezek szerepelnek Bonfini :Magyarország Tizedei könyvben . Aztán jöttek a nyelvészek és mindent felforgattak  .A magyarság őseit finn-ugor halász vadász népnek nyilvánították . ezeket a tévtanokat a hatalmukba kerített Magyar Tudományos Akadémián és az egyetemi katerákon tanítják a fiatalságnak . De terveikbe hiba csúszott  és máig sem érték el kitűzött céljaikat -nemzeti önbecsülésünk lerombolását .
Dicsőséges történelmünk  kiigazítását célzó munkákat eltudnak tüntetni,mondákat dajka mesévé fokozni ,de a hagyományokat nem lehet egy nép lelkéből eltávolítani.
Adalék Anonimus hitelességéhez !
 Említettem már az előző részben a 400000 éves eseményt . A Kashmiri csoda ,kashmiri emlékezet .: A céhbeliek egész serege tagadja a generációról- generációra átadott történelmi forrás bizonyító értékét azokat a mesék világába száműzi . A felfogás mennyire hamis, egy példa : Az amerikai Yale Egyetem 1932-ben nemzetközi tudós küldöttséget küldött a Himalájába földtani,
régészeti és őslénytani (paleontologiai) kutatások elvégzésére . A csoportnak tagja volt a világhírű francia jezsuita geológus  Pierre Teilhard de Chardin s a neves amerikai régész 
Helmut de Terra .Ez utóbbi írja le :" Kashmir középső részén egy 183 méter magasan fekvő ,mint egy 10000 négyzetkilométer kiterjedésű ,hegyektől körülvett tófenék van,melyet különös figyelemmel vizsgáltak. meghökkenésükre a szrinagári lámakolostorban a Dzselám -folyó mentén egy ősrégi tibeti könyvben ,Radzsatarángini ("Királyok koszorúja ") című kéziratban egy népi erdetű
mondára találtak ,melyről aztán kiderűlt ,hogy mindmáig élő népmonda a kasmírok között ,s a legapróbb részletekig leírja a kérdéses tónak földrengés és hegyomlás következtében történt hirtelen völgybe húzódását és a hatalmas tófenék kiszáradását . Kutatásaik a népmonda minden állítását lépésről lépésre igazolták .Körbe-körbe megtalálták a hajdani tófenék peremét is .
A tömegével megtalált állati és emberi csontmaradványok alapján gyerekjáték volt a carbon C
vizsgálattal megéllapítani mikor következett be a katsztrófa ,ami de facto 400.000 éve történt .
A monda minden szava beigazolódott! 13.000 nemzedék szájról-szájra átadott adatai majd félmilló év multával is tudományos pontossággal ülnek Ez tény és nem kell lebecsülni a magyar nemzet emlékezetét sem . (Katona Sándor:Őstelepes népünk: Kettős nép nevünk a Magyar és a Hungár  erdete ,ősisége és értelme .)
Amit Anonymus elkövetett a magyar nemzet kárára és a birtokos uralkodó osztály javára azt Verbőczi később jogi formába merevítette . Míg Anonymus  tudva és akarva elrjtőzött és mindmáig névtelen maradt a nemzet első prókátora ,a saját neve alatt végezte nemzetellenes üzelmeit -minden esetben a saját hasznára .
Turáni átok ( !?)

Korábban is szó volt a nemzet külső és belső ellenségének legfontosabb ténykedéséröl ,hogy megbénítsa áldozata történelmi tudatát ,származását tagadja vagy csúnyán eltorzitja és az ősi mítoszok helyére valamilyen torz hiedelmet csempésszen . Történelmünk torzítását szolgálta Anonymus a Gesta Hungarorummal ,mig a külfőldiek közül csak kettő példát említünk : Bamberg Ottó (1140)nevű történész könyvében olvasható :"A természet nagyon szép külsővel áldotta meg Magyarországot ,ám vagy a sorsot kell hibáztatni ,vagy az isteni türelmet csodálni ,hogy e szörnyű embereknek ilyen gyönyörűséges országot adott ." Aeneas Silvius Picolomini : Cosmographia c. írásában (1450) a magyarságra vonatkozóan a következőket írta : " a magyarok rokonai aés leszármazottjai az Ázsiában pogány vadságban élő szkítáknak és joguroknak s nyelvük is egyezik a Pannóniában élő magyarokéval "
A hazaiak közűl is egy példa : egy akadémikusunk ,aki azt állítja ,hogy a huszár öltözéket a pesti sváb szabók teremtették meg ,s tették divattá a múlt században . A professzor úr nem tud a pazariki faliszőnyeg leletről ,melynek kora kétezer éves és melyen egy katona látható ma is ismert huszár őltözékben .( Ermitázs Altaja Katalog 56. tétel Leningrád )és nem tudja
,hogy Anton Deimel archaikus szótárában a huszár szavunkat igy találjuk : GU-SAR=hős férfi .  Ezekben a példákban találunk torzításokat ,mig az ősi mítoszok helyére odacsempészték
a "turáni átok "bénító fogalmát .Nincs és nem is volt turáni átok ,de volt hitvány mesterkedés nemzetünk ellen főként apostoli királyaink és kiszolgálóik részéről .És hogy ezek milyen elveteműltek voltak kérdzzék meg Tonuzobát ,Gyulát,Ajtonyt ,Koppányt,Vazult ,Vatát ,Aba Sámuelt,Bánk bánt,Vagy Dózsát a Zrinyieket ,Nádasdyt,Frangepánt ,Wesselényit ,Thökölyt ,Bocskait ,Rákóczit ,meg Melindát ,Zách Klárát ,vagy a bécsi apostoli király parancsára gályára küldött rabokat ,kérdezzék meg a kötélen széradó és pallostól lehulló fejeket ,a Bécsbe és máshová szerte lopkodott nemzeti kincseinket ,váraink széthányt köveit és kérdezzék meg a száz és százezer hajdan tulajdonos ,de jobbágy sorba nyomorított magyart ,kit az ősi főlddel eggyütt úgy adtak vette ,mint a barmot .
Kérdezzék meg ? De ki kérdezze meg ? A kersztény nyugat Európa ? Aki -mig a mi védelmünket elvezte ,rászívta magát egy-egy gyarmat területre és millióknak okozott égbe kiáltó szenvedést ! Nyugat Európa a pogányság a vadság a rokontalanság jelzőivel illet minket ,holott népünk ezek ellenkezőjének bizonyitására több ezer éves Nap-imát őriz még ma is és ősi nyelvünk kölcsönszavaonak ezreit őrzi egész Európa napjainkban is .
Ezen tudományos kérdések tisztázási munkálatainál viszont hazai tudósaink távolmaradása nyeresége lenne a magyarságnak ,mind az egyetemes emberi tudománynak ,mert ők (adssék tisztelet a kivételnek )hiányos munkáikkal teret nyitottak idegeneknek .,hogy az ugynevezett turáni átkot tudatunkba csempészhessék .

  Kényes kérdések nyelvészetünk ügyében / 1
Széchenyi István az Akadémia alapító levelében és az alapszabály 2. paragrafusában így rendelkezett :" A Tudóstársaság a magyarnyelv kiművelésén dolgozik egyedül."
Akadémiánk a maga kutató intézetivel ma már egy termelő nagyüzem ,azonban semmi jele ,hogy az alapító szándékának eleget kíván tenni .
Amikor a német azt mondja Schwarzwald ,Katzendorf ,Schnellbach ,mindenki érti ,hogy mit mond . De mi magyarok ha végig utazzuk a Sajó völgyét tudjuk -e mit jelent a Sajó szó ? És a községek nevei :Sajóbábony ,Sajóecseg,Sajógalgóc ,Sajókaza ,Sajólád ,Sajómercse sajóörös ,Sajóenye ,Sajóvelezd,  stb,stb. Valakinél kész a válasz "műveletlenek vagyunk ! Nem !!! Ezek a helységnevek is hallatlan ősiségünket bizonyítják .
Engedjenek meg egy rövid áttekintést nyelvkutatásunkról ,melyből kitűnik ,hogy mit talál az érdeklődő ,aki nyelvkutatásra szánja el magát .
A XVIII. század elején még általános volt az az egyházi tanításra épült nézet,hogy fölösleges időtöltés a nyelvkutatásal való foglalkozás ,mert a bibliában benne található ,hogy évezredekkel ezelőtt csak egy nyelv uralkodott az egész földön .Isten azonban a babilóni torony építésénél megzavarta ,egymás számára érthetetlenné tette a hajdani alapnyelvet .
SAJNOVCS JÁNOS jezsuita 1770-ben kiadott Demonstrácó című tanulmányában ismertette ,miszerint a magyar nyelv rokona a Vardö szigeteken lakó lappok nyelvének és egyezik a nyelvtanunk is . A héber-magyar nyelvrokonság hírdetői azonban nevetségessé tették Sajnovicsot ,aki sértetten visszavonult a csillagászat és matematika tudományához és viszonylag fiatalon ,52 éves korában meghalt .
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR nagyenyedi diák göttingai ,majd zágrábi nyelvtanulmányai elvégzése után 1810 novemberében Hatvany Turkoly Sámuel felfedezésétől fellelkesülve ,Kenderessy Mihály kormányszéki tanácsostól kapott 100 forinttal a zsebében elindult ,hogy a magyarok őshazáját felkutassa és megkeresse . Juliánus barát útját kívánta követni Oroszországon keresztül ,ezért is tanul Zágrábban szláv nyelvet ,de az orosz háborús helyzet miatt útirányát megváltoztatta és Nagyvárad ,Bukarest ,Szófia ,Enoszon keresztűl ,Alexandria érintésével Moszul ,Bagdad ,teherán útvonalon került Kabulba ,majd Lahorba ,majd az indiai Drászba ment ,ahol pénz híján -ideiglenesen feladva uticélját -angol megbizatásra indiai ,később tibeti nyelvészeti tanulmányokat végzett mellyel felbecsülhetetlen szolgálatot tett a gyarmatosító angoloknak .körösi Csoma Sándor a Dictionár Tibetian and English bevezető soraiban ezt írja :"...a tibeti nyelv megismerése tulajdonképp nem is szerepelt eredeti terveimben ...nekem azonban mint magyarnak  a szankszkrit nyelv és irodalom tanulmányozása ,különösen nagy jelentőségű volt mert büszkén állapíthatom meg ,hogy a szankszkrit nyelv semmiféle más nyelvvel nem mutat olyan rokon vonásokat mint a magyarral ." Csoma hátrahagyott szógyűjteményében  a pontosan egyező nyelvtan mellett 240 magyarral egyező szanszkrittel egyező szót tüntetett fel . következőnek SZENTKATOLNAI BÁLINT GÁBORT kell megemlíteni akinek többek között az 1877-ben megjelent "Párhuzam a magyar és a mongol nyelv terén" című könyve a magyar és a mongol nyelv rokonságát mutatta ki .
ACZÉL JÓZSEF tanár munkájának címe :Szittya-görög eredetünk . beszédesen bizonyítja a könyv tartalmát és Aczél törekvését .
VÁMBÉRY ÁRMIN egyetemi tanár a török-magyar nyelvegyezéseket hirdette .
SZONGOTT KRISTÓF szamosújvári lelkész és tanár a magyar nyelvet az örmény nyelvből származtatta .
VARGA ZSIGMOND debreceni egyetemi tanár a sumér-magyar nyelvrokonságot bizonyította az ötezer év távolából című könyvben ,amoért a Magyar tudományos Akadémia aranyéremmel tüntette ki .  
SZABÉDY LÁSZLÓ kolozsvári egyetemi tanár a Magyar nyelv őstörténete c. könyvében a magyar nyelv ó-latinból való származására esküdött  KUUR GÉZA ,majd TÓTH ZSIGMOND több könyvben az etruszk -magyar nyelv és nyelvtan azonosságát látják bizonyítottnak .
Számos magas iskolai végzettséggel rendelkező és sok nyelvet beszélő tudós nevét kellene és lehetne itt felsorolni .
Lássuk azonban ,hogy hogyan értekelte ezek munkáját Bárczi Géza nyelvész professzor , " Mit akarnak ezek az alkalmi szófejtők ?-hiszen a magyar nyelvet eddig már több mint hatvan nyelvvel rokonították . A maóritól a baszkig ,a sumértól az angolig stb." Arra a kérdésre ,hogy akkor a magyar nyelvet ösztönösen és logikusan nem a több ,mint hatvan nyelv tengelyében kell-e keresnünk ,ingerülten így válaszolt : " Nem lehet mindent műszaki logikával értékelni ." .   
Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia alapító levelében rögzítette az általa alapított Akadémia célját . A magyar nyelv kiművelésén dolgozik egyedül . Ezzel szemben a fenti személyek ,akik életüket ,vagyonuk nagyobb részét áldozták a tudományos igazság felkutatásáért ,mit kaptak az Akadémiától , Rosszindulatú kritikát ,melynek következménye -mint látjuk- a csaknem teljes feledés .
külön szót érdemel az Akadémia keretében működő Körösi Csoma Sándor Társaság elnökének ,egy Körösi Csoma  életével és munkásságával foglalkozó könyvben írt előszava ,ahol az elnök Körösi Csomát ködevőnek és délibáb kergetőnek nevezi .
Van a magyar nyelvtudósoknak egy soha ki nem magyarázható közös vétkük ,éspedig az ,hogy Sajnovics Jánost a finn-ugor nyelvrokonság megteremtőjének kiáltják ki,holott Sajnovics a már említett Demonstráció c, dolgozatában a magyar ,,lapp finn ,török ,kínai nyelvrokonságot mutatja be . Ezek szerint Sajnovics nem a neki tulajdonított finn-ugor rokonság hanem a turanizmus megteremtője volt . Ezért a szégyenletes zürzavar nyelvtudományunk terén .
A bizonyító adatok ismeretében melyekről írtam el kell fogadni ,hogy a Kárpát-medence kultúrát teremtő ősnépe a szkíta nép volt ,mig az őslakók nyelve az az alapnyelv ,amely Edward Hincks ,Henry C. Ravlinson ,Jules Oppert a sumer nyelv őseinek jelentette ki ,s ugyanigy a szkíta nép volt az írás megteremtője is .

Kényes kérdések nyelvészetünk ügyében /2
Ha Széchenyi István idézete szerint a magyar történelem kiesett a tulajdonunkból ,akkor viszont a magyar nyelvészet területén található a legnagyobb hiányosság .

2001 március 22-én tettem fel egy kérdést a csevejre mégpedig azt ,hogy mit jelent" köveszteni ".Ami azt illeti nem arattam nagy sikert vele volt aki provokációnak vélte ,de nem részletezem tovább . Kaptam kiváló választ is.

Röviden nézzünk csak mögé ennek a kérdésnek . Több évi kutatás után tisztázódott ,hogy ezt a kifejezést és főként "kövesztett szalonna "formájában    a történelmi Magyarország több mint a felén ma is használják ,értelmét már nem ismerik többnyire .Ezen nem kell csodálkozni ,hiszen a kifejezést mi magyarok ( nem tévedés ) a paleolit korból (pattintott korból,őskor ) Kr.e. 25 ezer évtől hozzuk magunkkal napjainkig . Röviden vizsgáljuk meg ezt
az egyáltalán nem közömbös  témát .  Az ősember mikor összeütött két követ (lehet ellenőrizni ) ilyen hangot hallott : koo !
Ezt a tudomány hangutánzó szónak ismeri ,nevezi .Ez az ősszó (etimon ) benne van a kovakő nevében . Nos az ősember úgy főzött ,hogy tüzet rakott s abba számos öklömnyi követ tett. Mindig kovát mert másfajta kő a hő hatására szétbomlik .Az ősember a tűz mellé kászúba ,faedénybe ,esetleg gödörbe (mert akkor még cserép edény még nem volt )  tette a főzni való húst ,szalonnát a vájat vízébe s majd mikor a kövek tüzesekké váltak fafogóval a tüzes köveket a vízbe tette . A kő forrva ,zubogva átadta hőjét a víznek és forrásba hozta Majd addig rakta a tüzes köveket a vízbe (kövesztett ) amig
a hús vagy szalonna puhára nem főtt .Látjuk tehát ,hogy a kőnek és a főzésnek valaha szoros köze volt egymáshoz .
Ha vizsgálódásunkat tovább folytatjuk ,akkor nem lehet nem észre venni ,hogy a "ko "ősetimon benne van a konyha szavunkban is . Ha körbe tekintünk szomszédaínknál ,akkor a ko,kö,ku,kü,etimonokat megtaláljuk náluk is valahol a főzés fogalmánál ,de ott már nincs rokonhangzásban a kő szóval ,mert az olaszban a konyha cucine ,,mig a kő pietro , németben küche és a kő stein ,a szlávban kuhnya a kő kamin ,görögben a konyha kuzina a kő petra ,
A hangutánzó koo vagy köö egyedül nálunk található a konyha szavunkban és a kövesztés igében .Érthetetlen  ,mert logikátlan  szófejtő és értelmező  szótárunkban a következő közlés :parázs a nyelvünkben szláv jövevény szó ,a perzsel vagy pergel lengyel ,a pirit ,pikad ,poring ismeretlen ,a porkál olasz ,a pörköl germán ,mig a pörzsöl szláv jövevény szó . Látható ,hogy ez egy szóbokor ,azonos vagy közel azonos fogalmak jelzésére . 
Nyelvészeink sértő és megalázó módon azt tanítják nekünk és gyermekeinknek ,hogy amerre a magyar nép történelme során vándorólt ,ott mindenűtt felvett egy-egy tárgy vagy fogalom nevet s ezt az ily modon szedett -vedett nyelvet  nevezzük ma magyar nyelvnek . nem !
Sir John Bowring ( 1792-1872 ) angol nyelvtudós a mai (múltszázadi ) magyar nyelvet könyve előszavában igy méltatta :" a magyar nyelv messze magában áll minden nyelv felett.Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkre nyúlik vissza ,amikor a legtöbb élő európai nyelv még nem is létezett .Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv ,melyben logika van ,sőt matézis ,az erő,a hangzatok minden hajlékonyságával és alkíthatóságával . A magyar nyelv egyetlen gránítkő ,melyen az idők viharai karcolást sem ejtettek . Nem az idők változásától függő kalendárium .nem szorul senkire ,nem kölcsönöz ,nem alkudozik ,csak ad ,de nem vesz el senkitől .
Ez a nyelv a nemzeti önnállóságnak és függetlenségnek legrégíbb emléke .
A magyar nyelv eredetísége csodálatos tünemény .Aki megfejti az az isteni titkot fogja boncolgatni,annak is első tételét:kezdetben vala az ige és az ige vala az Isten ,és s az Isten vala az ige ."
Ha Széchenyi István Akadémiát létesített "egyedűl"a magyar nyelv kiművelésére akkor az Akadémia miért nem tesz eleget az Alapító szándékának . Ennyire nyitott kérdéssel egyetlen -magát kutúrnemzetnek nevező -népnél sem találkozunk .
A Nyugati Magyar Tudósok újrafogalmazták a nemzet történelmi tudatát
 
Egy idézetet közölnék Baráth Tibor professzor úrtól : " Őstörténetet írni elsősorban tudományos vállalkozás .Az elért eredményeknek azonban messzemenő nemzetpolitikai jelentőségük is van ahogy az őstörténetnek mindig is volt . A magyar népek csodálatos múltját ,hallatlan kulturális teljesítményeit ,amig annak okmányai a föld alatt lappangtak és el nem olvastuk őket a mi nyelvünkön ,más népek magukénak könyvelték el ami hatalmasan segítségükre volt politikai céljaik elérésében .
Ha most az igazság kiderűl ,ugyanez a politikai fegyver a mi kezünkbe kerűl . Rajtunk áll ,hogy a magyar nemzetvédelem eme új eszközét sikeresen használjuk . (Montreál,1968.ápr.14)
A nyugatra kerűlt tudósaink új munkaterületének és hivatásának felismerése Prof.Dr.Bobula Ida kíváló képesítésű nyelvész érdeme volt .Illő beszámolni Róla !
Prof.Dr.Bobula Ida : "Summa summarum " cikkében ( a " Nap fiai" 1973 XI. 11.-12.sz.)
" Kevéssel több mint egy évszázada annak ,hogy a mezopotámiai romok alól elkezdtek előkerűlni az ötezer év előtti Sumir civilizáció írásos emlékei . Ezeknek az írásoknak első megfejtői Oppert,Sayce ,Lenormant ,és más orientalista tudósok . Bár az ismert szavak száma csekély volt ,a nyelv szerkezetéből arra következtettek ,hogy az írás feltalálók nyelve "szkíta ,turáni "jellegű nyelv volt .Oppert hasonlította először (egyébként az ő magyar baráti tanácsadójaRónayJácint/1814-1889/ katolikus püspök aki mint az 1848/49-es szabadságharcunk menekültje ősnyelvészként munkatársa lett a francia Lenormant-nak (1837-1883) és Oppert-nek (1825-1905) s hívta fel a figyelmét e két úttörő szumirológus tudósnak ez a bencés zsenink arra ,hogy a szumir táblácskákon talált ékírásos szavakat nem héber nyelven (ahogy ők " próbálták") hanem a magyar nyelv révén tudják megfejteni .
Ennek az útmutatásnak köszönhető ,hogy Oppert a magyar nyelvhez hasonlította ,Lenormant pedig már határozottan állította ,s több könyvében kifejtette ,hogy a régi sumir nyelv  "legközelebbi rokona a magyar nyelv " Nyilvánvaló lett hogy az írásfeltalálók népe -melyet közmegegyezésre sumirnak neveztek el a tudósok -termtette meg a világ első civilizációját
A tőlük való leszármazás dicsőségét hamar megirigyelték a magyaroktól a hatalmasabb és gazdagabb nemzetek fiai .Azok a fajták ,melyek évszázadokon át probálták a magyarságot leigázni ,kifosztani ,rabszolga munkára fogva kihasználni ,céljaikat látták veszélyeztetve .
Megfelelő ( őket kiszolgáló tudományos )szerveik természetesen eszerint reagáltak . A sumir -kérdést hatalmas ,évtizedes viták tették hosszú időn át olyan zavarossá egy tenger vizét teszi ezer ijedt és dühös tintahal . A sumir -magyar rokonság védelmezőit elhallgattatták .
utoljára dr.Varga Zsigmondot a debreceni egyetemen az ókori keleti nyelvek professzorát -aki felemelte a szavát -agyonhallgatták . A Magyar Tudományos Akadémia megállapította ("quasi, mint a középkori Vatikántól származó s azóta a kérlelhetetlen tudománytalan ellenvéleményt nem tűrő közhasználatú szállóigét hallottuk volna : " Roma locuta ,causa finita "-Róma nyilatkozott ,az ügy elvan intézve "  Katona Sándor) Varga művére vonatkozólag ,hogy a nyelvtani hasonlóság nem elég a nyelvrokonság bizonyítására ,ha nem áll rendelkezésre elég nagyszámú rokon szó ,már pedig a Varga által bemutatott szóanyag csekély " Nos az elmúlt száz év alatt és ma már ismert sumir szótövek száma több mint 4000-re emelkedett .
 "Ehhez az anyaghoz én az emigrációban hozzájutva megállapítottam ,hogy az ismert szótövekből származtatható magyar szavak  és nevek száma több mint 2000 : azaz több mint elég / Dr. Bobula Ida "Kétezer magyar név sumir eredete ." Montreal 1970 /  a rokonságunk bizonyítására.
Kutatásai eredményim egy részét közöltem a "Sumerian Affiliations ,a plea for Reconsideration "(1951)készűlt tanulmányomban .Írásomat barátságosan fogadták a kérdés ismerői közül dr. Varga Zsidmond ,Pater
A.Deimel Rómában  ,Sir Minns Cambridgeben ,prof. Jestin párizsban ,Sir Leonard Wooley Londonban . Ez felűlmúlta reményeimet . Hiszen számoltam azzal ,hogy az általam felújított régi tannal szemben fognak állni a régi "indo-európai gőg ,a régi semita "érdekeltség"-minden lényeges változással -kivétel nélkül ellenszegülő "céhbeli maradiság"s mindezeknél vehemensebben pedig azok a magyar nyelvű és sokszor magyar nevű emberek ,akik vérük vagy érdekük a magyarság régebbi vagy jelenlegi vérszopói táborába vitt .Ezek a bérszolgák eleinte csak fitymálták a sumir ügyet ,majd teljes erővel igyekeztek azt megfojtani majd agyon hallgatni . Nem sikerűlt ... ma már százakra megy azoknak a hű magyaroknak a száma ,akik othon és szerte a világon komolyan foglalkoznak a magyar őstörténet déli vonatkozásaival ...
De az agyonhallgatások taktikája csődöt mondván ,most 20-30év után az elszánt hangos támadások stádiumában vagyunk ...Az ellenségest kórust nyilván központilag vezénylik . A bérfirkászok azt az utasítást kapták,
engem járassanak le ,koholt történetekkel  ,hazug rágalmakkal  ,hogy műveletlen tanulatlan ostoba nőcske vagyok ,aki olyasmiről csacsog amihez nem ért anélkűl ,hogy eme "párbaj képtelen" elemekkel"lovagi tornákat vívnék" tiltakozásba bocsátkoznék ,kénytelen vagyok a sumir-magyar rokonság barátainak némi információt átadni .
Engem a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem avatott a böcsészeti tudományok doktorává .nem is akárhogyan ,hanem "Summa cum Laude ",elég ritkán adott kitüntetésével Doktorátusom fő tárgya az Újkor Történelme volt Melléktárgyai a Magyar Irodalom és az ókori Keleti Népek Története . Ha a régi magyarország legilletékesebb testülete igy nyilatkozott hozzáértésemről ,akkor ezzel szemben mi súlya van a teljesen illetéktelen sakálok üvőltésének? A rolam elterjesztett hazugsáágok között van az is ,hogy nemrég elhunyt  :nem igaz . Meg fogok halni de ne reménykedjenek -holtom után erősebb leszek mint valaha ."
 


Folytassuk az 1945-ös őstörténeti kutató gárda harmadik kiváló tagja ,Csőke Sándor nemzetközi tekintélyű nyelvészeink rövidre fogott ismertetésével .
Az egyetemen " indogermanisztikát " tanult ,tanulmányait szakbizonylattal fejezte be .Írt és beszélt szerb ,horvát nyelven,értette a többi szláv nyelvet is , ismerte az ő-bolgár s az ó-egyházi szlávnak mondott (lerögzített)két nyelvi alakot bírta az őslatin ,ó-török s a szumir összehasonlításokhoz szükséges szaknyelveket és szakkönyvtárában ott voltak a szükséges "szófejtő "szótárak  is (Walde -pokorny  stb).
Bemutatására idézünk Őstörténet tanulmánya előszavából. "Irásom nem nyelvészeti munka,hanem regény;azaz mégiscsak nyelvészeti munka ,de regény is .A szereplők nem személyek hanem szavak ,a magyar nyelv élettel teli szókincse.Évezredek történetét kutattam ki egy-egy szóban ,végig kísérve útján talán sikerűl ezzel a nyelv kezdetének eredetét ,titkát megfejteni .Olyan látomás féle sz egész Mintha az egész magyar szókincs egy bokor volna ,egy virágbokor ,dalosmadarakkal teli ,mint valami búgó-zengő varázserdő Számomra csengő-bongó világ a magyar szókincs összesséáge ,olyan ballada féle ,amelynek kezdete valahol a Teremtés pillanatában rejlik .
Szomjasan ittasn hallgatom a dallamot ,a muzsikát a szavak csengését ,ami úgy hangzik  mint a madár szárny csapása . Mint valami csodálatos dallam .Soha ki nem mondott titok a magyar nyelv szókincse ,annak szerkezete ,kézzelfoghatóvá vált Isteni Gondviselés ,amely összetartja ezt a csengő-bongó dallamot ,ezt a tündérmesét :a Magyar Nyelvet ..." Ez a rajongó tudós (szerénysége mellett is )kemény harcos is volt . A fent említett műve utolsó három sorában igy ír : E sorok írója nem hiszi önmagáról ,hogy tévedhetetlen -ez a hiedelem csak a finnugoristák előjoga - de  úgy véli ,hogy a nyelvészek meglátásai közeljárnak a valósághoz . Félreérthetetlen nyilatkozatát
170 oldalas acél kemény adtolt levezetése előzi meg ! Azokon a lapokon ilyesmiket dörzsöl a finn-ugoristák orra alá :minden szónak ékjele van ,tehát nem a képzelet szülöttei ,mint a finnugoristák "szófejtései vagy a " latin nyelv alapszókincsének 60-70%-a sumér eredetű ha tetszik ha nem "    
Csőke Sándor Fehértemplomból származott . tehát már gyermekkorától magyar anyanyelve mellett -anyanyelvi szinten -beszélt németűl,szerbül ,oláhul . Ilíen alapon játszi könnyedséggel tanult meg angolul ,franciául ,olaszul ,spanyolul -de oroszul és minden szláv nyelven is -kézenfekvő , hogy ő lett legnagyobb összehasonlító nyelvészünk egyike .
Kevéssé ismert értékitéletek anyanyelvünkről .

Nyelvünk életkoráról . a világhírű párizsi Sorbonne Egyetem tudósai megvizsgálták a nagy és kicsi ,a holt és élő nyelveket ,hogy a világ -majdnem 3000 -nyelvei közül melyik őrízte meg az úgynevezett ősetimonokat (őselemeket 9az általánosan elismert" ősnyelvből"?Az erdmény óriási meglepetést okozott ,mert kiderűlt  ,hogy mig az angol 45-ot ,latin 5-öt a héber szintén
 5-% ot örzött meg,addig az indiai-kohl-munda-9-et ,-a szanszkrit -tibeti 12 %-ot (ezt a nyelvet dokumentálta Kőrösi Csoma Sándor ) az őstörök 26 %-ot ,de a magyar nyelv 68 %-át őrizte meg !  
Az angol nyelvész állásfoglalásáról már írtam .
A Sorbonne Egyetem kivizsgálása szerint a magyar nyelv egyike , ha ugyan nem a legrégíbb nyelv a világon .  

Világkutatási nyelv .
Rómában nyelvtudományi világkongresszust tartottak .Ezen hatvanhárom ország tudósai vettek részt-ami kb. kissebbik fele a világon létező országoknak /népeknek .Azonban ott elsősorban a kultúrnemzetek képviseltették magukat.Gondoljuk meg: hány nyelven is beszélnek a világon ?Sattore spanyol tudós szerint 2.976 nyelven .Összehasonlításként a Bibliát csak 1.326 nyelvre fordították le .Nem szabad elfeljtenünk ,hogy az aránylag csekély létszámú indiánoknak egyedűl 1.200 nyelvjárásuk van 4Viszont 13 olyan kultúrnyelv létezik ,amelyet -egyenként -több mint 50 millió ember beszél.A kongresszus az egyes nyelvek évszázadokon át tapasztalt fejlődésének történetét ,fejlődésük fokát s azoknak jellemző elemeit tanulmányozta . Nem az a döntő tehát ,hogy melyik a legeterjedtebb nyelv a világon ,hanem az a körülmény ,hogy melyik az a nyelv ,amelyiknek a szókincse és nyelvezete a nyelvtudomány jelenlegi ismeretek egyike -amely tehát a kongresszus által tervezett összehasonlítási alapúl felhasználható .A kongresszus főfeladata volt a már kiválasztott főnyelv mellé olyan kultúrnyelv kivélasztása ,amely mint kisegítő kutatási nyelv ,erre a nagyvonalú feladatra vitathatatlanul alkalmas .Erre az egyik olasz kiküldött ,mint előadó kimerítő felszólalásban a magyar nyelvet ajánlotta -Szerinte a magyar nyelv olyan fejlett nyelv ,amely erre a tudományos kutatást célzó feladatra a leginkább alkalmas . Szerinte a magyar nyelv szókincse ,formagazdagsága ,nyelvezete ,dallamossága ,kifejezéseinek választékos és mégis könnyed volta teszi ezt a nyelvet a szóban lévő feladatra tökéletesen megfelelővé és mindenképpen alkalmassá . A világ minden részéből egybegyűlt kongresszusi küldöttek ,tudósok és nyelvészek az olasz nyelvtudós előadói javaslatát hosszas és mélyreható vita után egyhangulag elfogadták .Ezzel az oly sokszor lebecsűlt magyar nyelvet megtisztelő világrangra emelték.
 Elveszett mitológiák nyomában (Bárczy Zoltán)
A mítoszok keletkezése  minden esetben a történelem előtti időkre nyúlik vissza . Terjedésük szájról szájra ,apáról fiúra ,nemzedékről nemzedékre szállt s közben tartalmasabb színesebb ,költőibb lett . Gondoljunk azért az igricek ,regősök és táltosok üldözésére és
 kiirtására ,akiket boldog Özséb  menekített a Pilis rengetegibe és Reguly Antal hősi életére ,amikor még az Urálon túlra is elutazott az általa feltételezett "magyar Kalevala "felkutatása   céljából .
A hindu isten mondákban Indra és a Szoma mondák ,vagy a görögöknél Promethus -Kadmos-Herakles -Zeusz mondák és mondakörök alakulását ,fejlődését találjuk .A hősmondákban a Jázon-,Thezeusz-,a trójai mondák és az északi népeknél Thor-,a Szigrud mondakörök,-költői magaslatra emelkedését látjuk . Az indus Vajsza és Valmiki,a perzsa Firdauszi, a görög
Homéros, vagy a germán Kürenbergi ,akik elsősorban mint a gyöngyszemeket összefűzték ,majd mint a nagyszerű alkalom szülte költők a verseket összefüggő eposzokká írták Ilyen volt a Kalevala alkotója Elias Lönrot is.
Emlékezzünk meg nagyszerű hazánkfiáról ,Reguly Antalról Kitűnö néprajzi adatokkal tért haza és egy olyan súlyos tüdőbajjal ,mely fiatalon életét kívánta s még munkáinak kiadását sem érhette meg .
Sajnálni kell ,hogy Reguly zsenije nem nyílott rá arra ,hogy a magyar mitológia -különösen az ő korában -a magyar tájakon ,a magyar mondákban ,dalokban ,balladákban őt körűl vette .
nagy értékű munkát végzett Ipolyi Arnold rk. püspök (1823-1886 )aki a Magyar Mythologia címü könyvében sok érdekes adatot örökített meg .
A Rig-Véda természeti jelenségekből feltételezett abszolút öserőre ,Istenre vetíti a figyelmet ,mely tengelyében a Díva-Diana-Dios-Deus név láncolata máig követhető .Erre a tengelyre azután a népek ,fajok gondolatvilága költői regényeket épített .Irodalmi rangra emelkedett a hinduknál a Védák ,majd a szanszkrit korszakban a Mahabharáta és a Ramajána ,melyek a bramanizmus szent könyveivé váltak .Szinessé teszi a Mahabharátát a Nál és Damajánti története .
A hindu hősköltészet egyik gyöngyszeme a Szávitri (hősnő )története,aki a férjét és szerelmét Szatjavánt holta után Jánától ,a holtak istenétől
megható kitartással visszaesdi . A hindu hitrege szerint az első ember Jáma volt ,igy ő lett az első halott is ,ezért lett Jáma a holtak istene.
A perzsa népköltészet Irán és Turán hősmondájával ajándékozta meg a világirodalmat .Firdauszi volt az alkotó szellem ,aki először csak összegyűjtötte a perzsa nép mondatöredékeit,majd a történeteket időrendbe szedve megalkotta népe hőskölteményét .Firdauszi a Királyok könyvében örök szép emléket állitott az árpádi magyarok vitézségének ,lovagiasságának és becsületességének .
A Sah Name legszebb költői része Iszfandijar eposza ,melyben a haldokló Iszfandijar az őt legyőzző Rusztemnek megbékélten nyújt kezet és ruházza a királyi hatalmat az unokájára .
Ha térben közelebb jövünk a görög eposzokhoz ,időben mégis távolodunk ,mert a tudomány már tisztázta ,hogy például az Iliász mind történetében mind fogalmazásában ősibb az előbbi eposzoknál .
Homéros (összerakó9 regényes ,költői eseményekkel vezeti be az Iliászt ,amikor "a legszebbnek "felíratú alma odaítélését Párisra ,Priamos király fiára bizza Héra ,Pallas és Afrodíté között .Ennek következménye az istenek és emberek harca Öldöklő háború tengeren és szárazföldön a görögök és trójaiak valamint sok más nép között .(magyar vonatkozás ! Trója pusztulása után Trója lakói a szikamberek idemenekültek herodotos szerint a mujagár /magyar /medencébe ,közelebbről a pilis városállamba ,melynek nevét a Thúróczy krónika Sicamriának mondja . A szikamberek kb. 200 évi itt tartózkodás után tovább vándoroltak nyugatra és megalapították Páris városát .
A vak Homéroszt nevezik a dörög eposzírás atyjának .Tőle merített Vergilius is  aki a trójai romok közül menekülő Aeneás történetét írja le ,akinek híres idézete "Nem kérek egyebet ,mint csekély hajlékot isteneim számára ."
Ennek az írásnak a célja eljutni a magyar ősmondákhoz.
A szláv népek mindegyikét daloskedvű népnek ismerjük . A szerb guzlicárok éppen olyan művészien megszerkesztett és tartalmas dalok ,mint a görög dalnokok ,a kelta bárdok a frank trubadurok és germán minnesaengerek dalai .
A délszláv hősköltészet főszereplője Markó királyfi ,aki bátor ,vidám és jellemes mint Heraklesz,
vagy Rusztem .
Az északi szláv népek örökbecsű hőskölteményeiből Ilia ,Piost és Premysl nemzeti hősök nevei ismertek .Későbbi költői mű az Igor éneke .A hajdani Oroszország két városa Kiev és Novgorod központ vetélkedése folytán azonban az ősi szláv mondák szereplői helyett Vladimir kievi cárt szövik a mondákba akinek a nevéhez fűzödik az orosz nép keresztény hitre térítése .
A kelta eposzokról csak annyit ,hogy rokonság és nyelvi átfedés is kimutatható a szankszkrit
irodalommal . Világ irodalmi értéküek a Nagy Károly mondakör ,az Arthur monda ,a Grál és Parsifal ,Trisztan és Lancelot mondák . A kersztény civilizációnak sokáig ellenálló -molnár legényből
vezéri rangra emelkedett Don Ruy Diaz története.A Cud költemények őrzik napjainkig .
nagyon gazdagok a germán népek hőskölteményei .Az ősárja hitvilág égi istene Thor míg a tüzé Donar .Ez megfelel az ó-hindu Indra és Angi isteni személyeknek .A segítő istenek mellett gonosz ártalmas lényeket is ismertek ,óriások ,törpék ,manók ,koboldok villik ,elfek,sárkányok lindvurmok szinesítik a ó-germán mondákat .
A germán népek ősmondáinak csak cimszavakban való felsorolása is sok lenne.
A germán nép szerencsés ,mert a Nibelung éneket és szereplőit (Odint,Szigfridet,Gudrunt ,Rüdigert,Brünhildát ,Krimhildát és a többit ) halhatatlanná tette a világhírű operák szerzője Richard Wagner .
Örömmel találkozunk a német irodalomban az Etele (ATTila) mondák és a Hún-Magyar mondák című írásokkal . A Nibelung énekeket mai formájában szívesen nevezik keresztény kultúr talajban gyökerező nemzeti eposznak .Az ős -germán mondák az Eddákkal és a Völsunga sagával ó-hind fogantatásuak .
Áttérve az Etele mondákra Attila nagyságát az is bizonyítja ,hogy Grönland szigetén még ma is él két nagyterjedelmű kőltemény Atla Mál ( Attila mondája ) és az Atla Quida (Attila éneke)
címen .Megjelent két értékes könyv Hermann Scheiber :A húnok és Otto j.Maenchen-Helfen : A húnok világa címen . A két szerző egymástól függetlenül a hun királyt megegyezően bölcsnek ,nemesnek becsületesnek ,lovagiasnak ,és vendégszeretőnek mutatja be  kinek környezetében minden felekezetü nép békében élt és az európai nemes ifjak tülekedtek Attila udvarába ,hogy hűbéres fejedelem atyjuk biztosítékaként tuszok lehessenek .
Attila a törékeny és öreg I.Leoó pápa kérésére sergével együtt visszafordult Róma falai alól .Ezt az emberi gesztust még a magyar Katolikus Lexikon is úgy kommentálja ,hogy ez azért történt ,mert a pápa feje felett megjelentek a z apostoli fejedelmek ,Péter és Pál és ezek indították a hun vezért a visszafordulásra .Felmerül a kérdés ,hogy az apostol fejedelmek miért nem rántottak kardot Alarich ,Teodorich és a többi Rómát kegyetlenül megdúló vezérek elijesztésére .
A történelem tudomány feljegyezte-a történelem könyvek nem közlik -,hogy Attila 15 éves korától túsz volt Honorius császár udvarában ahol többek között megtanulta a latin és görög nyelvet tehát a kor viszonyaihoz mérten nagy műveltségű ember volt .
A német Nibelung énekek csak dicsőitik Attilát .Elhallgatják azonban ,hogy Attilát nászéjszakáján a felesége Krimhilda mérgezte meg .A szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi az arnypoharat ,melyből a gyémántok kiégtek ,viszont rajta még az írás :"Ezzel őlte meg Ungurok királyát a szent római lány ."
A hun királynak evvel a szervezett meggyilkolásával kezdődött Róma befolyása a magyar nép őstörténetébe .
Feltünő ,hogy amikor Attilát és népét a germán irodalom dicsőnek és hősnek hirdeti a latin keresztény irodalom minden esetben rablónak és bandavezérnek tünteti fel. A magyarok Jáfettől való származtatása a XI.-XIII.századi sekélyes ismeretü és izléstelenül bibliázó nyelvészeti ismeretek hiányában etimologizáló barátok szokása volt .Anonymus Gesta Hungaroruma nem egyéb mint tudálékoskodó nyugati krónikás barátok értéktelen ismételgetése .
 Adalékok  Attilához

Róma  Pannónia
A Nyugatrómai birodalom történetében minden történész elhallgatja azt,hogy
a gótok iszonyú pusztításokat végeztek ott és a rómaiak legnagyobb ellenségei voltak . Ruga hun király még Attila uralkodása előtt Aetius római vezért kétszer is megsegítette ,aki a hun csapatok élén foglalta vissza Galliát é Burgundiát .A segítség fejében azonban véglegesen bekebelezte a Hun Birodalomba Pannoniát és Valériát .Minderről egy Altheim nevű történész azt mondja :A római birodalomban Aetius csinált rendet amikor 60.000 hun élén győzött és olyan ügyes volt ,hogy a veszélyes vendégeket Itáliából úgy vezette ki ,hogy azok semmi kárt nem okoztak .Egy germán gáláns köszönete ez azoknak a hunoknak akik vérüket ontották a rómaiakért .Később elismeri :Aetius Római Birodalmát a hun seregekkel szerezte és biztosította .Itt tudjuk meg ,hogy Aetius fiát ,
Carpiliót ,Attila udvarába küldi taulni 434-ben .Attila és Aetius között egy szoros baráti és családi ,szinte testvéri kapcsolat állt fenn,és ez nem csak megkérdőjelezi az eddig nem bizonyított catalaumi csata megtörténtét hanem annak elismerését is követeli ,hogy a hunok és Attila segítsége nélkűl nem tudta volna megtartani a Római Birodalmat .Ugyanis ez Aetius halála után a kegyetlen germán-gótok és vandálok martaléka lett, akik Rómát éppen háromszor felégették . (Badiny Jós :
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig  399. old

Mindkét Római birodalom Attila vazallusa      

Attila nagyságát csak akkor tudjuk igazán értékelni ha megismerjük a keleti és nyugati római birodalmak azon történéseit amelyek az ő uralmának idejét megelőzik.
Aetius híven szolgálta a római érdekeket .Anyja római volt ,de apja Pannóniában született ,aki elvette egy római patricius leányát .
Aetius apjáról irják ,hogy vagy gót vagy hun származásu volt de a római légiók magas rangu tábornoka lett (maestro de militia) és "Afrika grófja"címet viselt .Galliában esett el és Aetius örökölte apja magas rangját is. Mind a ketten híven szogálták a a Római Birodalom érdekeit
és Aetius azért támogatta a "trónbitorló János császárt",mert az megakarta szüntetni a kétfelé esett birodalom két lezüllött udvarát és egyesíteni akarta a birodalmat .
Miután János trónbitorlót megölte az udvari intrika Aetius beérkezése
előtt,Aetius a hun seregekkel Galliába ment ,rendet teremt és visszatér Ruga udvarába .Innen mint galliai gyöző ,megjelenik a Ravennai udvarban ,de ott nyíltan árulóként kezelik és nem adnak neki kellő tiszteletet . A nyugatrómai császár III.Valentian volt de ennek anyja-Placidia-kormányozta a birodalmat az ő hűséges intrikusaival,akik összejátszottak a keletrómai császárság fővárosában -Konstantinnápolyban-székelő keleti udvar züllött udvaroncaival és eunuchjaival .Szét akarták bomlasztani a Hun birodalmat...
Ismerni kell a hunok társadalmi rendszerét .Ugyanis a törzsekből álló hun nép mindegyik törzsének ,nagy családjának megvolt a maga uralkodója ,vezetője ,aki elismerte a központi királyság felsőbbségét ,de a központi vezetés és szervezet tiszteletben tartása és engedelmes szolgálata mellett teljesönállóságot élvezett .Tehát szabadon kereskedett terményeivel és értékeivel -teljesen függetlenül az önálló hatalomtól .
Ezt a különleges és a rómaiaknál ismeretlen társadalmi helyzetet akarták a bizánciak arra felhasználni ,hogy a hozzájuk közel eső hun törzseket fellázítsák a központi hatalom ellen . Gazdag ajándékokkal halmozták el a kiszemelt hun tözsek vezetőit .Szövetségre hívták őket és bizony voltak olyanok akik titokban megállapodtak a bizánciakkal.A keletiek ezt a bomlasztó munkát a ravennai udvar teljes jováhagyása mellett végezték és így a nyugatrómai császárság is rásztvevője ,cinkosa és a fizetésben is a társa volt a bizánci maffiának .
mikor Ruga visszahelyezi Aetiust katonai méltóságába és a ravennai udvar kénytelen volt legfőbb katonai parancsnokká kinevezni, Aetius
leleplezi Ruga előtt ezt az egész összeesküvést a hun központi hatalom ellen ,igy Ruga tudomására kerülnek azok a hun törzsek is akik a rómaiak oldalára szegődtek .
Miért leplezte le Aetius ezt a hunok ellen irányuló római összeesküvést? valószinüleg apja hun vére is erős volt benne ,de másrészt tisztán látta a Római Birodalom helyzetét .Tudta azt, ha
ebben a válságos pillanatban a hunok megtámadják a Római Birodalmat az menthetetlenűl elpusztul . miért volt Róma válságos pillanatban ?
A keletrómai birodalom körűl volt véve ellenséges népekkel ,akik nagyobbrészt hunok voltak .A Nyugatrómai Birodalom elnyomott népeinek mindegyike pedig forradalomra készűlt .A burgundiak szervezkedtek az ellenállásra ,a gretonok kikiáltották függetlenségüket ,a vizigótok ugyanigy tettek ,az ibériai félsziget lakóit az un."suevok"szervezték a rómaiak ellen ,Galliában pedig nyilt forradalom volt. Aetius  tehát-leleplezve a hunok elleni összeesküvést-azonnal gyorsfutár útján azt tanácsolta Theodosius bizánci császárnak ,hogy kezdje meg a béketárgyalásokat a háborúra készülő hun királlyal,akik azonnal útra keltek a hun királyi udvar felé .
Ugyanekkor pedig Aetius biztosította Rugát a hunok királyát ,akinek bizalmát megnyerte az összeesküvés leleplezésével és igy biztos volt afelől ,hogy a hunok nem fognak támadni a nyugatrómai birodalom ellen...
A bizánci békekövetek útrakeltek lóhátona hun király udvara felé .A Duna mentén haladtak felfelé és valószinüleg a mai esztergomi Duna-kanyar utáni pilisi területre igyekeztek...
Nem kellett nekik odáig menni ,mert útközben a hun örség vette kiséretébe őket és közölte velük,hogy :a hunok királya Margusban székel jelenleg és oda kell menniök. Margus a mai Belgrád közelében lévő Dubrovica helyén volt...A hunok királyaazért ment oda ,hogy elfoglalja a Száva és a Dráva között fekvő akkoriban "Alsó-Pannóniának "vagy "Pannonia Segunda" nevezett római területet-az Aetiussal kötött megállapodás szerint.A bizánci követek felkeresték a hunok királyát .
A király... lóháton fogadta őket és igen nagy volt a bizánci követek csodálkozása e fogadásnál...A meglepődésük, és a nem várt dolog küldetésükben az volt ,hogy nem Rugával találták magukat szemben .Ugyanis Ruga -röviddel azelőtt- meghalt és a bizánci követek előtt ott jelent meg a hunok nagy királya: Attila.
A béke követek rögtön hangsúlyozni kezdték azt ,hogy milyen gazdag és szép ajándékokat hoztak ,de Attila egy kézlegyintéssel elnémította őket és nem engedte meg ,hogy lovaikról szálljanak ,hanem félreérthetetlen letin nyelven közölte velük a feltételeit a következő képpen :(A SZÖVEG A Paniumi Priscus :Excerpta de legetionibus Romanorum ad gentes c.munkájából. kiadó.C.de Boor and Boissevain 1910.)
"Rajtatok múlik ,hogy háborút vagy békét akartok. Én háborúra indultam ,de a békét megkaphatjátok feltételeim teljesítésével,melyek a következők:
1.)Mától kezdve nem adtok több segítséget sem a fellázadt hun törzseknek,sem a hunok ellenségeinek .
1.)Azonnal kiadtok minden hun lázadót és szökevényt aki római területen van .
3.)ugyanigy kiadtok minden római hadifoglyot ,aki a lázadókkal hazatért vagy megváltjátok őket fejenként 8 arany solidus fizetésével .
4.)Császárotok írásban és esküvel kötelezi magát ,hogy többet nem ad semmiféle segítséget a Hun Birodalom ellenségeinek .
6.) Elismeritek, hogy minden hun egyenjogú a rómaival.
császárotok eddig 25.200 arany solidust fizetett évente a hun királynak .Mától kezdve ennek dupláját,vagyis 50.400 solidust fizettek évente".
Attila a Nyugatrómai Birodalommal is szerződést kötött. 
    Adalékok Attilához
Attila a Nyugatrómai birodalommal is szerződést kötött.Megállapodott Aetiussal ,hogy az elődei által elfoglalt régi római provinciák -Pannonia és Valéria -véglegesen a hun birodalomhoz tartoznak és a Hun
Birodalom kiegészül Alsó-Pannoniával és A Noricum Ripense nevű voltrómai provinciával.(Forrás: De l'unité a la division de l' Empire Romain 381.old9)
Hogy Ruga halála után Attila ily határozott eréllyel és teljesen kész haditervvel indította el Hun ország új politikáját ,arra enged következtetni ,hogy nagybátyja ,Ruga mellett már be volt avatva az államügyekbe és konkrét adatunk van arra ,hogy Ruga alatt Attila szervezte meg és indította be a Duna hajózásának monopóliumát és az akkor Pontusnak nevezett Mai Fekete tengeri kikötők,tárházak és gabonatárolók építését is ő intézte.Ez a monopólium nagyon fontos volt ,mert a Dunai népekhez Noricumtól Pontusig a hun hajók szállítottak mindent és Bizáncnak is fizetni kellett ezért. 
Attila tisztában volt a Nyugatrómai Birodalom  nehéz helyzetével és Alsó-Pannónia ,valamint Noricum  elfoglalására szóló római engedékenység megerősítette benne a tudatot ,hogy Aetiusnak sok időre és nagy hadseregre volna szüksége ahhoz ,hogy a Nyugatrómai Birodalom lázongó népeit újra Róma igájába kényszerítse és Galliától Afrikáig érvényesítse újra a római hegemóniát .Ezért az államügyek vezetését testvérére ,Budára bízta és ő maga a nagy hun sereggel beszervezte Alsó-Pannóniát a Hun Birodalomba. Bizánccal megkötötte a margusi szerződést és bevárta ,mig a rómaiak átadják mindazokat a hunokat ,akiket ő "szökevénynek" és "árulónak" nevezett.
A nyugati történészek úgy írják, hogy Aetius igen érintette a margusi szerződés e pontja, mert Attila minden hun visszaszolgáltatását követelte, azokét is- mint zsoldosok- valamelyik római Birodalom katonájaként szolgáltak. Attila megtiltotta minden hunnak ,hogy idegen hatalom szolgálatában álljon Ebből látta Aetius ,hogy Attila valóságos terve az összes hun egyesítése... A hunok képezték a római hadsereg gerincét és vitézségükkel példát adtak és sarkalták harcra a római provinciákból toborzott hadsereg katonáit .így a rómaiak hadseregének ütőképessége igen lecsökkent,viszont Attila a visszatérőket seregébe szervezte, csak a két királyi vérű "árulónak"-Mamásnak és Atakánnak nem kegyelmezett. Kivégeztette őket azért mert hun királyi ivadékok a bizánci császár kiszolgálói lettek... Már Attilának az a rendelkezése és akarata ,hogy a hunok idegen hadseregben nem szolgálhattak, arra enged következtetni,hogy Attila nem egy "törzsrendszerbe gyöngített" birodalmat,hanem a hunok homogén és fegyelmezett hatalmát akarta létrehozni.
Nagyon jól tudta azt,hogy a hunokat a kínai faltól csaknem a Rajnáig történő szétterebélyesedésükben a közös népi hagyomány kincs,az azonos nyelv és az azonos etnikai alkat köti össze .Felfedezte ennek hatalmas értékét és azt is meglátta ,hogy ez Európa és Ázsia többi népeinél nincs meg.
A történelmi pillanat is itt volt ,mert Bizánctól nem kellett félnie,hiszen az udvar korrupciója teljesen legyöngítette azt és a margusi szerződés biztos alapjai erről az oldalról minden veszélyt kizártak. A másik oldalon pedig Aetius Nyugatrómai birodalmának újjászervezési problémái között számba sem jöhetett agy hun ellenes akció.
népét is megnyugtatta azzal, hogy bátyjának- Budának- átadta a Duna medencei királyságot, hiszen a hun törvény szerint az idősebbet illette a trón. Itt volt az alkalom a hun nép egyesítésére. Elindult tehát Attila kelet felé a hun néprészek uralkodóihoz-,de nem egyedül,hanem egy hatalmas sereggel.A rómaiak(kelet és nyugat) nem tudtak ellene tenni nyíltan s így titokban és ügyes intrikával igyekeztek megelőzni Attila politikai tevékenységét az eddig velük barátságban lévő hun fejedelmek udvarában.
A nyugati történetírás úgy rögzíti, hogy ezeknek a titkos akcióknak az irányítója Róma részéről maga Aetius volt aki-mint írják úgy akarta szétválasztani a hunokat egymástól,hogy elsősorban Attila egyetlen még élő nagybátyjában szándékozott uralmi féltékenységet kelteni annak hangoztatásával , hogy a hun törvény szerint nem Attilát és Budát illeti Ruga trónjának öröklése, hanem a legidősebb hun királyfi, aki senki más , mint Abars ( latinul Aebarso) Attila nagybátyja.
Itt tudni kell előbb a hun társadalom azon szokását és törvényét,hogy- mialatt a népnél egynejűség volt az érvényes- a nép megkövetelte az uralkodójától, hogy több feleséget tartson, hogy a királyi karizma folytatódjon minél több fiú utódban. Így volt Uldin hun királynak három felesége. Az első feleségétől volt három királyfi utód: Oktár, Ruga és
Mundzuk. Ruga fiai voltak Buda és Attila. A második feleségtől lett: Abars(Attila nagybátyja).a harmadik feleségtől az említett és árulóként kivégzett Mamás és Atakán kik Attila nagybátyjai voltak de szégyent hoztak a hun királyi házra azzal, hogy udvaroncnak mentek el- mint a nyugati történészek írják- Theodosius császár által nekik juttatott fizetésért a bizánci udvarba,
Abars volt a kaukázusi hunok uralkodója és a sebesen beérkező római hírvivők annyira felmérgesítették a már nem fiatal hun királyt, hogy hivatalos proklamációban kihirdette országa függetlenségét és autonómiáját.
.. A bizánci udvar közreműködött az ázsiai hunoknak Attila ellen való lázításában. Theodosius császár ügynökei gazdag ajándékokkal keresték fel az akazir hunok fejedelmét a Don melletti nagy és erős országukban. ez a hun törzs közismert volt bátorságáról és erejéről.itt tudni kell, hogy a délre eső hunok magukat fehér hunoknak és az északra esők magukat fekete hunoknak nevezték. Ezekben az elnevezések ben a fehér szín a dél jelölője a fekete pedig az északé. (Nem a bőr színét jelölik így)Az akazir tözs a fekete hunokhoz tartozott.
A bizánci udvarnak nagyon fontos volt az  akazírok megnyerése és Attila ellen való hangolása. Ezért küldött a bizánci császár gazdag arany kincseket és értékes ajándékokat követeivel az akazírok fejedelmeinek,
Ezek a követek nem ismerték azonban sem a hun fejedelmi udvar szokásait, sem a vezető előkelőségek rangsorát és így elkövették azt a nagy hibát ,hogy a fejedelmi család legöregebb tagját,Kuridakot kihagyták az ajándékozásból.Kuridak igen megharagudott ezért és legbizalmasabb emberét Attilához küldte,jelentve neki,hogy Bizánc mit tervez ellene és kik azok akik elfogadták a bizánci császár ajándékait.
Attila felderítő és kémszervezete megtudta Abars cselekedeteit is és Aetius követeit is elfogta. Kuridak jelentése csak kiegészítette azt az elhatározását,hogy sürgősen cselekednie kell. meggyőződött arról is ,hogy mindkét római birodalom halálos ellensége. Hun írással írt királyi levélben értesíti Abarsot elhatározásáról, hogy meglátogatja őt és ezt gyors futárokkal küldi a kaukázusi hun fejedelemnek.
Alig érkezett meg a királyi levél már Attila is ott van seregével Abarsnál. Az öreg hun fejedelem rokoni szeretettel fogadja unokaöccsét
 aki minden fenntartás nélkül elmondja tervét a Hun Nagy Nemzetség egyesítésére ás nemzeti egységének megteremtésére. A nagy Uldin fia megérti Attila szavát. Nem beszél már autonómiáról és függetlenségről hanem hűségéről biztosítja Attilát aki ezt feleli neki "Biztosan tudtam, hogy Rád számíthatok, hisz egy a vérünk". megszerezve így a kaukázusi hun testvérek szövetségét, tovább indult Attila az akazírok felé...
 


 18 a 3   adalékok  Attilához

Attila tovább indult az akzírok felé...
Lévén a legszámosabb hun törzs a Káspi tengertől a Don és a Volga mentén lakoztak egy igen hatalmas területenés nagyon sokan voltak... bizánc mindig segítségűl hívta őket és busásan megfizette a segítséget.
voltak olyan akazir-hun előkelőségek akik bizánci titulust viseltek és
állandó fizetést vettek fel a bizánci udvartól. Attila tudta ezt és azt is biztosan tudta ,hogy a hunok hűségesek adott szavukhoz. tehát számolt azzal ,hogy mindazok akik Bizánc zsoldjában állnak és elkötelezték magukat a bizánci császárnak ellene jönnek fegyverrel. Nem is számított arra, hogy jó szóval meggyőzze őket. Meg volt győzödve arról,hogy csak az erősebb előtt ahjolnak meg. Attila lovasai pótlást és kiegészítést kaptak Abarstól,nagybátyjától aki szövetségét rögtön úgy bizonyította be,hogy sereggel segítette unokaöccsét.
Az akazírok két részre szakadtak amikor hírt vettek Attila közeledéséről. Egyik részük-a bizánci elkötelezettek-fegyvert fogtak és csatára készülődtek. de ez volt a kisebbik rész. a jelentősebbek Kuridakhoz csatlakoztak aki félve azok bosszújától akiket Attila előtt leleplezett-a hegyek közé menekűlt a hozzá csatlakozó hun harcosokkal együtt.Attila könnyűszerrel legyőzte az ellene lázadó akazírokat.
Kivégeztette a vezéreket de megbocsátott az alattvalónak és utána kuridakot hívatta, hogy legyen a szövetségese. kuridak így felelt:( a hun legenda szerint)" az én öreg szemeim már nem tudnak a napba nézni és a győzedelmes hun királyszemébe sem2 Attila válasza az volt :" maradj békében ott, ahol vagy"... és meggyözte hun testvéreit. azok is csatlakoztak hozzá és hazatérve királyukká tették legídősebb fiát ,Ellákot aki akkor kb. 18 éves lehetett... Attila biztos volt már abban ,hogy az összes hun törzs csatlakozott a hun birodalomhoz,( ezért) északnak fordult és az osztrogótokat közelítette meg. Az volt az elhatározott szándéka ,hogy ezeket szövetségessé teszi. Nem csalódott mert az ostrogótok csatlakoztak a hun Birodalomhoz és vállalták a szövetséget.
Attila kiváló hun vezetőket hagyott náluk, akik megszervezték a szerteszét csatangoló törzseket, és a gót törzseket is fegyelmezték. megtanították őket különböző mesterségere, harceszközök készítésére és még a keleti- azaz nesztoriánus - kereszténységet is felvették a hun misszionáriusok segítségével.
Attilának ez aszervező útja kb. hat évig tartott és ezért írja Nestor, volt konstantinápolyi pátriárka( 428-431 években) így: "a szkíták népe hatalmas volt(A szkíták alatt ő a hunokat érti). Egy királyi birodalmat alapítottak, amelyik nagyon erős volt és túlszárnyalta hatalmával a rómaiak minden erőlködését. A 440. esztendő végén ezek a barbárok
(hunok) voltak az urak és a rómaiak a szolgák".( Megtalálható "Heracleides Bazaar"-ja c. munkában a 366. és a 368. oldalon. driver and Hogan, London 1925)
..Ázsia(hun) népei mind beletartoztak a hun birodalomba,melyet Attila szervezett meg(kivéve a kinaiakat). Már mondtuk, hogy csak nyelvjárásbeli különbség volt beszédjük között és igen sok törzsbe tagozódtak, akiket az azonos faji öntudat tartott egyben. E népek áradatában azonban mindig megmaradt egy vezető nép, melyet a karizmatikus származástudat tartott egybe és a "tudást" apáról fiúra adták tovább. Ahogyan ma is mondjuk pl. fő-város, fő-rendező stb... úgy e Nagy Népség tengerében "főnép"-nek nevezték a vezető és uralkodó törzset. Ezt a "főnépet" írják a nyugati krónikások "Királyi Szkíta" néven. A Nagy Nép nyelvén azonban a nevük : Szak-a. (Sumirul Szak- fej, fő, Szak-a... A fő... népre vonatkoztatva -főnép... azaz a vezető, uralkodó törzs).
..miért hívták őket mégis hunnak? Hun... a régi ázsiai nyelvekben egyöntetüen előforduló gyakorlati szó. Olyan "terminus technikus "féleség, mely még a maya nyelvben is fellelhető és jelentése"Első, Legkíválóbb". A szaka uralkodó törzs által vezetett és irányított Birodalom népei a harcban mindenütt valóban a legkíválóbbak és elsők voltak és így maradt rajtuk a hun név.
Attila tehát hat évig volt távol szervező kőrúton, és a hun birodalom központjában Buda a király. Ez a helyzet vehető ki a nyugati krónikák írásaiból, akik tulajdonképp semmi konkrét adatot nem akarnak rögzíteni Attila és a Hun birodalom előnyére , és csak mindenáron kisebbíteni akarják azt a valóságot, hogy a Kr. e. 441-447. évek között Attila Hun
birodalmának vazallusa volt úgy a Nyugat, mint a Keletrómai Császárság és Attila a "római jog" alapján követelte magaának az uralmat... A nyugatrómai császár, III. Valentián húga- Honoria- levelet írt Attilának és abban- mint a császári udvar első dámája- feleségűl ajánlkozott. Attila tisztességesen és keleti udvariassággal fogadta el az ajánlatot, és feleségűl vette a szép Honoriát, aki még szebb fiat szült Attilának - Csaba királyfi személyében. Ahogy megtörtént a fényes nász, Attila az asszony mellé a "római jog" alpján követelte a Római Birodalom felét és meg is szerezte. 
Attila Hun Birodalma betartotta a szerződéseket és a rómaiak rendesen fizették a rájuk kivetett évi, hatalmas aranyadót. A régi írásokból az vehető ki, hogy politikailag nyugalom állt be, csak a római vallás főpapjai türelmetlenkedtek, mert sehogyan sem tetszett nekik az, hogy a hunok által uralt területeken a régi, Péter Apostol által alapított" keleti keresztény egyház" tanításait hirdették és a "római-sauli-páli
teológiát" nem ismerték el. Különösen az nem tetszett nekik, hogy a hunok- e keleti kereszténységük mellett- még megtartották és vallásos kegyelettel ápolták ősrégi hagyományaikat is. Minden erejükkel ellenségeskedtek és pusztítottak is .Példának hozom fel a margusi püspök cselekedetét, amikor is "átkelve a folyón- kirabolta a hun királysírokat". Ugyanebben az időben II. Theodosius bizánci császár rendeletére a rómaiak egyszerre támadták a hunok dunai és tengeri kikötőit, tárházait, hajóit.
Nagyon sok történelmi forrás írja(a Chronicon Paschalae is) azt, hogy a "hunok királyai- Attila és Buda- nagyon sok harcossal megszállták Illyricumot és Thrákiát. A hunoknak egyik igen nagy rossz akarója, rossz hírük keltője- Ott J.Maenchen-Helfen- így írja könyvében( The World of of the Huns. Univ. California Press, Berkeley 1973.) a 113. oldalon:"...a szkíták, akiket hunoknak is neveznek, elözönlötték Trákiát. Emiatt Theodosius békét kötött Geiserikkel és visszahívta seregét Sziciliából. Asbar fővezérsége alatt küldte csapatait Attila ellen, aki már elfoglalta a thrákiai nagyvárosokat(felsorolja mind) sok foglyot ejtett és nagy zsákmányra tett szert. A csaták alkalmával a római generálisok nagy veszteséget szenvedtek, és Attila a tengereket elérte- mind a kettőt- Pontust és Propontist(Fekete tenger és Boszporusz) Calipolisnál és Sestusnál... A Chersoni csat után a rómaiak Anatolius követsége útján, békét értek el a hunokkal, melynek értelmében a szökevényeket kiszolgáltatták a hunoknak, a rómaiak azonnal fizettek 6000 font aranyat, és az évi adójuk nem 1000, hanem 2100 font arany".
Buda , Attila testvére is részt vett ebben a hadjáratban, mert ez a 441-442. években történt...Mikor azonban a tengerek elfoglalását írják le már csak Attilát említik, és pontosan erre az időre , tehát a 442. évre teszik a nyugati források Buda halálát... Azt a valóságot következtetem ki ebből, hogy a hunok hős királya- Buda- itt,Illyricum és Thrákia területén vívott véres csaták valamelyikében esett el, mert logikátlan, rosszakaratú és oktalan azt feltételezni, hogy a hunok e nagyon nehéz és háborús diőszakában éppen Attila- akiről még a legnagyobb rosszakarói is azt jegyezték fel, hogy "igazságos és nagyon bátor ember" volt, megölette volna testvérét- éppen akkor-, midőn a legnagyobb szüksége volt megbizható, okos és vitéz vezetőkre.
Ez csak a hálátlan utókor hazudta róla azért, hogy a keletiek által istenített Attila emlékét bepiszkolják. buda minden bizonnyal csatában esett el és valószínüleg Attila azokba a királysírokba temette el jó testvérét, amit Margus püspöke kirabolt. Ugyanis, ha háborút indított ősei sírjának megszentségtelenítése miatt, úgy minden bizonnyal helyre is állíttatta azokat és az elrabolt kincseket visszahelyezte oda. Ha pedig Buda éppen e szentségtelenítés megtorlására indított harcban esett el akkor Attila biztosan temette el testvérét.
El kell fogadnunk- a sok hazugság cáfolata és jogos megtorlásaképpen- ezt a történelmi helyzetet, mert a trákiai háborúig Buda mindenütt említve van, és emléke pontosan itt vész el... De követte volna-e hagyománytisztelő, istenes és a hadifoglyokat kenyérrel ellátó és hazabocsátó, a vérszerződés szentségét tisztelő hun nép Attilát- ha testvérgyilkos lett volna?... Ha ő a testvérét megőlte volna, minden bizonnyal nem lett volna a hunok felmagasztalt, tisztelt és csaknem imádott nagy király... Ugyanakkor az is hazugság,... hogy Attila sajátkezüleg dobta volna meggyilkolt testvérét a Dunába. Természetes, hogy ezt a nyugatról jött térítés hírdetői találták ki éppen úgy, miként Rafael festményén az égi szentek karddal támadtak Attilára. Hát- ha az "égi szentek" is ellene voltak, akkor természetes, hogy mindent rá lehet kenni nagyságának és kíváló személyiségének csorbítására.
Ugyanis- ezek a nyugati írók- rájöttek arra, hogy a Hun Birodalom csak egy okos, puritán és minden vonalon példát adó nagy király- Attila- éppen a saját személyi, emberi értékei útján tudja létrehozni. Mert ahhoz, hogy a hun "lovas-harcos" tiszteljen valakit annak elsősorban jó lovasnak és jó harcosnak kellett lenni. A hunokat nem lehetett "selyemágyról" harcra, győzelmer vezetni, miképpen a római császárok igyekeztek seregeiket a csatába terelni. Attila ott volt csapatai élén, mint harcos és az udvarában, mint első politikus, akinek sohasem volt szüksége tolmácsra, mert minden nyelvet beszélt. Nyugatit is- keletit is.
A nyugati pompához szokott és hozzá érkező" követeket" pompával és fényes udvarral fogadta. Arany és ezüst tálakon tették elibük az ételt, italt, de ugyanakkor ő maga- a hunok hatalmas királya- akinek a rómaiak tíz év alatt 100.000 font aranyat fizettek a béke áráért- fatányérból evett, ivott.
A nyugatiak azért igyekaznak Attila nagyságát kisebbíteni, őt kegyetlennek barbárnak sőt testvér gyilkosnak feltüntetni, mert még ma sem birják elviselni azt a valóságot, hogy egyszer a nyugati és keleti római birodalmak Ura nem valamelyik római császár volt- a veszekedő és intrikus keleti és nyugati császárok közül- hanem a hunok nagy királya Attila.

Részlet Badiny Jós Ferenc: Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig címü  könyvéből a 41. oldaltól

Töprengések   (Bárczy Zoltán)

Piligrim püspök ,akit az egyház a magyarok hittérítő tevékenységéért szentté avatott 974-ben ,a magyarok megtéréséről többek között a következőket jelentette VII. Benedek pápának :...tehát az említett magyar nemzet sok könyörgéssel hivogat vala evngéliumi munkára..."
..hogy keresztény módra egyházakat mernek építeni..."...senkinek alatvalók közül nem tiltják a megkersztelkedést ,sem a papokat nem gátolják ,hogy bárhová menjenek . hanem oly egyetértők  a pogányok a keresztényekkel és oly barátsággal vannak egymással ,hogy itt beteljesedni látszik Ézsiás jövendőlése (az egy akol egy pásztor teóriáról )-"a farka és bárány együtt legel ,az oroszlán szénát eszik mint az ökrök ,tehát úgy lőn ,hogy csaknem az egész magyar nemzet hajlandó a szent hit bevételére ..."
A Nibelung énekek befejező versében a " Die Klage"-ban /a Panaszban / a püspök úgy tünteti fel magát ,mintha a burgundi királyi testvéreknek és Krimhildának a nagybátyja lenne .A feljegyzésekből az a kép tárúl elénk ,hogy Etele halálhírét két hegedűs vitte a Rajna menti Wormsba s Piligrim ezektől értesűlt a tragédiáról .A két regős mesterségéből eredően sok Attilára és a hunokra vonatkozó történeti adatot mondott el a püspöki udvarban ,amit Piligrim az ő Konrád nevű íródeákjával megörökíttetett Feljegyezték ,hogy a püspök a magyarok tevékenykedő térítő papokkal további történeti adatokat gyüjtetett .A Nibelung énekek tehát ó-hind mondákból és az Etele mondákból ötvöződött össze az akkori kersztény érdekeknek megfelelő fogalmazásban . A "Die Klage " utolsó passzusa figyelmet érdemel magyar szempontból is .
"A passaui püspök Pilgerin
 Öcséihez való jó szíve szerint
 Leiratá e gyászmesét
 Hogy tudj mindent ,hogy esék
 Latin betűkkel mégpedig:
 Ezt mindenek hírdetik
 Amint kezdődék s eredett
 Mindvégig a története
 A hősök gyásztörténetét
 Hogy rakásra öleték:
 Azt sorba úgy leírta mind,
 maga s világ tudásakint,
 Konrád mester íródeák.
 Azóta aztán átírták s megvan németűl is a dal .
 Olvassa agg és fiatal
 S jól ismerik mind a regét !
 Mely majd vidám,majd bús ,setét
 De minek mondja ,itt van az a Dalnak neve :A Panasz "
Tehát az Etele mondát leírták .feltehetően magyarul a vers szerint latin betűkkel .Konrád mester lefordította latin nyelvre majd német nyelvre gót betűkkel.
Munkálatok folynak annak megállapításásra,hogy az eposzban mi a germán és mi a hun eredetű .Az azonban meg van állapítva ,hogy a Nibelung énekeknek (1592-ben egy nyomtató mester feljegyzése szerint ) Németországban még nem volt olyan tekintélye ,hogy kinyomtatták volna .
Figyelmet értdemel ,hogy Priskos rétor leirásában elragadtatással szólt az Attila udvarában hallott hun-szittya történelmi és vítézi énekekről és arról ,hogy a hunoknak saját írásuk ,írásrendszerük van .
A korábban említett Vajsza ,Valmiki ,firdauszi ,Homérosz ,Vergiliusz ,de a finn Elias Lönrot is a népi költészetből gyüjtötték eposzaik mind történetekre mind a szereplőkre vonatkozó adataikat .
Ma a magyar hősköltészet elé helyezzük Tasso:A megszabadított Jeruzsálemét ,Milton :Elveszett pardicsomát ,Dante :Isteni szinjátékát és büszkék lehetünk ,mert shakespearét jobban ismerjük és többet olvassuk mint hazájában . Megbecsülésünk illeti őket ,mert költészetük a nemzeteik költészetéből nyert ihletet .Mit szóljunk a mi Anonymusunkra aki gestája bevezetésében dicsekvően
írta le ,hogy " nem hallgattam a regősök és hegedűsök csacska énekeire !"Lehet e egy ilyen mű nemzeti érték ? 
Ezektől függetlenűl és ennek ellenére vannak az őskorban gyökerező hőskölteményeink .
1847-ben Arany János megajándékozta a nemzetet és a magyar irodalmat a Toldival .
Később ,1849-ben,a világhírű angol archeologus layard által feltárt 30.000 db.ékírásos agyagtábla  a Toldi befejezése idején még a Tigris folyó partján feltáratlanul a föld alatt pihent .
Ezeken az agyagtáblákon maradt fenn a világ első hőskölteménye a Kr.e.3.000 évvel alkotott,nagyterjedelmű Gilgames eposz. Az ékírásos szöveg megfejtése george Schmidtnek a munkája ,1872-ben történt .Az időkülönbségekből megállapítható ,hogy a Gilgames eposzból AranyJános nem meríthetett ,különösen nem Ilosvai Selymes Péter .Ilosvai nyomán Arany János az ősi magyar hagyományt öntötte művészi formába .A mű bevezetőjében elénk varázsolja főszereplőjét:
" Rémlik mintha lánám termetes növését,
  Pusztító csatában szálfa öklelését..."
Arany később így jellemzi Toldit.
"Mint komor bikáé ,olyan a járása ,
 Mint barna éjfél,szeme pillantása..."
Az ötezer éves eposzban Gilgames :
" Termete hatalmas ,mint a vad bikáé,senki
  sem mulja őt felül erőben ,de bölcsességben sem."
Toldi később elhagyja a szülői házat ,hogy hírt,dicsőséget szerezzen:
 " Nagy erőt érzek mind a két karomban ,
   Nem vesztegetem azt szérün és malomban
   Édesapámnak is hallom vitézségét ,
   Hát csak én gyaláznám meg nemzetségét?"
Gilgames ugyancsak elhagyja Uruk városát ,hogy legyőzze hazája ellenségét az óriás cédrus erdő félelmetes szörnyét Hamubabát .Ha elesem-mondja Gilgames-Hamubaba kezétől ,hirnevem örökké megmarad és az emberek azt fogják mondani:Gilgames a vad Hamubaba elleni harcban hősként esett el ,de Gilgames győzött és megfolytotta Hamubabát .
Gilgames és Toldi is anyai bucsúcsokkal és áldással indul el a nagy útra .Gilgamest Enkidu kíséri ,mig Toldit a hűséges Bence .
Gilgames is Toldi is puszta kézzel nyügözi le szarvánál fogva a bikát mielőtt megöli azt .
Uruk királya Gilgames párviadalt vív Enkiduval,Toldi a cseh vítézzel .  
Gilgames nem tud megfelelni a nagybátyja Utnapistin (a vízözön bárkaépítő főszereplője) próbatételének és elalszik .    Toldi:
 "Majd az édes álom pillangó képében
  Elvetődött arra tarka köntösében ,
  Aztán álommézet csókolt ajakára,
  Akit mákvirágbólgyüjte éjszakára."
 Gilgames visszautasítja Istar istennő szerelmét . Toldi Piroska kezéről mond le barátja javára.
Gilgames ,barátja elvesztésével megismeri a legnagyobb emberi tragédiát a halált és fájdalmában keserűen mondja :"Ha meghalok én is sárrá változom ,mint Endiku."
Toldi szívét is átlengingi az elmúlás gondolata:
  "Ha az idő nem vár :elhalunk mi vének,
   Csak híre marad fenn karunk erejének ."
Ennyi adat is bizonyítja ,hogy a két adat nem rokon ,de azonos etnikumból származik .
Petőfi Sándor 1844-ben adta ki a János vítéz című elbeszélő költeményét ,három évvel megelőzve a Toldit és 30 évvel megelőzve a Gilgames eposz megtalálását . Ebből eredően plágiummal ő sem vádolható .Petőfi is a szájhagyományok,a népmesék mondák irodalmi értékű szines világából merítette a János vítéz témáját .
Ennek az elbeszélő költeménynek szinte minden szakasza megegyezik a Gilgames eposz megfelelő szakaszaival. mind a két főhős végcélja az örök ifjúság ,az örök élet elnyerése ,Gilgames Utnapistin tanácsára a tenger fenekéről hozza fel az örök életet adó füvet ,de azt a kígyó ellopja tőle .János vitéz,hogy halott szerelmesét Iluskát visszanyerje ,elindult megkeresni az élet vízét .Megtalálta azt ,de az Iluska porából nőtt rózsát az életvízébe dobta. 
 "Beveti a rózsát a tónak habjába,
  De csodák csodája ,mit látott mit látott ,
  Látta Iluskává válni a virágot .
  Hát az életvíze volt ez a tó itten,
  Minden feltámasztó ,ahová csak cseppen."
Arra a kérdésre hogy hogyan állhat fenn a világ legősibb eposza a Gilgames és a magyar hősköltemények között ez a csodálatos azonosság ,csak egyetlen tudományos magyarázat lehet ,hogy mind ,mind egyazon magyar néplélek kincse és tulajdona .A Gilgames eposz ma részben tovább él a bibliában ,mig a Gilgames eposz ábrázolását az un. nagyszentmiklósi aranykincseken találjuk.
Legősíbb hitregéinkben a magyarság a Nap-Isten és a Főld-Istennő nászából származik .A Főld-Istennő magyar neve Tündér Ilona . Cirill Gadd (aki nem ismerte a magyar nyelvet ) archaikus szótárában ez így található:Isteni ős Anya=Dingir Il Ana s ez magyarul =Tündér Ilona .
Reguly Antal lelkében is benne volt a tudat ,hogy van ,mert kell lenni " magyar kalevalának"!
reguly műveltsége és lelki érzékenysége ezerszeres nemzeti érték lehetne ma ,ha az annyira magasztalt "európai műveltség "vagy a nyugati kultúra jó íránytűt adott volna a kezébe.
Népköltészetünk évezredek óta napjainkig őrzi azokat az ősműveltségi motívumokat ,melyek a legősibb eposzok testvérei . A népkőltészetet használta fel Ilosvai Selymes Péter nyomán Arany János a Toldi Trilógia megírásával ,Petőfi Sándor a János vitéz esetében .
Zrínyi a Szigeti Veszedelem,a Szilágyi és a Hagymási história és Szabács viadaláról szóló "Költői beszélyben ". Az akkori ídőszerű leírások mellett a népkőltészetből merített az utolsó "magyar bárd",Tinódi Lantos Sebestyén . Elhallgatjuk Liszti László :Mohácsi veszedelem ,Gyöngyösi István:murányi Vénusz,Pálóczi Horváth Ádám:hunniász,Etédi Márton :Magyar gyász,Gvadányi :Peleskei nótárius és Rontó Pál,Arany-Rákosi-Székely Sándor :Székelyek(Attila,Csaba,Aladár,Ellák,Irnik)
históriájával foglalkozó hőskölteményeket és vörösmarty örökbecsű eposzait .Ha lenne gazdája ősi mítoszainknak a Tündér Ilona ,Az égig érő fa ,A Fehérló fia ,a Hüvelyk Matyiés sok sok mondánk felérne az égíg ,túl a klasszíkus mondákon .
Ha lenne gazdája kibontakozna az ősmagyar monda,most csak a magyar ősiségből operák rangjára emelkedett Wagner Richárd müveknek tapsolhatunk .