Molnár Lajos  Elnök , 2006 október 13-án  Cleveland OHIO-ban        
 
        AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC 50 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
VIII. NAGY SZITTYA TÖRTÉNELMI VILÁGKONGRESSZUSON ELHANGZOTT  MEGNYITÓ BESZÉDE.
****************************************************************************
 
Tisztelt Kongresszus, Tisztelt Előadók Kedves Magyar Testvérek !
 
AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC 50 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A Hungária  Szabadságharcos Mozgalom, A Magyarok Világszövetsége, az 56-os Magyarok Világszövetsége, A Körösi Csoma Sándor Történelmi Társaság, a Magyar Védőkar Mozgalom, a Magyar Japán Kulturális Társaság, és sok más Nemzeti Emigrációs szervezet támogatásával a VIII.. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszust ezennel megnyitom.
 
Őszinte magyar szeretettel köszöntöm az előadókat, a szervezetek és egyházak vezetőit és a mélyen tisztelt támogatóinkat akik immár nyolcadszor tették  lehetővé ennek a kongresszusnak a megrendezését és minden megjelentet, akik időt, távolságot nem kimélve ezen a történelmi jelentőségű jubileumi kongresszuson résztvesznek. Több előadó 56-történelméröl a dicsőséges szabadságharcunkról fog előadást tartani. Mások a jelen megoldatlan problémáiról, vagy az ősi dicső Magyar Birodalom multjáról.
 
Nehéz feladatot vállal magára az az ember, aki ezen a csodálatos történelmi évfordulón kiáltvánnyal szól  a Világ Magyarságához, hogy MIT KIVÁN A MAGYAR NEMZET  A SZABADSÁGHARC  50.  ÉVFORDULÓJÁN. Még ma is cseng a fülünkben a régi csatakiáltás AKI MAGYAR VELÜNK TART. És ez a kiáltás ma is velünk van, mert a harcnak még nincsen vége. 56 nincsen befejezve, mert 1989-ben nem volt rendszerváltás csak a reformkommunisták,és utódaik akik Nagy Imrével az élen  1956 október 24-én tűzparancsot adtak a felkelőkre ,ezek kaptak lehetőséget és garanciát a hatalom megtartásához egy sokat emlegetett paktumban amiről nem szabad beszélni.
 
Igen, ebben a paktumban volt lefektetve hogy „az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni akik ezt így értelmezik. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigráns személyekkel, szervezetekkel, csoportokkal.” Ez a mai napig igy van. Ezután kővetkezett a hatalmi garancia biztositása. „ A VOLT KOMMUNISTA  PÁRTTAGOK MINDEN BÜNTETÉS ALÓL VALÓ FELMENTÉSE. A VOLT KOMMUNISTA TITKOSSZOLGÁLAT, HATÁRÖRSÉG ÉS RENDÖRSÉG MEGVÉDÉSE AZ ESETLEGES MEGTORLÁSOKTÓL.” Természetesen ebbe beletartozott az AVO, és a kivégzőosztagok a bíroságtól a 301-es parcella temetőőrig mindenki.
 
A SZÁMONKÉRÉS azonban elmaradt. De 1945-46-ban  koholt vádak alapján bárkit el lehetett itélni és az egész Magyar Nemzeti Kormányt kivégezni  a népbírosági itéletek alapján. Sőt még ma is folyik a hajtóvadászat Horthy katonái és Szálasi nyilasai ellen. Nem kell messzemenni, mert itt ül a sorainkban egy magyar hölgy akinek  katonatiszt édesapját a rendszerváltás után meggyilkolták máig büntetlenül. De erre is megvolt és megvan a lehetőség mert „az igazságszolgáltatás  a volt kommunisták kezébemaradt. Ezután jöttek a lépések a hatalom megszilárditására.” AZ ÁLLAMVAGYON  ÁTMENTÉSE  A VOLT KOMMUNISTÁK  KEZÉBE.” A Magyar Néptől államositással elvett vagyon ,az állami tulajdonokkal együtt  privatizációval a kommunista OLIGARHÁK tulajdona lett. Hogy lehet az, hogy eladták az egész államositott vagyont
a Világbank és a valutaalap szerint 22 ezer jogügyletben, 20 ezer milliárd feltüntetett
értékben egyetlen hiba és büncselekmény nélkül. Ki hiszi ezt el ?
 
Ezután a hatalmi folytonosság lett bíztositva. „A MEGBÍZHATÓ VOLT KOMMUNISTÁK  MÁS PÁRTOKBAN VALÓ INDITÁSA. „ Lásd MSZP volt MSZMP és  az MDF, SZDSZ, és FIDESZ is egy töről fakadtak.  A további hatalom bíztositása ügyében , „A JOBBOLDALI, VAGY SZÉLSŐJOBBOLDALI PÁRTOK INDULÁSÁNAK ÉS SZERVEZKEDÉSÉNEK A MEGAKADÁLYOZÁSA.
 
A 20 pontból álló Paktum, ezekkel  a határozatokkal  megalapozta a mai renszert, pártokat és kormányt, amely egy halálos ítélet a  Magyar Nemzet jövőjére.
A Kádár rendszer megtorlása után megkezdődött a gulyáskommunizmus épitése. A renszer nyugati segitséggel  hitelkártyára vette fel  kölcsönöket ,melyet a reformkommunisták 89 után tovább folytattak a mai napig 60 miliárd dollár erejéig. Igy ma a Nemzet gazdasági, politikai és erkölcsi csődben van. A reformkommunisták szemében pedig  minden ellenség ami nemzeti, keresztény és magyar. Ebből a sötét vészkorszakból, az egyetlen kiut a radikalizmus és a cselekvő képesség .Tudjuk, hogy mit akarunk, abban egyetértsünk és azt gátlások nélkül tudjuk keresztül vinni. Ehhez egy olyan új program kell ami egybekovácsolja a nemzeti erőket a Székelyfőldtől Cleveland Ohio-ig, Kárpátaljától Szabadkáig, Ausztriáliától Kassáig, Szombathelytől Debrecenig.
 
A programhoz az első kővetelmény a TŐRVÉNY ÉS A REND helyreállítása. Ma Magyarországon  a politikusok olyan önkényesen cselekszenek, amit egy Magyar király sem mert volna megtenni. 1945-ig a Ősi Magyar jogrendszer volt érvényben amit a karizmatikus királyoktól a Vérszerződésig, az Aranybullától a Koronatanig bezárólag több évezredes multra tekint vissza és egyedülálló a világon. Ma a Magyar alkotmány egy kommunista tákolmány amire nem lehet jogállamot épiteni. Ezért ma Magyarország sem jogállam és a bírosági határozatokat is csak a kisembereken tudják végrehajtani. Ha ezt nem lehet békés uton helyreállitani  akkor nemzet ujra magára talál és fellázad.  56-ra emlékezve nyugodtan mondhatjuk VIGYÁZZATOK, ISMÉT PUSZTITHAT E LÁNG RAJTATOK.  De már nem lesz egy Szovjet hadsereg aki megmentsen benneteket.
 
A második követelmény,hogy ki kell szürni a ragadozókat. A besugok , belügyi bizalmas emberek , munkásör vezérek, Avo-sok, s a mult rendszer pártfunkcionáriusai legyenek eltilva a politikai szerepvállalástól. Fel kell állítani egy Nemzeti Számonkérő Széket. Többszörösen  kell átvilágítani minden politikai törekvéssel biró egyént és a volt kommunistákat eltiltani a közéleti szerepléstől. A bűnösöket pedig felelösségre  kell vonni és megérdemelt helyükre a börtönökbe tenni. Enélkül nem lehet olyan politikai pátrendszert felépíteni, amely a Nemzet érdekeit tartja elsőszámú felelöségének.
 
Harmadszor  az adosság és a korrupció felszámolását kell  mevalósitani. Az ország államadosságát nagy részben a Kádár rendszer és utána azok vazallusai  hozták létre.  Ezt fel lehet számolni, mert  nálunk sokkal gazdagabb nyugati államoknak is adtak lehetőséget, és mi nem fizetünk, mert egy illegális idegen  hatalom által fenntartott kormány vette fel a pénzt, saját  hatalma életbentartására. A korrupció, a törvény és a rend  függvénye és egy komoly karhatalmi erővel ezt fel lehetne számolni. Sajnos televagyunk maffiákkal, lásd olajmaffia, lakásmaffia stb. ahonnan a szálak elvezetnek a kormányhoz, a parlamentbe, a pártokhoz és a bankok világába.  Magyarországon 4000 eltűnési és gyilkossági ügyben semmire sem jutott a rendörség.
 
Negyedszer, Példát kell vennünk a Japánoktól. El kell törülnünk a háborüs bünösség fogalmát és minden népbírosági itélet, illegális nemzetellenes cselekedetnek kell nyilvánítani. Ujra kell írni ennek a korszaknak a történelmét. Minket senki sem szabaditott fel, mert mi szabadok voltunk és a Szoviet megszálással lettünk rabok.
 
Őtődszőr  fel kell számolni a Trianon-i békediktátumot. Az Európai Unió az örököse ennek a katasztrofának. Ők kötelesek ezt megoldani, mert az lehetetlen, hogy 5 millió magyar többezer éves  Ősi földjén  kisebbségi sorsban éljen saját hazájában  kreált utódállamokban. A Kártpátmedencében a  magyar a többség ,mindenki más a kissebbség. A jugoszláv állam szétesése után az egyetlen a Vajdasági magyarság, amely nem tudott elszakadni Szerbiától, és a Szovietunio feszámolása után, pedig Kárpátalja az az országrész amelyik nem tudott elszakadni Ukrajnától, ahova sohasem tartozott. Ezekért a problémákért felelös a  Magyar Kormány és az agymosott szavazópolgárok, akik még a kettős állampolgárságot is leszavazták. Ma 7 millió Magyar van kirekesztve a Magyar Birodalomból. Öt millió a Kárpátmedencében és két millio szerte a Nagyvilágban.
 
Most az 1956-os Szabadságharc 50 éves évforduló jubileumi ünnepségeit a reformkommunisták eggyütt akarták ünnepelni azokkal akiket ők fasiszta ellenforadalmároknak neveztek .Az élő 56-osok nem ünnepelnek a kormánnyal. Rácz Sándor és Wittner Mária ehatárolodott a Sólyom -Gyurcsány rendezvénytől, hogy nem vesznek részt a kőzponti ünnepnek nevezett rendezvényen,melyet a kommunista gyökerű budapesti hatalom  a pártok részvételével szervez október 23-án.
 
Most pedig  Wittner Mária szabadságharcos 2001 február 21-i parlamenti beszédéből az idevágó vádakat kell  megemlíteni.  
 
 “Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat, az élõket, a holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk õket, mert a lenini utat honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja volt ez, a továbbhaladásuk tétje milliónyi emberélet volt. Vádoljuk õket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára és gyalázták meg még holtukban is.

Vádoljuk õket a Gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaink nevében. Vádoljuk õket az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonukba betelepedtek, elrabolva egy élet munkáját.

Vádoljuk õket a recski haláltábor megkínzott, megalázott rabjai nevében. Vádoljuk õket a munkaszolgálatosok nevében. Vádoljuk õket a 298-as parcella halottai nevében, az ÁVH mint erõszakszervezetük által fogva tartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében.

Vádoljuk õket a hatmillió meg nem született magyar gyermek nevében. Vádoljuk õket a legdrágább kincs, a gyermek nevében, akitõl elvették az apát, az anyát és az otthon melegét.

Vádoljuk õket a legfõbb érték, az ember nevében, akit egy tollvonással küldtek bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk õket a megalázott, megkínzott bajtársaink nevében. Vádoljuk õket a sortüzek áldozatai nevében. Vádoljuk õket, mert kiölték az emberbõl a hitet, a morált és a reményt, egy egyszerû, tisztább élet reményét.

Vádoljuk õket Mindszenty bíborosért. Az Istenhez hû papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, s mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket.

Vádoljuk õket, mert kifosztották az országot, mert a dolgos magyar nép munkájából, elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták. Vádoljuk õket a magyar parasztok nevében, akiket megfosztottak földjeiktõl, életterüktõl, és így kiszolgáltatottá tették õket. Vádoljuk õket a nyugdíjasok nevében, akiktõl elrabolták a hosszú, dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjaséveiket.

Vádoljuk õket történelmünk meghamisításáért. Vádolnak az élõk és vádolnak a meggyilkolt halottak. És vádoljuk õket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak.

Ezért az áldozatok nevében megállapítom: soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést: milyen morál alapján ülnek a magyar parlamentben még most is, és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára? Éppen ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom õket.”
 
 
Wittner Mária  szabadságharcosnak igaza van.
 
Ma már ez az elvetemült antimagyar, antikeresztény ifiju gárda a nemzeti szymbolumainknak is hadat üzent. Jaj neked TURUL MADÁR, ősi Magyar
Hítvilág  és Árpádsávos zászló. Koppány vezér, ha élnél ezek tíz felé vágnának.
Ezeknek ellenség mindent ami Szittya, Hun, Avar vagy Magyar  és ha nem a másságot
szolgálja el kell pusztitani. EZ AZ ÖSSZESKÜVÉS 1945 ÓTA TART A Magyar Nemzet ellen !  A gyalázatos korszak halálra van itélve ! Ennek a válságban vajudó  rendszernek nincs történelmi jogosultsága létezni, mert ez csak szuronyokra  és szöges drótokra épült. Most recseg ropog a hazugság fellegvára   és a félrevezetett  kisemmizett polgárok tömegei kezdenek felébredni  és ismét az 56-os lyukas zászlóba kapszkodnak. Hiába énekli az egész kormány hogy FÖL FÖL TI  RABJAI  A FÖLDNEK…a válasz  egyöntetű, le veletek  és ez a föld nem eladó.
 
Magyar testvérek ,bajtársak.
 
 A VIII. Nagy Szittya Történelmi  Világkongresszus a Nemzeti Emigráció legigazabb megünneplése a dicsőséges 1956-os  Szabadságharcnak.  Olyan  bajtársak mint Pongrátz Gergely aki többször vett részt a Nagy Szittya Történelmi Világkongresszuson sajnos nincs velünk elszólitotta az Úr a  Hadak útjára. De a tudatformáló munkát ez  a kongresszus és  kiprobált előadó, történész és szabadságharcos csoportja, folytatja a győzelemig. Ma itt van velűnk Rácz Sándor az 56-os Nagybudapesti Munkástanácsok Elnőke és  együtt kiáltjuk  a világ felé, 56 még nincs befejezve és …
mi igérjük, hogy az igazi renszerváltásig  együtt,  TOVÁBB HARCOLUNK .
 
 
                                          
 
RÁCZ SÁNDOR ÜNNEPI SZÓNOK                                                      MAJOR TIBOR A NEMZETI
                                                                                                                                       VÁNDORZÁSZLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE
 

A VIII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus zárónyilatkozata

2006. október 13-15. között Cleveland, Ohio-ban került megrendezésre a VIII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus az Észak Amerikában élő magyarok képviselőinek részvételével. A kongresszuson számos értékes előadás hangzott el a magyar történelem, hagyományok, illetve a magyar élet aktuális kérdéseinek témaköréből. Többek között Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-Budapesti Forradalmi Munkástanácsok elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke tartott megemlékező beszédeket az 1956-os szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. A nagy sikerrel zárult rendezvényen a Hungária Szabadságharcos Mozgalom képviseletében Major Tibor és Molnár Lajos átadták a Magyarok Világszövetsége részére a Nemzeti Emigráció Vándorzászlóját, amelyet Rácz Sándor és a Magyarok Világszövetsége USA országos tanácsának főtitkára Kádár Dániel vettek át.

A kongresszus egyhangúlag megállapította, hogy 1956 nincs befejezve, az akkori célkitűzések nem teljesültek és ezt a jelenlegi magyarországi események tökéletesen igazolják.

A Magyarországon tomboló súlyos válság az 1956-os szabadságharcot vérbe tipró kommunista párt eszmei örököseinek felelőssége. Az 1990 után gazdasági hatalmukat megtartó, majd a megtévesztett magyar emberek szavazataival politikai hatalmat ismét visszaszerző, magukat szocialistának nevező kommunisták olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a gazdaság megroppanásához, jelentős társadalmi feszültségek kialakulásához és az elszakított nemzetrészekkel való kapcsolat megromlásához vezettek. A hatalom illegitim erők kezében van, a választóktól kapott felhatalmazásuk nem érvényes.

A kongresszus október 12-én kiáltvánnyal fordult a világ magyarságához, amelyet a Kossuth téri tüntetőkhöz is eljuttatott. Az USA-ban és Kanadában élő magyarok aggodalommal és együttérzéssel figyelik a hazai eseményeket, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakára. Eljött az ideje annak, hogy a magyar nép megint kezébe vegye a sorsát, most már a szovjet tankok sem akadályozhatják meg ebben.

A Szabadság téri televízió székház elleni támadás és a szovjet emlékmű megrongálása a jogos népharag megnyilatkozása volt. 1956-ban ugyanez történt a rádióval és a Sztálin szoborral. A több száz főt érintő, indokolatlan fogvatartásokkal járó, statáriális megtorlás a kommunista diktatúra elfogadhatatlan módszere. A politikai foglyoknak minősülő, meghurcolt tüntetőket a börtönökből haladéktalanul ki kell engedni és közkegyelemben kell részesíteni. A rendőri túlkapások elkövetőit felelősségre kell vonni.

A válság megoldásához az első lépés a jelenlegi nemzetáruló kormány azonnali menesztése, a az országot csőd szélére sodró bűnösök felelősségre vonása és a kommunista rendszerben vezető tisztséget betöltők politikai közéletből történő száműzése. Szükséges egy olyan nemzetstratégiai érdekekért megalkuvás nélkül tenni kívánó és tudó szakértőkből álló nemzeti kormány felállítása, amely egyúttal elő kell készítse a történelmi magyar jogrendhez, alkotmányossághoz való visszatérés zálogát jelentő alkotmányozó nemzetgyűlés mielőbbi összehívását.

Cleveland, 2006. október 15.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARTALOM JEGYZÉK
 
ZÁRÓNYILATKOZAT
MEGNYITÓ BESZÉD
NAPISTEN NÉPÉRE VÁR
CLEVELANDI BESZÉLGETÉS PALLAG LÁSZLÓ KÉPVISELŐVEL
A KÁRPÁT-MEDENCE ŐSMŰVELTSÉGEI
 
 

 
Nagy sikerrel zárult Clevelandban a VII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus.
 
 2000, október 13-14-15. én a Marriott Inn hotel dísztermében, a Világ minden tájáról, hetedik alkalommal gyűltek össze azok a történészek, nyelvészek, régészek, írók és a magyar őstörténet iránt érdeklődő magyarok, akik felvették a küzdelmet a Finn - Ugor származáselmélet ellen és a szkíta - hun - avar - magyar folytonosság elméletet fogadják el.
 
A kongresszus szervezését a Kőrösi Csoma Sándor Történelmi Társaság, a Hungária Szabadság- harcos Mozgalom, a Szabad Magyar Reformárus Egyház, a Az 56-os Magyarok Világszövetsége, a Magyar Védőkar Mozgalom, a Magyar Nemzeti Világtanács, a Japán - Magyar Kulturális Társaság és a Lorántffy Otthon vállalta, számos magyar egyesület és magánszemély támogatásával.
 
A három napos kongresszuson több magas színvonalú előadás hangzott el, melyek mindegyike ékes cáfolata volt annak a Finn - Ugor elméletnek, mely szerint a magyarok a Szibériában élő Mansik és Hansik rokonai és semmi közük a Szkítákhoz és Hunokhoz.
 
Az előadások cáfolhatatlan régészeti leletek bemutatásával bizonyította a lovas temetkezés teljes azonosságát a hunok és magyarok között. De ugyanezt bizonyítják a középkori magyar krónikások leírásain túl, azok a Bizánci és Európai történeti leírások, melyekből egyértelműen kiviláglik a hun - magyar folytonosság.
 
A kongresszus vendége volt Magyarországról Pallag László Országgyűlési Képviselő is, akinek előadását a magyarországi szervezett bűnözésről nagy érdeklődéssel hallgatták a résztvevők.
 

ZÁRÓNYILATKOZAT
  
A VII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus a száműzött Nemzeti Emigráció és a Szent Korona felségterületén élő magyarok csúcskonferenciája. A világ minden tájáról tudósok, kutatók, történészek, politikusok és közírók hetedik alkalommal gyűltek  össze, hogy megvitassák a magyarság őstörténetével, a múlt, a jelen és az elképzelt jövővel kapcsolatos kérdéseket, problémákat.
 
Ebből az alkalomból felhívással fordulunk a Magyar Kormányhoz, az Országgyűléshez, a Magyarok Világszövetségéhez és a Magyar Nemzet minden tagjához.
 
Az elmúlt évszázadok  magyar tragédiái véráldozatban és területi veszteségben szinte egyedülállóak a Világ nemzeteinek történelmében. Ennek okait és az ebből adódó feladatokat tévesen magyarázza a hazai történelem - szemlélet és a politikai vezetés, mialatt idegen hatalmaktól, illetve a NATO-tól, és az Európai Közösségtől várja a megoldást. Nemzetünk olyan mélypontra jutott, ahonnan csak szervezetten, önerőből, radikális és következetesen új tettekkel érheti el a szabad, független, erős Magyarország és a Magyar Nemzet milliói  egységének megteremtését.
 
Ezen millenniumi csúcskonferencia a következő javaslatok alapos megfontolását és megvalósítását kéri, azzal a meggyőződéssel, hogy azok hiányában újjabb lehetőségeket mulasztunk el Nemzetünk felemelkedéséhez és hosszú távon való fennmaradásához:
 
1.      Felkérjük a Magyar Kormányt, a törvényhozókat és közéletünk minden képviselőjét, hogy alkotmányos életünk kiteljesedése érdekében, vegye figyelembe a Magyar Szent Korona által biztosított jogrendet, illetve oldja meg a Magyar Szent Korona felségterületén született magyarok és magyar származású egyének jogosultságának feltételeit a magyar állampolgárságra.
 
2.      Ennek értelmében csatlakozunk a Magyarok Világszövetsége legutóbbi
javaslatához, amely szerint a Világon bárhol élő magyar kérheti a külhoni állampolgárságot. Értelmezésünk szerint, mivel a történelmi események következtében magyarok milliói kerültek idegen állampolgársági kötelékbe,
azokat tartjuk jogosultnak a külhoni állampolgárságra, akik nem vallják magukat másnak, mint magyar nemzetiségűnek.
 
3.      Az Európai Közösség több vezető tagállama részese volt a trianoni népírtó
határozat kidolgozásának. Ezt a szégyenletes kényszerállapotot 1947-ben Párizsban számunkra tovább bővítették. Azóta Németország egyesült, Jugoszlávia, Csehszlovákia  és a Szovjetúnió megszűnt létezni, Románia bomladozik, új országok és határok születtek. Csupán az elszakított területeken élő sok millió magyar  maradt kirekesztve hazájából a nemzetáruló, úgynevezett alapszerződések, illetve hasonló intézkedések következtében, amelyek „örök időkre lemondtak” az ott élő magyarokról, a területekről és az ottmaradt nemzeti vagyonról.
 
A jelen kongresszus, mialatt emlékeztet a nagyhatalmak felelősségére,
javasolja azt, hogy az alapszerződéseket azok lejártakor ne hosszabbítsák
meg, ugyanakkor, minden magyar egyéni, illetve közösségi önrendelkezési jogát biztosítsák.  Ezen kérdések rendezetlensége a nemzetközi jog szellemével ellentétes és mindennek rendezése híjján az Európai  Közösségbe belépnünk értelmetlen és jogtalan.
 
4.      Kongresszusunk nyomatékosan felkéri a Magyar Kormányt és a    
törvényhozást, hogy haladéktalanul kezdje meg az 1989 előtt felvett kommunista kölcsönök, mintegy 20 milliárd US Dollár, illetve az azóta emmiatt felduzzadt 34 milliárd US Dollár, a nemzetet terhelő adósság kérdésének nemzetközi megoldását, a jelenlegi állapot teljes mértékű átvilágítását, illetve a személyi felelősség kérdésének megállapítását. A jelenlegi helyzet erőszakos fenntartása megindokolhatatlan, a nemzet biológiai pusztulását okozza, illetve a kimeríti a népírtás tényét, ami törvénytelen állapot.
 
5.      Az új évezred kezdetén követeljük, hogy a Szittya Történelmi
Világkongresszusok tárgyilagos, történelmi igazságfeltárásra való törekvése értelmében, magyar szellemben írjuk újra történelemkönyveinket.  Az elavult, felelőtlen, egyházi és idegenérdekű, öncélú téves tanokat ne terjesszük önmagunkról.
 
 
6.      Javasoljuk, hogy az összes akadémiai kiadványt, tankönyvet, szóróanyagot,
amelyet a magyarság önmagáról közöl, illetve rólunk hivatalaink itthon és            külföldön terjesztenek szerte a Világban, magyar érdekűen szerkesszenek meg.
 
7.      Ideje annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémián és intézményeinkben helyet foglaló ellenséges, eddig minden idegen, elnyomó,  magyarellenes rendszert kiszolgáló, kishitű, elavult képzeteket képviselő egyéneket váltsák le és ezzel egyidőben nyissunk utat a magyar szellemiségnek tudományos életünkben.           
 
8.      Javasoljuk, hogy a magyar kormány törvényben szabályozza, hogy a                                                                                                                                        
            magyarság  önmagáról csak a legelőnyösebb írásokat jelentesse meg
            a világban, ne ellenségeink magyargyalázó és lekicsinylő hamis tanait
            terjessze.
 
9.      A magyar nép túlélésének alapvető feltétele az, hogy politikusaink a
nemzetközi fórumokon ne a talpnyaló szerepében dörgölődjenek, mint eddig évszázadokon át, hanem őstörténetünk és nagyszerű évezredeink ismeretében büszkén és emelt fővel mint a világ egyik legősibb népének tagjai
képviseljék érdekeinket annak tudatában, hogy a politika mindenkor rá
van szorulva az őstörténeti és történelmi ismeretekre.
   
   10.    A kongresszus résztvevői – akik legtöbben 1945, ill. 1956 után kényszerültek    
hazánk elhagyására – felajánlják segítségüket, kapcsolataikat, szakmai és nyelvtudásukat, hogy nemzetünk jó hírét minél szélesebb körben népszerűsítsék. Ehhez azonban az szükséges, hogy a kormány illetékes szervei és a diplomáciai testületek tagjai keressék a kapcsolatokat azokkal a
szervezetekkel, amelyek 55 illetve 44 év óta következetesen küzdöttek a
Magyarországon uralkodó kommunizmus minden fajtája ( Rákosi, Kádár, Horn) ellen.   
 
 
11.  A kongresszus egységes határozatot fogadott el, hogy egyénileg, illetve
szervezetein keresztül belép a Magyarok Világszövetségébe, ezzel is segítve a Szövetség munkáját az egy és oszthatalan magyar nemzet összekovácsolására, amint azt eredetileg Teleki Pál megálmodta.
 
 
A Kongresszus résztvevői felhatalmazzák a szervező bizottságot, hogy a zárónyilatkozatot adja át a Magyar Köztársaság elnökének, a miniszterelnöknek, az Országgyűlés tagjainak, a Magyarok Világszövetsége elnökének. Továbbá gondoskodjon arról, hogy a Kongresszus Határozta eljusson a nemzeti emigráció szervezeteihez  és a médiához.
 
Cleveland, Ohio  2000 október 15
 
               Molnár Lajos               Forray Zoltán                    Major Tibor         
               Elnök                            Társelnök                           Alelnök                  
 
 Résztvevő szervezetek:
 
Hungária Szabadságharcos Mozgalom
Körösi Csoma Sándor Történelmi Társaság
56-os Magyarok Világszövetsége
56-os Világtanács
Szabad Magyar Református Egyház
Magyar Védőkar Mozgalom
Magyar Nemzeti Világtanács
Japán Magyar Kulturális Társaság
Lorántffy Otthon

 
 VII. NAGY SZITTYA TÖRTÉNELMI VILÁGKONGRESSZUS MILLENNIUMI MEGNYITÓ BESZÉDE.
 
  Tisztelt Kongresszus, Kedves Magyar Testvérek !
 
A Hungária  Szabadságharcos Mozgalom, a Körősi Csoma Sándor Történelmi Társaság, az 56-os
 Magyarok Világszövetsége,  az 56-os Világtanács, a Szabad

Molnár Lajos a Kongresszus Elnöke
 Magyar Református Egyház, a Magyar Védőkar Mozgalom, a Magyar Nemzeti Világ Tanács, a Japán Magyar Kulturális Társaság, a Lorántffy Otthon,  által  rendezett VII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszust ezennel megnyitom.
 
Őszinte magyar szeretettel köszöntöm az előadókat, a szervezetek és egyházak vezetőit és a mélyent tisztelt támogatóinkat akik immár hetedszer lehetővé tették e kongresszusnak a megrendezését és minden megjelentet  akik  ebben a történelmi jelentőségű millenniumi kongresszusban résztvesznek.
 
A  sokezer éves  kárpátmedencei  SZITTYA – HUN – AVAR – MAGYAR folytonosság utolsó nagy eredménye  a 896- al kezdödő  Árpádi Magyar Birodalom megszervezése volt, mely meghatározó történelmi tény maradt Europa fejlődésében a mai napig.
 
Ez az év egy millenniumi év melyet Szent István megkoronázásával és  a nyugati kereszténység fevételétől  számitva ez év augusztus 20-án nagy ceremoniával  űnnepelt a nemzet. A diszletek, a  a zászlófelvonás, a katonai eskütétel, a zenei aláfestés és a harci zászlók disszázados felvonulása ahol elöször szerepelt az 56-os lukas lobogó tomboló sikert aratott és azt a látszatot keltette, hogy Magyarország visszatért a 30-as évek nemzeti eszmevilágához. Vessünk egy pillantást az ünnepi beszédek tartalmára, mert ez alkalomból megszólaltak a Magyar Köztársaság vezető politikusai.
 
Orbán Viktor Miniszterelnök
a parliament elött megtartott beszédében Emese álmával kezdte és István álmával folytatta, hogy megszületik Europa szivében egy erős, gazdag, független, szabad, europai ország.  Ennek az államiságnak ezeréves évfordulóját a Magyar Millenniumot ünnepeljük.
„Amikor István király emléke elött fejet hajtunk, tisztelettel, hálával és elismeréssel emlékezünk meg mindazokról, akik harminchat emberöltön át becsülettel tették a dolgukat.” Az elnök aztán így szólt „ Elviseltünk kilenc renszerváltást, túléltünk hat államformát, négy határreviziot, három forradalmat, két világháborut, és kibirtuk, hogy háromszor léptek idegen csapatok az ország területére”.  „Csak azutolsó hatvan esztendőben több mint egymillió embert veszítettünk.”     A miniszterelnök ezután szép szavakkal  búcsuzott minden magyartól, mert
„mindenkire szükség van és mert, senki sincs akinek álmáról lemondhatnánk.”
 
Tisztelt Kongresszus !   Emese álma az ősi Turullal jelzett magyar hitvilág gyönyörü emléke. De Emese mást álmodott mint ami velünk történt az elmult ezer év alatt. Nem a testvérharcot, nem az idegen uralmat, nem a behodolást, nem a megalkuvást, ami a nyugati kereszténységre való áttérés után bekövetkezett. István király Árpád Vezér által megszervezett a keleti kereszténységre alapozott erős szabad birodalmat örökölt. Erre ott a sok bizonyiték amit 1996-ban Magyarországon kiállitottak a honszervezés évfordulója alkalmával.   A feltárt Árpád korabeli sírok bizonyitják, hogy a magyar harcosok nyakában  kereszt volt és Nagy Boldogasszonyt ábrázoló érmek, tehát keleti keresztények voltak nem pogányok. Nem a Római Katolikus vallás felvétele biztositotta számunkra a létet, hanem az ősi Turullal jelzett hit. István Király a nyugati kereszténységre  való áttérésben egy békés eggyüttélési lehetőséget keresett a Német Római Császársággal szemben, de azok csak Trojai falónak tekintették, amit sikeresen végre is hajtottak. Az idegenek vallási segitőkészséggel beáramlottak az országba, ahol Koppány felnégyelésétől kezdve háromszáz év alatt az Árpádház kiirtását keresztülvitték.
 
Ez a kongresszus Szabó Dezső szavaival élve Koppány Vezér a „megtartó magyar” szellemében
ünnepel, aki a magyarság jövőjét ősi adottságában látja, aki folyton fellázad  és folyton legyőzetik az idegen érdekek elleni küzdelemben.
 
 
 
A millenniumi ünnepnek méltó folytatása a Bazilikában megtartott szentmisével folytatodott.
Ezen a misén Angelo Sodano bíboros, pápai küldött szólt a nemzethez. „Kedves Magyarok.
Szent István királytól nem csak a II Szilveszter pápától kapott királyi koronát kaptátok.
Rátok hagyta az Ő szellemi végrendeletét az Imre Herceghez írt intelmeiben. Az egynyelvű és egyszokásu ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratuan gyámolitsd és becsbentartsad, hogy nálad szivesebben tartózkodjanak, mintsem másut lakjanak.”
 
  Ez a pápai üzenet a folyamatos Vatikáni egyházpolitikát és a hazai idegen szellemü kulturpolitikát tükrözi. István királynak a pápaság nem adományozta a koronát, hanem a nyugati kereszténységre való áttérésnek egy feltétele volt  a korona visszaszolgáltatása. A Magyar Szent Korona nem Rómától lett szent, hanem az szent ereklye volt már a Pártus Birodalom szabír vagy szavár magyarok akkori tartozkodási helyén, amit késöbb Atilla örökölt. Ezt a koronát rabolta el  Nagy Károly 795-796-ban az avarok kárpátmedencei birodalmából, ahol 24 keleti keresztény püspökség létezett. A Magyar Szent Korona az avar- magyar állami jogfolytonosság bizonyitéka és mint ilyent  István király nyomatékos kérésére szolgáltatta  azt vissza 1000-ben II. Szilveszter pápa és Ótto német –római császár. 1000. IV. 21-én Ótto Aachenben felnyitja Nagy Károly sírját és kiveszi a Magyar Szent Koronát a jogarral és sok más ugyanazon módon készitett hun-szabír-avar-magyar kinccsel együtt. Október 2-án Rómába viszi II. Szilveszter pápához, aki azt rövid idő mulva átadja a magyar küldöttségnek. Csómor Lajos történész ezt kiválóan leirja  Őfelsége a Magyar Szent Korona című könyvében.
 
De vizsgáljuk tovább a rővid , de sokatmondó pápai üzenetet.
Amikor II. Pál  pápát megválasztották, az első megnyilatkozása az volt én a szlávok pápája vagyok, de nekünk magyaroknak a jövevények  becsben tartását hangsúlyozta, nem a nemzeti létünk ápolását,amit az elmult évtizedek alatt véghezvitt több millió abortusz súlyos veszélybe hozott. Ez egy időszerübb és ésszerübb intelem lett volna a mai Magyarországhoz, mint az agyondédelgetett  jővevények sorskérdése.   Ebben az évben  II. Pál pápa Jeruzsálemben mindenkitől bocsánatot kért az egyház  2000 éve alatt elkövetett hibáiért, de az ősi magyar keleti keresztény hitvilág tüzzel vassal való írtását elfelejtette megemliteni. Ha az egynyelvű egyszokásu ország gyenge és esendő, akkor miért nem modta ezt a románoknak, amikor a molvai csángó magyarok, magyarul beszélő papokért könyörögtek.
 
 
Kedves Magyar Testvérek.
 
Az elmult kétszáz év  alatt az idegen befolyás  alatt álló hivatalos történet írás minden eszközzel igyekezett lerombolni a magyar nép szkita-hun-avar-magyar származás tudatát, helyébe állitva a finn-ugor származás elméletet. 1877-ben Trefort Ágoston az Osztrák Magyar Monarchia kultuszminisztere is e politika melé állt, amikor kijelentette, hogy „mint miniszter az ország érdekeit kell néznem és ezért a külső tekintély szempontjából elönyösebb  finn-ugor származás
principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai hanem europai rokonokra van szükségünk.
A kormány a jövőben is csakis a tudomány ama képviselöit fogja támogatni, akik a finnugor elmélet mellett törnek lándzsát.”
 
Ma már történelmi tény, hogy Trefort Ágoston döntése nem a nemzet érdekeit, hanem éppen folyamatos és ma is tartó pusztulását segitette elő. A magyar kulturpolitika tudatosan járult hozzá a Trianon-i tragédiához és ma a Magyar Tudományos Akadémia folytatja. Bizonyiték erre
Glatz Ferenc volt pártitkár az MTA elnökének a hazai Magyar Hírlapnak adott nyilatkozata.
 
A nemzetet nem az állam, hanem a kultura tartja össze.  Glatz Ferenc szétválasztja az állampolgári és a nemzeti tudatot. Szerinte  „a XXI. század a közösségi azonosságok sokszínességét fogja hozni. Identitásplurazismust”. Aztán büszkén hozzátette „Azt még csak megértik, hogy miért vagyok elkötelezett híve a magyar kisebbségvédellemnek, de azt már kevésbé, hogy miért vagyok olyan elkötelezett híve a  magyarországi szlovák, román, szerb, hovát, német és más alapon szervezödő kisebbségi kulturáknak, igy például a magyarországi zsidóság intézményes megtartásának.  Glatz Ferenc  szerint akik másként gondolkodnak azok vagy nem rendelkeznek világpolitikai látokörrel vagy tudásanyaguk elöregedett.  Ezt még megtoldotta  „itt van például a mi ezeréves történelmünk már emlitett legcsodálatosabb sajátossága a befogadókészség.  Zárószavaiban igy nyilatkozott „ Hát ilyen sokoldalú a mi hagyományvilágunk és bizony itt az ideje, hogy az egészet újraértékeljük. Függetlenül a nagy államalapitó király űnnepétől.”
 
Volt még sok ünnep különböző helyeken. Kovács László MSZP elnök a Margitszigeten sürgette
 a magyarokat, hogy vegyék át az europai szabályokat, szokásokat a mielöbbi unios csatlakozás
érdekében.  Torgyán József  Földművelési miniszter Csengerben kenyeret szelt , aztán Mátészalkán Szent István szobrot  avatott, ahol kijelentette az uniós csatlakozásra vonatkozóan,
Hogy,” mi leszünk az unió keletre tolt helyőrsége.”
 
A március 15-e téren a hazai nemzeti ellenzék seregszemléjén Csurka István MIÉP elnők mondott beszédet. Az ezer éves összevetésében párhuzamot vont István Király megkoronázásával és a nyugati kereszténység felvételével bekövetkezett rendszerváltás és az 1989-ben történt reformkommunisták rendszerátmentése és annak következményei között.
 
Az 1989 óta tartó idegen irányitású nemzetromboló politikai állapotok jellemzésében megközelitette a valóságot, de az ezer évvez ez elötti eseményeket hibás és káros történelmi beállitásban tálalta. Az akkori rendszerváltásról Csurka így szólt:
 
„a fordulat azonban nem idegen hatalom ránk erőszakolt kényszere volt, hanem a vezetők és elsősorban az Árpádházi királyok, a Megyer törzs vezetőinek a belátásából fakadó elhatározás, amelyet az egész nemzetnek, mind a hét törzsnek követnie kellett.”
 
Aztán így folytatta. „ Ehhez új kultura kellett, hűbéres rendszer, újfajta hierarchia, újfajta egymásközti viszonyokra volt szükség.”
 
Hajmeresztő !  Őseinknek a tudás népének, az írás és kerék feltalálóinak, új kulturára volt szüksége. Csurka István nem akarja tudomásul venni, hogy ezer évvel ezelőtt István Király egy erős birodalmat örökölt és nem volt szükség rendszerváltásra és a nyugati kereszténység felvételével az idegenek beáramlottak az országba aminek következménye polgárháború lett, felnégyelés, megvakítás, élve temetés. Nekünk évezredekre visszanyuló magas kulturáju és erkölcsű nemzetnek, nem volt szükségünk új kulturára,, új egymásközti viszonyra. A pogánynak csúfolt ősi magyar hagyományok és rovásírásos emlékeink tüzzel -vassal való pusztitása célszerüen pontosan azt a belső bomlást idézte elő, amiből a tragédiák sora következett. Árpád Birodalmának hegemoniáját, amit a csatatéren nem lehetett megtörni, belülről idegen kezek sikeresen megbomlasztották és a nemes királyi szkíta örökségű nemzetet fokozatosan jobbágy sorsba taszitották, amiből nem tudtunk kimászni a mai napig.
 
Tisztelt Kongresszus.
 
 
A millenniumi megemlékezéseken elhangzottak élénk bizonyitéka, hogy miért van olyan nagy jelentősége itt az emigrációban megrendezett VII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszusnak. Mi is ünneplünk, de igaz tartalommal és ősi magyar szellemmel.
 
Visszataszitó és megalázó hallani, amikor a Magyar Állam  másság imádatban szenvedő mai vezetői az elszakitott és megszállt magyar területek magyar lakosságát állandóan a kisebbségi jelzővel kirekesztik a nagymultú Magyar Birodalomból és a Szent Korona által biztositott állampogársági jogviszony felett vitatkoznak. Nyilvánvaló elfelejtették vagy nem akarják tudomásul venni, hogy a Kárpátmedence mindenkor a Magyar Korona Felségterülete, ahol ma is a Magyar nemzet a többség és mindenki más a kisebbség.
 
Négykézláb rohannak az Európai Unió lidérce felé elfelejtve, hogy Európa soha sem érdemelte meg a magyar véráldozatot, sem Muhinál, sem Nándorfehérvárnál, sem Mohácsnál, sem 1956-ban. Midezért cserébe kaptuk1920-ban Trianont, 1947-ben Párizst, 1956-ban Yalta folytonosságát és a vele járó negyvennégy éves Szoviet megszállást. És mindezek után a választott vezetök önhatalmulag lemondanak a Magyar Korona Felségterületeiről, kiszolgálják a másságot,
behódolnak idegen hatalmaknak és elárulják a nemzet örökségét.
 
 
 Tisztelt Magyar Testvérek !
 
Ez a kongresszus  a kirekesztett Nemzeti Emigráció és az elszakitott területek Magyarságának Csúcskonferenciája.  Ez a Kongresszus egy Kiáltvánnyal fordul majd a Nemzethez  követelve a határonkivüli  5 millió  magyar jogait  akik a politikai pártok és vezetök kénye kedvének vannak kiszolgáltatva.
Követeljük Trianon felszámolását, mely körülöttünk már ősszeomlott most rajtunk a sor.  A Magyar Nemzet egy harmada ki van zárva  a törvényhozásból és meg van fosztva az önrendelkezési jogától. Magyarország millenniumi politikai realitásán sürgösen változtatni kell. A vörösbárokból átvedlett új gazdag elit tulajdonában van a nemzetgazdaság irányitása, minden intézmény kulcs pozicioja és döntő befolyás a politikában. Ezek a kalmárlelkü öncélu káder menedzserek politikai értékrendje nem sokban egyezik az új liberál demokráciával, de annak alkalmazásával tartja fenn magát. A volt pártbürokratákból és technokratákból álló nemzeti öntudat nélküli vezető réteg kizárja a nincstelen tömegek felemelkedési lehetőségét. Ez a történelmi számonkéréstől mentes nomenklatura által kontrolált politikai hálózat behatolt a társadalom minden intézményébe. A volt pártállam alapjaira épült új rendszer legitimitása  a reformkommunisták történelmére hivatkozó jogfolytonosságból ered. Ennek a folyamatnak pedig a gazdasági hajtóereje a korrupció által biztositott pénzáramlat lett melynek szerves része még ma is létező olajmaffia, aminek szálai behálozzák az államhatalmat és megbénitsák a nemzeti gondolkodású  politikusok cselekvőképességét.
 
Ezzel szemben a kiábrándult, bizalmát vesztett, anyagi bázist nélkülöző nemzeti irányzatu réteg atomjaira van szétesve és képtelen egy tömegmozgalmat létrehozni és megtalálni egy valodi rendszerváltáshoz vezető utat. Az egyén a pártrendszeren belül vagy  azon kivül szélmalom harcot vív  a hatalommal amig belefásul.
 
 
Ez a kongresszus nem véletlenül októberben került megrendezésre, mert ez a hónap a nagy magyar mártirok harcának ideje. Az 1848 –as Szabadságharc Aradi vértanui, az 1944 október 15-én megalakult kormány, mely a vértanuhalálig küzdött a  Bolsevizmus ellen és az 1956-os Szabadságharc elszánt katonái, akik kitörtek a Yaltai kényszerzubbonyból, mind egy hősi eposzt alkotnak a Magyar Nemzet történelmében.
 
Koppány Vezér  az ezer év óta tartó idegenek elleni  harcnak jelképe és mi ennek szellemében  ünneplünk, emlékezünk és  hadat üzenünk az ellenségnek, az árulóknak, a megalkuvoknak és győzni fog a Nemzet, mert az Ösi hit szellemében cselekszünk.
 
Molnár Lajos

(Koppány vezér üzenete)
Elhallgattak a harci kürtök, elhalt a Koppány vert seregének maradékát üldöző királyi íjászok kiáltozása, a kopók csaho-lása, s a Pilis, Vértes és Bakony őserdőire ráborult az éjszaka csendje. Koppány, az utolsó szittya négyfelé vágott testével lovas futárok vágtattak a négy égtáj felé, hogy Vajk-István, az új Nagyúr parancsa szerint Győr, Veszprém, Esztergom és Gyulafehérvár kapuira szegezzék azokat, örök elrettentésül mindazoknak, akik István jogát a trónhoz valaha is kétségbe vonni merészelnék.
István pedig a megerősített esztergomi várába húzódik; nyugtalan és fél. Siratja magát, Koppányt, a népét, és nem talál feloldozást. Hiába szórja két kézzel donációit az egyháznak, az újonnan alapított apátságoknak, klastromoknak, rendeknek. Erdők mélyén, hegytetőkön gyászra hívják a nemzetet: Koppány rabságra vetett, megcsonkíttatott népét a sámándobok, és e dobok zaja éjszakánként elviselhetetlenné erősödik a fülében. Vajon észre veszi-e: eszköz csupán, egy kiterjedő, ideológiai alapon szerveződő világbirodalom, a harcos Egyház eszköze, mely a keleti „pogányság, babonaság és eretnekség” ellenében terjeszti tűzzel-vassal az új hitet.
És Ő, a kereszténységért harcolt-e valójában? Hiszen Koppány sem volt pogány! Jézus urunkban hitt -mint hírlik- akár csak népe, bár ősi hittel tisztelte az Élő Isten képmását: a Napot és akitől minden földi bőség és szépség származik: Boldogasszonyunkat is. Lám, milyen hasonló mind-ez ahhoz, amit neki tanítottak gyerekkorától az idegen papok Henrik udvarában! Evégett tehát aligha kelt volna fel őellene Koppány? Akkor pedig ő kinek az érdekében ontotta a testvér vért? A római hitért? A megváltó Krisztusért? Vagy azért a „ másikért", az igaziért, az Élő Isten földre szállt fiáért, akiből a papok csináltak zsidó Messiást? - mint azt Mihály, a meggyilkolt nagybátyja mondta egyszer neki. Vagy ez is csak ürügy lett volna?…Mert Bizánc és Róma harcában két világrend: a szövetségi és hűbéri rendszer méri össze erejét és a magyarságnak most választani kell kooperáció és integráció között: hogy Kelet szuverén szövetségese, vagy Nyugat behódolt hűbérese akar-e lenni?
De van-e még egyáltalán választási lehetőség?
A Nugat-Római Birodalom és Szent Péter Egyháza viszonyában sem világos, hogy ki támogat kit és ki ellen? Az egyház Henriket?… vagy Henrik az egyházat, vagy…? Vagy egy érdekszövetség hálójában ver-gődik a magyarság? Minket akarnak pacifikálni, csak más-más eszkö-zökkel? Az egyház a lélek erejével, Ottó fegyverrel és Henrik a húga, Gizella kezével, miközben a fejünk felett szövetkeznek Bizánccal ellenünk?… Igy -bellum omnium contra omnes- Őt, Istvánt és magyari népét akarják ezek felhasználni egymás ellen?
Mi mozgatja ezeket az erőket? A hit igazsága, vagy a hatalom vágya?
És mi indította Koppányt az ellenállásra? Mi volt az a hatalmas ok, mely a magyarságot korábban soha sem tapasztalt méretű testvér-harcba sodorta? És testvérharc volt-e ez egyáltalán, vagy a még éber nemzet önvédelmi reflexe? Lázadó volt-e Koppány, vagy forradalmár? Szabadságharcos volt-e, vagy felforgató trónkövetelő? A Rendet akarta-e, vagy - ő is a Hatalmat?
És mi ő, István?… Választott király, népének legitim uralkodója, vagy - hódító?? Miért kellett idegen fegyverrel törni a népére?
Mi csapott össze kettőjük harcában először magyari földön: két vallás, két világrend, két hatalom, két király-jelölt személy, vagy két nemzet, a két ősi ellenség: a Atilla és Detre szász népe?… És ki lett a győztes és ki a vesztes?
Súlyos kérdések, de mégis csak kis szegmensei annak a hatalmas kér-déskörnek, amit az ezredforduló történelme az első magyar királynak feltett.
A Duna felől hűvös nyugati szél csap az arcába és István fél. Testvér-harc dúl, ami nem volt a magyarság között talán soha, még a nagy ki-rály, Atilla halála után sem. A nép most menekül -őelőle menekül a saját népe!-, erdőkbe rejtőzik és hallgat. És éjszakánként, titkos rejtekhelyeken, áldozati tüzek körül félelmetesen szólnak a dobok…
Az ezredfordulón, akár csak napjainkban, történelmi paradigma váltás korát élte a magyarság. Megváltozott, nyugtalanabb, összeszerveződöttebb lett körülöttünk a világ és ennek a globalizálódó, hatalmi centrumokba tömörülő világnak az erővonalai Kelet és Nyugat határa: a Kárpát-medence felé mutattak.
Hogy István király hogyan látta országa helyzetét, miután a sorsdöntő csatát követően visszavonult Esztergom sziklavárába, nem tudjuk. Az uralkodó - ha nem mások által mozgatott báb - történelmi folyamatok-ban, távlatokban kell gondolkozzon. Egyet aligha nem világosan látott: azt, hogy az ellenünk összefogni készülő nyugati egyházi és világi erőkkel szemben csak úgy állhat meg a magyarság, ha egy egységes, központi akarattal vezérelt államszervezetben szintén összefog és kül-ső ellenségeit megosztja. Istvánnak ugyanis tudnia kellett, hogy a honfoglaló magyarságot a Vérszerződés alkotmányával szentesített törzsszövetség ereje tette képessé a Kárpát-medencei államalapításra, fennmaradásunkat pedig már addig is a sorozatos keleti és nyugati hadjáratainkkal megosztott ellenségeink gyengesége biztosította.
Abban a kérdésben a törzsfők is egyetértettek, hogy ezt a politikát folytatni kell. De István király azt is láthatta, hogy ez a hagyományos módszerekkel tovább már nem lehetséges és, hogy törzsszövetségi alapon a belső érdekellentétek miatt nem lehet erősebb központi ha-talmat létrehozni. Ez a törzsi szervezet majdnem hasonló megosztot-tsághoz vezetett nálunk, mint német földön a feudális fejedelemségek rendszere, és István azt is tapasztalhatta Henrik udvarában, hogy ott milyen erőfeszítéseket tesznek az egységes központi hatalom megte-remtésére, éppen a magyar veszély miatt.
Az idő tehát sürgetett.
Jóllehet, már Géza fejedelem is felismerte a rendszerváltás szükségs-ségét, de ő még türelmi időt biztosított az átállásra. A Nyugat megbékítése céljából leállította az erőegyensúlyozó hadjáratokat, ami azonban a rendszer válságához vezetett. A külbiztonságot szerződések-kel, szövetségekkel igyekezett biztosítani - egy olyan nyugati világgal szemben, ahol akkor már a legvadabb ököljog uralkodott. Ez viszont külpolitikai csődöt jelentett. Egyetlen szerződés volt, amit úgy-ahogy betartottak: a házasság. Ez azonban kététélű fegyver volt, mert könnyen az ország hűbérbe adásához vezethetett.
A békés, „fájdalommentes” rendszerváltáshoz Géza uralkodási ideje kevésnek bizonyult, mert éppen a legerősebb, legharciasabb és ezért legtekintélyesebb törzsfők zárkóztak el leginkább a reformok elől. Po-litikája folytonosságának törvényes biztosítására öccse, Mihály meg-
gyilkolása után már ő maga sem sem látott semmi esélyt, ezért azt a szűk ösvényt kereste, mely ezen az ingoványos talajon biztonságos szigetre vezetheti a magyarságot. Fiának, Istvánnak, a bajor királylány kezével megszerezte Henrik szövetségét és a teuton veszély közöm-bösítése céljából halálos ágyán azt tanácsolta neki, hogy hűbéri koronát a Pápától kérjen.
Zseniális, a történelemben párját ritkító sakkhúzás lett volna ez, ha:
 • Henrik Gizella kezével távlatilag a magyarok szövetségét és nem a magyar trónra való jogigényét akarta volna biztosítani;
 • a Római Egyház az Üdvözítő igéjének hirdetője lett volna, nem pedig egy globalizáló világhatalom eszköze;
 • és, ha ez a fejedelmi szándék nem ütközik minden tekintetben a törzsfőnökök ellenállásába.
Közülük Koppány volt az, aki legvilágosabban látta, hogy a magyarsá-got négy nagy veszély fenyegetheti: 1) nyugati katonai offenzíva, 2) hű-béresévé válása valamelyik központosító hatalomnak, 3) gazdasági ösz-szeomlás és a honfoglaló katonanemzet szolgasorba süllyedése és 4) egy erkölcsi végromláshoz vezető vallási és kulturális válság. Mind a négy veszélyt Istvánban és bajor feleségében látta megtestesülni.
Koppány tudta, hogy a házassági szerződés Henrik, s végső soron Ottó császár trójai falova, és Gizella udvarával óriásira fog nőni az or-szágban az idegen befolyás. Látta, hogy tették el láb alól Henrik követei Géza fejedelem öccsét, a trónvárományos Mihályt és tudta: Géza olyan ellenféllel szövetkezett, akitől minden kitelik, akit még kötőféken tart-va sem szabadna beereszteni magunk közé.
Nem bízott Rómában sem. Papjaik erőszakosak voltak, s valami sunyi alattomosság űlt a szemükben. Mindenkit gyűlöltek, aki nem úgy tisz-telte Istent és Jézus urunkat, mint azt ők liturgiájukban kimódolták. Ezeket zsidó szóval pogánynak nevezték. Idegenek voltak, többnyire németek - ez sem nyerte meg Koppány bizalmát. Az ősök, Lehel, Botond, Vérbulcsú ösztönével összefonódást érzett és gyanított az egyház és a német között. Érezte, az a hit, amit ők hoznak ide, nem a tiszta hit, hanem valami, ami csak a hit mázával van bekenve. Jézus nem ezt tanította. Ő szeretetet, türelmet hirdetett. Azt mondta, hogy mindenki a saját hite szerint üdvözül. Az új papok ellenben azt mondják: senki sem üdvözül, aki nem az ő szavaikkal, szertartás-rendjük szerint adja meg a tiszteletet a Teremtőnek. Még be sem tették az országba a lábukat, még szavunkat sem értik, csak maguk között vartyognak idegen nyelveken, és máris a mi papjaink, sámán-jaink ellen követelnek törvényeket. Milyen emberek ezek?…
És nem bízott Istvánban, a leendő királyban, a németek és a római papok neveltjében sem, aki most idegen fegyveresekkel, jött az ország-ba. Nem a törvényes uralkodót, hanem a nemzet elárulóját látta benne, aki ellen népfelkelést kell hirdetni.
Kettőjük harcával, pontosabban Koppány bukásával kezdődött az a történelmi folyamat, melyet Homonnay Ottó János „ezeréves halál-tusának" jellemzett. Én a Kárpát-medencei történelmünkben hajla-mosabb vagyok inkább egy végtelen útkeresést látni, melynek során a magyar nemzet érdekszövetségek hálójában kívülállóként, vagy alkalmi, kényszerű szövetségesként keresi a saját Magyar Útját. Ezt tette ezer éve és ezt teszi ma is, amikor a nemzet hangja nem hallható. Fény és árnyék, siker és bukás jellemzik ezt az útkeresést és, ha megpróbálunk ösvényt vágni ebben a labirintusban, azt kell lássuk, hogy ez a Magyar Út keresés mindig akkor járt sikerrel, ha a magyar nép nemessége, vagy elitje lemondva egyéni, nem egyszer túlbur-jánzott szabadságjogainak egy részéről, össze tudott fogni egymással és a néppel a közös cél érdekében.
Történelmünk megértésének egyik kulcskérdése, hogy világosan lás-suk az István korabeli Magyarország s Európa helyzetét.
Az ezredforduló Európája a hűbériség rendszerének megszilárdulása időszakát éli. Ennek a rendszernek a lényege, hogy az ország az uralkodó birtoka és a központi (fejedelmi) akarat a személyes doná-ciók, birtokadományok révén érvényesül. Mindez a már általánossá vált magántulajdoni rendszer kiterjesztését, a hatalomkoncentráció új formáját jelenti a korábbi sérülékeny és bizonytalanabb szerződéseken, szövetségeken alapuló hatalomszervezési elvvel szemben. Európában ez a folyamat Carulus Magnus (Nagy Károly) óta erősödött fel és vált egyre általánosabbá, amit az új európai hatalmi tényező, az Árpád által alapított Kárpát-medencei magyar birodalom még sürgetőbbé és szükségszerűbbé tett.
A hűbériség rendszerének kiépülésével párhuzamosan erősödik a riva-lizálás az egyházi és világi hatalom között. A császárság világi hatalma a nyers erő, az egyházé finomabb, áttételesebb... Magyarország e két, egymás fölött épülő hatalom között őrlődik - István az egyházat vá-lasztja. De túllő a célon: Géza türelmi politikáját egy erőteljesebb, erőszakosabb, a Magyar Út helyett a nyugati sablont követő politikával váltja fel, ami a honfoglaló magyarság szolgasorba süllyedéséhez, kulturális értékeinek és hitének elvesztéséhez, lelki meghasonlásához és mondjuk végre ki: a nemzet tragikus és végzetes kettészakadásához, vezető elitje elidegenedéséhez vezetett. A magyarság végzetesen két egymással szemben álló részre: népre és nemzetre szakad, hogy a külső és belső ellenség harcában többé ne is találjon egymásra, sőt ké-sőbb szentesítse is ezt a kettészakadást Werbőczy hármas törvény-könyvével.
Az istváni államalapítás korának legtragikusabb tanulsága ez az ezeréves fel-felfakadó, máig sem begyógyult lelki seb. Tatár, török, német, sőt - végső olvasatban - a századforduló szociál-demokrata nép-mozgalmain át maga a cion-bolsevizmus is ezen a résen át talált utat magának a magyar történelembe; és viszont: e szakadás ideiglenes begyógyításával magyarázható IV. Béla sikeres új ország alapítása csak úgy, mint a Rákóczi szabadságharc és a reformkori nemzeti megújulás kezdeti sikere.
Történelmi tragédia az, ha a és a Rossz harcában az utóbbi győz. Koppány és István személyében két egyformán rossz utat választó hérosz csapott össze. Koppány bizonyult gyengébbnek, ezért neki személyében, Istvánnak pedig politikájában kellett buknia. Kettőjük eleve kudarcra ítélt harcában azután elveszett még a lehetősége is a kollektív, nemzeti értékeink megmentésének. E történelmi kor egyik nagy tanulsága, hogy nemzeti egységünket, függetlenségünket és hagyományainkat sohasem a korszellem ellenében (mint Koppány és annyi más tradícionalista nemzeti hősünk próbálta), de nem is annak behódolva (mint István király meghamisított Intelmeire hivatkozva oly sok nemzetáruló politikusunk teszi mind a mai napig), hanem csak a történelmi folyamatok áramlásait okosan ki-és felhasználva óvhatjuk meg leginkább. Nép és nemzet csak együtt, egymással és nem külföldi erőkkel összefogva lehet szabad és független.
KOPPÁNY első üzenete a XXI. század hasonló problémákkal küzdő magyarságának akár István király üzenete is lehetne.
 
A magyarság a Kárpát-medencei államszervezés után sorozatos katonai vállalkozásokkal, hadjáratokkal kénytelen biztosítani azt az európai erőegyensúlyt, mely külbiztonságának alapfeltétele. Egy évszázad alatt több, mint negyven ilyen hadjáratot szerveznek, elsősorban a nyugati (dunántúli) törzsfők vezetésével, mely hadjára-tok célja hármas: megakadályozni a magyarság létbiztonságát veszé-lyeztető nyugati érdekszövetségek, erősebb központi hatalmak kialakulását, a portyázásokkal megőrizni a magyarság harckészült-ségét, fenntartani katonai erejét és rabszolga szerzéssel növelni a munkáskezek számát.
Nyugat kezdetben nem volt képes ellenállni a szervezett, Európában új, szokatlan taktikát és harcmodort alkalmazó magyaroknak. De ép-pen ez a sorozatos nyugati kudarcélmény gyorsította fel azt a folya-matot, mely végső soron az augsburgi vereségünkhöz (955. aug.10.)
és a magyarellenes teuton érdekszövetség: a Német-Római Császár-ság kialakulásához vezetett.I.Ottó olyan hatalomra tesz szert, mely gyakorlatilag egész Nyugat-Európát képes a magyarok ellen mozgósí-tani.
Fel kellett ismerni, hogy Nyugat taktikát váltott. Bulcsú vezér halála után volt ugyan még néhány sikeres katonai vállalkozás, de a 970-es drinápolyi kudarc végleg arra késztette Géza fejedelmet, hogy más eszközökkel próbálja feltartóztatni a szerveződő nyugati áradatot. Szövetségesekre nem számíthatott, Bizánc messze volt s a magyarság erejét belső törzsi ellentétek gyengítették. Ezeket az ellentéteket a katonai vállalkozások kockázatában és hasznában való aránytalan részesedés és az ebből eredő feudalizálódás tovább mélyítette.
Anyugati hatalomkoncentráció egyre sürgetőbbé tette tehát a feje-delmi hatalom megszilárdítását, ennek azonban óriási akadálya volt maga a törzsszövetségi alkotmány, a Vérszerződés, annak is a föld törzsközösségi tulajdonát, és az ősiség elvét kimondó pontjai, valamint az, hogy a szert kötő törzsfők Álmost és ivadékait nem a „superioritas", hanem a „primus inter pares" elv alapján emelték maguk fölé. A fejedelem így személyes tekintélyén túl csak saját törzsére támaszkod-hatott a fejedelmi tanácsban. Rossz történelmi konstelláció volt, hogy éppen akkor, amikor Nyugatot I. Ottó személyében egy erőskezű ural-kodó szervezte világbirodalommá, a magyarságban növekedett a széthúzás. Géza személyében egy békülékeny fejedelem állt az élén, aki megtiltotta a további nyugati katonai akciókat, nyitott Ottó felé és szövetséget kötött vele. Ez belső gazdasági válsághoz, egyes törzsek elszegényedéséhez, elégedetlenséghez vezetett.
Ezen a ponton, ha meg lett volna hozzá a kellő tekintélye és erélye, Géza fejedelem még megtalálhatta volna az erőösszefogásnak a feudá-lis államalakítás felé mutató, legkisebb megrázkódtatással járó „Magyar Útját". Mint láttuk, volt is ilyen szándéka, de elkövetett egy nagy hibát: fiát, Vajkot, magyar környezetéből kiszakítva, idegenek nevelésére bíz-ta, és ezzel eleve eljátszotta számára a törzsfők támogatását. A népétől elidegenített István pedig már nem is kísérletezett a „Magyar Úttal”…
Koppány balsejtelmei - sajnos - mind beigazolódtak. A bajor királyi házzal kötött házassági szerződéssel - képletesen szólva - „beeresz-tettük azt a tótot a házba, mely végül kivert bennünket belőle”, a Római Egyház pedig, mint a történelem bizonyította, veszélyes szövetséges volt. Védelmének ára - akár csak ma a NATO-é - tökéletes nemzeti önfeladásunk és kulturális integrálódásunk volt. Ez utóbbi állításunk megvilágításához azonban egy rövid gondolati kitérőt kell tennünk.
A magyar tragédia megértéséhez ugyanis feltétlenül ismerni kell a római katholicizmus történelmi lényegét és célját. A jeruzsálemi gyülekezetből fejlődött Római Egyház kezdettől fogva különleges szerepet töltött be. Elfordulva a Názáreti Jézus által hirdetett ősi, Napvallásból és a zarathustrai Avesta-vallásból fejlődött szeretetvallás lényegétől, egy alapvetően zsidó mitológiai alapokra épített christianiz-must képviselt, mely vallási irányzat - magát katholikusnak, azaz „egyetemes" vallásnak nevezve - rövidesen megkezdte globalizáló világi hatalma kiépítését.
A kereszténység lényege tehát két oldalról közelíthető meg. Történelmi oldalról, Jézus tanításai felől, valamint a Bibliában kanonizált szöveg oldaláról nézve és elemezve. Ez a két megközelítés egyszersmind két egymással ma is antagonisztikus vallási felfogásban: a manicheizmus-ban újjászülető jézusi kereszténységben és evangéliumi tanításokban, valamint a zsidók babilóniai fogsága idején különböző forrásokból összeszerkesztett zsidó Bibliára alapozott christiáni „Újtestamentum"-ban fogalmazódik meg. Mivel az ezredforduló idején a magyarságot, elfordítva a tiszta jézusi tanoktól, e második, judaizált irányzat elfoga-dására kényszerítették, történelmünk alakulásának megértéséhez is e változat elemzésére van szükség. Vegyük ezért elő a Bibliát és -tudatá-ban annak, hogy a kanonizált szöveg, részben történelemhamisító zsidó mitológia (Ótestamentum/Ószövetség), részben pedig Jézus eredeti tanításainak a zsidó-keresztény papság által évszázadokon át gyúrt és átideologizált torzója (Újszövetség)- tegyük vizsgálat tárgyává azt a bibliai Jézus-képet és kereszténységet, valamint ennek lehetséges, igazi céljait, melyet ez a hitelesnek tekintett szöveg állít elénk.
A zs.k. Bibliában a „Názáreti" Jézus hol Christus, azaz Megváltó, hol Üdvözítő, hol pedig Messiás néven és értelemben szerepel, kifejezet-ten a fogalmi zavar növelése és „egybemosása” céljából váltogatva ezeket az egyáltalán nem szinonima-jellegű kifejezéseket. Ez a bibliai Jézus, akár „király", akár „megváltó", mindenesetre zsidó, akit maga a zsidóság furcsa kettősséggel kezel: egyszerre tagadja és állítja zsidó származását. A zsidók felé -belső használatra- tagadja, kifelé, a goyok felé pedig állítja. Ennek a „kettőslátásnak” okait vizsgálva eljuthatunk a kereszténység kettősségének és a judeo-kereszténység rejtett céljainak megértéséhez.
A zsidó papok, amikor azon a pénteki napon Jézus urunk vonagló testét a kereszten hagyva hazaballagtak sábecet tartani, elgondolkoztak. Kezdték sejteni, hogy kit öltek meg és sejtették a következményeket is, amit ők kértek magukra, amikor „Rajtunk a vére és utódainkon!” kiáltással követelték Pilátustól Jézus elítélését.
Tudták, hogy gyűlölik őket minden népek, és e kettős szorításból: a rómaiak fizikai uralma és a népek megvetésének lelki nyomása alól saját erejükből ki nem törhetnek. Fel kellett oldaniuk a zsidósággal szembeni ellenszenvet és meg kellett sokasítaniuk magukat számbelileg is. Ehhez használták fel Jézust és a személye és tanításai körül kibontakozó kereszténységet. A evangéliumok tartalmát meghamisítva, eltorzítva úgy állították be az istengyilkosságot, mintha Jézus a zsidók „megváltása" érdekében önként vállalta volna a keresztet. Másfelől saját mítoszaikkal és szellemükkel telítették az új vallást, hogy aki ezentúl Jézushoz fordul megvilágosodásért, az mindenütt ővelük, az ő erkölcsiségükkel, tanaikkal, hőseikkel és mártírjaikkal, az ő népük viselt dolgaival -sokszor visszataszító és szennyes dolgaival- szembe-süljön. A prozelyták, a zsidóhitre tért nemzsidók helyét és szerepét ettől kezdve keresztények, azaz mostmár zsidó-keresztények vették át, akik egy zsidó Isten zsidó fiában hisznek - hogyan is haragudhatnának hát magára a zsidó népre!? A zsidóság tehát a rohamosan terjedő judaizált kereszténység révén óriási erkölcsi támaszra talált.
Ennek a kereszténységnek a lényege tehát a megreformált zsidó vallás, melyre épülő keresztény hit csak felszín és eszköz, amely indirekt módon szolgálja az egyetemes célt: a mózesi törvények átértelmezésé-vel és terjesztésével egyengetni lépésről-lépésre egy hegemonisztikus, faji alapon szerveződő világuralom útját.
Ennek a kereszténységnek lett a központja Róma.
Csak e célok felismerésével és megértésével nyerhet konkrét értelmet a „megváltás", a „kiválasztottság" és az „eleve elrendelés" fogalma. Csak így foghatjuk fel a bibliai Jézus kijelentésének értelmét: „Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Máté 5,17.)
De mondott-e, mondhatott-e ilyet az igazi Jézus és gondolhatott-e a zsidó törvények betöltésére, mint azt a Biblia sugallja, sőt állítja? Semmiképpen.
Mert hogy is szól ez a törvény, a mindennél erősebb ősi parancs?
Pusztítsd ellenségedet!", mondja Mózes (Móz. 33,27.), hogy beteljesedjen a prófécia:
terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre és tebenned és magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei ... oly nép lesz (Izrael népe), mely maga fog lakni és nem számláltatik a nemzetek közé… és bátorságban fog lakni Izrael és egymaga lesz Jákób forrása a gabona és bor földjén (Móz. I.28, 14; IV. 23, 9; V. 33, 28.).
Miközben a keresztény ember a krisztusi szeretetbe és megváltásba vetett őszinte hitével, de e deformált kereszténység igazi céljait fel nem
ismerve, öntudatlanul szolgálta és szolgálja ezt a mózesi célt, a keresztény -immár zsidó-keresztény- egyház megtette a világhatalom felé vezető második lépést: a beépülést a hatalomgyakorlásnak a fizikai kényszeren, a gazdasági ösztönzésen és a lelki terroron alapuló hármas eszközrendszerébe.
A VIII. században a római katholicizmus megkezdi világi hatalma kié-pítését és elindul e mózesi célok beteljesítése útján. Kifelé a legkisebb változástól is görcsösen ódzkodó, a célirányosan finomított „krisztusi" tanok dogmáiba merevedő, e kanonizált Szentírásnak még a betűihez is látszólag aggályosan ragaszkodó Római Egyház vezetésében a vagyo-nokkal szerzett stallumok alapján megindul a szekularizálódás, a világi és egyházi hatalom összefonódása. Ebben a folyamatban előbb az elvi-lágiasodó papság, majd az általa képviselt, az evangéliumi keresztény-ségtől mindinkább eltávolodó, kiüresedő vallás is hitelét veszti.
Az Egyetemes Egyház lényegileg egyetlen nemzethez kötött nemze-tekfelettiségén az első és végzetes sebet az eredetileg héber és görög, majd később latin nyelvű Biblia nemzeti nyelvekre fordítása ütötte. Ez-által a Biblia magyarázata megszűnt papi privilégium lenni és egyre szélesebb tömegekhez jutott el az „ó-és újtestamentumi" tanítások lé-nyege a kiválasztottságról és a megváltásról. Tovább már nem lehetett a hittételek önkényes magyarázatával csak az ótestamentumi terekre és viszonyokra szűkíteni a mózesi parancsok és jövendölések érvényét.
Nyilvánvalóvá kezdett válni, hogy az ősi törvényeit változatlanul szentként tisztelő és követő, szétszóratásban élő zsidóság messze túl-lépte a kánaáni határokat és a Thóra könyvei egyre félelmetesebb hát-terül kezdtek szolgálni az Evangéliumhoz, mely a szeretet, a megértés és az Isten előtti egyenlőség mákonyával altatgatta az ébredező nemzetek önvédelmi reakcióit.
A reformációval nemzetivé vált az istentiszteletek nyelve is és a szószé-kekről elhangzó prédikációkba egyre több nemzeti érzés vegyült. A lelkek mélyén lassan-lassan derengeni kezdett a mindmáig nyíltan ki nem mondott igazság: kétféle parancs van a földön, kétféle értékrendet követve küzdenek, remélnek és szenvednek Európa népei.
Mert a kiválasztottaknak Mózes szavaival mondá az Úr:
És megemészted mind a népeket, melyeket néked ád az Úr, a te Istened;
ne kedvezzen a te szemed nekik, és ne tiszteld az ő isteneit…
És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket előled.
Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod,
hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!
De az Úr, a te Istened elődbe vezeti őket
és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.
A nem kiválasztott népekhez pedig szól az Evangélium tanítása eképpen:
Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt jobb felől,
fordítsd felé a másik orcádat is!
Az egyikhez a parancs: Pusztítsd ellenségedet! Irtsd ki még az írmagját is!
A másikhoz a parancs: Szeresd ellenségedet…!
Nem volt szabad megvárni, hogy tömegek előtt világosodjon meg a megváltás igazi értelme: az, hogy a megváltás nem egy alig érthető „eredendő bűn” jóvátétele - Isten egyfajta kiengesztelése a zsidó „bűnbak” áldozat mintájára egy régi és általa kiprovokált kihágásért -, hanem a zsidó nép megváltása, felszabadítása és kiválasztottságának elismertetése a mártírok vértanúságával hódító útjára indult zsidó-ke-resztény vallás által.
Ezzel a deformált és judaizált kereszténységgel és teuton zsoldos-seregével találta tehát szemben magát a Kárpát-medencébe hazatérő őskeresztény-manicheus hitű magyarság és ezzel a globalizáló erővel vette fel a harcot Koppány, nem pedig a „kereszténységgel” mint a történelemhamisítók állítják. (×)
Koppány még tudta, érezte azt, amit az Istvánná lett Vajkból kiöltek az idegen szívű és hitű papnevelői: azt, hogy Isten minden népnek adott saját hitet az ő lelke szerint. Aki pedig megtartja a hitét, az megmarad és betölti hivatását, amely nép pedig elveti azt mások hitéért, attól elfordul az Úr és elvész… Látva az égi csillag-mezőkről népe lassú pusztulását és a pusztulás okait, Koppány második üzenete ezért hozzánk, a maradékokhoz így szól:
Erős csak az egynyelvű, egyhitű, egy Istent szolgáló nép lehet, mely -ha felismeri hivatását ezen a földön-, akkor nemzet a neve. Koppány és István konfliktusa azonban arra is rá kell döbbentsen bennünket, hogy a hit csak akkor lehet megtartó erő, ha az a nép lelkéből, ősi hitvi-lágából táplálkozik.
(×) Mint minden összetett jelenségnek, ennek is több olvasata van. A tisztánlátást a célok és érdekek kusza szövevényében nagyon megnehezíti a középkori szövetségi rendszerek pillanatnyi érdek-motiváltsága, jelen esetben az a tény, hogy az egyházi és világi hatalom nemcsak szövetkezett, hanem egyidejűleg rivalizált is egymással: a Pápa, miközben a németekkel, Ottóval és Henrikkel szövetkezve a magyarság ellen tört, a magyarokat titkos diplomáciával a németek ellen igyekezett kihasználni.
Ma már világos, hogy az a hit, mely egy két évezredes hazátlanságban erőt és lehetőséget adott a zsidóságnak a megmaradásra és egy világot átfogó, szinte világbirodalom-jellegű faji hegemónia megvalósítására, a világ más népei számára - egy meglágyított változatban - enerváló hatásúnak bizonyult, lelki kiüresedéshez és feloldódáshoz vezetett.
Koppány vezér egy nagy korszakváltás áldozata lett. Egy olyan nép utolsó nemzedékének volt a vezére, mely saját Istene útmutatását követve jött vissza ősi földjére, a Föld neki juttatott Aranyos Szegeleté-be, hogy „éljen benne és ne számláltasson más népek közé". Azért fo-gott fegyvert és lázadt fel a nemesség ősi jogán, mert látta, hogy népe elfordulni készül Istenétől és megtartó hitétől, hogy szolgálja ezentúl egy idegen nép idegen istenét...
Tisztelt Hallgatóim! Felteszem a kérdést: ha az az Isten, akinek most áldozunk nem a mi istenünk, akkor hol van a magyarság Istene?
Erre pedig csak azt felelhetem: ott, ahol a nemzet, és viszont: ahol nincs nemzeti istenhit, ott nemzet sincs. Mert az istenek ereje híveik erejében rejlik. Elhagyott isteneknek és oltároknak magasztos dolog lehet ugyan áldozni, de gyenge az az isten, melynek népe elhagyta oltárait és gyen-ge az a nép, melynek nincs istene, aki vezesse, ellenségképe, mely a világban való tájékozódását segítse és hite, amely erőt adjon az ellenségeivel való szembeszállásra.
Mielőtt azonban az újabb témakör, az ellenségkép kialakításának kérdésére rátérnék, megpróbálom definiálni, hogy mitől ellenség az ellenség?
Mert attól, hogy egy nép kollektív érdekeit védi még nem szükségsze-rűen ellenségünk. Ellenséggé akkor válik, ha ezt, mint a mi rovásunkra teszi, vagy fölöttünk szupremanciára tör, illetve ha belülről bomlasztva, nemzetiségi csoportérdekeinek védelmével a magyarság nemzeti (cso-port)érdekeit sérti, vagy megbontja a nemzeti egységet. Nem akarjuk elméleti fejtegetés ingoványába vezetni ezt a kérdést azáltal, hogy megállapítjuk: ilyen alapon minden nép, mely védi kollektív érdekeit, potenciális ellenség, ugyanis erről szó sincs. Csak azt kívánjuk kiemelni, hogy az a kormányzat viszont, mely hangsúlyozottan meri állítani, hogy „nincs ellenségképe", nem állít mást, mint azt, hogy feladta az általa képviselt nemzet csoport-érdekeinek védelmét, hogy nem is hajlandó, vagy egyszerűen képtelen az ország érdekeinek felismerésére és képviseletére; ez a politikai elit nem állít mást magáról, mint hogy csupán álelit, rosszabb esetben nemzetáruló. Nehéz ugyanis elképzelni olyan boldog népet, melynek kollektív érdekeit senki sem sértené, amely fölött senki hegemóniára nem törne…
Visszatérve az ellenségkép kérdéséhez: a fenti meghatározás alapján sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy ellenségeink igenis vannak, sőt számosak, és az elmúlt évezredben nem, hogy fogytak volna, de még szaporodtak is. A parttalan eszmefuttatás veszélyét elkerülendő, most azonban csak egyről, a legveszélyesebbről fogok beszélni Önöknek, melyre meghatározásunk maradéktalanul ráillik, mely ezer év alatt nemcsak a magyarságot, hanem a világ minden népét fenyegető ve-széllyé nőtt: a zsidó szellemről.
Ez a szellem pusztította el Babilont, sorvasztotta „rút szibarita vázzá" Sybaris-t, ez buktatta meg Rómát és Bizáncot, ez bomlasztotta a szkíták népét mint kazár, ez ellen támadt fel Koppány és ez irtotta ki nemzetségét, süllyesztette szolgasorba a honfoglaló szabad magyart, pusztította el kultúránkat, mint zsidó-kereszténység, ez tört ránk a törökkel, mint iszlám, a Habsburgokkal, mint a velencei zsidó kalmár őseik szelleme; ez gyilkolta, majd száműzte és fosztotta ki népünket 1919-ben és ’45 után, mint cion-bolsevizmus és ez tereli most az európai népeket a megálmodott Új VilágRend olvasztótégelyébe, mint liberális demokrácia. A magyarság és Európa több ezer éves történel-mén e globalizáló szellem figyelmeztető árnyéka vonul végig, egészen napjainkig.
Ezért volt hiába minden személyes bátorság, virtus, „ész, erő és oly szent akarat”, mert egy szellem ellen nem lehet karddal, fegyverrel harcolni, miként a besurranó tolvajok, járványok és mérgek ellen sem védenek a várfalak. Fegyver csak fegyver ellen való, a méreg ellen pedig csak ellenméreg lehet hatásos.
Nem elég tehát megismerni az ellenséget természetét, szövetségeseit, módszereit, céljait, ki kell fejleszteni ellene a hatásos fegyvert, jelen esetben ellenmérget is - ez az, amit úgy mondunk, hogy ellenségkép megfogalmazása. Miután pedig megfogalmaztuk ezt a képet, ki kell dolgoznunk a védekezés módszereit, stratégiáját.
Vége annak a világnak, amikor még a magyarok nyilát és kardját rettegte Európa. Ma olyan világot élünk, mára olyan mélyre süllyedt a magyarság, hogy - Ady keserű szavait idézve - aki ma magyarba rúg, az kedvet kap a rúgáshoz. És ennek egyetlen és kizárólagos oka nem a vélt gyengeségünk, hanem egyszerűen az, hogy nincs ellenségképünk. Toleránsak vagyunk, idegenimádók vagyunk, megbocsátók, megértők
vagyunk… Milyen szép, szalonképes kifejezések ezek a kollektív amnéziára!
Mert nézzük csak meg történelemkönyveinket! - van-e még nemzet rajtunk kívül, mely olyan „egyrészről - másrészről” stílusban értekezne nyilvánvaló ellenségei viselt dolgairól? Irnak-e szomszédnépek történészei, vagy akár az Encyclopedia Britannica elismerőleg a magyarságról? Sehol. Érdemeinket, erényeinket tagadják, vagy kifigurázzák, hibáinkat felnagyítják… A zsidó szellem most, már és még (!) nem fegyverrel öl.
De ez nem jelentheti azt, hogy a nemzetgyalázás, hazaárulás naponta elkövetett bűnei fölött szemet hunyhatunk. Ki kell használnunk ezt a pillanatnyi fegyverszünetet. Ne csak ellenfeleink megerősödését, a mi öntudatra ébredésünket is szolgálja ez a történelmi szélcsend. Mert nemsokára jön a vihar, és ha addig nem fogjuk meg egymás kezét, nem tájékozódunk, hogy ki a barát és ki az ellenség, ha addig nem tudunk megkapaszkodni elárult, elhagyott elszennyezett földünkben és nem találunk vissza ősi Istenünkhöz, elfúj bennünket, mint a pelyvát. Ismerjük fel végre igazi ellenségünket, mely a szumír birodalom felbomlásától a XXI. évszázadig gyengített bennünket és tanuljunk meg ellene védekezni, okosan, nem úgy, mint eleink tették.
Ez Koppány vezér harmadik üzenete számunkra.
Ezért nemzetpolitikai stratégiánk részévé kell tenni bizonyos axiómákat, mint például azt, hogy:
 • Ellenségeink vannak !
 • Ellenségeinknek nevei vannak!!
 • Ellenségeinknek bűnei vannak velünk szemben - elévülhetetlen bűnei, melyeket megbocsátani talán lehet, mert kell, hogy békesség legyen a földön, de elfelejteni sohasem szabad!!!
Mindent meg kell tehát tennünk a tudati erózió ellen. Ellenségeink neveinek és bűneinek aláhúzottan kell szerepelniük a történelem-könyvekben. Nincs és nem lehet félrenézés, mert a kollektív történelmi tudat a nemzetfogalom egyik legfőbb ismérve, és milyen nemzet az, mely a mások által elétartott görbe tükörből ismeri magát és környe-zetét generációk óta?
 • Az ellenséget nem lehet és szabad tolerálni, akkor sem, ha külső ellenség és akkor sem, ha belső „Ötödik Hadoszlop", vagy ellenségnek elkötelezett kollaboráns, vagy magát megnevezni, nemzetiségnek nevezni sem engedő egyszerű másság!!!!
Merjük felismerni, hogy az a népcsoport, mely idegen testként tud és tudott élni közöttünk évszázadokon át anélkül, hogy kultúránkkal, történelmünkkel, örömeinkkel, bánatainkkal a legkisebb mértékig azonosult volna, az ellenség akkor is, ha pillanatnyilag kivár.
 
 • Magyarország ellenségei pedig sem abszolút értelemben, mint most, sem bármilyen numerus clausus elv alapján nem lehetnek vezetőink, tanítóink, nem alakíthatják nemzetképünket. Nemzeti csopor-térdekeink árulóit kivétel nélkül ki kell rekeszteni a politikai, kulturális és gazdasági élet vezető posztjairól!!!!!
 
A fentiekből azonban nyilvánvaló, hogy az ellenségképről felvázolt kritériumokkal nem egy faj körvonalait fogjuk megrajzolni. Nincs ez így még akkor sem, ha ez a megrajzolt ellenségkép-sablon egy bizonyos népfajra, a zsidóságra, mely ennek a szellemnek genetikailag letétemé-nyese, különösen ráillik. A két világháború közötti népmozgalmaknak, amikor már világosan látszottak ezek a körvonalak, éppen az volt legfőbb hibájuk és végső bűnük, hogy e rontásunkra tört belső ellen-séget egy fajban, a zsidóban, nem pedig egy eszmében, a cion-fasizmusban jelölték meg.
Mert, ha így történt volna, akkor nem lehetett volna elkerülni annak meghatározását sem, hogy: mitől zsidó a zsidó? Nekünk ugyanis sem régen, sem most nem a zsidóval magával, hanem a népek és a világ fölötti uralomra törő zsidó szellemmel kellett volna és kell harcba szállni. (××) Minden különösebb fejtegetés nélkül belátható ugyanis, hogy ezt az ideológiát nem csak zsidók képviselik, hanem mindenki, aki ennek szellemében él, cselekszik és gondolkodik, aki ennek értékrendjét követi. Már pedig, ma ez a szellem hatja át egész gazdasági, kulturális, tudományos és vallási életünket.
De éppen azért, mert a zsidóság ennek a mentalitásnak genetikailag letéteményese, sokkal kevésbé vádolható bármivel is a saját kollektív érdekeinek könyörtelen érvényesítésén túl, mint azok a nemzsidók, akik saját pillanatnyi, egyéni hasznukért áldozták és áldozzák fel a nemzeti csoportérdekeinket és válnak ezen ideológia és rajta keresztül a zsidóság hatalmi törekvéseinek támogatóivá. (Ezt a jelenséget egyik legmarkánsabb hazai képviselőjéről „Eötvös-szindrómának” nevezem.)
Ez a relatív felmentés, nevezetesen az, hogy nem vádoljuk a zsidóságot árulással azonban konzekvenciálisan azt is jelenti, hogy nemzetünk részének sem tekinthetjük őket!
 

(××) Kényes felismerés lett volna ez akkoriban, hiszen a Herrenvolk eszméje kísértetiesen hasonlított a cionista Protokol-ban megfogalmazott elgondoláshoz, és kényes felismerés ez ma még inkább, mert azóta ez az eszme uralkodó ideológiája lett a cionistákkal szövetkezett Amerikának és alapelve a Bush-doktrínának nevezett Új VilágRendnek.
(ld. Padányi: A nagy tragédia - II./23. + CION jkv. XXII-XXIV. fejezet)
A magyarországi zsidóságnak közel ezer év állt rendelkezésére ahhoz, hogy eldöntse, köztünk akar-e élni, vagy velünk. Ők az előbbi mellett döntöttek, azon hátsó szándékból, hogy végül felettünk élhessenek. Ebbe természetesen nem egyezhetünk bele. Azzal párhuzamosan, hogy kiszorítjuk őket és kollaboránsaikat a magyar élet irányító posztjairól, ki kell dolgoznunk a velük és más, nemzeti kultúrértékeinkkel és érdekeinkkel összeegyeztethetetlen értékrendű, beolvadni nem akaró, nemzetidegen népcsoportokkal való elkülönült egymás-mellett élé-sünk etikáját.
Az antiglobalizációs-antiliberális stratégiánknak abból a felismerésből kell kiindulni, hogy a globalizáció szolgálatába szegődött jelenlegi magyar kormánytól a nemzet védelmet nem várhat. A magyarság kifosztása, érdekeinek kiárusítása megtörtént, hazánk földje végleges kiárusításának stratégiáján és jogi hátterének megteremtésén, a kormánypártok támogatásával, jelenleg dolgoznak a FM szakértői (Kossuth R. 2000. Szept. 20. 6:00).
Hazánk, utódaink életterének és létalapjának megmentésére egyetlen lehetőség kínálkozik csupán: a nemzet megvilágosítása, összeszerve-zése és kollektív szembefordítása ezekkel a tragikus folyamatokkal.
Minden eszközzel igyekezni kell rádöbbenteni az embereket, hogy az a világrend, amit számára készítenek, alapvetően aljas, mert a rabnépek fölött egy uralkodó igazságot ismer el: a zsidókét.
Világossá kell tenni, hogy milyen aljas játékot űzött a zsidó szellem és uralomvágy a népek szabadságszeretetével, amikor ezt az érzést hasz-nálta fel arra, hogy a népeket saját nemzeti elitje, nemessége ellen fellá-zítsa csupán azért, hogy azok helyébe saját, a nemzeti érdekeket már nem védő és képviselő nemzetek feletti kiszolgáló elitjét ültesse, akik egy nem is oly távoli jövőben megvalósuló interplanetáris világkor-mány képviselőiként lesznek hivatva kizsákmányolni a népeket.
Világossá kell tenni, hogy a liberális demokrácia és globalizáció ezt a célt szolgálja. E célok mezőgazdasági olvasatát igyekeztem körvona-lazni egy korábbi előadásomban. (×××) Rámutattam, hogy ebben a Liberális Demokráciával ideologizált, ránk és minden népre kényszerí-tett internacionalizálódásban nemcsak egy világuralmi próbálkozásról van szó, hanem egyúttal egy szűk hatalmi kör felkészülésről az energia-és nyersanyag források totális beszűkülésére, amikor már lét, vagy nem-lét kérdése lesz az egyik legfontosabb megújuló energia bázis: a kedvező természeti adottságú termőföldek birtoklása.
__________________________________________________________
(×××) Kertkultúra és nemzeti felemelkedés (Bocskai István Szabadegyetem - előadássorozat)
Egyáltalán nem mellékes célként emeltem ki azt, amit a világot uralni akarók a szülőföldhöz való kötődés, a nemzettudat és a kollektív önvédelmi ösztönök elsorvasztása, a „másság” imádatának köztudatba sulykolása által el szeretnének érni: hogy átjárhatóvá tegyék a világot a küszöbön álló ökológiai katasztrófa menekültjei számára.
Ezért dolgozik jelenleg is a Liberális Internacionálé ügynökeiből verbu-vált magyar bábkormány minden erővel azon, hogy tradíciót átörökítő birtok helyett munkaeszközzé és forgalomképes árucikké tegye hazánk földjét, amerikai mintára mezőgazdasági vállalkozóvá tegye a magyar gazdát, beékelt érdekeltségekkel és idegenek betelepítésével fellazítsa a magyarlakta településeket, szaporítva ezzel is a nemzeti érdekeink ellen kijátszható, a lakosság energiáit lekötő, figyelmét megosztó és a politikai vezérfolyamatokról elterelő etnikai zárványok számát.
E folyamatok megállítása és megfordítása céljából olyan tradícionális jobboldali nemzetpolitikai stratégiát kell kibontakoztatnunk, mely:
 • a polgárosodás és eltömegesedés helyett a birtokosi szemlélet erősödését, a nemesedést,
 • az internacionalizálódás helyett a nacionalizálódást,
 • az értékelvűség helyett a minőség forradalmát,
 • a nemzetközi integráció helyett a kooperációt,
 • a társadalmi diszperzió és mobilitás helyett a kohéziót és stabilitást,
 • a technikai civilizáció helyett a nemzeti kultúrát,
 • a szabad anyag-és tőkeáramlás helyett a korlátozott tőkeáramlást és
 • az urbanizálódás helyett a vidékfejlesztést segíti és helyezi előtérbe.
 • A magyarság nemzeti csoportérdek védelmi képességének megvédése csak olyan társadalmi és gazdasági felállásban képzelhető el, ahol az uralkodó típus nem a kozmopolita proletár és polgár, hanem a hazájához érzelmileg is kötődő birtokos mester, a cívis, ahol a föld nem árucikk, hanem el nem adható nemzeti kincs, ahol a minőségi értékek pénzre át nem válthatók, ahol a gazdasági és politikai vezetés az orszá-got nem az EU-csatlakozásra, az ÚVR-be való beépülésre készíti fel, hanem egy rövidesen bekövetkező globális világválságra, és fő kérdésként kezeli szuverenitásunk megőrzését és nemzeti csoport-érdekeink védelmét.
  Ennek a programnak a kidolgozása égetően sürget és minden kül-és belföldi jobboldali erőnk összefogását igényli. Jövőnk építése és megmentése érdekében félre kell tennünk minden múlt feletti kesergé-sünket és sérelmünket. Nemzeti nagyjaink áldozata és mártírhalála csak úgy nyerhet értelmet, emléküket úgy ápolhatjuk leginkább, ha szellemüket élő valóságként, örök figyelmeztetésként és útmutatóként tudjuk, érezzük magunk mellett mindennapi döntéseink során.
  Egy nép csak az állandó éberlét - nemzeti öntudat - állapotában maradhat meg és lehet naggyá. Vannak népek, melyek számára ezt az állapotot üldöztetésük, önmagukba szuggerált kiválasztottság tudatuk, mesterségesen fenntartott szétszóratásuk, vagy történelmi reváns-vágyuk tartja fenn. Történelmünk azt bizonyítja, hogy a magyarság megtartó ereje az önmagunkra utaltság állapotában folytatott állandó létküzdelem. A magyarság csak a közös veszély érzetében teljesedhet ki, mint nemzet. A történelem által szétszórt jobboldali nemzeti erőink egyesítésére, összeszervezésére van szükség ahhoz, hogy ehhez a küzdelemhez útmutatót, tradícióinkban gyökerező nemzetpolitikai stratégiát dolgozhassunk ki és emögé felsorakoztathassuk a nemzet javát.
  Kollektív érdekeink érvényesítéséhez nekünk is csak a nemzeti éberlét állapotában lehet esélyünk. Egy ilyen nemzeti ébredéshez lelki erőt pedig csak az ősmagyar keresztény hitünkből újjászülető nemzeti vallásunk adhat. Ezt a magyar vallási megújulást programunk szerves részévé kell tennünk, és antiliberális stratégiánkat nemzeti vallásunk templomainak szószékeiről, nem pedig a parlamenti padsorokból kell meghirdetnünk.
  Legyenek ezért templomaink ismét a magyarság gyülekező helyei, antiliberális harcunk szervező bázisai!
  Koppány vezérünk negyedik üzenete ezért talán így szólhatna minden magyarnak: Az új évezred és új történelmi sorsforduló küszöbén a feltámadó és hitében megerősödő nemzet új harcához Napisten, Jézus urunk fővezérletével népére vár!
  (Várgesztes, 2000. Október)
  ___ . ___
  zellemről beszélünk - mentalitást is mondhatnánk. A minden népben meglevő, de erkölcsrendje folytán nem egyformán érvényesülő rossz ösztönök elhatalmasodása annyiban írható a zsidóság számlájára, hogy az mint eszmehordozó és katalizátor ezekenek a rossz ösztönöknek a manifesztálódását segíti.
  Ezeket a rossz ösztönöket, bűnöket, Eszmévé és világmozgató ideológiává először a jakobinusok finomították. Ennek az eszmének a neve mindmáig: liberalizmus.
  A magyar nemesség e szellem ellen kelt fel 1809-ben. Ettől óvta a reformkori nemzetet a sokkal inkább tradícionális-jobboldali, mintsem liberális gróf Széchenyi István és e szellem uralomra jutása ellen tiltakozva szakította meg kapcsolatát Kossuth-tal (aki mai fogalmaink szerint viszont inkább populista, mintsem liberális volt; „liberalizmusa” azonban nem internacionalista, hanem kifejezetten nemzeti töltetű volt; ilyen értelemben, mint nacionalizmus, tehát baloldali, de nem „baloldalibb”, mint a jelenlegi nemzeti „jobboldal”), ez ellen a szellem ellen küzdött Prohászka Ottokár püspök és Mindszenty József hercegprímás, mint legutóbbi történel-münk két legpozitívabb személyisége. Velük szemben viszont, mint ellenpólus, ennek a szellemnek a szolgálatában áll száz éve nagyjából és az utóbbi ötvenöt évben kivétel nékül az egész magyar kormány és a magyar nép többsége, vagyis jelesül:
  - minden volt kommunista, ill. a velük kapcsolatban álló és állt valamennyi szimpatizánsuk és kollaboránsuk, nemre, korra, rangra és beosztásra való tekintet nélkül; a kommunista, szocialista, szociál-demokrata pártok tagjai és szavazói; minden jelenlegi, magát anti-kommunistának, polgárinak, jobb-és jobb-közép demokratának tituláló párt, annak tagjai és szavazói;
  - minden szabadkőműves, ill. a szabadkőművesség által támogatott intézmény, szervezet tagja;
  - a zs.k. egyházak vezetői és papi testületének nagy része;
  - mindenki, aki a zsidó világuralmi törekvéseket szolgáló liberális demokrácia híve, vagy haszonélvezője, függetlenül attó, hogy zsidó, vagy nem zsidó;
  - baloldali-liberális és polgári sajtó és a telekommunikáció egész szervezete, szinte kivétel nélkül;
  Ezért lenne égetően sürgős a nemzeti és jobboldali erőink összefogása, mert a nemzet iránymutatást, érdekvédelmet csak ezektől az erőktől várhat. Nem szolgálná azonban az óhajtott összefogást, ha most neveket és tényeket említenék, csupán, mint általános tendenciát, sajnálattal megállapítom, hogy ezeket az erőinket ma a legteljesebb mértékű széthúzás, egymás iránti, gyakran gyalázkodásig fajuló bizalmatlanság jellemzi - ellenségeink nem kis örömére. Széchenyi István mondta egyszer, hogy olyan kevesen vagyunk, hogy még a rablógyilkosnak is meg kellene bocsátanunk. Bár ennyire nem lehetünk megbocsátók, de az is tarthatatlan, hogy ma a nemzeti eszme leglelkesebb zászlóvivőit rekesztik ki e mozgalmaktól és nemzeti párt-alapszervezeteket vernek szét ún. „jobboldali” elemek túlsúlyra jutása miatt.
  Tarthatatlan, hogy éppen az az erő, a nyugati emmigráció, mely ötven éven át egyedüli képviselője volt a magyarság igazi érdekeinek és legnemesebb tradícióinak, még ma sem kap lehetőséget arra, hogy közéletünk szerves részévé váljon.
  Ki kell ezért dolgoznunk és meg kell hirdessük a jobboldal összefogásának stratégiai programját, hogy a közvélemény végre világosan különbséget tehessen a tradícionális jobboldal és a velünk szembenálló, különböző árnyalatú, de lényegileg baloldali, egyazon célért munkálkodó pártok között. Ennek érdekében egyetértésre kell jussunk azokban az alapelvekben, posztulátumokban, melyek alapján ezt a megkülönböztetést világosan, közérthetően megtehetjük. Ehhez egyelőre csak annyi megjegyzést fűznék, hogy véleményem szerint ezeket a kritériumokat valahol a tradícionális ultra-jobboldal és a nemzeti oldal jelenleg képviselt, lényegileg egyaránt kirekesztő, két szélsőértéket képviselő álláspontja között kell majd kijelölnünk. 
  Erdey Zoltán
   

  SZEPTEMBER 25-26-27.
  TORONTÓ ONTARIO KANADA
  VI. NAGY SZITTYA TÖRTÉNEMI VILÁGKONGRESSZUS
  Tisztelt Kongresszus, Kedves Magyar Testvérek.
   
  A Hungária Szabadságharcos Mozgalom, a Kőrösi Csoma Sándor Történelmi
  Társaság, a Szabad Magyar Református Egyház, a Magyar Védőkar Mozgalom és
  a Lorántffy Otthon által megrendezésre kerülő VI. Nagy Szittya Történelmi
  Világkongresszust ezennel megnyitom. Őszinte magyar szeretettel köszöntöm az előadókat a magyar egyesületek és egyházak vezetöit és a mélyen tisztelt támogatoinkat akik lehetővé tették ennek a kongresszusnak a megrendezését és minden megjelentet aki rész vesz ebben a nemes küldetésben.
  Szeretnék külön köszönetet mondani a torontói Kőrösi Csoma Sándor Történelmi
  Társaságnak és a társaság elnökének Forray Zoltánnak, hogy mint házigazdák ennek a kongresszusnak rendezésében oroszlánrészt vállaltak.
  Az elmult 12 év leforgása alatt ez már a VI. Világkongresszus ahol közel száz előadás keretében, történészek,politikusok, nyelvészek, írók, költők és
  müvészek a nemzeti emigráció és a hazai értelmiség szine java egy világot
  átfogó nemzeti mozgalom keretében szóban és írásban szólt a Nemzethez.
  Ez a munka nem volt hiába, ezt sok bizonyiték igazolja. 1986 ban mikor az első
  kongresszust tartottuk, Magyarországon még a Kádár rendszer uralkodott. A hazai
  hirszolgálat csak a vicclapok margoján emlékezett meg arról az eseményről.
   
  1991 ben egy évvel a III. NSZTV követően az Árpád Napi Ópusztaszeri Ünnepségek után, már kénytelen volt a hazai sajtó országszerte hírül adni, hogy magyarok a
  nagyvilágból idejöttek, hogy tisztelegjenek és emlékezzenek Árpád Vezérre. Két évvel késöbb,1993 ban IV. NSZTV Cleveland - Szeged -i rendezése
  országszerte a legtöbb hírlapban napvilágot látott. Most már nem lehetett
  elhallgatni az eseményt. Aki akart tudomást szerzett róla.Voltak pletykalapok
  mint pl. a 168 ik Óra akik gunyos megvetéssel írtak rólunk,de voltak sokan mások
  pl a Pesti Hírlap akik tárgyilagosan ismertették a történteket.
  Két évvel ezelött mire elérkezett az Árpád i Magyar Birodalom 1100 éves jubileuma a sokszor megtagadott és kigunyolt történelmi tények hirtelen bekerültek a megemlékezések irodalmába. A honfoglalásról készített filmben leglább tízszer mondatják el Árpáddal, hogy visszajött elfoglalni Atilla örökségét ami a hun magyar folytonosság bizonyitéka. Az évtizedeken át kigunyolt, eltiltott aztán elhallgatott történelmi tények lassan elfogadást nyertek azok részéről akik ezt eddig kényszerből tagadták. Sajnos vannak akik kullognak a történelem után mint pl a Müvelődési És Közoktatási Minisztérium A Honfoglalás 1100. Évfordulója Emlékbizottság amely díszes kiadványban ősi magyar muzeális leleteket a régi Finn Ugor mesevilágba
  csomagolta. Az előszót ki más irta mint az a Göncz Árpád aki az 1100 éves jubileum
  alkalmából az Ural hegység vidékére utazott Finn Ugor rokonokat üdvözölni.
   
  A Magyar Tudományos Akadémia sem akart lemaradni a lótenyésztő Ugor rokonok
  méltatásában. A történet tudományi intézetében a Glatz Ferenc ?által szerkesztett Magyarok Kronikája címü munka a ragyogó Magyar Sumir örökségünkre nem tartott igényt pedig az sokkal magasabb rangot biztositott volna a magyar ősőknek mint a finnugor elmélet. Ugytünik,mintha Halevy vagy Goldziher Ignác szerkesztette volna Zebegényben a Magyarok Kronikáját.
  Továbbiakban a kongresszusok sikerei közé sorolhatjuk, hogy Professzor
  Badiny Jós Ferenc több helyen hazai támogatással végül is forumot kapott
  az igaz magyar őstörténelem méltatására.
  Országszerte Szittya baráti körök és találkozok létesűltek és a öntudatébresztő
  őstörténeti munkák kézről kézre terjednek. Ma már nem az a félő, hogy a
  csodálatos ősmult nem kap további elismerést,mert ezt az örökséget már a nép
  öntudatos része ápolja,hanem inkább az kérdés hogyan fogjuk tudni megakadályozni
  az idegenek által való kisajátitást. Már is vannak hangok, hogy a Kabarok Álmossal
  törzsszövetséget kötöttek és ma elő utodaik Budapesten jogosultak az
  Árpádházi uralom folytatására. Ezek alaptalan elképzelések, mert a vérszerződés szerint uralkodót csak Árpád Nemzetségéből lehetett választani és a Kabarok ebben nem vettek részt. Az ilyen törekvések csak a másság érdekeit szolgálják. Ezek nagyon hasonlitanak a Dáko Román teoriákra melyek az idegenek elsöbbségét
  akarják bizonyitani.
  Ne felejtsük el még ha jelenleg az Árpádi Magyar Birodalom kétharmad része
  idegen megszállás alatt is van a Kárpátmedencében mi vagyunk a többség és mindenki más a kissebbség és fenntartjuk a jogot a Magyar Korona
  Felségterűletének minden talpalatnyi részére és annak vezetésére.
  Ma sokaktól halljuk azt,hogy az elmult választásokon nemzeti kormány került uralomra Magyarországon. Ez a kormány még nem bizonyitott semmit azon kivül,
  hogy a leszerepelt Horn rezsim kimustrált gárdájából sok személyt helyezett
  pozicioba. Az idő és a nép követelései fogják probára tenni ezt a kormányt
  és meghatározni mennyire nemzeti
  Testvérek, minket a mult a jelen és a jövő kötelez, hogy folytassuk ezt a felvilágosító nemzetmentő munkát. Nem hallgathatunk amikor ötezer világháborus és 56 os
  magyar hadifogoly tengődik Kazakhasztánban és könyörög, hogy vissza akar térni
  hazájába, de Göncz Árpád hátatfordit Nekik. Nem csoda,Neki ezek a magyarok ellenségei voltak akkor is meg ma is.
  A VI. NSZTV rendező bizottsága ezennel folyamodik az ujonan alakult magyar kormányoz hogy haladéktalanul vegye napirendre a magyar hadifoglyok azonnali hazatelepitését Magyarországra.
  Felkérjük, a kormányt, hogy megszállt magyar területeket Gróf Apponyi Albert szellemében képviselje és minden nemzetközi forumon a Trianon i jogtalanságok
  eltörlését és a Magyar Birodalom egyesitését szorgalmazza.
  Felkérjük, hogy a nagyvilágban élő Nemzeti Emigráció állampolgári jogait állitsák vissza, hogy azok a Nemzet ügyeibe beleszólást nyerjenek.
  Követeljük, hogy a Bolsevizmus elleni önvédelmben hősihalált halt 1945 ös Magyar
  Kormány minden tagját kivétel nélkűl rehabilitálják és a magyar tankönyvekből a
  háborus bünösség fogalmát töröljék.
  Követeljük, hogy a magyar mult a Magyar Birodalom szent ereklyéinek a gyalázása
  Államellenes büncselekedetnek számitson.
  Követeljük a még élő kommunista tömeggyilkosok,AVOsok felelösségre vonását.
  Követeljük az államositással elkobzott vagyonok igazságos visszaszolgáltatását.
  Követeljük az 1956 os Magyar Szabadságharc Mártírmuzeumát a Kovin Közben
  Felállítani, ahol az iskolás gyerekek oktober 23 án a kínzókamrák és az 1945 től napjainkig megért borzalmakat megtekinthetik.
  Követeljük a megszállt Magyarország 1989 ig felvett külföldi kölcsöneinek
  eltörlését.
  Amig ezek a kérelmek nem kerülnek a megvalositás napirendjére addig nincs
  Nemzeti kormány Magyarországon.
  Ez a Kongresszus sok kiválo előadó termékeny áldozatos munkájával fogja
  gyarapitani a magyarságvédelem fegyvertárát. Minden kongresszus alkalmával
  ujabb és ujabb magyar kiváloságokat szólaltatunk meg. Csak tények ismeretével és
  öntudattal lehet épiteni jövőt. Eljön majd a történelmi pillanat amikor cselekedni tud a Nemzet. A mi feladatunk a véges életünkben végtelen igazságokat és igazságtalaságokat feltárni népünk elött akik hazug tanok és a félrevezetés áldozatai
  lettek. De a fény elüzi a sötétséget és az értelem birtokában gyözni fog a
  Tudás Népe a Magyar.
  Most pedig felkérem Forrai Zoltán társelnököt a torontoi KCSST elnökét,hogy a
  következő két nap alatt gyüjtse össze az előadok és résztvevök mefigyeléseit és
  javaslatait és készitse el ennek a Kongresszusnak a kiértékelését.
  De mielött átadom a szót Forray Zoltánnak a kongresszus levezetésére - fájó
  szivvel kell tisztelegnünk két fáradhatatlan harcos szittya bajtársunktól akiket
  a Magyarok Istene elszólitott sorainkból. Az Egyik Andrekovics Péter a NSZTV
  társelnöke aki a Szentendrén megrendezett ötödik kongresszus alatt ért utól
  a sors. A másik bajtársunk Somogyi Zoltán a nemzeti pártok,politikusok, ujságok
  áldozatkész támogatója aki az emigrácio legkiválobb történelmi munkáit saját
  költségén kiadta és ingyen terjesztette a magyarok között.
  Tisztelt Kongresszus kérem egy perces néma felállással tisztelegjük ennek a
  két nagy magyarnak.
  Molnár Lajos

  1956.jpg (25228 bytes)56-os Magyarok Világszövetsége
  Bp 1095 Koppány u. 5-11.
   
  A VI. NAGY SZITTYA TÖRTÉNELMI VILÁGKONGRESSZUSNAK !
  Torontó
  Tisztelt Kongresszus,Kedves Barátaim !
   
  Sajnálom,hogy elfoglaltságom és egészségi állapotom nem tette lehetővé, hogy megtisztelő meghivásotoknak eleget tegyek, de engedjétek meg, hogy mint magam, mint az 56-os Magyarok Világszövetsége elnöksége és tagsága nevében, sikeres és
  eredményes munkát kivánjak a Kongresszusnak ! Mindenek elött azért, mert a liberális kozmopoliták gőzerővel folytatják a történelem hamisitását az őskortól napjainkig.
  Többek között ez a Kongresszus is hozzájárul ahhoz, hogy e történelemhamisítás
  lelepleződjön !
  Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy tudassam a jelenlevökkel, hogy az 56-os
  Magyarok Világszövetsége által alapitott ?56 Hőse" kitüntetést, az Elnökség határozata értelmében, szeptember hónapban négy amerikában élő bajtársunknak adományozzuk:
  Főtisztelendő Dr. Dömötör Tíbor Püspök Úrnak, Szedenits Jenő író és költő bajtársunknak, Molnár Lajos bajtársunknak a Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus Elnökének, és Major Tibor bajtársnak a Szittyakürt főszerkesztőjének, azért a kiemelkedő munkásságukért, amiért 1956-os otthoni cselekedeteik mellett, az elmult évtizedekben a nemzeti ügy szolgálatával, a nemzeti ügy ápolásával töltöttek el.
  Ezennel felkérem a kongresszus vendégeként ott tartozkodó Szalay Róbert bajtársunkat, az 56-os Magyarok Világszövetsége elnökségi tagját, hogy nevember adja át a kitüntetéseket a fentnevezett bajtársaknak!
  További jó és eredményekben gazdag munkát kívánok a Kongresszusnak
  Őszinte magyar szívvel és bajtársi együttérzéssel
   
  Pongrátz Gergely
  Az 56-os Magyarok Világszövetsége
  Elnöke
  Budapest, 1998 szeptember
  torno2.JPG (33417 bytes)
  Balról jobbra: Ft.Dr.Dömötör Tíbor Püspök, Szedenits Jenő író és Költő,Szalai Róbert az
  56-os Világszövetség elnökségi tagja, Molnár Lajos a Nagy szittya Történelmi Világkongresszus Elnöke és Major Tíbor újságíró és a Szittyakürt főszerkesztője.